Община Гулянци

Профил на купувача

Профил на купувача

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №11/15.08.2019г.

Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил по проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“, Договор №BG05M9OP001–2.040-0050-С01/24.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Прочети още

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“

Прочети още

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №8/26.06.2019г.

„Доставка на офис оборудване“ по Договор №: BG05M9OP001-2.018-0003-2014BG05M2OP001-C01 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех, по ОП Наука и образование за интелигентен растеж, и Договор№: BG05M9OP001-2.018-0003-С01 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех, по ОП РЧР.

Прочети още