Община Гулянци

Обявления

Обявления

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ АКТИВИРАНЕ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.028-0001 „РАБОТА“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 44, ал. 2 от Закон за местно самоуправление и местна администрация и писмо Изх.№20-00-723/29.05.2018 г. на Агенция по заетостта - София

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ АКТИВИРАНЕ“ ПО проект BG05M9OP001-1.028-0001 „Работа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

            І. Кратко описание на длъжността:

            Длъжност „Специалист активиране“ обслужва уязвими групи безработни и неактивни лица, които се намират извън образование, обучение или заетост, като съдейства за идентифицирането им, провежда анкетиране на неактивни лица, предлага възможности за активиране на идентифицираните лица с цел реализирането им на пазара на труда.

            „Специалист активиране“ работи „на терен“ на територията на местни общности и извършва следните дейности:

            - Идентифицира групите от неактивни, включително и обезкуражени лица и техните потребности чрез провеждане на неформални срещи – индивидуални и групови, по въпроси свързани със заетостта, професионалното информиране и консултиране;

            - Търси възможности за активиране на идентифицираните неактивни лица и включването им в проекти по ОП РЧР;

- Информира за законовите разпоредби и запознава с различни правни казуси, касаещи статута на заетите, безработните, неактивните лица, техните права и задължения и възможности за насочването им към активно поведение на пазара на труда, включително чрез регистрация в бюрата по труда към Агенцията по заетостта и включването им в обучение и заетост по проект BG05M9OP001-1.028-0001 „Работа“;

- Индивидуална работа с икономически неактивни лица – сред основните цели на специалистите по активиране при индивидуалната е да се определи съществуват ли обективни пречки пред лицата да си намерят и да започнат работа ( свързани с пол, възраст, етническа принадлежност, професия ,липса на квалификация и трудов стаж, личностни качества);

- Предоставя практически насоки за търсене на работа и подпомагане включването в заетост – търсене на обяви в различни източници като вестници, списания, интернет и др.;

- Информиране за комбинираните услуги и индивидуалните консултации, предоставяни от изградените в страната центрове за заетост и социално подпомагане.

            ІІ. Срок на договора – до 30 септември 2019 г.

            ІІІ. Място на изпълнение – гр. Гулянци 5960, ул. „Васил Левски“ № 32.

            ІV. Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани;
 2. Да имат регистрация в Бюро по труда;
 3. Минимална степен на образование – средно;
 4. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна компетентност – добро владеене на MicrosoftOffice(Word, Excel);
 5. Професионален опит на сходна длъжност – не се изисква;
 6. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

-         Знания в областта на : националното законодателство, касаещо въпросите на заетостта, както и знанието за схемите, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от Агенцията по заетостта;

-         Умения за обобщаване и анализиране на информацията, за проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения, комуникативност, умения за общуване, работа в екип.

            V. Начин на провеждане:

 1. Конкурсът се провежда на два етапа:
 2. 1. По документи;
 3. 2. Интервю.
 4. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи.
  1. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено.

            VІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие;
 2. Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
  1. Копие на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит;
  2. Автобиография в европейски формат.

VІІ. Срок и място на подаване на документите:

Документите се подават лично всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. в срок от 26 октомври 2018 г. до 26 ноември 2018 г. включително, в Общинска администрация Гулянци, ул. „Васил Левски“ № 32, в Центъра за услуги и информация на граждани.

            VІІІ. Конкурсът ще се проведе на 27 ноември 2018 г. от 10.00 ч. в Заседателна зала, 3 ет. в Общинска администрация Гулянци.