Logo

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик чрез представяне на предложения за наемна цена по приложената оферта и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища,мери  от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година (съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ) от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и от лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. >>>

Заповед 19.07.2019г. >>>

Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.