bg en
Новини > Общинският съвет прие отчета за изпълнението на бюджета на община Гулянци за 2011 година и бюджета за 2012 година.

Общинският съвет прие отчета за изпълнението на бюджета на община Гулянци за 2011 година и бюджета за 2012 година.

2012-02-16

 На редовно заседание на 15 февруари Общински съвет гр. Гулянци разгледа и прие отчета за изпълнението на бюджет 2011г. с пълно мнозинство. Отчетената приходна част на бюджета е 6 482 888лв., в това число собствени приходи и средства от централния бюджет. Разходната част е в размер на 5 499 951лв.От данните, които кмета на общината Лъчезар Яков изложи пред общинските съветници е видно, че въпреки условията на криза изпълнението на плана за собствените приходи през 2011 година е добро - 1 219 865лв., което представлява 101,1%. Сред мерките, които са приложени за постигането на този резултат е изпращането на уведомления за доброволно плащане и предупредителни писма до длъжниците. Освен това в селищата на общината са извършени проверки за разкриване на дейности, облагаеми с патентен данък. През годината са проверени всички търговски обекти, където е необходимо са съставени предписания по Закона за защита на потребителите, съставен е един акт в размер на 500лв. по същия Закон и 43 акта по Закона за местните данъци и такси. Извършени са и проверки по достоверността на подадените декларации за освобождаване от такса битови отпадъци.

През 2011 година община Гулянци няма просрочени задължения. Събраните просрочени плащания са в размер на 175 855лв., от които наеми на имущество – 64 426лв., данъци – 29 432лв. и такси – 81 997лв.. Срещу някои от длъжниците има образувани изпълнителни дела, а с други са сключени допълнителни споразумения за разсрочено изплащане на задълженията.

Отчета за изпълнението на бюджет 2011 година показва още, че планът за разходите е изпълнен на 84,9%, което се дължи на неусвоени средства по някои дейности. Заложените в бюджет 2011 година средства за реконструкция на открит отводнителен канал с. Брест в размер на 713 495лв. ще бъдат усвоени през тази година, тъй като работата започна през януари. Неусвоени през миналата година са още 35 795лв. за изграждането на обреден дом в гробищния парк на гр. Гулянци и други средства, които ще бъдат усвоени през тази година.

Общинският съвет прие бюджета за 2012 година без особени дебати и възражения с 15 гласа – „За” и 2 – „Въздържал се”. Любомил Таиров председател на ПК  “Бюджет, финанси и икономическа политика” коментира заложените параметри като добре разработени в съответствие с принципите за формиране на общинските бюджети. Приходната част е в размер на 5 620 338лв., като в това число влизат: приходи за държавни дейности – 3 583 862лв. и приходи за местни дейности в размер на 2 036 476лв. Разходната част е 5 620 338лв., от които 3 583 862лв за делегирани държавни дейности, 1 917 876лв за местни дейности и дофинансиране от местни приходи в размер на 118 600лв. През годината параметрите на бюджета търпят актуализация, тъй като постъпват трансфери по различните действащи програми и проекти.Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 158 200лв.. Планирано е със средствата да бъде закупен нов парен котел за ОДЗ „Незабравка” гр. Гулянци на стойност 12 161лв. Също така в инвестиционната програма на общината е предвидено през тази година да бъде изграден обреден дом в гробищния парк на гр. Гулянци за 50 000лв.. 30 000лв. ще бъдат използвани за закупуването на специализирана машина за почистване на канали, тъй като това е една от дейностите, за които общината отделя доста средства, за да плаща на фирми. 16 000лв. са заложени в бюджета за проучване и проектиране за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр. Гулянци и с. Брест. С 89 441лв. ще бъде извършен ремонт на пътя през с. Искър до с. Славовица.

Средствата заложени в бюджета за целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на общината са в размер на 660 299лв., като отделно за детските ясли, кухни и яслени групи са предвидени 68 319лв.. Средствата за поддръжка на общообразователните училища са 1 409 576лв., отделно поддържането на училищните столове и здравните кабинети в училищата и детските градини възлиза на 134 197лв.. В бюджета за 2012 година са заложени още 240 050лв. за домашният социален патронаж, който ежедневно осигурява на възрастните хора от общината топъл обяд. 160 000лв. са предвидени за разходи по поддръжка на чистотата в населените места. 172 281лв. са заложени за ремонт и поддържане на пътища, а 50 000лв за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа. За осветлението на населените места са предвидени 89 369лв.