Община Гулянци

Община Гулянци обявява

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост.

 

Община Гулянци, обл. Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс 06561/2567, на основание Заповед №РД-09- 45/ 12.02.2015г. на Кмета на общината - обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  следните имоти общинска собственост:     

     1. Поземлен имот № 18099.401.2356 с площ от 875.00 кв.м. – частна общинска собственост, находящ се в кв. 141а по плана на гр. Гулянци с начална тръжна годишна наемна цена от 38.40 лв. /тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ с ДДС за селскостопанска дейност.

2.  Поземлен имот № 68045.401.113 с площ от 2480.00 кв.м. – частна общинска собственост, находящ се в кв. 12 по плана на с. Сомовит с начална тръжна годишна наемна цена от 54.00 лв. /петдесет и четири лева / с ДДС за селскостопанска дейност.

Обектите се отдават под наем за шест  години.

 Търгът ще се проведе на  24.02.2015 г.от 10:30 ч.в Заседателната зала на Община Гулянци.

Документи се приемат до 16:00 ч.на 23.02.2015г.

Закупуват се тръжни книжа на стойност 30.00 лв./ тридесет лева/ с ДДС за отдаване под наем, които са невъзстановими. Документацията се получава в стая № 213  срещу представен документ за платена такава. За повече информация в Община Гулянци.

Цената на тръжната документация се внася по сметка №BG43SOMB91308436323644, Общинска Банка АД – SOMBBGSF, вид плащане – 448007.

Депозитите са в размер на 10% от началната тръжна цена и се внасят по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска Банка АД – SOMBBGSF.

Офертните документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжните книжа.

Оглед на обектите – от 08.00 –12 .00 и от 13.00-17.00 ч. всеки работен ден.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на10.03.2015 г. в същия час и при същите условия.