Община Гулянци

Покана за партньорство

Във връзка с подаването и подбора на идейни концепции на общини, на територията, на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОПРЧР и ОПНОИР Община Гулянци кани неправителствени организации, работодатели и училища за свои партньори.

Покана >>>