Община Гулянци

Бюджет 2016г.

Бюджет на Община Гулянци за 2016 година, приет от ОбС Гулянци на 27.01.2016г.

 

1.1.

По прихода в размер на

6 070 731

1.1.1.

Приходи за държавни дейности в размер на                       

3 468 731

1.1.1.1.

Обща допълваща субсидия в размер на                            

3 205 633

1.1.1.2.

Целева субсидия за КР - финансиране  ДДД                   

     51 500

1.1.1.3.

Предоставени трансфери - съфинансиране по проект „Красива България „

 

   -51 500

1.1.1.4.

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за средствата от Европейския съюз

   -15 502

1.1.1.5.

Преходен остатък от 2015 г. в размер на

 278 600

1.1.2.

Приходи за местни дейности в размер на                            

         2602 000

1.1.2.1.

Имуществени и други местни данъци                                        

 420 000

1.1.2.2.

Неданъчни приходи в размер на                                          

       1 107 605

1.1.2.3.

Обща изравнителна субсидия в размер на      

в т. ч. за зимно поддържане                   

  852 100

   46 500

1.1.2.4.

Временни безлихвени заеми

  -40 000

1.1.2.5.

Целева субсидия за КР - финансиране  МД                                

     267 700

1.1.2.6.

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за средствата от Европейския съюз

        -3 811

1.1.2.7.

Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната

      -5 646

1.1.2.8.

Друго финансиране

         -70 495

1.1.2.9.

Преходен остатък от 2015 г. в размер на                                 

 74 547

 

 

 

 

По разходите в размер на                                                       

 

1.2.1.

За делегирани държавни дейности в размер на                  

3 468 731

1.1.2.1.

От държавни трансфери                                                      

3 205 633

1.2.1.2.

От преходен остатък                                                            

   263 098

1.2.2.

За местни дейности в размер на                                           

        2 342 490

1.2.2.1.

 Държавни трансфери                                                        

1 017 800

1.2.2.2.

 Местни приходи                                                               

1 250 143

1.2.2.3.

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за средствата от Европейския съюз

 

1.2.2.4.

Преходен остатък                                                              

   74 547

1.2.3.

Дофинансиране 

259 510

1.2.3.1.

 Държавни трансфери                                                       

102 000

1.2.2.2.

 Местни приходи                                                                

157 510

1.3.

Приема инвестиционна програма за 2016г г. в размер на 1 925 213 лева , съгласно Приложение № 2

1.4.

Разпределение на ЦС за КР по обекти                                                        

319 200

 

 

 

1

ППР  за обект : "Подпорна стена на ул. „Тодор Каблеш -ков", в участъка от ОК 58 до ОК 61, с. Долни Вит"- Функция  „ Отбрана и сигурност  " , дейност „  Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии "

3 500

2

Благоустрояване на ЦДГ"Слънце" - с. Сомовит,

ПИ № 68045.401.45.1 - Функция  „ Образование  " , дейност „  ЦДГ и ОДЗ "

10 000

3

Благоустрояване на ЦДГ „В. Левски"- с.Долни Вит,

УПИ І-214, кв. 64  - Функция  „ Образование  " , дейност „  ЦДГ и ОДЗ "

10 000

4

Благоустрояване на ЦДЗ „1 юни"-с. Гиген,

пл.№ 388, кв. 86 - Функция  „ Образование  " , дейност „  ЦДГ и ОДЗ "

10 000

5

Благоустрояване на ОДЗ „Щастливо детство"-с. Брест, УПИ І-838,841,842, кв. 8 - Функция  „ Образование  " , дейност „  ЦДГ и ОДЗ "

10 000

6

Благоустрояване на ЦДГ „Детска радост"- с.Милковица, УПИ І-135, кв. 37 - Функция  „ Образование  " , дейност „  ЦДГ и ОДЗ "

10 000

7

Благоустрояване на ЦДГ"Калинка" - с.Дъбован, кв. 119 - Функция  „ Образование  " , дейност „  ЦДГ и ОДЗ "

10 000

8

Благоустрояване на ЦДГ"Здравец" - с.Шияково, УПИ

І-108, кв.25-Функция „ Образование ", дейност„ ЦДГ и ОДЗ "

10 000

9

Благоустрояване на „Покрит пазар" гр. Гулянци,

УПИ І-2363, кв. 14 / по КККР - ПИ № 18099.401.2363/-  Функция  „ икономически дейности и услуги" , дейност „  Общински пазари и тържища"

20 000

10

Основен ремонт ограда на ОДЗ „ Незабравка",

гр. Гулянци, ПИ № 18099.401.582 Функция  „ Образование  " , дейност „  ЦДГ и ОДЗ " -

16 000

   11

Контейнери тип „Бобър" - Ф-я „ Жилищно строителство, БКС    и  опазване на околната среда ", дейност „ Чистота "

