bg en
Новини > До края на месеца към Община Гулянци ще заработи Обществен съвет

До края на месеца към Община Гулянци ще заработи Обществен съвет

2013-08-01

На 1 август кмета на Община Гулянци – Лъчезар Яков се срещна с членовете на Обществения съвет, който ще започне работа през месец август. Срещата беше с неформален характер, с цел хората, които занапред ще работят като свързващо звено между гражданите, местната власт и институциите, да се опознаят и да получат разяснения относно бъдещата си дейност. Създаването на Обществения съвет е по инициатива на общинското ръководство и администрация и председателя на Общинската пенсионерска организация Велко Велков.  В състава му влизат 16 души, с уточнението, че съвета е отворена организация и в последствие броя на членовете може да се увеличава. Избрани са хора от всички населени места на общината, с различни професии и сфери на дейност, но обединени от стремежа да работят в полза на обществото. При откриването на срещата кметът на общината обясни, че създаването на обществени съвети в национален мащаб е по идея на омбутсмана на РБ и е доказана положителна практика. „Искам да стигна до всеки един човек от общината, чрез Вас, да разбера неговите проблеми, да чуя мнението му...” – заключи г-н Яков. Първите решения, около които се обединиха членовете на обществения съвет са:  учредителното събрание да се проведе на 21 август и в работата да бъдат привлечени представители на малцинствата.

  

В проекта за устройствен правилник на Обществения съвет, който получиха всички присъстващи на срещата, е записано, че съветът изразява волята на структурите на гражданското общество в следните области: Териториално развитие и благоустрояване; Околна среда и екология; Икономическо развитие; Образование и младежки дейности; Култура; Гражданско общество и правов ред; Обществен ред и сигурност; Здравеопазване и социални дейности. Съветът не е юридическо лице и ще работи в обществена полза, като основните му цели ще бъдат: да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот; да служи като постоянна форма на диалог между местните общински власти и структурите на гражданското общество; да отговори на законния стремеж на обществените и икономическите групи, на структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения по отношение на актове на местната власт, които засягат техните интереси; да спомага за ефективното сътрудничество между администрацията, гражданите и гражданските организации, изразяващо се в:   обмен на информация; партньорство по програми и проекти;   координация на дейностите, свързани с развитието на Община Гулянци. Съветът ще осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност,  сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност и публичност. Членовете на съвета няма да получават възнаграждение за труда си.