bg en
Общинска администрация >>> > Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015г.

1                  Въведение

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Гулянци (2011 - 2015 г.) е разработена на основание Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, следвайки модела на УНИЦЕФ на областно планиране с участие на всички заинтересовани страни

Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в община Гулянци - общинска администрация и общински съвет, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО).

Стратегията е съобразена с целите и принципите на Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания и Национална програма за равни възможности на хората с увреждания.

Настоящата стратегия съответства на Общинския план за развитие на Община Гулянци и Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен.

Целта на Стратегията е да определи приоритетите в областта на социалните услуги в общността на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на населението в Община Гулянци.

Настоящата стратегия има за своя задача да гарантира синхронизиране на действията на държавата, местната власт и гражданския сектор за подобряване благосъстоянието на децата и възрастните в общината.

Стратегията предвижда и се базира на разбирането за развитието на социалните услуги като развитие на социалната икономика, разгърнато като двустранен процес - развитие на социалните услуги за деца и възрастни като средство за адекватно посрещане на нуждите и потребностите на рисковите групи деца и възрастни, от една страна; и развитие на икономиката и трудовата заетост - осигуряване на подходящи работни места за квалифицирани в сферата на социалните дейности специалисти и други специалисти в подкрепящите и обслужващите дейности.

Ключовите приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на основни критични социални проблеми на жителите на общината.

2                  Контекст

2.1    Предистория: как е създадена стратегията

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в община Гулянци - общинска администраця и общински съвет, филиал на ДСП Никопол, териториални структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО) и под методическото ръководство на УНИЦЕФ.

Нормативно разработването на общински стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги е регламентирано с измененията на Закона за социално подпомагане от 23.02.2010 г и на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане - от 9.04.2010 г.

Процесът на общинско планиране с участието на всички заинтересовани страни премина през четири основни етапа:

 • Етап 1: Изграждане на партньорства, създаване на организация за планиране, подготовка;
 • Етап 2: Проучване на потребностите и анализ на ситуацията;
 • Етап 3: Същинско стратегическо планиране на социалните услуги и мерки за социално включване. Разработване на Общинска стратегия и финализиране на документа през широк процес на консултиране.
 • Етап 4: Обсъждане и гласуване на Общинската стратегия, като секторна политика, от Общински съвет Гулянци.

В съдържателно отношение, етапното развитие се интерпретира от предприети действия (стъпки) в свързана последователност, подчинена на логиката за участие на всички заинтересовани страни в плановия процес.

Първият етап включва следните събития:

Със Заповед № РД-09-201/12.05.2010 г. на Кмета на Община Гулянци бе сформирана „Териториална работна група" за разработване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г. и годишен план за развитие на социалните услуги за 2011 г. Групата е в състав от 11 участници, като включва: 5 служители от общинска администрация,  2 представители на ДСП - Никопол, филиал Гулянци, представител на РПУ Гулянци, Медицински център І Гулянци, ДБТ Долна Митрополия, филиал Гулянци, Общиннски съветници.

В периода 10-12.05.2010 г. представители  на работната група взеха участие в обучение „Моделът за областно планиране с участие", организирано от УНИЦЕФ в гр.Плевен.

На 14.05.2010 г. участници от работната група присъстваха на Първа областна работна среща за стартиране процеса на планиране на областната и 11-те общински стратегии.

Втория етап на планирането започна с набирането, обработването и синтезирането на информация и данни, необходими за изготвяне на доклад-анализа. Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги, и за избора на тяхната форма - начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите и потребителите, обслужващи едно или няколко населени места в една или повече общини, както и за разработване на „смесени" услуги за рискови групи - комбиниране на две или повече услуги в обща административна рамка.

С Решение № 773/25.06.2010 г. доклад-анализът бе приет на заседание на Общински съвет Гулянци.

Третият етап започна с анализиране на информацията от докрад-анализа и планиране на социалните услуги на територията на община Гулянци, които да бъдат включени в Областната стратегия. Представители на териториалната работна група взеха участие в работата на тематичните работни групи, създадени по трите приоритетни направления:

 • Приоритетно направление „Повишаване ефективността на социалните услуги, предоставяни в общността";
 • Приоритетно направление „Оптимизиране на социалните услуги, предоставяни в специализираните институции";
 • Приоритетно направление „Развитие на иновативни и алтернативни социални услуги за уязвими групи";

Формулираха се и следните приоритетни направления:

 • Приоритетно направление „Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги";
 • Приоритетно направление „Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги".

В резултат на съвместната работа на всички заинтересовани страни Областната стратегия за развитие на социалните услуги бе изготвена и съгласувана от Областния съвет за развитие. Териториалната работна група започна изготвянето на Общинската стратегия на база на включените в Областната стратегия и приети социални услуги на територията на община Гулянци. Разработи се проектът на Общинската стратегия.

Четвъртият етап обхваща обсъждане и гласуване на Общинската стратегия, като секторна политика, от Общински съвет Гулянци.

 

2.2    Обхват  на стратегията

Като административно-териториални единици, в обхвата на анализа са включени всичките 12 селища от състава на Община Гулянци (11 села и 1 град), като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи, с ограничен достъп до услуги. Със създаването на общинската стратегия като функция на Областната стратегия се цели да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални услуги. До момента развитието на социални услуги в общината е без достатъчно проучване на нуждите на рисковите групи и без да се взема предвид ситуацията в съседните общини. Тези обстоятелства довеждат до това, че жителите на различните общини в областта имат достъп до различни социални услуги, като най-многобройни са тези в община Плевен (където обаче са предназначени предимно за жителите на общинския център).

Стратегията включва на първо място социалните услуги, които ще работят на територията на общината през периода 2011 - 2015 г. Включени са както съществуващите вече услуги (като се посочва дали те трябва да бъдат запазени в техния настоящ вид), така и развитието на нови социални услуги. Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях. Освен това, са посочени тези мерки и дейности в сферата на социалното подпомагане и свързани сфери (здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура), които имат връзка с функционирането на социалните услуги и са с ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.

В стратегията са включени социални услуги за всички рискови групи на територията на общината, като в рамките на стратегията са изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за периода на действието й. Приоритетизирането е основано на остротата на проблемите и наличните ресурси.

2.3    Съответствие с международни, национални и местни политики

2.3.1        Национални приоритети в развитието на социалните услуги

От 2003 г. държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това премина и към услугите за другите възрастови групи.

Реформата е насочена към деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. От система от специализирани институции, които предлагат универсален отговор на различните потребности и проблеми на хората, се премина към създаване на социални услуги в общността, които индивидуализират подхода към индивидите и групи в риск и целят интегрирането им в общността . Въведени са отговорности на общините при управлението на социалните услуги на местно ниво. Последователната практика на децентрализация намери израз и във въвеждането на регламентите и практиката на договаряне на социалните услуги с частни доставчици.

2.3.2        Институционална рамка на предоставянето на социалните услуги

В процеса на планиране са включени основните институции с отговорности по отношение на планирането, създаването, предоставянето и управлението на социалните услуги. Тук са взети предвид следните им компетенции:

 • Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - създава държавната политика в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, определя националните приоритети, заедно с Министерство на финансите определя държавно-делегираните дейности в социалните услуги и разработва разходните стандарти за финансиране на социалните услуги;
 • Министерство на финансите - определя разходните стандарти и тавани за финансиране на социалните услуги в страната;
 • Агенцията за социално подпомагане (АСП) разрешава откриването и закриването на социалните услуги - държавно-делегирана дейност, разработва методики за социални услуги, инспектира социалните услуги, поддържа регистър на доставчиците на социални услуги. Чрез Дирекциите „Социално подпомагане" се предоставят и социални услуги;
 • Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) - лицензира доставчиците на социални услуги за деца, контролира стандартите и критерии за социални услуги за деца и семейства.
 • Областен управител и Областен съвет за развитие и областни комисии, които имат отношение към планирането във всички сфери, в т.ч. и на социалните услуги;
 • РДСП, която изготвя становища за откриването/закриването на социални услуги - държавно-делегирана дейност;
 • Общините - създават общинската политика по отношение на социалните услуги, създават и предоставят социални услуги; възлагат и договарят предоставянето на социални услуги с външни доставчици, контролират тяхното качество;
 • Доставчици на социални услуги (общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица);
 • Дирекции "Социално подпомагане", които са ангажирани с идентифицирането на случаи, оценка и насочване към различни доставчици на социални услуги;
 • Обществените съвети за социално подпомагане в общините, ангажирани с обществения контрол;
 • Организации с нестопанска цел и представители на рисковите групи.

2.3.3        Стратегически документи

При разработването на стратегическите документи на местно и областно ниво се прилагат принципите, утвърдени в:

Международни нормативни актове, в сферата на социалното развитие, като:

 • Всеобща декларация за правата на човека на ООН;
 • Конвенция на ООН за правата на детето;
 • Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН;
 • Международния пакт за социални, икономически и културни права.

В документи на национално ниво, като:

 • Национален доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 - 2010 г.;
 • Национална стратегия за детето 2008 - 2018 година;
 • Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 - 2020 година.
 • Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 година.

В документи на областно и общинско ниво в област Плевен:

 • Областна стратегия и план за регионално развитие на област Плевен (2005 - 2015);
 • Общински планове за развитие;
 • Общински програми за закрила на детето;
 • Областни и общински програми и стратегии, във връзка с развитието на социалните услуги на ниво община;

Областната стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България - Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.

3                  Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите

3.1    Тенденции в развитието на община Гулянци

Община Гулянци е разположена в северната централна част на Дунавската хълмиста равнина, на площ от 459 кв.км.На изток граничи с Община Никопол, на юг с Община Плевен, на запад с Община Долна Митрополия и на север с р.Дунав. През територията на Общината протичат в долните си течения реките Вит и Искър. Площта на Общината е 10.92 % от площта на Област Плевен, а земеделската територия е почти 11% от тази на областта. Климатът е умерено континентален със студена зима и горещо лято.

Релефа е предимно равнинен с надморска височина 30-60 м. Преобладават черноземно - карбонатни почви на по-голяма част от територията - т.н. "Карабоазка низина". В района няма разработени полезни изкопаеми, освен няколко кариери за инертни материали по поречието на реките. През 80-те години на XX век при геоложки проучвания са открити нефтени залежи в с. Гиген и минерална вода в с. Брест, които на настоящия етап не се експлоатират. В с. Крета има запаси от варовик, които имат ограничено стопанско значение.

Демографска характеристика:

Основните проблеми, идентифицирани от анализа на сегашната ситуация и оценката на потребностите от социални услуги в община Гулянци, поставят редица въпроси за състоянието и развитието на тези услуги. Анализът на ситуацията дефинира факторите, формиращи рисковите групи, имащи нужда от социални услуги и причините довели до това им състояние на неравнопоставеност спрямо останалото население.

 • В общината се наблюдава различна средна продължителност на живота. Причината за различията е комплексна, но в същото време тя е синтезиран показател за стандарта на живот и равнището на развитие;
 • Във всички населени места в общината намалява населението. Това е индикатор за общ спад в урбанистичното развитие както в количествено, така и в качествено отношение. Това има своето пряко следствие за създаване на предпоставки за повишен риск от социална изключеност в определена възрастова група (най-възрастните и самотноживеещите), която с годините се разраства като относителен дял в общата численост на населението. Този процес заслужава внимателен анализ и допълнително подпомагане чрез инструментите на целенасочена държавна политика.
 • Застаряването на населението води до увеличаване на демографския товар, с всички произтичащи от това затруднения пред системите за социална защита, социалната инфраструктура и обслужването на населението. Увеличават се разходите за издръжка на възрастните поколения. Намаляват възможностите за защита на децата и на хората в активна възраст.
 • По-големият дял на възрастните хора в по-малките населени места, и то най-вече в селата, е сериозен проблем пред обществото за предоставяне на адекватни социални услуги, дължащо се на слабо развита социална мрежа.
 • Нараства броят на извънбрачните раждания, което увеличава потребността от защита на тази рискова група.

