Община Гулянци

Кмета на общината Лъчезар Яков подписа договор за нов мащабен проект

Община Гулянци стартира процедурите за изпълнение на проект „Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност за СУ „Христо Смирненски“ гр.Гулянци”.

Проекта е на стойност 1818851.12 лева и е финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ПРСР 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Договорът за изпълнение бе подписан от кмета на общината Лъчезар Яков в началото на декември. Проекта предвижда дейности за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училището. Ще бъде извършена топло и хидроизолация на сградата и покрива, поставяне на окачени тавани, гипсокартон, шпакловане и боядисване на помещения, ремонт на санитарни възли, изцяло ще бъде подновена парната инсталация. Проекта предвижда и изграждането на асансьор и рампа за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, поставяне на нови врати и прозорци от PVCна помещения. Ще бъдат ремонтирани физкултурния салон и съблекалните, ще бъде изградена нова осветителна система на сградата и двора.