Община Гулянци

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ СН СОУ ГУЛЯНЦИ

„Изпълнение на строителен надзор по проект "Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност на СОУ "Христо Смирненски" в ПИ с идентификатор 18099.401.1408, ул. Г.С.Раковски №19-25, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен"

Документация 15.10.2018г. >>>

Решение за откриване на процедура 15.10.2018г. >>>

Обявление за поръчка 15.10.2018г. >>>

Работен проект част 1 15.10.2018г. >>>

Работен проект част 2 15.10.2018г. >>>

Протокол по чл.54, ал.4 от ППЗОП 03.12.2018г. >>>