Община Гулянци

Структура

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ 

РЪКОВОДСТВО

 1. КМЕТ - 1 Щ.БР.
 2. ЗАМ.КМЕТ - 2 Щ.БР.
 3. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 11 Щ.БР.

 ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ: 14 Щ.БР.

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

1. СЕКРЕТАР-1 Щ.БР.

2. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР - 1Щ.БР.

3. СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА - 1Щ. БР.

4. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НА КМЕТА - 1 Щ. БР. -дофинансиране

5. ВЪТРЕШЕН ОДИТОР – 1 Щ. БР.

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ: 5Щ.БР., в т.ч. 1 Щ.БР.-ДОФИНАНСИРАНЕ

„ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”

 ДИРЕКТОР - 1 Щ.БР.

ОТДЕЛ"БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ"

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 2. ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ - 1 Щ.БР.
 3. ГЛ. СПЕЦ. „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ" - 1 Щ. БР.
 4. СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2 Щ.БР.
 5. СЧЕТОВОДИТЕЛ-КАСИЕР - 1 Щ.БР.
 6. СТ. СПЕЦИАЛИСТ „БЮДЖЕТ И ПРИХОДИ" - 4Щ.БР-дофинансиране

ОТДЕЛ „МЕСТНИПРИХОДИ"

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 2. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ОБСЛУЖВАНЕ НА  ДАНЪЧНО-ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА"-1 Щ.БР.
 3. "ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ"- 1 Щ.БР.
 4. "СЧЕТОВОДИТЕЛ-ПРИХОДИ И КАСИЕР" - 1 Щ.БР.-дофинансиране

5. СПЕЦИАЛИСТ „АДМИНИСТРАТИВНО – СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ” – 5 Щ. БР. –дофинансиране

6. СТ.СПЕЦИАЛИСТ „ТЪРГОВИЯ И ЕКОИНСПЕКЦИЯ" - 1 Щ.БР.-дофинансиране

 1. СПЕЦИАЛИСТ „ПРИХОДИ” - 1 Щ.БР.-дофинансиране

 ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ: 22Щ.БР., в т.ч.12Щ.БР.-ДОФИНАНСИРАНЕ

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”

ДИРЕКТОР - 1 Щ.БР.

ОТДЕЛ"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 2. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ТРАНСПОРТ,ЗЕМЕДЕЛИЕ И БУТ" - 1 Щ.БР.
 3. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"- 1Щ.БР.
 4. СПЕЦИАЛИСТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 1 Щ. БР. -дофинансиране
 5. СТ. СПЕЦИАЛИСТ „ГОРИ” – 1 Щ. БР. -дофинансиране
 6. „Лесоинженер” – 1 Щ. БР. –дофинансиране
 7.  СПЕЦИАЛИСТ „ПРАВНИ УСЛУГИ” – 1 Щ. БР.

ОТДЕЛ"РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕНА ПРОЕКТИ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 2. СЕКРЕТАР МКБППМН - 1 Щ.БР.
 3. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"- 1 Щ.БР.
 4. СТ.СПЕЦИАЛИСТ"ОИР И ЕИ" - 2 Щ. БР. -дофинансиране
 5. СПЕЦИАЛИСТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ И ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" - 2 Щ.БР.-дофинансиране 

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И АДМИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

ДИРЕКТОР - 1 Щ.БР.

ОТДЕЛ"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИОННА  ПОЛИТИКА"

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 2. ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР – 1 Щ. БР.
 3. ГЛ.АРХИТЕКТ - 1 Щ.БР.
 4. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"- 2 Щ.БР.
 5. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"- 1 Щ.БР.
 6. ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „СТРОЕЖИ И РЕМОНТ” – 1 Щ. БР. –дофинансиране

ОТДЕЛ"АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО"

 1. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.
 2. ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"- 1 Щ.БР.
 3. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ЕСГРАОН"- 1Щ.БР.
 4. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК - 1 Щ.БР.-дофинансиране
 5. СТ.СПЕЦИАЛИСТ"ГРАО"-1 Щ.БР.
 6. СТ.СПЕЦИАЛИСТ-ДЕЛОВОДИТЕЛ И АРХИВ - 1 Щ.БР.-дофинансиране
 7. ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБС"    - 1 Щ. БР. -дофинансиране

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ : 29Щ. БР., в т.ч.11 Щ.БР. ДОФИНАНСИРАНЕ

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ С ИКОНОМИЧЕСКИ И ОБСЛУЖВАЩ ХАРАКТЕР – 9 Щ. БР.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - 18 Щ. БР.

ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА" -12 Щ. БР.

УЧИЛИЩНИ СТОЛОВЕ - 13 Щ. БР.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО - 6 Щ. БР.

ЕЛ. ТЕХНИК- 1 Щ. БР.

ЕЛ. МОНТЬОР УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – 1Щ. БР.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА - 1 Щ.БР. 

ЗВЕНО  „ОХРАНА И КОНТРОЛ” – 6 Щ.БР.