Икономическото развитие, заетост и безработица:

 • Малките населени места имат по-ниско качество на живот. Намалялото население води до неефективност на обществените услуги, образование, здравеопазване, социални услуги, оттам и ограничен достъп до тях. Намирането на баланс между икономическата ефективност и необходимостта от услуги е истинско предизвикателство за местните и териториални власти;
 • Не е използван пълният потенциал на общината за икономическо развитие, липсват инвестиции за поддържане и обновяване на транспортната инфраструктура;
 • Икономическата активност в общината все още е ниска, в сравнение с активността на национално ниво;
 • Към месец април 2010г. са регистрирани 1313 безработни лица;
 • Пазарът на работната сила е дисбалансиран - висока безработица и в същото време - недостиг на квалифицирана работна сила;
 • Традиционно, делът на нискоквалифицираните и нискообразованите безработни е най-голям в образователната структура на безработицата.

Здравеопазване:

Здравното обслужване в община Гулянци се извършва от GP и стоматолози, Медицински център І ЕООД "д-р Александър Войников", МБАЛ Гулянци ЕООД и ФСМП при ЦСМП гр. Плевен.

           Община  Гулянци   граничи  с общините  Долна Митрополия,  Никопол  и  Плевен.  МБАЛ - Гулянци  е  единствената  болница  в  Община Гулянци  и  голяма  част  от  населението се лекува  в  нея,  както и  население от  общините Никопол , Червен Бряг , Долна Митрополия.  В  тези  случаи  се  търси  лечение  от  определен  лекар - специалист ,  добрата  хотелска  част ,  и  др.

Болничната помощ е представена от МБАЛ-Гулянци ЕООД. Болницата е създадена през 1950 година. От 1979 година болницата осъществява дейността си  като общинска болница с 2 отделения : Вътрешно отделение и Детско отделение със 60 болнични  легла . Сега  разполага с 4 отделения.

          МБАЛ - Гулянци ЕООД се състои от приемно- консултативни кабинети, диагностични кабинети, медико - диагностични лаборатории, отделения с легла и звена за административни , стопански и обслужващи дейности.

Специализираната извънболнична помощ на населението от Община Гулянци се осъществява от лекари специалисти работещи Медицински център І ЕООД "д-р Ал.Войников". Основните цели на Медицинският център съответстват на ценностите на националната здравна политика за предоставяне на извънболнична медицинска помощ отговаряща на критериите и правилата за добра медицинска практика.

Друго звено на територията на община Гулянци е ФСМП гр.Гулянци при ЦСМП гр.Плевен който обслужва всички населени места на територията на общината, а също така и населени места от съседната  община Д.Митрополия - Подем , Комарево и Байкал.

Филиала извършва реанимационна лекарска и транспортна дейност. Към филиала има сектор за реанимационна дейност,оборудван с необходимата апаратура. Филиала на ЦСМП покрива дейнаостта на всички общопрактикуващи лекари в района. Болните се хоспитализират в МБАЛ гр.Гулянци, като случаите които не могат да бъдат обслужени от МБАЛ гр.Гулянци се транспортират до СПО - МБАЛ гр.Плевен.

Ограничаването на достъпа до здравни услуги, несполучливите в редица случаи организационно-структурни промени, недостатъчните финансови ресурси и принудително налаганите от населението самоограничения в потреблението на здравни услуги поради икономически причини съдействат за високите нива на заболеваемостта, на общата и детска смъртност, задържането на общата продължителност на живота, влошават качеството на живот на българското население.

Образование:

На територията на Община Гулянци  през 2009- 2010г. функционират 4 училища  и 8 детски градини.

През  2008 г. училищата в България преминаха на делегиран бюджет и последвалите промени породиха необходимостта от оптимизация на училищната мрежа  като също и неоходимостта  да се се осигурят допълнително средства за обезпечаване на учебния процес от общинския бюджет.

Фактори влияещи на структурата на общинската образователна система:

- Демографският фактор дава своето негативно отражение както върху броя на учениците, така и върху броя на учебните заведения   в общината.

- Фактор раждаемост: статистическите данни от ЕСГРАОН в община Гулянци за родените и подлежащи на задължително обучение ученици през следващите години не променят съществено броя на учениците в училищата;

- Миграционните процеси в страната /към други градове/ и в чужбина влияят значително върху общия брой на учениците и води към тяхното намаляване. Движението от и към чужбина засяга най-вече училища и райони, където преобладават ученици с ромски етнически произход и там където нивото на безработицата е голямо.

