bg en
Общинска администрация >>> > Обявления

Обява по ОХ-547

Изменение на ПУП по плана на с. Брест за изграждане на семеен хотел

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява конкурс СКС

Обява конкурс ВВС

Обява за провеждане ан конкурс във ВМА

Заповед за обявяване на частично бедствено положение в с. Сомовит

ЗАПОВЕД

СБР-02-01-5/08.02.2016 г.

гр. Гулянци

             На основание чл. 44, ал. 1 т.2 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 2, чл. 134, ал. 1, т.1; чл. 135 от ЗУТ,  искане №  9400-129 / 27.01.2016 г. от Невяна Владимирова Николова, ул. „България” № 43, с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен , придружено от Схема-предложение за ПУП, Задание за проектиране и Мотивирано предложение по реда на чл.125, ал.5, чл.135,ал.2 от ЗУТ  на Гл. архитект на Община Гулянци

РАЗРЕШАВАМ

Изработването на проект за :

І.  Изменение на ПУП – ПРЗ / Подробен устройствен план– план за Регулация и

Застрояване / и РУП – Работен Устройствен План за УПИ VІ - 1013, кв. 1, с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен, със Собственик и Възложител : Невяна Владимирова Николова, ул. „България” № 43, с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен, с  Нот. Акт № 164, том 11, рег. № 6531, дело № 1600 от 2015 г. в обхват :

<!--[if !supportLists]-->1.            <!--[endif]-->Терена на УПИ VІ - 1013, кв. 1, с. Брест, да се раздели на два нови урегулирани поземлени имоти : УПИ ХІХ  и УПИ ХХ, които да имат конфигурация съгласно приложената Схема и да отговарят на  изискванията, посочени в Заданието за проектиране.

<!--[if !supportLists]-->2.            <!--[endif]-->УПИ ХІХ  да се преотреди от „За селкоп” в „за обществено обслужване и складови дейности”.

<!--[if !supportLists]-->3.            <!--[endif]-->УПИ ХХ да се преотреди от „За селкоп” в „за семеен хотел и обществено обслужване”.

    ІІ. РУП – Работен Устройствен План за УПИ VІ - 1013, кв. 1, с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен да отговаря на  изискванията, посочени в Заданието за проектиране.

Одобрявам Задание за проектиране на ПУП – ПРЗ / Подробен устройствен план– план за Регулация и Застрояване / и РУП – Работен Устройствен План за УПИ VІ - 1013, кв. 1, с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен,

          Проектът за ПУП-ПРЗ и РУП за за УПИ VІ - 1013, кв. 1, с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен, да бъде изготвен съгласно изискванията на  чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съгласува с РИОСВ – Плевен и с всички заинтересовани лица, съгласно чл. 128, ал. 3 и чл. 131 от ЗУТ.

Да се спазят изискванията на  Наредба 7 „За правила и нормативи  за устройство на отделните видове територии и устройствени зони“.

Мотивираното предписание на осн. чл.135, ал.6 спира действието на ПУП за УПИ V-514 и УПИ VІ-515  в кв.38    по плана на с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен .

След изработването на ПУП- ПР   да се произнесе ОЕСУТ  при Община Гулянци, и да се одобри по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ предвид обхвата на разработката.

Настоящата заповед се разгласява с обявление на осн. чл.124б, ал. 2 от ЗУТ.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ ………/п/………………….

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Обява за набиране на матроси

 

Заповед за вакнтни длъжности за войници      Приложение 1                  Приложение 2

 

Изменение на ПУП -ПРЗ за УПИ VІ-1013, кв. 1 с. Брест, Община Гулянци

 

ОБУЧЕНИЕ  В  КУРСОВЕ ЗА НАЧАЛНА  И  СПЕЦИАЛНА  ВОЕННА  ПОДГОТОВКА

 

Обучението в курсове за начална и/или специална военна подготовка ще осигури на студентите /българските граждани/ придобиване на знания и практически умения по военна подготовка за определена военна специалност, а така също и за действия, свързани с отбраната на страната, със защитата на населението при кризи в мирно време и не на последно място с личната сигурност.

          По този начин помагаме на себе си в много отношения. Поддържаме традициите за защита на отечеството, изграждаме се като достойни граждани на страната и света, възпитаваме се в националните ценности и патриотизъм. На всеки родолюбец и трезво мислещ човек е ясно, че за отбраната на страната и за получаване на собствена сигурност е необходимо да се формират знания, умения и навици, които биха дали възможност самостоятелно или организирано да се оцелява в екстремални ситуации, предлагани от живота не само във военно време, а и всекидневно. Вашето военно обучение ще допринесе за правилното и реално формиране на житейски знания и позиции, с помощта на които след завършване на обучението си успешно ще можете да се справяте с всяка сложна ситуация по време на криза от рода на бедствие, авария, катастрофа, терористичен акт или военни действия. Това не е от маловажно значение в съвременния живот, тъй като сме свидетели на различни ситуации от гореизброените, които се случват неочаквано, все повече зачестяват, а ние сме неподготвени, както практически, така и като знания и информираност.

            Работейки собствената си професия, Вие неминуемо ще се развивате и в други близки и желани за Вас направления. Ще отдавате усилията, знанията и възможностите си като граждани на това общество, участвайки в различни обществени организации или структури, като специалисти и експерти. Ще решавате проблемите на хората в града, общината, областта и в държавата, като  работите по различни проекти. Вие ще можете да давате мнението си и да оказвате съдействие като съветници в областта на националната сигурност и на гражданско-военните отношения: в мирно време - при предотвратяването и разрешаването на кризи; във военно време – по време на конфликти на различно ръководно равнище в професионален и експертен план.

           За да се изпълни това са необходими следните стъпки:

 1. стъпка - да получите Начална военна подготовка.

  Курсът има теоретико-практическа насоченост по придобиване на знания и умения в направления по:

                 - придобиване на трайни знания, умения и твърди практически навици за действие с въоръжението, за стрелба с оръжие и отстраняване на задръжките при стрелба, за правилната му експлоатация и обслужването му след занятие и стрелкови тренировки;  

                  - приспособяване на организма си към войсковия начин на живот, което може да Ви помогне и даде волеви способности при екстрени ситуации в живота;  

                  - трениране и ще повишаване на физическите си качества – издръжливост, сила, бързина, ловкост и гъвкавост; 

                  - изучаване поразяващото действие на ядреното, химическото и биологично оръжие, радиационните и химически опасните аварии, и ще се научите да използвате основните индивидуални средства за защита на дихателните органи и кожата от въздействието на поразяващите фактори.

                   - усвояване на знания, умения и навици за оказване на самопомощ и взаимопомощ при раняване и нещастни случаи, с други думи  - оказване на първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, аварии, екологични и индустриални катастрофи; терористични актове, екстремистки и престъпни групи, действия за възпрепятстване разпространението на инфекциозни заболявания.

 2. стъпка - да усвоите и придобиете  Специална подготовка:

   Курсовете имат различна теоретико-практическа насоченост по придобиване на знания и умения в следните направления:

      - ще получите знания за влиянието на различни физико-географски и метеорологични фактори върху хора при различни ситуации и подготовка относно възможностите за оцеляване в тези сложни условия;

     - ще си създадете практически навици за обективно, точно и достоверно оценяване на извънредни ситуации, рискове и заплахи;

     - ще разберете възможностите на видовете въоръжени сили и на родовете войски в Българската армия, тяхното предназначение и начин на използване при водене на военни действия или в мирно време;

   - ще изучите условията и способите за разузнаване в съвременни условия и разузнавателно-информационното осигуряване на държавното и военно ръководство на страната;

  -  в рамките на науката за топогеодезия, топография и ориентиране ще разберете как се използват координатите при определяне на местоположение, какви са методите за ориентиране на местността без технически средства, какви топографски карти има и как се четат, особеностите при движение на местността по азимут с използване на компас, изучаване на методи за определяне на разстояние;

               - ще повишите знанията си по свързочна подготовка и по съвременните проблеми на комуникационната и информационна система /КИС/ – нейната роля, място и задачи във въоръжените сили на Република България, изграждането на КИС за командване и управление на въоръжените сили /ВС/.

Придобиването на специалности, участието и в други курсове след началната и специална подготовка или дори обучение след време в бакалавърски и магистърски квалификации във Военна академия, военния университет/висшите военни училища, може да Ви направи специалисти и експерти в областта на националната и международна сигурност и на гражданско-военните отношения. Тези знания стават все по-важни в условията на съвременния начин на живот и на глобални отношения в света между държавите.

Завършилите студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка, освен получените знания имат предимство при равни други условия и при кандидатстване в структурите на въоръжените сили за доброволния резерв или за приемане на военна служба като офицери, като се има предвид, че новоназначен лейтенант започва службата си с начална заплата за звание и степен за заеманата длъжност  от 916 лева и добавки към нея от 15% за държавна служба, % за всяка прослужена година и 90 лева необлагаем порцион, плюс заплащане за занятия, владеене на език, дежурства и други социални придобивки – пътни пари до работно място, по време на отпуск и квартирни, ползване бази на МО за почивка и на здравни заведения за цялото семейство и още други социални придобивки.

 Въоръжените сили като структура са една от най-важните компоненти на държавността, отговаряща за сигурността, която е основа за нормално функциониране на всички останали дейности – икономически, социални, културни и др. Необходимо е проникване на разбирането, че гражданин непреминал в един от различните варианти на военна подготовка и обучение - не би могъл да се развива и израства професионално, особено в държавните структури на страната – така както е в редица държави в света. Военното обучение и преминаването през въоръжените сили на републиката е въпрос на престиж, подготовка за редица длъжности, отварящо пътя добро CV-автобиография и не на последно място - възможност за получаване на по-високи доходи и социални предимства в обществото)!!!

      Всичко това ще допринесе за информираност за държавното устройство, ще вникнете в държавното управление, ще имате престиж и възможности за лично развитие и за участие в ръководството на държавни структури, като различни експерти и съветници на различно ниво. Това означава да можете да направите нещо добро за града си, за държавата, а от там и за всички близки и за себе си – в морален и материален план. Това означава да сме достойни граждани, истински родолюбци, които работят и дават част от себе си на България, за да получат от нея това, което очакват и желаят. 

Вие сте български гражданин без военна подготовка?

Заповядайте в структурите на Централно военно окръжие

(Военно окръжие - Плевен, Областен военен отдел - Плевен и офисите за военен отчет в общините на областта), за да Ви насочим в организираните курсове

 от Министерството на отбраната за начална и/или специална военна подготовка!

ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ

               Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната. Курсовете за начална и/или специална военна подготовка на българските граждани се обявяват със заповед на министъра на отбраната и се издават в ,,Каталог на курсовете за начална и специална подготовка”, в който се определят мястото на обучение, броят на обучаемите в съответния курс, наименованието на курсовете по специална военна подготовка, продължителността на курсовете, редът за кандидатстване и други специфични изисквания.

              Обучението на български граждани в курсове за начална и/или специална военна подготовка се провеждат в специализирани учебни центрове. Обучението в курсове за начална военна подготовка се организират от структурата по човешките ресурси към министъра на отбраната въз основа на обобщена заявка от Централното военно окръжие, а курсовете за специална военна подготовка от командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили или от ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната въз основа на заявки от Централно военно окръжие.

              Курсовете за начална военна подготовка са с продължителност до 90 учебни часа, а за специална военна подготовка – не по-малко от 90 учебни часа.

               В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка. Изключение се прави само за студентите, служили военна служба в различните родове въоръжени сили на Р. България. Курсовете за специална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.

                 1. Българските граждани, желаещи да се обучават в курсове за начална и/или специална военна подготовка, подават заявление в съответните териториални структури на Централното военно окръжие (военните окръжия, областните военни отдели и офисите за военен отчет в общините), като прилагат следните документи:

1.1. автобиография;

1.2. копие от диплома за завършено образование;

1.3. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус/етапна епикриза/;

1.4. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия;

1.5. експертно решение за психологична пригодност, издадено в Центъра по психично здраве и превенция - ВМА /прилага се служебно/.

1.6. свидетелство за съдимост;

1.7. декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-7 /т.7 при условие, че е служил/ от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

1.8. удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер/.

                2. Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка трябва да отговарят на следните изисквания /чл. 59, ал.1,2 - Закон за резерва на ВС/:

2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

2.2. да са годни и психологически пригодни за военна служба;

2.3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2.4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

С обявяването на курса могат да се определят и други специфични изисквания извън посочените по горе.

           3. Началникът на териториалната структура на Централно военно окръжие /Областен военен отдел - Плевен/ организира:

3.1. разясняване на изискванията и реда за приемане и провеждане на подготовката приемането и регистрирането на документите на кандидатите;

3.2. приемането и регистрирането на документите на кандидатите.

               Началникът на Централно военно окръжие със своя заповед организира реда за подбор и определя кандидатите, които отговарят на изискванията за обучение в курсовете по начална и/или специална военна подготовка. Решението е окончателно.

             Определените по реда кандидати се зачисляват в курс за начална и/или специална военна подготовка със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.

          Началникът на Централно военно окръжие организира информирането на определените и зачислени в курс български граждани за началото, мястото и продължителността на подготовката.

         4. Българските граждани при явяването си в специализираните учебни центрове сключват договор за обучение, като за времето на курса им се осигурява /чл. 59, ал. 3 - 5 - Закон за резерва на ВС/:

4.1. настаняване, храна и униформа, при условия и по ред, определен с акт на министъра на отбраната;

4.2. безплатно медицинско обслужване

4.3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.

             Студентите в гражданските висши учебни заведения, военните академии и висшите военни училища могат да придобият начална и/или специална военна подготовка в курсове, разкрити от министъра на отбраната, съгласувани и организирани със съответните ръководства на университети. Курсове могат да се провеждат освен във военна академия ,,Г.С.Раковски”-София и във висшите военни училища/техните факултети – В. Търново, Долна Митрополия, Шумен и Варна. Курсове могат да се провеждат и във всички други университети и висши институти в страната, при сключено двустранно споразумение между тях и Министерство на отбраната, като в него могат да се предвиди обучение, провеждано и от преподаватели от граждански висши заведения.

      До 15.04. – за лято 2014г. и до 31 юли - за следващата академична година ректорите на гражданските университети могат да изпращат до Министерството на отбраната заявка-предложение за сключване на договор за обучение на студенти в курсове, определени в Каталога на курсовете по начална и/или специална военна подготовка /съгласно разпоредбите на ,,Наредбата на Министерски съвет – за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища”/. Заявката включва наименование на курса и период за провеждане на e-mail: d.dimanov@mod.bg

        Участието на студентите в курсовете е доброволно, а провеждането на курсове в университетите е по решение на органите за управление на съответното висше учебно заведение или военната академия. Тематиката на курсовете се определя от министъра на отбраната.

         Курсовете могат да се организират и провеждат под формата на специализирани модули и семинари, групови и практически занятия, демонстративни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.

              Обучението по начална и специална подготовка завършва полагане на изпити по учебната програма на съответния курс. На успешно издържалите се издава свидетелство /удостоверение/ за завършено обучение при условията и реда на наредбата за държавните изисквания на документите, издавани от висшите училища. Всеки български гражданин, успешно завършил обучението, полага военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили в съответния специализиран учебен център, в присъствието на началника на съответната териториална структура на Централно военно окръжие (Областен военен отдел - Плевен). Присвоява им се военно звание по реда на уставите на въоръжените сили и се вписват на военен отчет.

Участието в поддържане на сигурността на държавата,

собствената готовност за нестандартни ситуации и защитата на Отечеството

 е дълг на всеки български гражданин!

 Бъдете винаги подготвени!

    Поставяйте своите въпроси

       относно изискванията, условията и реда за записване

         за обучение по начална и специална военна подготовка:

ЗА КОНТАКТИ:

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - ПЛЕВЕН

гр. Плевен, ул “Сан Стефано 43а”

тел. 064 / 822 921; 0875 210 300 (вътр.  232)

       064 / 822 838; 064 / 824 147

Допълнителна информация  можете да намерите

   и на интернет адрес: www.comd.bg

 

 

 

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв

1. Със заповед № ОХ-104/06.02.2015 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв на длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили.

2. Кандидатите следва да подадат заявление до началника на териториалната структура за водене на военен отчет по постоянен адрес до 20.03.2015 г. включително.

3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности за заемане като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила.

4. Конкурса ще се проведе по документи в съответните военни формирования до 30.04.2015г.

5. Кандидатите за участие в конкурсите трябва да отговарят на следните изисквания:

-да са пълнолетни граждани на РБ и да нямат друго гражданство

-да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв

-да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността

-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

-срещу тях да няма образувано наказателно производство

-да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

-да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса, може да се обърнете към младши експерт Тошко Тодоров  в Община Гулянци, стая № 303.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

тел. за контакти – 0888 799 472

 

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина, който ще се проведе през месец юни 2015г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца.

 

1. Със заповед № ОХ-534/30.07.2014 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военно формирование 54990 - Враца..   

2. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на военно формирование 54990 - Враца, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 26.02.2015 г.

3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.

4. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване.

5. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 32 години.

 

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса и формиране на състезателният бал, може да се обърнете към младши експерт Тошко Тодоров  в Община Гулянци, стая № 303.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти - 0888 799 472

 

 

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул."Васил Левски" 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

 

ЗА П О В Е Д

РД - 09-465

гр. Гулянци, 24.09.2014г.

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.62 ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и Утвърден протокол от 23.09.2014г. на комисия назначена със Заповед №РД-09-463/23.09.2014г. на Кмета на община Гулянци, от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №3, включващ имот №722001, отдел  38в, находящ се в землището на с.Ленково, община Гулянци в размер на 314 куб.м. стояща маса, общинска собственост

                                   О Б Я В Я В А М:

       За спечелил търга за продажба на стояща дървесина на корен от обект №3, включващ имот: №722001, отдел 38в, находящ се в землището на с.Ленково, община Гулянци в размер на 314куб.м. стояща маса ,общинска собственост:

        1. „Ивон-99"ЕООД-с.Шияково, ЕИК200998394, със седалище и адрес на управление - с.Шияково, обл.Плевен, ул."Явор"№13 на продажна цена 11 422лв. без ДДС.

         Спечелилият търга по настоящата Заповед, се задължава в седемдневен срок, да внесе цялата сума на продажната цена, гаранцията за изпълнение в размер на 5% и да подпише Договор за продажба на стояща дървесина дървесина на корен от обект №3 - общинска собственост.

         Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Гулянци за сведение и изпълнение.

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:...................                             

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ           

 

 

                          

УТВЪРЖДАВАМ:

23.09.2014г.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 

П Р О Т О К О Л

          Днес 23.09.2014г. в сградата на община Гулянци от 11.00часа,  комисия в състав:

Председател: Ина Ботева - юрист към община Гулянци

Членове: Магдалена Цветанова - ст.спец."Гори"

                Стела Иванова - гл.спец."Отчитане на ДДС

                Димитрина Танчева - финансов контрольор

                Даниела Иванова - гл.експерт „ОС"

назначена със Заповед № РД - 09-463/23.09.2014г. на Кмета на Община Гулянци със задача да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №3, включващ имот №722001, отдел 38в, находящ се в землището на с.Ленково, община Гулянци в размер на 314 куб.м. стояща маса с начална тръжна цена 11 422 лв. без ДДС, се събра и след като председателят констатира, че всички членове на комисията присъстват пристъпи към изпълнение на задачата.

         На основание чл.60 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти всички членове на комисията попълниха декларации.

         След откриване на търга,  на осн. чл.61 ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Председателят провери самоличността на кандидата и докладва постъпилите предложения за участие по реда на тяхното постъпване както следва:

1.      За участие в търга е постъпило 1 заявление:

 с вх.рег.№5300-420/18.09.2014г. в 11,30 часа от „Ивон 99"ЕООД-с.Шияково, с управител Катя Петрова Славова от с.Шияково, обл.Плевен за обект №3 -лично.

                 На осн. чл. 61 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти комисията отвори документите на кандидата:

             За обект №3 -  „Ивон 99"ЕООД-с.Шияково - комисията констатира, че всички изискуеми документи са представени и допуска до следващ етап на търга участника.

Комисията продължи своята работа: Председателят на комисията обяви начална тръжна цена, кандидатът не наддаде и потвърди началната цена.

            Председателят закри търга и обяви за спечелил търга „Ивон-99"ЕООД-с.Шияково на начална цена 11 422 лв.(единадесет хиляди четиристотин  двадесет и два лева) лева без ДДС,

           Комисията предлага на Кмета на община Гулянци да сключи договор за продажба  на обект №3 на стояща дървесина на корен със спечелилият участник -„Ивон-99"ЕООД-с.Шияково .

          Протоколът се състави в един екземпляр и след подписването му от всички членове на комисията бе представен на Кмета на община Гулянци на 23.09.2014г.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:................

                                                                          /И.Ботева/                                                                                                       

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:1......................

                                                                           /М. Цветанова/

 

                                                                        2....................

                                                                             /Ст. Иванова/

 

                                                                        3.....................

                                                                             /Д. Танчева/

 

                                                                        4.....................

                                                                             /Д.Иванова/

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул."Васил Левски" 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

З  А П О В Е Д

№   РД-09 - 416/ 10.09.2014г.

На основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.46, ал.1 във вр. с чл. 49, ал.1, т.1 във вр. с чл.55, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с изпълнение на  Решение № 739/25.07.2014г. на Общински съвет - гр.Гулянци

НАРЕЖДАМ: 

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща акациева дървесина на корен, находяща се в землището на с.Ленково, обект №3, имот №722001 с площ 4,3 ха, отдел 38в , на територията на  Община Гулянци при следните условия:

Обект №  /Отдел/Подотдел/Сортимент /категория/

 Дървесен вид

Количество

Начална цена, без ДДС

Обща стойност на обекта

    /к. 3 по к. 4/,без ДДС

 
 

куб.м.

лв./куб.м.

лв.

 

1

2

3

4

5

 

Обект №3, имоти № 722001- отдел/подотдел 38"в"

 

Подотдел „в",имот № 722001

 

 

Дърва

акация

          299

38

       11362

 

Вършина

акация

           15

4

          60

 

Общо за подотдела

 

          314

 

        11 422

 

Общо за обекта

 

      

 

        11 422

 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /5%/

571,10

 

СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

1142

 

 

1.1. Количествата дървесина са прогнозни, съгласно изготвени сортиментни ведомости и всички цени са без ДДС.

1.2. Начална тръжна цена за обект  №3 е 11 422 лева без ДДС.

            1.2. Срок за изпълнение: 31.12.2014 год.

            3. Гаранцията за участие е 5%, посочена в таблицата по т. 1 и е вносима по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД- SOMBGSF  до 16.00 ч. на 19.09.2014 г., а за повторната дата до 16.00 часа на 25.09.2014 година.

            4. Стъпката за наддаване е  посочена в таблицата по т.1.

