Община Гулянци

Нормативни актове

Проекти на документи

 * Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя най-малко 30 дневен срок за предложения и становища по проекта на подзаконовия нормативен акт.

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци

ПРОЕКТ НА Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Гулянци.

Предложение за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общинското имущество на територията на Община ГулянциНаредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общинското имущество на територията на Община Гулянци

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци 

Проект на Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2018-2020г.

Проекто бюджет на Община Гулянци за 2018г.

Предложение за Приемане на Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци през 2018г.на територията на Община Гулянци.

Проект на Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Гулянци

Проект на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Предложение за приеване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Гулянци

Предложение за Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Проект на Наредба за регистрация и отглеждане на кучета на територията на Община Гулянци