Община Гулянци

Приключи работата по изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0037 Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци

 baner

Приключи работата по изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0037 Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци по Процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” на стойност 384 120.00 лв.

Обща цел:

Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта, с местоживеене на територията на Община Гулянци

Специфични цели:

 •   Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението
 • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група
 •  Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Гулянци

Проектът се изпълни в област Плевен, на територията на община Гулянци и продължи 16 месеца от 25.04.2016г. до 25.08.2017г., след успешно изпълнение на предвидените дейности, бяха постигнати следните резултати:

Дейност 1.Организация и управление на проекта

 • Сформиран екип за изпълнение на проекта;  
 •  Изготвени всички необходими отчети за отработено време по проекта за членовете на ЕУП;
 •  Изготвен детайлен план-график за изпълнение на проекта;
 • Изготвено и одобрено искане за удължаване срока за изпълнение на проекта;
 •  Изготвени регулярни доклади за напредъка на изпълнението; ;
 •  Изготвени и одобрени междинни доклади и заключителен доклад - техническа част и финансова част, съгласно Ръководството на бенефициента за изпълнение на договори по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“;
 •  Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
 •  Сключени договори с изпълнители за предоставяне на необходимите услуги;
 •  Успешно изпълнение, приключване и отчитане на проектните дейности

Дейност 2. Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда

 • Идентифицирани и активирани чрез подходящи „пътеки“ 99 младежи между 18 и 29 години за включване в последващи дейности по мотивиране и субсидирана заетост от всички населени места от Община Гулянци
 • Осъществена 1 бр. информационна кампания „Зелена заетост“.
 • Изготвени материали: „пътна карта“ за кариерно развитие, „пътна карта“ за включване в обучение, „пътна карта“ за изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите – 300 бр
 • Изготвен Наръчник „Младежка заетост“ – 300 бр
 • Изготвена Таблица с информация за участниците по проекта
 • Изготвени Карти за участие на всеки един участник при включване в проекта и при приключване

Дейност 3: Предоставяне на мотивационно обучение за активно търсене на работа

Резултат:

 •  Организирано и осъществено еднодневно мотивационно обучение за лицата от идентифицираните три групи за включване в проекта на място при бенефициента
 • Обучени и мотивирани 99 младежи на възраст 18-29 г.
 •  Придобити знания от страна на младежите относно създаване на автобиография, мотивационно писмо, европейски паспорт на уменията, езиков паспорт; каналите за търсене на подходяща заетост и продължаване на образованието; практически съвети за явяване на интервю; набор от информация за настоящата ситуация на пазара на труда

Дейност 4: Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на клас 9 от НКПД 2011 г., за период от 6 месеца от групата професии:  - „Работници в градинарството“ - НКПД 9214;

 • Проведен подбор на кандидатите
 • Наети на трудово правоотношение 93 младежи в сферата на градинарството за период от 6 месеца от Община Гулянци
 • Реално приключили участие и отчетени в проекта 76 лица
 • Придобит/обогатен опит и умения от страна на наетите служители в сферата на градинарството
 • Изготвен доклад от обратна връзка / последващ мониторинг на лицата от целевата група.

Дейност 5: Информиране и публичност

 • Реализирани мерки за информация и комуникация, насочени към обществеността, разгласяващи факта, че проектът се финансира / съфинансира от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост
 • Информирана общественост и целеви групи.
 •  Изготвени и публикувани прес – съобщения и информационни материали през целия период за реализация на проекта в интернет сайта на бенефициента, партньора и регионални медии
 • Проведени 3 пресконференции за стартирането, напредъка и приключване на проекта и резултатите от него

Към днешна дата екипа на проектазапочна работа по окончателното отчитане, както и предприе необходимите действия по верификация на разходите.

------------------------------- www.eufunds.bg---------------------------------------------------

BG05M9OP001-1.002 „Активни“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост