bg en
Новини > Община Гулянци

Община Гулянци

2009-02-19

  • За 2009 година е осигурено финансиране от ПУДООС за до изграждане на “Канализация на гр. Гулянци – Главен Колектор І”.
  • В Община Гулянци ще се реализира проект за организирано сметосъбиране във всички населени места. Закупена е специализирана машина за смотосъбиране и сметоизвозване. През месец февруари ще се проведе обществена поръчка за доставка на контейнери тип “Бобър” – поцинковане и кофи за смет тип “Мева” – поцинковани.
  • През текущата година Община Гулянци ще реализира два проекта по “Красива България” – Подмяна на дограма на ОДЗ “Щастливо детство” с. Брест, Подмяна на дограма ЦДГ “Първи юни” с. Гиген.
  • Одобрен е проект за изграждане на дневен център за възрастни хора в гр. Гулянци, центърът ще разшири досега предоставяната услуга Домашен социален патронаж. Проекта е финансиран от Социално инвестиционния фонд, ще се реализира през 2009 година.
  • През територията на Община Гулянци ще се осъществи проект “ Рехабилитация на пътна инфраструктура заем №4865 BUL от Международна банка за въстановяване и развитие” – Път ІІ – 11 “Гиген – Милковица” участък от км.174+867 до км. 196+144. Възложител е Национална агенция Пътна инфраструктура. Изпълнител е Сдружение “Трейс – Плевен”, откриване на строителната площадка 29.12.2008 година – дължина на участъка – 21,277 км.
  • По Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони 2007-2013” по мярка 322 – обновяване на площадни пространства, тротоари и паркове : ще бъдат входени проекти. По мярка 321 – инфраструктура също ще бъдат входени проекти.