bg en
Новини > Проекти по мярка 322

Проекти по мярка 322

2010-02-26

В изпълнение на проекти по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. По проект Благоустройство на площадите на селата Милковица, Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково и Ленково Община Гулянци” и “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, Община Гулянци встъпи в общински дълг с Решение на общински съвет гр. Гулянци и подаде заявка за авансово плащане – 20% от стойността на одобрената финансова помощ: Решение №656, 657! Във връзка с влезли в сила промени в Наредба №24 от ПРСР обн. в ДВ бр.11 от 09.02.2010 година, всички общини, които имат сключени договори по мярка 322 и са подали заявка за авансово плащане, имат възможност в срок от 45 дни от влизане в сила на промените в Наредбата да се подаде коригираща заявка за авансово плащане, където размера на авансовото плащане да бъде увеличен до 50%. 

На 26.02.2010 година от проведено заседание на Общински съвет Гулянци, взе следното решение: Упълномощава Кмета на Общината да подпише Записна заповед, без протест и разноски, платима на предявяване в полза на ДФЗ – РА – ЗА ПО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК