Gulyantsi Municipality

Актуално

Актуално

Споразумение № ИД-3-48 от 28.03.2019 година между Община Гулянци и АГКК за подпомагане на Агенцията при административно обслужване на потребителите

Общинска администрация информира гражданите, че по силата на Споразумение № ИД-3-48 от 28.03.2019 г. между Община Гулянци и Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще подпомага Агенцията при административно обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от АГКК по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Гражданите могат да подават заявления за скици за поземлени имоти в урбанизираните територии на гр. Гулянци, с. Сомовит и с.Загражден в стая №103 в сградата на Община Гулянци. 

За въпроси и допълнителна информация: Андриян Аурелов - главен специалист "Кадастър и регулация" в отдел "УТС и ИП"

Заповед № РД-09-280/03.06.2019г. на Кмета на Община Гулянци за забрана за бране на липов цвят

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                         гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

З А П О В Е Д

№ РД -09-280

гр. Гулянци,03.06.2019г.

На основание чл. 44(2) от ЗМСМА;чл.41, ал.1, т. 1 и 3 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общинскотоимуществона територията на Община Гулянци; чл. 9 от Закона за лечебните растения; чл. 3 от Наредба № 2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения;чл.33, ал. 2 т. 2 и 11 от Наредба за опазване и изграждане на зелената системана територията на Община Гулянци и във връзка с ежегодни вандалски действия на липовите насаждения

З А Б Р А Н Я В А М:

 

 

Чупене, рязане на клони и бране на липов цвятот дървета намиращи се в строителните граници на населените места в община Гулянци и попадащи върху терени общинска собственост – улични пространства, паркове и зелени площи.

За допуснати нарушения ще бъдат налагани санкции по Наредба № 1 за поддържане и опазванена обществения ред и общинското имущество.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ - Гулянци, Кметовете на населените места в Община Гулянци, Донка Евстатиева – гл. спец. „Екология и опазване на околната среда”, Любен Балуров – Лесоинженер, Пламен Петров – ст.спец. „Търговия и Екоинспекция” и Асен Динчев – Ръководител звено „Охрана и контрол” при Община Гулянци.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Общината и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

Кмет на Община Гулянци