Община Гулянци

Профил на купувача

Профил на купувача

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект №15/07/2/0/00167, а именно „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/ в община Гулянци; 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица – Шияково /III-1106/ в община Гулянци; 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118, Гулянци – Комарево/-/II-11/ в община Гулянци“

Прочети още

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №2/05.04.2018г.

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на
авторски надзор по време на строителството за обект: Мост на река Искър от
типа САРМ в землището на село Искър община Гулянци.

Прочети още

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект №15/07/2/0/00167, а именно „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/ в община Гулянци; 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица – Шияково /III-1106/ в община Гулянци; 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118, Гулянци – Комарево/-/II-11/ в община Гулянци“

Прочети още

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 20.03.2018г.

„Предоставяне на консултантски услуги за управление и отчитане по проект «Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност на СОУ "Христо Смирненски" в ПИ с идентификатор 18099.401.1408, ул. Г.С.Раковски №19-25, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен»"

Прочети още

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №3/16.04.2018г.

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на проект „"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СУ "Асен Златаров" - с. Гиген, община Гулянци”, УПИ ІХ - 664, кв. 60, област Плевен”, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Прочети още

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ СУ

Изработване на инвестиционен проект "фаза работен" и последващ авторски надзор на обект: Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност на СОУ "Христо Смирненски", гр. Гулянци, ул. "Г. С. Раковски" № 19-25, ПИ с идент. 18099.401.1408 по КК

Прочети още