Община Гулянци

Профил на купувача

Профил на купувача

Договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1, т.7 №1/11.01.2019г.

Периодична доставка (продажба) на горива за автомобилите на Община Гулянци - горива за двигатели с вътрешно горене /ДВГ/: безоловен бензин А-95Н, дизелово гориво, газ-пропан-бутан.

Прочети още

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ СН СОУ ГУЛЯНЦИ

„Изпълнение на строителен надзор по проект "Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност на СОУ "Христо Смирненски" в ПИ с идентификатор 18099.401.1408, ул. Г.С.Раковски №19-25, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен"

Прочети още

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА №3/30.11.2018г.

Доставка на допълнителни хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Гулянци за периода от датата на сключване на договор до 31.12.2020г.

Прочети още

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ СМР СОУ ГУЛЯНЦИ

"Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност и подмяна на дворно осветление” по проект "Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност на СОУ "Христо Смирненски" в ПИ с идентификатор 18099.401.1408, ул. Г.С.Раковски №19-25, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен

Прочети още