Община Гулянци

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти, в запечатан плик, за собственици на пасищни и селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища от общински поземлен фонд в землищата на гр.Гулянци, с.Брест, с.Гиген, с.Долни Вит, с.Дъбован, с.Загражден, с.Искър, с.Крета, с.Ленково, с.Милковица, с.Сомовит и с.Шияково засрок от 1 год.,(съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ) чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта.

1.Предлаганите общински пасища са посочени в оферта с номера на имотите по КВС, категория на земята, местности, землища, начални наемни цени и изискуем депозит от 10 % .

2.Началната наемна тръжна цена  на пасищата е определена в Тарифата за определяне на наемните цени на общинско имущество на Община Гулянци, съгласно решение на ОбС №779/30.10.2014г. в зависимост от категорията на земята, както следва:

- общински мери и пасища за отдаване под наем за срок от една година – 5 лв./дка

Пасищата за отдаване под наем могат да се разгледат , след закупуване на оферта. Всеки кандидат може да закупи оферта в стая № 211 на Общината, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Наемателят е длъжен да  извърши предварителен оглед на  пасищата на терена, на карта по КВС или  в ОбС”Земеделие” , да се информира за посочените пасища попадат ли в „допустими слоеве”  и да ги приеме във вида по време на огледа. Сключването на договор за наем  не гарантира подпомагането на земеделските производители за получаване на плащания за площ;

Кандидатите за участие в търга подготвят изискуемите документи по офертата, които са както следва:

- заявление за участие по образец

- запечатан малък плик с предлагана от кандидата цена за съответния/ните пасища, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената в офертата.Предлага се цена за цяло пасище.

- приложена квитанция за платен депозит в размер на 10% от обявената цена за съответните имоти, който се внася по сметка №  BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД – SOMBBGSF

- приложена квитанция за платена  тръжна документация в размер на 36.00 лв. с ДДС, платими по  сметка № BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД – SOMBBGSF, вид плащане 448007 – цена на офертата

- други документи описани в офертата - удостоверения от НАП , от Сектор „Местни приходи” и декларации

Документите се запечатват в приложен голям плик , който се надписва по указан начин и се входира в деловодството на Общината, сектора за обслужване на граждани в срок до 16.00 часа на 29.04.2015 г. След този час документи не се приемат.

Търгът ще се проведе на 30.04.2015 г. /четвъртък/ от 13.30 часа в Заседателната зала на Общината.