bg en
Новини > ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ 15/322/00315

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ 15/322/00315

2011-02-16

          ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН                         

 гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg  

изх.№5300-120/16.02.2011 год.                          

       Уважаеми дами и господа  

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Благоустройство на площадите на селата Милковица, Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково и Ленково, Община Гулянци”, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 21.02.2011 год. от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!   

 КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС

ЗАПОВЕД РД- 09-15/17.01.2011г.    

                                                                                                                             

Дата: 16.02.2011 год.гр. Гулянци