            5. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа от 12.09.2014 година до 21.09.2014 година, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител от Община Гулянци. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.

            6. Тръжните документи могат да бъдат закупени от Община Гулянци всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 20.09.2014г. срещу представен документ за внесена по сметка на община Гулянци №BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД- SOMBBGSF, вид плащане 448007, сума от 50 /петдесет/ лева без ДДС.

7. До участие в търга се допускат кандидатите, отговарящи на изискванията по реда на чл.58 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:

7.1. за юридически лица и еднолични търговци - копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, или следните документи, ако не е регистриран съгласно ЗТР:

а) актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата;

б) копие от документ за данъчна регистрация;

в) копие от документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

7.2. за физическо лице - копие от документ за самоличност;

     7.3. декларация, че кандидатът не е: 

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) в производство по ликвидация;

г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с Ръководителя  на структурата на Община Гулянци;

д) сключил договор с лице по чл. 21 на ЗПУКИ;

е) лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) - удостоверение по чл.87, ал.6 на НАП;

      - удостоверение от отдел „Приходи" на община Гулянци за липса на задължения към общината.

    7.4. Копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичните регистри по чл.241 от  Закона за горите от съответната дейност, а когато кандидатът е физическо лице - копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите за съответната дейност.

            7.5. Списък на подизпълнителите, ако кандидатът предвижда такива.

            7.6. Документ за внесена гаранция за участие в търга;

            7.7. Доказателства, че кандидатът отговаря на изискванията на продавача, когато такива са определени в условията за провеждане на търга;

            7.8. Когато кандидатът в търга предвижда участие на подизпълнители, документите, които се изискват от кандидата, се прилагат и за съответните подизпълнители.

7.9. Кандидатите трябва да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването на дървесината:

1. Квалификационно изискване - лицензиран за осъществяване на дейности в горски територии.

2. Техническо изискване - Да разполага с техника за извършване на дърводобив - Декларация от участника по Приложение № 3 за собствена или наета техника, с което ще се извършва ползването. Ако техниката е наета, следва да се представи договор за наем. Техниката /трактор, камион, бензиномоторен трион и др./ трябва да е регистрирана      по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника - прилага се удостоверение за регистрация.

7.10. Изискванията по т.7.3. и 7.8. се отнасят за управителите и членовете на управителните органи на кандидата.

            7.11. Когато кандидат в търга е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

             7.12. Когато кандидат в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всяко юридическо или физическо лице, включено в обединението.

            8. Документи за участие се подават в Община Гулянци до 16:00 часа на 19.09.2014г.

            9. Търгът с явно наддаване да се проведе на 23.09.2014г. от 11,00 часа в административната сграда на Община Гулянци.

            10. Определям дата за провеждане на повторен търг - 26.09.2014г. от 11,00 часа в административната сграда на Община Гулянци.

         11. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на стояща дървесина на корен е в размер на 5% /пет процента/ от достигнатата цена за обекта и следва да бъде представена преди подписване на договора за покупко-продажба.

Гаранцията за изпълнение се представя като парична сума, внесена по сметка на продавача;

12. Срок за изпълнение - 31.12.2014 г. Срок за освидетелстване на сечищата: 31.12.2014г.

13. Условия за плащане на цената:

- Достигнатата  цена на търга на дървесината се заплаща изцяло при подписване на договора.

            - Плащането се извършва по сметка на Община Гулянци №BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД- SOMBGSF, вид плащане 445500.

            14. Одобрявам тръжната документация, която е неразделна част от настоящата заповед  и съдържа:

14.1. Копие от Заповед № РД-09-416/10.09.2014 год. за откриване на процедурата;

            14.2. Тръжни условия: пълно описание на обекта на покупко-продажба;

      14.2.1.Скица на обекта и технологичен план;

      14.2.2.Начин на осъществяване на наддаването.

            14.3. Списък на документите - Приложение №1;

14.4. Административни сведения за участника по образец - Приложение №2;

14.5. Справка-декларация за техниката - Приложение№3;

14.6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 58, ал.1, т.3, от Наредбата по образец -Приложение №4;

14.6. Декларация за участие на подизпълнители по образец - Приложение  №7;

14.7. Декларация за запознаване с условията на търга с явно наддаване  по образец - Приложение №8;

14.8. Декларация  по образец - Приложение №9;

14.9. Референция по образец -Приложение № 10.

14.10. Проект на договор.

            15. В 3-дневен срок от провеждане на търга с явно наддаване Комисията да ми представи протокол за утвърждаване, придружен с цялата документация, събрана в хода на провеждането на търга.

            16. Определям лице за контакт: инж. Магдалена Цветанова, тел. 0878480718.

 

            Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на Община Гулянци не по-късно от 10 дни преди датата на провеждане на търга.

 

   КМЕТ на Община Гулянци :....... .......                 

                                           /Лъчезар Яков/                                                   

 

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул."Васил Левски" 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

 

ЗА П О В Е Д

РД - 09-395

гр. Гулянци, 27.08.2014г.

           На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.23 ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и Утвърден протокол №2 от 27.08.2014г. на комисия назначена със Заповед №РД-09-391/27.08.2014г. на Кмета на община Гулянци, от проведен открит конкурс за добив на акациева дървесина  от обект №4, включващ: отдел 39д1 -част, имот №726003 - 219куб. м. лежаща маса, землище с.Милковица, общинска собственост

О Б Я В Я В А М:

 

За спечелил конкурса за добив на акациева дървесина от обект №4, включващ: отдел 39д1 - част, имот №726003 - 219куб. м. лежаща маса, землище с.Милковица, общинска собственост:

      "Ивон - 99"ЕООД, ЕИК 200998394, със седалище и адрес на управление - с.Шияково, обл.Плевен, ул."Явор", №13 на  цена 3 460,20лв.( три хиляди четиристотин и шестдесет лева и двадесет стотинки) без ДДС на пл.куб.м. 