Анализът на данните  налага следните изводи за образованието:

 • Увеличава се броят на децата, които напускат училище без да завършат задължителното основно образование;
 • Запазва се високият брой на трайно непосещаващите училище деца, поради социални и семейни причини;
 • Няма надеждни статистически данни за децата, които изобщо не посещават училище;
 • Ниското образователно равнище и оттам липсата на квалификация са основна причина за безработицата сред социално уязвимите групи;
 • По отношение на професионалното обучение и професионалната квалификация, слабо са застъпени формите за учене през целия живот - форма на обучение и преквалификация, която намира все по-широко приложение през последните 10 години в страните от ЕС. Раздвижване в тази посока настъпи през последната година с прилагането на ОП "Развитие на човешките ресурси". За резултатите от прилагането на Програмата е рано да се правят изводи, поради краткия период на нейната работа.

Жилища и жилищна политика:

В община Гулянци няма недостиг на жилища, населението на общината обитава предимно собсвени жилища . Същевременно  голям брой жилища в селата са необитаеми и свободни, намират се в райони с неподдържана пътна мрежа, без отходни канали и са неблагоустроени, изоставени и полусъборени.

В общината няма обособени квартали на уязвими етнически малцинства със структурна бедност. Във всички населени места има изградена водоснабдителна мрежа и електроснабдяване. Няма изградена канализация. Уличната инфраструктура представлява твърда настилка - асфалт, трошенокаменна настилка, черни пътища. Кварталите се намират в регулация на населените места.

3.2    Идентифицирани рискови групи и потребности

Рисковите групи от населението са диференцирани на база на определени фактори, които пораждат риск от отдалечаване или изключване на тези групи от начина на живот, който се определя като нормален за основната част от населението.

- Деца в риск, отглеждани извън семейството

На територията на област Плевен работят следните специализирани заведения за отглеждане на деца: Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Плевен , Дом за деца лишени от родителски грижи „Детелина" гр. Плевен и Дом за деца лишени от родителски грижи „Мл.Антонов"с. Тотлебен. Към момента в тях са настанени общо 8 деца по данни на Д"СП". В специализирани институции извън областта са настанени 4 деца. Към момента тече процедура за връщане на 7 деца в биологичните им семейства, 3 деца са вписани в регистъра за осиновяване, тече процедура за вписване в регистъра за осиновяване на едно дете и 1 дете е настанено в ДДЛРГ "Детелина" гр. Плевен за срок от една година..

Деца, изоставени на ниво родилен дом

По данни на ДСП от община Гулянци няма изоставени деца на ниво родилен дом.

 - Деца, отглеждани в семейна среда

Деца с увреждания

В община Гулянци са регистрирани 35 деца през 2009година с различни по степен увреждания, по данни на ДСП. От тях с физически увреждания са 28 деца, с множествени увреждания са с 4 деца, с психически увреждания 3 деца.

При интервютата с близки на деца с увреждания бяха изведени следните проблеми на семействата:

 • липса на достъпна среда - повечето от родителите са скептични заради мащаба на необходимите инвестиции и разочарованието от качеството и достъпността на изградената вече среда. При недостъпна среда част от самотните майки нямат възможност самостоятелно да осигурят транспорт на децата и разчитат на помощта на роднини и приятели.
 • липса на възможности за транспорт от селата до съответните здравни услуги и лечебни заведения;
 • недостатъчно средства за осигуряване на необходимите здравни грижи - лекарства, специализирано лечение, голяма част от родителите са самотни и се затрудняват при плащане на наем на жилище и покриване на разходите за консумативи;
 • заплатата на личен асистент е основният източник на доходи за почти всички родители. Повечето от тях не получават помощи, различни от тези по Закона за интеграция на хората с увреждания;
 • затруднен достъп до образование - част от децата във възраст, подлежащи на задължително обучение, не посещават училище;
 • няма диференцирани услуги за деца с различни по вид и степен увреждания. Това възпира част от родителите да ползват предоставените дневни услуги.

