Община Гулянци

Профил на купувача

Профил на купувача

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“

Прочети още

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №11/15.08.2019г.

Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил по проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“, Договор №BG05M9OP001–2.040-0050-С01/24.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Прочети още