 Нареждам на основание чл. 35, ал. 1, ал.3, т. 1  от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях най-късно в срок от 7 дни след издаването на настоящата заповед да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител, след внасяне на определената гаранция за изпълнение на договора и след представяне на всички необходими документи.

            Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Гулянци за сведение и изпълнение.

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:...................                             

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ    

 

 

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул."Васил Левски" 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

 

ЗА П О В Е Д

РД - 09-394

гр. Гулянци, 27.08.2014г.

 

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.62 ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и Утвърден протокол №2 от 27.08.2014г. на комисия назначена със Заповед №РД-09-389/27.08.2014г. на Кмета на община Гулянци, от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №2, включващ имот №726003, отдел  38к1 и отдел 38и1, находящ се в землището на с.Ленково, община Гулянци в размер на 36 куб.м. стояща маса, общинска собственост

 

                                   О Б Я В Я В А М:

 

За спечелил търга за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2, включващ имот: №726003, отдел 38к1 и отдел 38и1, находящ се в землището на с.Милковица, община Гулянци в размер на 36 куб.м. стояща маса ,общинска собственост:

        1. „Ивон-99"ЕООД-с.Шияково, ЕИК200998394, със седалище и адрес на управление - с.Шияково, обл.Плевен, ул."Явор"№13 на продажна цена 1 300лв. без ДДС.

 

         Спечелилият търга по настоящата Заповед, се задължава в седемдневен срок, да внесе цялата сума на продажната цена, гаранцията за изпълнение в размер на 5% и да подпише Договор за продажба на стояща дървесина дървесина на корен от обект №2 - общинска собственост.

         Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Гулянци за сведение и изпълнение.

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:...................                             

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ  

 

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                          гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

                                                 

З А П  О В Е Д

№РД-09 - 393/27.08.2014г.

гр.Гулянци

 

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1, т.1  от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ) и утвърдени протоколи №1 от 22.08.2014г.и  №2 от 27.08.2014г. на комисия назначена със Заповед №РД-09-382/27.08.2014г. и Заповед  №РД-09-390/27.08.2014г. на Кмета на община Гулянци, от търг с явно наддаване за продажба на акациева дървесина от обект №3, имот №726003, отдел 38к1 и отдел 38и1, землище с.Ленково

 

П Р Е К Р А Т Я  В А М:

      1. Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на акациева дървесина от обект №3, имот №726003, отдел 38к1 и отдел 38и1, землище с.Ленково, поради липса на подадени оферти за първа и втора дата на провеждане на търга.

      2. Заповедта да бъде съобщена в тридневен срок на всички заинтересовани лица по реда на чл.61 от АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Гулянци за сведение и изпълнение.

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:................

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

          ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                          гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, е-mail: mailto:obshtina_gulianci@mail.bg

 

                                                С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценката на въздействието върху околната среда, е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки в Пи № 30199.37.2, с. Загражден, община Гулянци, публична държавна собственост с АДС № 131, том 3, рег. № 1800 от 24.04.2009г." с възложител Областен Управител на Област Плевен, чрез упълномощената с Пълномощно от Областния Управител на Област Плевен арх. Светла Иванова Радулова.

В 14 дневен срок, считано от: 19.06.2014г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на  Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена под вх. № 04-20-72/18.06.2014г.  на община Гулянци и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.30 до 17.00 в стая № 105 - сградата на Общината

 Становищата се приемат в  деловодството - сградата на административния център за обслужване на граждани.

Лице за контакт: Светла Радулова

 

 

          ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                          гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

                                                 

З А П  О В Е Д

№РД- 253/12.06.2014г.

гр.Гулянци

 

          На основание чл.10, ал.1, т.15 във връзка с чл.25, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), Решение № 701/30.04.2014г. на Общински съвет- гр.Гулянци

 

                                                                 О Т К Р И В А М:

 

І. Процедура за провеждане на ДОГОВАРЯНЕ за възлагане на дейности в общинските горски територии с предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ

Размер на гаранцията за участие е 133,60 лв./ сто тридесет и три лева и шестдесет стотинки/, което представлява 3% от стойността на обекта, внесена под формата на парична сума по сметката на община Гулянци IBAN: BG4591SOMB303336322501, при Банка: Общинска банка, клон гр.Гулянци. Всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, краен срок 16,00часа на 20.06.2014г.

 

ІІ. Обект и предмет на договаряне, количество, място за извършване на  дейността:

       2.1. Обект на договаряне е изпълнението на дейността: Поддържане на минерализовани ивици.

       2.2. Предмет на договаряне е изпълнението на дейността: Поддържане на минерализовани ивици с площ 5,625 дка, широчина 3м. на територията на община Гулянци.

       2.3. Място за извършване на дейността: територията на община Гулянци, и по отдели както следва:10у, 28е, 28р, 33б, 28н, 43н - 3750 л.м. - еднократно, двукратно изпълнение 7500л.м.

       2.4. Показатели за извършване на дейността:

 Обект 1 община Гулянци:

 

 

Позиция

 

Вид на дейността

мярка

количество

Срок за изпълнение

Пределна цена в лева без ДДС

Гаранция    за участие /лв./

№1

Поддръжка на механизирани минерализовани ивици/еднократно/ в отдели: 10у, 28р, 28е, 33б

Поддръжка на механизирани минерализовани ивици/двукратно/ в отдели: 10у, 28р, 28е, 33б

 

л.м.

 

 

 

л.м.

 

1900

 

 

 

1900

 

от юли до септември

 

-

от юли до

септември

 

 

 

 

 

969

 

 

 

 

 

 

 

133,60

      № 2

Поддръжка на ръчни минерализовани ивици/еднократно/ в отдели: 43н, 28н

Поддръжка на ръчни минерализовани ивици/двукратно/ в отдели: 43н, 28н

 

  л.м.

 

 

 

л. м.

 1850

 

 

 

1850

от юли до септември

 

              -

 

от юли до     септември

 

 

3484,5

 

 

 

 

 

 

 

Общо за  позиция № 1 и позиция № 2:

       133,60

 

            а) Цените са без начислен ДДС

             - Общата стойност без ДДС е както следва: 2226,75 лв./ две хиляди двеста двадесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/ за еднократно изпълнение, и 2226,75 лв. ./ две хиляди двеста двадесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/ за двукратно изпълнение.

             - Срок на изпълнение на дейностите: през периода юли до септември, като двукратното изпълнение ще е по искане на възложителя.

 

             Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:

   До участие в процедурата се допускат кандидатите / юридически и физически лица/, закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

       2.5. Да отговарят на изискванията по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

      2.6. Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на дейността - поне един верижен трактор с приспособление за дискуване.

 3. Правно и фактическо основание: чл. 10, ал. 1, т. 15; чл.25, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ).

4. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - 5% от достигнатата стойност на обекта, вносима преди сключване на договора в сметка на общината: IBAN: BG4591SOMB303336322501, при Банка: Общинска банка, клон гр.Гулянци.

5. Срок и валидност на офертите - 60 календарни дни.

6. Критерии за избор на изпълнител - „ най-ниска предложена цена".

7. Необходими документи за участие в процедурата по договаряне, които следва да се съдържат в офертата за участието:

       7.1. Заявление за участие.

       7.2. Списък на представените документи.

       7.3. Документ за актуално състояние по ЗТР, когато кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър - комисията проверява актуалното състояние на кандидата към датата на провеждане на процедурата.

       7.4. Когато кандидатът не подлежи на регистрация по Закона за търговския регистър, същия представя:

             - Заверено копие удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния Окръжен съд/ датата на издаване на удостоверението за актуално състояние следва да е не по-ранна от един месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на предложенията/;

             - Копие от удостоверение за данъчна регистрация;

            - Копие от удостоверение за данъчна регистрация по БУЛСТАТ;

        7.5. Копие от документ за регистрация по ЗДДС - представя се само , когато кандидатът е регистриран.

        7.6. Декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от „Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ)" - по образеца, приложен към настоящата документация.

        7.7. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите за съответната дейност.

        7.8. Списък на договорите за същите по вид дейности, извършени от кандидата през 2013г. в ДГТ, с посочени в тях стойности, обеми, придружен с препоръки за добро изпълнение от съответното ТП, или декларация, че не е извършвал такава дейност.

      Препоръките следва да носят дата на издаване не по-ранна от един месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на предложенията, / представят се в оригинал или заверено копие/.

       7.9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на кандидата за извършване на съответния вид дейност.

       7.10. А) Декларация по образец към документацията, доказваща техническата обезпеченост на кандидата със собствена техника, съгласно изискванията на т.8 от настоящите условия с приложени към тях:

        7.11. Б) Декларация по образец към документацията, доказваща обезпечеността на кандидата с квалифицирани работници и служители за изпълнение на съответниявид дейност с приложени към нея:

         - Справка за действащите трудови договори, издадена от съответната ТД на НАП - документът следва да носи дата на издаване не по-ранна от един месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на офертите за участие - представя се в оригинал или заверено копие.

        7.12. Документ от община Гулянци - гр.Гулянци, удостоверяващ, че кандидатът изпълнява изискванията на т.6.4 от настоящите условия, а именно същият няма задължения към общината - представя се задължително в оригинал. Датата на издаване следва да е не по-рано от един месец, считано от крайната дата на депозиране на офертите за участие.

       7.13. Документ/и за внесена/и гаранция/и за участие в процедурата - към датата на провеждане на процедурата, комисията проверява изпълнението на изискването гаранцията да е постъпила реално в сметката на община Гулянци до крайния срок.

        7.14. Парафиран и подпечатан на всяка страница образец на договор, като в същия не следва да са попълнени общата стойност на договора, както и цените в приложение №1;

      7.15. Ценово предложение - съгласно образеца, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена", наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта;

       7.16. Нотариално заверено пълномощно , когато кандидата участва със свой представител( представя се на комисията);

       7.17. Документ за самоличност (представя се на комисията);

       7.18. Документите се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.

    При представяне на заверени копия, участникът е длъжен да носи оригиналите и при поискване да ги представи на комисията.

8. Изисквания за техническа и кадрова обезпеченост на кандидатите за извършване на дейността

        8.1. Необходим минимален брой единици собствена техника за извършване на дейността

       Кандидатът представя доказателства за наличието на:

        8.1.1. Трактор с прикачен инвентар за дискуване  и наораване, инвентар за пръскане - 1бр.

         8.2. Необходим минимален брой работници и квалифицирани служители за извършване на дейността:

         8.2.1. Работници: най-малко 2бр.

9. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа на 20.06.2014г. в деловодството на общината.

10. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

    Дата: 23.06.2014г. в 10.00 часа в сградата на общината - трети етаж, гр Гулянци, ул.»В. Левски» 32.

11. Кандидатите могат да правят оглед на обектите от 09.00 до 16.00 часа до 20.06.2014г., през всички работни дни.

11. За информация - община Гулянци, лице за контакти: инж. М. Цветанова - тел. 0878480718.

12.  Настоящата заповед да се сведе до длъжностните и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:................                                               

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ                                                                                             

 

                                                                                                                                                                       

 

Анкета на Министерството на физическото възпитание и спорта !

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

          Р Е Ш Е Н И Е № ПН 68 ПР / 2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на

въздействие върху околната среда

На основание чл.93, ал.1, ал.З и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху окол­ната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.З от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвмес­тимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложи­теля по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

реших:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Рибарник за отглеждане на риба и риболов.", ПИ № 030001. з-ще на с. Крета, Община Гулянци, Област Плевен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху защитена зона "Река Вит" BG 0000181, за

опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерс­ки съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

местоположение: старо корито на р.Вит, поземлен имот ПИ № 030001, землище на с. Крета, Община Гулянци, Област Плевен.

