Община Гулянци

Обявления

Обявления

Уведомление и обява за инвестиционно предложение от ИА "Проучване и поддържане на река Дунав"

Увеодмление и обява за инвестиционно предложение от ИА "Проучване и поддържане на река Дунав"

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГУЛЯНЦИ обявява, че са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение в следните землища от община Гулянци

                      РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГУЛЯНЦИ

ОБЯВА

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД ГУЛЯНЦИ,

на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година в землището на гр.Гулянци община Гулянци, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Гулянци с номер 155/15.09.2017г.

Регистърът съдържа данни за:
- номерата на имотите по картата на възстановената собственост(кадастралната карта), площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение;
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Предварителните регистри и картата на масивите към проекта за служебно разпределение се намират в Общинската служба по земеделие Гулянци, на адрес пл.Свобода4.

Промени в предварителните регистри за  служебно разпределение на имотите могат да се правят в срок до 25 септември 2017 г. по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица, съгласно чл.74,ал.4 от ППЗСПЗЗ.

ОБЯВА

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД ГУЛЯНЦИ,

на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година в землището на с.Долни Вит, община Гулянци, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Гулянци с номер 153/15.09.2017г.

Регистърът съдържа данни за:
- номерата на имотите по картата на възстановената собственост(кадастралната карта), площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение;
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Предварителните регистри и картата на масивите към проекта за служебно разпределение се намират в Общинската служба по земеделие Гулянци, на адрес пл.Свобода4.

Промени в предварителните регистри за  служебно разпределение на имотите могат да се правят в срок до 25 септември 2017 г. по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица, съгласно чл.74,ал.4 от ППЗСПЗЗ.

ОБЯВА


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД ГУЛЯНЦИ,

на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година в землището на с.Дъбован, община Гулянци, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Гулянци с номер 156/15.09.2017г.

Регистърът съдържа данни за:

- номерата на имотите по картата на възстановената собственост(кадастралната карта), площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение;
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Предварителните регистри и картата на масивите към проекта за служебно разпределение се намират в Общинската служба по земеделие Гулянци, на адрес пл.Свобода4.

Промени в предварителните регистри за  служебно разпределение на имотите могат да се правят в срок до 25 септември 2017 г. по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица, съгласно чл.74,ал.4 от ППЗСПЗЗ.

ОБЯВА


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД ГУЛЯНЦИ,

на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година в землището на с.Милковица, община Гулянци, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Гулянци с номер 149/15.09.2017г.

Регистърът съдържа данни за:
- номерата на имотите по картата на възстановената собственост(кадастралната карта), площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение;
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Предварителните регистри и картата на масивите към проекта за служебно разпределение се намират в Общинската служба по земеделие Гулянци, на адрес пл.Свобода4.


Промени в предварителните регистри за  служебно разпределение на имотите могат да се правят в срок до 25 септември 2017 г. по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица, съгласно чл.74,ал.4 от ППЗСПЗЗ.

ОБЯВА


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД ГУЛЯНЦИ,

на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година в землището на с.Сомовит, община Гулянци, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Гулянци с номер 154/15.09.2017г.

Регистърът съдържа данни за:
- номерата на имотите по картата на възстановената собственост(кадастралната карта), площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение;
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Предварителните регистри и картата на масивите към проекта за служебно разпределение се намират в Общинската служба по земеделие Гулянци, на адрес пл.Свобода4.

Промени в предварителните регистри за  служебно разпределение на имотите могат да се правят в срок до 25 септември 2017 г. по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица, съгласно чл.74,ал.4 от ППЗСПЗЗ.

ОБЯВА


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД ГУЛЯНЦИ,

на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година в землището на с.Шияково, община Гулянци, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Гулянци с номер 152/15.09.2017г.

Регистърът съдържа данни за:
- номерата на имотите по картата на възстановената собственост(кадастралната карта), площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение;
- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Предварителните регистри и картата на масивите към проекта за служебно разпределение се намират в Общинската служба по земеделие Гулянци, на адрес пл.Свобода4.

Промени в предварителните регистри за  служебно разпределение на имотите могат да се правят в срок до 25 септември 2017 г. по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица, съгласно чл.74,ал.4 от ППЗСПЗЗ.

Емилия Б. Петкова

Началник на Общинска служба по земеделие

Председател на комисията по Заповед № РД-223/04.08.2017г.