Община Гулянци

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №8/26.06.2019г.

„Доставка на офис оборудване“ по Договор №: BG05M9OP001-2.018-0003-2014BG05M2OP001-C01 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех, по ОП Наука и образование за интелигентен растеж, и Договор№: BG05M9OP001-2.018-0003-С01 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех, по ОП РЧР.

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП 26.06.2019г. >>>

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП 26.06.2019г. >>>

Документация 26.06.2019г. >>>

Разяснение по чл.189 от ЗОП 27.06.2019г. >>>

Протокол 26.07.2019г. >>>

Договор 05.08.2019г. >>>