Възложител: "Карпа БГ" ООД, БУЛСТАТ 201934779, ул."България" № 21, с. Крета, Община Гулян­ци, Област Плевен.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на направеното инвестиционното предложени е развъждане, отглеждане и продажба на риба живееща в сладководни води (шаран, толстолоб и др.) в съществуващ рибарник, намиращ се в ПИ № 030001, местност "На Лъката", з-ще гр.Гулянци, Община Гулянци, Област Плевен. ПИ № 030001, землище на с. Крета, е с площ 16.938 дка и начин на трайно ползване "мочурище", съгласно скица № К03202/18.01.2012 г. на ОСЗ - гр. Гулянци.

Рибарникът представлява старо корито на река Вит и по скица на имота се води мочурище. Част е от крайбрежните заливаеми ивици на старото корито на р. Вит и е подходящ за този вид дейност. Разделен е от река Вит със земна дига. Захранването на рибарника с вода става по естествен път, целогодишно - от дъждовни и снежни води| Не се предвижда захранване на рибарника с вода от река Вит или др. водни обекти.

Предвиденият имот за реализиране на инвестиционното предложение е разположен извън населеното място и нямат връзка с близко разположени обекти подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т.З от допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС ДВ бр.3/11.01.2011г.). При експлоатация на обекта не се предполага генериране на отпадъци, за които се изисква третиране по специален начин за тяхното отстраняване или унищожаване.

Дейността предмет на ИП не предполага формиране на отпадъчни води, за които да се изисква специално допълнително пречистване.

ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.Няма необходимост от електрозахранване на обекта.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква генериране на наднормени нива на шум. прах и вредни емисии и емисии в околната среда.

ИП попада в 33 "Река Вит" BG 0000181 за опазване на природни местообитания и на дивата флора.и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.). Съгласно становище на БДУВДР - гр.Плевен изх.№ 2918/10.05.2012г. ИП е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита заложени в ПУРБ на Дунавски район и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на инвестиционното предложение „Рибарник за отглеждане на риба и риболов.", ПИ № 030001, з-ще на с. Крета, Община Гулянци, Област Плевен" няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище изх.Л« КД-01-10- 065/13.08.2012г.на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен.                     

Инвестиционното предложение: "Рибарник за отглеждане на риба и риболов.", ПИ № 030001, з-ще на с. Крета, Община Гулянци, Област Плевен", попада в обхвата на т.1, буква "е" - интензивно развъждане на риба на Приложение.№2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., в С.изм. и доп.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал.1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл; 2, ал.1, от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на .съвместимостта на планове^ програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г).

На основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрица­телно въздействие на инвестиционно предложение: "Рибарник за отглеждане на риба и риболов.", ПИ № 030001, з-ще на с. Крета, Община Гулянци, Област Плевен и е преценено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие вьрху 33 'Река Вит" BG 0000181 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в списъка .на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и върху защитените видове от Приложение № 3 от ЗБР.

МОТИВИ                               '

1.   Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производител­ност, мащабност, взаимовръзка е комулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда» както и риск ^ инциденти:

1 .Инвестиционното предложение предвижда ползване на повърхностно водно тяло, част от старото корито на р.Вит, намиращо се в поземлен имот ПИ № 030001, землище на с. Крета; Община Гулянци, Област Плевен, за интензивно риборазвъждане, с цел отглеждане и продажба на риба.

2. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона "Река Вит" BG 0000181.

3. Дейността   предмет на ИП не предполага формиране на отпадъчни води, за които да се изисква специално допълнително пречистване.

4. Инвестиционното    предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5.   При експлоатация на ИП не се предполага генериране на отпадъци, за които се изисква третиране по специален начин за тяхното отстраняване или унищожаване.

6. Реализацията       на инвестиционното предложение "Рибарник за отглеждане на риба и риболов.", ПИ № 030001, з~ще на с. Крета, Община Гулянци, Област Плевен, няма да доведе до негативно въздейс­твие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.

7. ИП е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита заложени в ПУРБ на Дунавски район и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

II.    Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1.Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот ПИ № 030001, землище на с.Крета, Община Гулянци, Област Плевен.

2.ИП попада в 33 "Река Вит" BG 0000181 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

3.ИП не предвижда изграждане на нова инфраструктура (пътища, ел. трасета, В и К и др.)

4.При реализацията и експлоатацията на обекта няма да се генерирането опасни отпадъци, и вредни емисии и/или емисии в околната среда.

5.Предвиденият  имот за реализиране на инвестиционното предложение са разположени извън населеното място и нямат връзка с близко разположени обекти подлежащи на здравна защита.

6.В  резултат от реализирането щ инвестиционното намерение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона.

III.   Способност за асимилация на екосистемата,в естествената околна среда:

1. Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите за опазване на 33 "Река Вит" BG 0000181и значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в зоната.

2. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона "Река Вит" BG 0000181.

3. При реализацията на ИП не. се очаква да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване на най-близко разположената защитена зона "Река Вит" BG 0000181.                                                                                                             

4. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, отпадъци емисии и емисии във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху състоянието на околната среда.

IV.    Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато насе­ление, включително транс-гранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероят­ност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният  обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложе­ние е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.

2. Реализацията       на инвестиционното предложение не предполага транс-гранично въздействие.

3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1.Община Гулянци и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.

2.До момента в РИОСВ - гр.Плевен не са изразени устно или депозирани писмени възражения от

засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.      

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Админист­ративен съд - Плевен в 14 ~ дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата 02.10.12 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А, интернет сайт: http://riew-pleven.eu/ тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org

 

 

 

          

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед за отказ РПК

 

Обява ПУП