Община Гулянци

Община Гулянци ще реализира трети етап от ремонта на отводнителния канал в Брест

Стартираха процедурите за избор на изпълнител на обект Реконструкция на открит отводнителен канал, с. Брест - ІІІ-ти етап на изпълнение.

Стойността на тази част е 179 032 лв., осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Изцяло ремонтиран ще бъде участъка от канала, преминаващ през централната част на селото, заедно с прилежащата му инфраструктура.

Ще припомним, че „Реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест” е един от най-големите инфраструктурни проекти на Общината, с който тя кандидатства по линия «Бедствия и аварии» пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС през септември 2010 година. Общата стойност на проекта е над 1 милион лева и затова той се реализира на етапи. През 2012 година бе реализиран първият етап от строителството на стойност 675 774,64 лева. През 2014-та приключи вторият етап на проекта на стойност 439 985 лева.

Обектът представлява съществуващ открит отводнителен канал, който преминава през централната част на село Брест успоредно на улиците „Средна Гора” и „Симеон Велики”. Каналът води началото си от извор във високата част над селото и се явява водосбор на голяма площ от ограждащите го хълмове, от които при валежи скатните води се вливат в него, затлачвайки го със земни маси, растителни и дървесни отпадъци. Преминавайки през селото каналът поема и повърхностните води от кварталите и улиците. По цялата си дължина съоръжението беше с изключително влошена проводимост, поради затлачване и разрушение. Всички тези обстоятелства създаваха много проблеми при валежи - каналът се препълва, водите заливат улиците и прилежащите имоти, нанасят повреди на уличните платна и сградите.

Чрез реконструкцията на отводнителното съоръжение повърхностните и изворни води безпрепятствено ще бъдат отвеждани извън регулацията на селото и така ще бъдат предотвратени негативните последици при обилни валежи и снеготопене.