30 000

12

Сметосъбираща машина - - Ф-я „ Жилищно строителство, БКС    и  опазване на околната среда ", дейност „ Чистота "

50 000

13

Благоустрояване до тенискорт - гр. Гулянци - Функция  „ Образование Почивно дело,култура " , дейност „  Спортни бази спорт за всички "

10 000

14

Основен ремонт ОУ"Христо Ботев" УПИ ІХ- 557,кв.58,     с. Милковица  - съфинансиране по проект"Красива България"   -    Функция  „ Образование  " , дейност „  ЦДГ и ОДЗ "                                        

 

51 500

15

Изготвяне на задание за проектиране и горскостопански план на горските територии, собственост на община Гулянци - Функция  „ икономически дейности и услуги" , дейност „  Други дейности по селско и горско стопанство"

20 000

16

Общ устройствен план на Община Гулянци - Функция  „ Общи държавни служби  " , дейност „  Общинска администрация "

32 000

17

КР / Кадастрален и Регулационен / План на                с. Дъбован - Функция  „ Общи държавни служби  " , дейност „  Общинска администрация "

16 200

1.5.

Обекти , които се финансират с § 40-00 „ Постъпления от продажба на общински нефинансови активи " - преходен остатък от 2015 година

    10 000

1.5.1.

 Текущ ремонт административна сграда гр.Гулянци

            10 000

1.6.

Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на  / - 217 693 /, балансирано чрез операции с финансови активи

       

   

       

•1.      Общински съвет  приема  разчета за целеви разходи , както следва:

    

2.1.

Помощи по решение на ОбС за социално слаби граждани              в т.ч. болни на хемодиализа - по 40 лв. на болен на месец

5 000

2.2.

Помощи по решение на ОбС за погребения                                    

2 000

2.2.1

за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги до 200 лв.

 

2.2.2

за социално слаби, регистрирани в службите за социално подпомагане лица до 40 лв.

 

2.3.

Членски внос за НСОРБ, АДО и други

3 500

2.4.

Разходи за кръводаряване - по 15 лв. на кръводарител                   

2 450

                          

 

3.Общински съвет приема следните лимити за разходи :

 

3.1.

Представителни разходи в размер на                                                

18 700

3.1.1.

Кмет на община                                                                               

10 000

3.1.2.

Председател на ОбС                                                                         

  4 000

3.1.3.

Кметове на кметства   

в т. ч. - Брест, Гиген , Милковица                                                                                                                                                                                                           Долни Вит, Дъбован, Загражден, Ленково,  Шияково

Искър, Сомовит и Крета

 

   500

             400

  

3.2.

Социално - битови в размер на 2 % от начислените трудови възнаграждения

                                                                                                                              

•4.       Общински съвет утвърждава  длъжностите, които имат право на транспортни разходи - педагогически персонал в училища и ЦДГ, медицински специалисти към ОДЗ , детски ясли и здравни кабинети.

 

  • 4.1 . Общински съвет утвърждава списъка на педагогическия персонал в ДДД по образование, който има право на заплащане на транспортните разходи,

съгласно Приложение № 4

 

  • 4.2 .Общински съвет утвърждава списъка персонала по здравеопазване и военен отдел, който има право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно Приложение № 4а

 

4.3. Общински съвет упълномощава Кмета на общината да утвърди  списък на лицата по т.4 и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи.

 

 

5. Общински съвет утвърждава субсидии на организации с нестопанска  и нефинансова цел , читалища ,спортни клубове и други, както следва:

 

5.1.

Читалища

      150 500

5.2.

Спортни клубове      

в т.ч.                                                                                

        17 500

 

-  ХК " Вихър 93 " Гулянци                                                                             

          2 000

 

 -  ФК „ Вихър „ Гулянци

2 000

 

-  ФК " Левски " Брест                                                                                      

2 500

 

-  ФК " Дунав " Гиген                                                                                       

2 000

 

-  ФК " Свобода " Милковица       

 в т.ч.  детски отбор                                                            

2 500

   500

 

-  ФК "Борба 10 " с. Шияково                                                                           

2 500

 

- ФК "Устрем " с.Крета                                                                                     

2 000

 

- Спортен клуб „ Спартак 13 - Класик "                                                      

1 000

 

- Спортен клуб „ УТУС „

1 000

 

5.3. Общински съвет упълномощава кмета на общината да договори условията за           субсидиите.

 

•6.      Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода  2016,2017 и 2018 г., съгласно макет Приложение № 8

 

 

 

•7.      Общински съвет приема план-сметките на извънбюджетните сметки и  фондове за 2016 година , както следва :

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Салдо на

01.01.2016 г.

Приходи за

годината

Приходи

всичко

Разходи

 

 

Наличност на

31.12.2016 г.

