Община Гулянци

Обява за подбор на персонал в Центърът за социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности гр. Гулянци

 снимка

Община Гулянци, в качеството си на Бенефициент по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

ОБЯВЯВА

подбор на персонал в Центърът за социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности гр. Гулянци за следните свободни работни места:

сътрудник социални дейности - 1 (една) работна позиция;

трудов медиатор - 2 (две) работни позиции;

здравен медиатор - 1 (една) работна позиция;

общностен модератор - 2 (две) работни позиции.

психолог- 2 (две) работни позиции;

1.  Сътрудник социални дейности

1.1. Описание на длъжността:

ü  организира и координира цялостната дейност на Центъра;

ü  консултира лицата от целевата група за тяхното социално-икономическо приобщаване;

ü  координира действията с АЗ и териториалните звена;

ü  съблюдава воденето на цялата документация в Центъра;

ü  Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на Центъра.

1.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

ü  Образование: средно;

ü  Професионален опит – не е необходим, но опит при изпълнение на проекти, както и опит в сферата на хуманитарните дейности и социално-образователна работа са предимство;

ü  Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;

ü  Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност; самоконтрол, организираност; толерантност.

 1. Начин на провеждане на подбора:

По документи и интервю.

 1. Форма на назначаване:

Трудово правоотношение

 1. Необходими документи за кандидатстване:

ü  Заявление до Кмета на Общината /по образец/;

ü  Автобиография;

ü  Копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

ü  Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит;

2.  Трудов медиатор

2.1. Описание на длъжността:

ü  работи в Центъра и на терен в населените места, като ще взаимодействат с асоциираните партньори и с партньорите по проекта;

ü  мотивира неактивните лица и безработните да се включат в пазара на труда, в заетостта предлагана по проекта и / или в ДБТ;

ü   поддържаща мотивация за продължаване на заетостта и спазване на работната дисциплина след наемането им;

ü  Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на Центъра.

2.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

ü  Образование: средно и по-ниско;

ü  Принадлежност към местна уязвима етническа общност;

ü  Владеене на езика на общността;

ü  Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност; самоконтрол, организираност; толерантност.

 1. Начин на провеждане на подбора:

По документи и интервю.

 1. Форма на назначаване:

Трудово правоотношение

 1. Необходими документи за кандидатстване:

ü  Заявление до Кмета на Общината /по образец/;

ü  Автобиография;

ü  Копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен, която се изисква за длъжността.

3.  Здравен медиатор

3.1. Описание на длъжността:

ü  работи в Центъра и на терен в населените места, като ще взаимодейства с асоциираните партньори и с партньорите по проекта;

ü   посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи.

ü  Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на Центъра.

3.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

ü  Образование: средно;

ü  Принадлежност към местна уязвима етническа общност;

ü  Познаване на здравните и социални проблеми на общността;

ü  Владеене на езика на общността;

ü  Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност; самоконтрол, организираност; толерантност.

 1. Начин на провеждане на подбора:

По документи и интервю.

 1. Форма на назначаване:

Трудово правоотношение  часов работен ден.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

ü  Заявление до Кмета на Общината /по образец/;

ü  Автобиография;

ü  Копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

4.  Общностен модератор

4.1. Описание на длъжността:

ü  работи в Центъра и на терен в населените места, като ще взаимодействат с асоциираните партньори и с партньорите по проекта;

ü  координира дейности за активизиране на местната уязвима общност;

ü  участва в организиране на общностен мониторинг на здравните услуги, повишаване на информираността на местната общност по ключови въпроси, вкл. относно условията на труд и живот;

ü  Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на Центъра.

4.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

ü  Образование: средно;

ü

ü  Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност; самоконтрол, организираност; толерантност.

 1. Начин на провеждане на подбора:

По документи и интервю.

 1. Форма на назначаване:

Трудово правоотношение

 1. Необходими документи за кандидатстване:

ü  Заявление до Кмета на Общината /по образец/;

ü  Автобиография;

ü  Копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен, която се изисква за длъжността.

5.  Психолог

5.1. Описание на длъжността:

ü  работи в Центъра и на терен в населените места, като ще взаимодейства с асоциираните партньори и с партньорите по проекта;

ü  оказват психологическа подкрепа на лицата от целевата група, подобряване на психическото състояние на лицата от уязвимата общност, попаднали в капана на безработицата и социалната изолация;

ü  съдейства за изясняване реалното положението в което се намира и разясняване, че включването  в проекта дава шанс за нови възможности.

ü  Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на Центъра.

5.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

ü  Образование: висше, образователна степен - бакалавър или магистър, с професионална квалификация „Психолог”;

ü  Професионален опит в областта на социалните услуги ще се счита за предимство;

ü  Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;

ü  Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност; самоконтрол, организираност; толерантност.

 1. Начин на провеждане на подбора:

По документи и интервю.

 1. Форма на назначаване:

Трудово правоотношение 4 часов работен ден.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

ü  Заявление до Кмета на Общината /по образец/;

ü  Автобиография;

ü  Копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

ü  Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит;

Подаване на документи. Срок и място на подаване.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник всеки работен ден в срок от 11.03.2019 г. до 22.03.2019 г., включително от 08:30 часа до 17:00 часа, в Общинска администрация Гулянци на адрес: гр. Гулянци, ул. „Васил Левски” № 32, в Центъра за услуги и информация на граждани.

Подбор по документи и събеседване с одобрените кандидати:

Подборът на кандидатите се извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Гулянци,. Провежда се на 26.03.2019 г. и протича в два етапа:

ü  Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

ü  Итнервю.

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

С одобрените кандидати по документи ще се проведе събеседване на 26.03.2019 г. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация Гулянци - IIІетаж, Заседателна зала.

За информация:                                                    

Тел.: 06561/21-71

Михаил Таиров

Ръководител на проекта

 

Проект BG05M9OP001-2.018-0003  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех”