Община Гулянци

Заповед и протокол

ЗАПОВЕД РД – 09- 117/06.04.2015г.

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.62 ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Утвърден протокол №1 от 03.04.2015г. на комисия назначена със Заповед №РД-09- 116/03.04.2015г. на Кмета на община Гулянци, 

от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща тополова дървесина на корен в обект №1, включващ имот №091316 с площ 2,1ха, отдел  51н,находящ се в землището на с.Черковица, община Никопол, собственост на община Гулянци в размер на 810 куб.м. стояща маса, общинска собственост

                                                       О Б Я В Я В А М:

За спечелил търга за продажба на стояща тополова дървесина на корен от обект №1, включващ имот: 091316 с площ 2,1ха, отдел 51н, находящ се  в землището на с.Черковица, общинаНикопол, собственост на община Гулянци в размер на 810куб.м. стоящамаса , общинска собственост:

        1. ЕТ„ЕКО ГОРА – Юлия Георгиева“ - с.Искър, ЕИК 114638050, със седалище и адрес на управление – с.Искър, община Гулянци, обл.Плевен, ул.“Ангел Кънчев“№3 на продажна цена 37 653лв. без ДДС.

С подизпълнител фирма „Кожухаров 2009”ЕООД, клон Никопол, със седалище на управление с.Новачене, ул.”Георги Димитров”, №69.

         Спечелилият търга по настоящата Заповед, се задължава в седемдневен срок, да внесе цялата сума на продажната цена, гаранцията за изпълнение в размер на 5% и да подпише Договор за продажба на стояща дървесина на корен от обект №1 – общинска собственост.

         Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Гулянци за сведение и изпълнение.

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:...................                             

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ                                     

   


 

УТВЪРЖДАВАМ:

03.04.2015г.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

                                                             П Р О Т О К О Л №1

Днес, 03.04.2015г. в сградата на община Гулянци от 10,00часа,  комисия в състав:

Председател: Ина Ботева – юрист към община Гулянци

Членове: Магдалена Цветанова – ст.спец.”Гори”

              Димитрина Танчева – финансов контрольор

              Любен Балуров – спец.”Горско стопанство”

              Ана Александрова – ст.спец.”ОС – земеделие”

назначена със Заповед № РД – 09- 116/03.04.2015г. на Кмета на Община Гулянци със задача да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща тополова дървесина на корен от обект №1, включващ имот №091316, отдел 51н, находящ се в землището на с.Черковица, община Никопол, собственост на община Гулянци в размер на 810 куб.м. стояща маса с начална тръжна цена 37 653 лв. без ДДС, се събра и след като председателят констатира, че всички членове на комисията присъстват пристъпи към изпълнение на задачата.

         На основание чл.60 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти всички членове на комисията попълниха декларации.

         След откриване на търга,  на основание чл.61 ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Председателят провери самоличността на кандидата и докладва постъпилите предложения за участие по реда на тяхното постъпване както следва:

1.      За участие в търга е постъпило 1 заявление:

с вх.рег.№5300-114/02.04.2015г. в 12,08 часа от ЕТ„Еко гора – Юлия Георгиева”-с.Искър, с управител Юлия Маринова Георгиева от с.Славовица, област Плевен за обект №1 -лично.

На основание чл. 61 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, комисията отвори документите на кандидата:

За обект №1 - ЕТ„Еко гора – Юлия Георгиева”-с.Искър - комисията констатира, че всички изискуеми документи са представени и допуска до следващ етап на търга участника. Участникът ще използва фирма „КОЖУХАРОВ 2009” ЕООД като подизпълнител.

Комисията продължи своята работа: Председателят на комисията обяви начална тръжна цена, кандидатът не наддаде и потвърди началната цена.

Председателят закри търга и обяви за спечелил търга ЕТ„Еко гора – Юлия Георгиева”-с.Искър на начална цена 37 653 лв.(тридесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три) лева без ДДС.

Комисията предлага на Кмета на община Гулянци да сключи договор за продажба  на обект №1 на стояща тополова дървесина на корен със спечелилият участник – ЕТ„Еко гора – Юлия Георгиева”- с.Искър, ул.”Ангел Кънчев”, №3.

Протоколът се състави в един екземпляр и след подписването му от всички членове на комисията бе представен на Кмета на община Гулянци на 03.04.2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

                    /И.Ботева/

ЧЛЕНОВЕ:1.…………………

                  /М. Цветанова/

               2………………..

                  /Д. Танчева/

               3…………………

               /Л.Балуров/

               4…………………

                 /Ана Александрова/