bg en
Новини > Публично обсъждане

Публично обсъждане

2011-08-23

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg     

П   О   К   А   Н   А            

О  Б  Щ  И  Н  А     Г  У  Л  Я  Н  Ц  И  

К А Н И 

           Населението на общината на 29.08.2011г. от 14.00 ч. в малкия салон на НЧ „П.Р. Славейков” гр. Гулянци, за публично обсъждане встъпването в дълг на Община Гулянци по спечелени проекти и сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007-2013г. По сключен договор № 15/322/00319/23.10.2009 г. „Обновяване и развитие на населените места в Община Гулянци чрез реконструкция и изграждане на улично осветление”, размера на помощта е 1 607 352.00 лв. По сключен договор № 15/322/00315/23.10.2009г. „Благоустройство на площадите на селата Милковица, Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково, Ленково и Община Гулянци, размера на помощта е 1 598 536.00 лв. И двата проекта са от полза на местната общност. 50 % от стойността и по двата договора е получена като авансово плащане.ДДС по тези проекти е непризнат разход, което налага ползване на кредит от„Фонд на органите на местно самоуправление – ФЛАГ” ЕАД  за извършване на авансови и окончателни плащания , което ще бъде възстановено от ДФ „Земеделие”.Кредитът ще бъде обезпечен с учредяване на залог върху вземанията на Община Гулянци по Договорите за безвъзмездна помощ, сключени с Управляващия орган на Оперативната програма, и учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.