bg en
Новини > Публично обсъждане на проектобюджета на Община Гулянци за 2013 година

Публично обсъждане на проектобюджета на Община Гулянци за 2013 година

2013-01-31

На 31 януари в Конферентната зала на Община Гулянци се проведе отчет за дейността на кмета на общината и администрацията през 2012 година и публично обсъждане на проектобюджета за 2013 година. На събранието присъстваха представители на институции, общественици и граждани. Кмета на общината Лъчезар Яков представи по-значимите проекти и важни за общината моменти, белязали изминалата година като акцентира върху няколко сфери – инфраструктура и благоустройство; социални дейности и здравеопазване; образование, култура и туризъм; опазване на околната среда. От отчета стана ясно, че във всяка от тях общината има реализирани или стартирани европейски проекти, което според г-н Яков е възможността в малките населени места от тук нататък да се случва нещо значимо.

Във втората част на събранието главен експерт „Бюджет” Бисер Киров представи проекта за бюджет на общината през 2013 година. От изнесените данни стана ясно, че приходната част е 5 559 158лв. като 2 957 585лв. са приходи за държавни дейности и 2 601 573лв. – приходи за местни дейности. Според инвестиционната програма на общината 321 790лв. са предвидените средства за капиталови разходи. През годината с пари от републиканския бюджет ще бъде извършен ремонт на път от четвъртокласната мрежа Гиген – Искър на стойност 104 000лв. Предвидено е изграждането на обреден дом – ритуална зала на гробищния парк в гр. Гулянци за 62 000лв. През тази година трябва да продължи ремонта и реконструкцията на сграда за здравна служба в село Ленково. Сумата заложена в проектобюджета за тази цел е 20 000лв. За закупуване на контейнери за отпадъци, които ще бъдат разпределени във всички села са заложени 32 000лв. Със собствени приходи в размер на 18 000 лева общината е планувала закупуването на компютърни конфигурации за двете гимназии в Гулянци и в Гиген. През годината, със средства от собствени приходи, ще бъдат извършени текущи ремонти на сградите на няколко кметства – Гиген, Дъбован, Загражден и Милковица на обща стойност 14 500лв. и на читалището в Сомовит на стойност 5 000лв. Ще бъде направен ремонт на два отводнителни канала в с. Искър и с. Милковица, както и текущ ремонт и баластриране на улици във всички населени места на стойност 42 826лв. Значителни средства в проектобюджета са заложени и за съфинансиране по три проекта, които ще се изпълняват през годината – „Рехабилитация на път Загражден – пристанище Загражден” по Програмата за трансгранично сътрудничество – 30 000лв., „Благоустрояване на ОДЗ „Незабравка” гр. Гулянци” – 42 050лв и „Подмяна на дограма на ОУ „Хр. Ботев” с. Милковица” – 51 450лв., и двата по „Красива България”.

През 2013 година Клубовете на хората с увреждания и на пенсионерите по места ще получат помощ от общинския бюджет по 400лв. Спортните клубове ще бъдат подпомогнати в дейността си с общо 17 500лв. Бисер Киров коментира, че по-голяма част от останалите средства заложени в проектобюджета са за издръжка и дофинансиране на различни общински и държавни дейности като детски и учебни заведения, домашен социален патронаж, сметосъбиране и сметоизвозване и др.

От страна на гражданите, присъстващи на публичното обсъждане, отношение по изнесените данни взеха Велко Велков – председател на пенсионерската организация, Снежа Петрова и Митко Александров – изявени общественици. Събранието приключи без конкретни предложения за промени, а само с доуточняващи въпроси по отделните параграфи.

Проектобюджета за 2013 година ще влезе за гласуване в Общинския съвет този месец.