Община Гулянци

Търгове и обяви

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 46 ÷ 64 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Открит конкурс по реда на чл.15-24 и чл.29-33 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за възлагане на дейността по чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата, включваща „товарене, транспортиране и разтоварване”.

Прочети още