Община Гулянци

Договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1, т.7 №1/22.08.2019г.

Периодична доставка на гориво за отопление за нуждите на община Гулянци за срок от 36 месеца, считано от 20.10.2019г.

Решение за откриване на процедура 22.08.2019г. >>>

Спесификазия 22.08.2019г. >>>

Договор 03.09.2019г. >>>

Обявление за възложена поръчка 11.09.2019г. >>>