bg en
Новини > Областен информационен център - Плевен проведе информационна среща с бизнеса и администрацията в град Гулянци

Областен информационен център - Плевен проведе информационна среща с бизнеса и администрацията в град Гулянци

2012-04-10

На 10 април 2012 г. в Конферентната зала на Община Гулянци Областен информационен център – гр. Плевен проведе информационна среща за популяризиране на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”, насочена към работодателите в местния микро, малък и среден бизнес. Събитието е част от цикъла информационни срещи за представяне на отворените схеми за кандидатстване по оперативните програми пред настоящи и бъдещи бенефициенти с цел популяризиране политика на сближаване на ЕС.

На срещата, открита от Кмета на общината Лъчезар Яков, присъстваха представители на  предприятия, както и служители от общината. Г-н Яков наблегна на нуждата от информация и изрази задоволство от откриването на Областния информационен център в гр. Плевен. От своя страна управителя на ОИЦ – Плевен – Йонка Янакиева благодари за съдействието на местното ръководство и администрация. Тя разясни какви са дейностите, които изпълнява центъра като акцентира, че всички услуги – информационни, комуникационни, експертни и логистични, ще бъдат напълно безплатни за клиентите.

  

Експертите, присъстващи на срещата презентираха схемата „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”. Целта й е  предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия за повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, подобряване на адаптивността и уменията на работниците и  удължаване на активната им трудова дейност. Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество.

Интересът на предприятията е свързан с възможността да бъдат обучени техните служители и по този начин да се подобри тяхната пригодност и адаптивност, обясниха още експертите. Тази схема  е възможност за бизнеса да получи директна подкрепа чрез обучение на своите работници.

   

ОИЦ- Плевен се намира на ул. ”Дойран” № 81 А, където всеки посетител може да получи експертна информация за възможностите, които се предоставят от европейските фондове. Центърът е отворен всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.