Община Гулянци

ОБЩИНСКИ СВЕТ – ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – НИКОПОЛ И ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН

О Б Я В А

ОБЩИНСКИ СВЕТ – ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – НИКОПОЛ И ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ВИЗИРАНИ В ЧЛ.67, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, А ИМЕННО:

            -да са дееспособни български граждани на възраст от 21 години до 68 години;

            -да имат настоящ адрес в Община Гулянци;

            -да имат най-малко завършено средно образование;

            -да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

            -да не страдат от психични заболявания.

КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТ СЪОТВЕСТВИЕ И С ЧЛ.67, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, А ИМЕННО:

СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЦЕ, КОЕТО:

            -е съдебен заседател в друг съд;

            -е общински съветник от съдебния район на Районен съд – Никопол и Окръжен съд – Плевен;

            -участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

            -работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Никопол.

            Съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Никопол и Окръжен съд – Плевен.

СЪГЛАСНО ЧЛ.68, АЛ.3 ОТ ЗСВ, КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПОДАВАТ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУЛЯНЦИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1.свидетелство за съдимост издадено за кандидатстване за съдебен заседател;

2.подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4.медицинско удостоверение, че не страда от психическо заболяване;

5.данни за контакт на две лица, към които Общински свет да се обръща за препоръки;

6.мотивационно писмо;

7.писмено съгласие;

8.декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

9.документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ до 15.07.2019г..

ОГНЯН ЯНЧЕВ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

Г У Л Я Н Ц И