Община Гулянци

Съобщение

На 15 август 2017г. от 14.00 часа в гр. Гулянци в Конферентната зала на общината ще се проведе еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност, на която ще се обсъдят     мерките, които да   бъдат включени в Стратегията за местно развитие на МИГ "Гулянци" . 

Конференцията се провежда във връзка с изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка    19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 „Водено от Общностите Местно Развитие” от Програма за развитие на   селските райони 2014-2020 г.

Съобщение >>>