Община Гулянци

Информационен ден в Центъра за обществена подкрепа гр. Гулянци

На 17 май Центъра за обществена подкрепа при Община Гулянци представи дейността си пред обществеността.

На организирания Информационен ден присъстваха директора на Регионална дирекция Социално подпомагане – Светлана Георгиева и директора на ДСП Никопол – Мая Пенкова, кмета на общината Лъчезар Яков, председателя на ОбС Гулянци Огнян Янчев, зам.-кмета Владимир Дюлгеров, секретаря на общината Марияна Трифонова, общински съветници, кметове на кметства, директории на училища и детски градини, служители на администрацията и Социално подпомагане Гулянци, граждани.

20180517 102901

ЦветославаДрагомирова–Линкова - ръководител на проекта «Център за обществена подкрепа» и началник отдел РУПОСДоткри Информационния ден и акцентира на основните моменти в реализирането на проекта. Кмета на общината подчерта значението на центъра за местната общност и сподели увереност, че той ще докаже ефективността си с времето. Специалистите от екипа, които работят с ползвателите на услугите, се представиха пред гостите и разясниха основните дейности, принципи и цели на новата структура. Те представиха и информационна брошура, която освен най-важната информация, съдържа и послание – под покрива на центъра потребителите витаги ще намират закрила и подкрепа.

Светлана Георгиева сподели приятното си впечатление от базата и екипа на центъра и подчерта, че Регионалната дирекция «Социално подпомагане» винаги ще бъде на разположение за информация, помощ и съдействие.

Отец Пламен Линков отслужи водосвет за здраве и благоденствие на работещите в центъра, ползвателите на услугите и гостите, след което всички имаха възможност да разгледат помещенията.

20180517 104126

Центъра за обществена подкрепа гр. Гулянци бе създаден през месец април. Проекта е финансиран по договор № РД04-59/30.03.2018 г. от Министерство на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила” и Община Гулянци.Срока за изпълнение на дейностите е девет месеца. Общата стойност е 33 328,02 лв., от които 29995,21 лв. от фонда и 3 332,81 лв. от Общината.

Като база по проекта се ползва първия етаж на общинската сграда, в която се помещава Социалният патронаж. Помещенията са в отлично състояние, скоро ремонтирани, а нужното обзавеждане и оборудване на ЦОП е осигурено от Община Гулянци. Персоналът се състои от управител, двама социални работници и психолог.

Дейността на Центъра за обществена подкрепа е насочена към осигуряване на социална закрила на деца в риск, за пълноценно разгръщане на личностния им потенциал и социално включване, превенция на отпадане от училище, асоциално поведение и подобряване на грижите в семействата с риск. Социалната услуга е в подкрепа на 20 деца в риск на възраст от 0 до 18 години и техните семейства. Специалистите работят със: семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения; неглижирани деца; семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки; семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения); семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; отпадащи от училище деца; бременни жени и майки, в риск да изоставят децата си; кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период; деца и семейства от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.

Насочването към ползването на услуги в Центъра за обществена подкрепа гр. Гулянци става чрез отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Никопол, други институции и организации, като Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКППБМН), детска педагогическа стая, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др. Освен това услугите ще могат да ползват и лица, които по свой избор - без направление от ДСП са се насочили към Центъра за обществена подкрепа.

Очаква се проектът в значителна степен да подобри качеството на живот на ползвателите на социалната услуга и техните семейства. Този факт ще допринесе за допълнително увеличаване на търсенето на този вид услуги в местната общност, ще се повиши степента на доверие на потенциалните ползватели.

           Общинската администрация Гулянци ще използва формирания ресурс, помещения, обучени специалисти и др. и след приключване на проектните дейности ще кандидатства пред АСП, МТСП за разкриване на социалната услуга Център за обществена подкрепа, като държавно делегирана дейност.