Община Гулянци

Обявления

Обявления

Община Гулянци обявява

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 44, ал. 2 от Закон за местно самоуправление и местна администрация и писмо Изх.№20-00-723/29.05.2018 г. на Агенция по заетостта - София ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ АКТИВИРАНЕ“ ПО проект BG05M9OP001-1.028-0001 „Работа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Прочети още