bg en
Новини > Стартира проект "Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Гулянци"

Стартира проект "Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Гулянци"

2013-02-13

На 01.02.2013 г. Община Гулянци стартира проект „Звено  за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Гулянци”, договор BG051PO001-5.1.04-0092-C0001, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Целта на проекта е създаване устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и хора с увреждания, които не са в състояние да се самообслужват чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж – Гулянци. Персоналът ще предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги, свързани с лична помощ, социална подкрепа и  помощ при комунално-битови дейности, ориентирани към индивидуалните нужди на нуждаещи се потребители от всички селища на Община Гулянци

       Общата стойност на проекта е 136 857.23 лв. и е с продължителност 15 месеца.          Социалните услуги по проекта ще се предоставят от 7 май 2013 г. до 30 април 2014г.

І. Информация за кандидат-потребителите по проекта:

       Потребители, които желаят да ползват почасови услуги от трите типа: дейности за лична помощ, за комунално-битови дейности и подкрепа и съдействие за социално включване по проекта могат да бъдат: лица с трайни увреждания или възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

       Кандидатите за ползватели на почасовите услуги, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж – Гулянци подават следните документи:

1.      Заявление от кандидата (по образец);

2.      Документ за самоличност (копие);

3.      Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие);

4.      Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на кандидата /копие от епикриза, амбулаторен картон или др./ (само за възрастни хора без решение на ТЕЛК/НЕЛК);

5.      Декларация за съгласие за съхранение на лични данни;

6.      Декларация за доход;

7.      Пълномощно (по образец), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично.

       Оценката на индивидуалните потребности на кандидатите се извършва от служители на дирекция „Социално подпомагане” Никопол.

Окончателният подбор на кандидат - потребителите по проекта ще бъде направен от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Гулянци, след изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на всички кандидати.

 За почасовите услуги по проекта потребителите заплащат месечна потребителска такса в размер, определен в Решение №248/14.06.2012г. на Общински съвет Гулянци,  в зависимост от дохода си и обвързан с броя на часовете на ползваната услуга. 

 

І. Информация за кандидатите за работа по проекта:

       За работа в Звеното за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж – Гулянци ще бъдат наети общо 20 безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. По проекта се откриват следните работни места:

І. Персонал по управление на Звеното за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж – Гулянци:

1. Длъжност „Сътрудник социални дейности” – 2 бр.   

1.1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 

  • Образование: средно;
  • Професионален опит – не се изисква, но наличието му е предимство.

1.2. Необходими документи за позицията:

1.      Заявление от кандидата за сътрудник социални дейности (по образец);

2.      Документ за самоличност (копие);

3.      Мотивационно писмо

4.      Автобиография

5.      Свидетелство за съдимост;

6.      Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда;

7.      Диплом за придобита образователно-квалификационна степен /копие/

8.      Документ, удостоверяващ професионален опит /трудова, осигурителна, служебна книжка –копие/

9.      Копия от документи за придобити други квалификации, препоръки/ по желание на кандидата/

ІІ. Персонал за предоставяне на трите типа социални услуги в домашна среда в Звеното за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж – Гулянци:

1. Длъжности:

  •   „Личен асистент” – 2 бр.;
  •   „Социален асистент” –5 бр.;
  •   „Домашен помощник” – 13 бр.

1.2. Необходими документи за позициите:

1.      Заявление от кандидата за личен асистент, социален асистент/домашен помощник (по образец);

2.      Документ за самоличност (копие);

3.      Автобиография;

4.      Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда;

5.     Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс);

Подборът на персонала в Звеното за услуги в домашна среда към ДСП – Гулянци се извършва от Комисия, определена от кмета на Община Гулянци

Документите от кандидат - потребителите и кандидатите за работа в Звеното за услуги в домашна среда към ДСП – Гулянци се получават и подават в кметствата по населени места или в Общинска администрация - Гулянци,

Срок за подаване на документи от кандидатите по проекта: 11.02 до 28.02.2013 г., всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч.

В периода от 24.04 до 26.04.2013 г. на Информационното табло в общината ще бъдат качени резултатите от извършения подбор на кандидатите по проекта.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Гулянци носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.”

 

Инвестира във вашето бъдеще!