Община Гулянци

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №11/15.08.2019г.

Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил по проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“, Договор №BG05M9OP001–2.040-0050-С01/24.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП 15.08.2019г. >>>

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП 15.08.2019г. >>>

Документация 15.08.2019г. >>>

Обява за удължаване на срок 27.08.2019г. >>>

Информация за удължаване на срок 27.08.2019г. >>>

Протокол 03.09.2019г. >>>

Договор 12.09.2019г. >>>