Сметка 7443 - за средства от "Разплаща телна агенция" към ДФ " Земеделие "

 

 

 

 

 

Проект „Залесяване на неземеделски земи"

1461

-1461

0

0

0

Проект „ Изграждане на спортен комплекс в

с.Брест , спортен комплекс в гр.Гулянци и спортни площадки в с.Гиген, с. Долни Вит,

с. Сомовит и с.Милковица

 

 

9676

 

 

551 624

 

 

561 300

 

 

561 300

 

 

0

Проект „ Ремонт на път PVN 1022 - Гиген-Дъбован-Гулянци, ремонт на път  PVN 1020

Гиген-Искър - граница Община Гулянци -Долна Митрополия-Славовица "

 

 

0,00

 

 

 

469 772

 

 

469 772

 

 

 

469 772

 

 

0

Проект „ Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Гулянци "

 

0,00

 

48 895

 

48 895

 

48 895

 

0

Лихви

     943

 

943

 

943

Общо за "Разплащателна агенция" към ДФ " Земеделие "

 

12 080

 

1 068 830

 

1 080 910

 

1 079 967

 

943

Сметка 7443 - за средства от                          " Национален фонд "  и ДМП

 

 

 

 

 

Проект " Алтернативи  за независим и спокоен  живот "

99 946

227 345

327 291

327 291

0

Проект „Нови възможности за грижа"

0

99 930

99 930

99 930

0

Проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ  Гулянци "

173 422

417 283

590 705

590 705

0

Общо:

273 368

744 558

1 017 926

1 017 926

0

Други средства на ЕС

 

 

 

 

 

Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гитен - Искър - Граница община Гулянци и община Долна Митрополия - Славовица - ІІІ-3004 ОТ КМ 0+000 ДО КМ 4+990

 

 

0

 

 

3394355

-3394355

 

 

3394355

-3394355

 

 

0

 

 

0

Всичко :

285448

1 813 388

2 098 836

2 097 893

943

 

 

8. Общински съвет задължава Кмета на общината да разпредели и утвърди  одобрените средства по бюджета  по пълна бюджетна класификация, по тримесечия .

 

9. Общински съвет утвърждава информация за просрочените вземания и задължения за 2015 г.:

9.1 Просрочените вземания на общината са в размер  на 333 996 лв., които ще бъдат събирани през 2016 г.

9.2 Просрочени задължения - няма       

10. Общински съвет възлага на Кмета на общината:

 

10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната СФУК.

10.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на държавни дейности , да отправи мотивирано искане до министъра на финансите  за  авансово предоставяне  на одобрената субсидия .

10.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера  и причините за просрочените задължения , в случаите на натрупани просрочени задължения, както и за просрочените вземания и предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

10.5. Да предлага на общинския съвет в частта за делегираните от държавата дейности да прехвърля средства между утвърдените показатели  за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие , че не се нарушават стандартите за ДДД и няма просрочени задължения в делегираната дейност.

10.6. Да предлага на общинския съвет да одобрява компенсирани промени между показателите на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани от целевата субсидия, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

 

11. При спазване на общия размер на бюджета, общинския съвет да предостави следните правомощия  на Кмета на общината .

 

  • 11.1 Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
  • 11.2 Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група , без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.
  • 11.3 Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС , по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие.
  • 11.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
  • 11.5 Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.
  • 11.6 При разходване на бюджетните кредити да спазва следните приоритети: заплати, осигурителни и здравни вноски , стипендии, храна, отопление, осветление, както и издръжката на социалните, здравните и образователните заведения.
  • 11.7 Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл.14 от ЗОБ.

 

          12. Общински съвет утвърждава информация за общинския дълг през 2016 г., както следва:

 12.1. Максимален размер на новия общински дълг -    0 /нула /лв.

 12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година -

          0 / нула / лв.

 

    13. Общински съвет Гулянци утвърждава разходването на преходния остатък от 2015 г. в размер на 353 147 лева , съгласно приложение № 3

 

    14. Общински съвет одобрява трансфера в делегираните от държавата дейности в размер на 51 500 лв., да се използва за :

 

             -   Основен ремонт ОУ"Христо Ботев" УПИ ІХ- 557,кв.58,     с. Милковица  - съфинансиране по проект"Красива България "

 

         15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други  международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския  бюджет.

 

        15.1. За всеки  отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване  на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

        15.2.  При предоставяне на временни безлихвени заеми  от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

        15.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

 

          16. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно      Приложение  № 5

 17. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от

Европейския съюз  в размер на  2 097 893 лева , съгласно Приложение № 6

 18. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат

да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 2 283 129 лева, като наличните    към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Не се отнася за поети задължения за разходи по проекти финансирани от ЕС.

 19. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи , които могат да

бъдат поети през 2016 г. в размер на 2 333 229 лева, като наличните    към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Не се отнася за поети ангажименти разходи по проекти финансирани от ЕС.

         20. Общински съвет упълномощава Кмета на общината при необходимост да назначава лица по ПМС № 66  / несписъчен състав / за изпълнение на важни за общината задачи , при спазване изискванията на постановлението.