Семействата на всички деца с увреждане се нуждаят от подкрепа за отглеждане на децата, като особено остро тази необходимост се проявява при следните свързани групи в риск:

 • Ø Самотни майки;
 • Ø Семейства, в които единият партньор е личен асистент;
 • Ø Многодетни семейства с деца с увреждане.

Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите:

 • ü Ранна интервенция, консултиране, подкрепа за обучения и осигуряване на добра грижа;
 • ü Осигуряване на форми на почасова и дневна грижа;
 • ü Разширяване на спектъра на услуги за рехабилитация в общността;
 • ü Включване на децата в системата на образование;
 • ü Интеграция на децата с увреждане с връстниците им;
 • ü Осигуряване на достъпна среда;
 • ü Подкрепа на родителите на деца с увреждания за осигуряване на трудова заетост и на дневни грижи за децата.

Деца, отглеждани в семейства в риск

 • ü Деца в непълни семейства

Регистрирани са 387деца, отглеждани от самотни родители в общината

 • ü Деца в многодетни семейства

В община Гулянци са регистрирани общо 264 деца в многодетни семейства по данни на ДСП.

 - Пълнолетни лица с увреждания

В община Гулянци са регистрирани през 2009 година общо 1547 пълнолетни с увреждания . От тях с физически увреждания са 845 лица, от тях лица със сензорни увреждания са 245, лица с множествени увреждания са 633, с умствена изоставеност 46 лица и 23 лица с психични разстройства.

От проведени  разговори могат да се изведат  следните проблеми:

 • Липса на достъпна среда, включително в администрацията;
 • Липса на алтернативни форми за заетост, съобразени с хората с увреждания;
 • Ниски и недостатъчни доходи - за повечето интервюирани основният източник на доход е пенсията за инвалидност;
 • Тъй като доходите са недостатъчни, основният източник на подкрепа остава семейството. Човекът остава зависим от родителите и/или партньора си, като същевременно поставя в неравностойно положение семейството си;
 • Когато член на разширеното семейство е засегнат от безработица или е в пенсионна възраст, домакинството изпада в ситуация на криза;
 • Необходимост от подкрепа при поддържане на жилището - физическа невъзможност за извършване на ремонтни работи и поддръжка на жилището, липса на средства за ремонт;
 • Нужда от помощ при поддържане на домакинството, плащане на сметки и др.;
 • Част от хората с увреждания имат повече от едно заболяване, ниските доходи са причина за ограничаване на достъпа до лечение и съответно за хронично влошаване на здравословното състояние;
 • Нужда от социализация, развлечения, общуване и контакти.

В групата на хората с увреждания могат да се обособят няколко специфични групи, които имат нужда от диференцирана подкрепа:

 • Ø Хора с повече от едно хронично заболяване, даващо степен на инвалидност;
 • Ø Самотни възрастни хора с увреждания;
 • Ø Хора с увреждания, които имат нужда от придружител, подкрепа във всекидневния живот.

                  Необходими мерки за подкрепа, идентифицирани от хора с увреждания

Осигуряване на алтернативни форми на заетост и на подходящи форми на социално предприемачество;

 • ü Предоставяне на битови услуги за хора с увреждания в невъзможност да поддържат самостоятелно дома и домакинството си;
 • ü Предоставяне на почасови и дневни форми на грижа;
 • ü Осигуряване на достъпна среда и на достъп до средата;
 • ü Осигуряване на достъп до здравни услуги и лечение;
 • ü Разширяване на възможностите за развлечение и социализация.

Възрастни с увреждания, настанени в специализирани институции

На територията на област Плевен има две институции за възрастни хора в община Долна Митрополия /Дом за стари хора - с.Горна Митрополия/ и община Плевен /Дом за стари хора - с.Бохот/. В Славяново се намира и частен дом за стари хора, в които са настанени и лица с увреждания. В специализирани институции са настанени общо 4 човека от община Гулянци, по данни на Дирекция"социално подпомагане". В община Долна Митрополия е настанено в специализирана институция - 1 лице, а в община Плевен - 3.

Основните идентифицирани мерки според интервюираните граждани са подкрепата на семейството чрез осигуряване на възможности за почасова грижа.

- Стари хора

Стари хора, настанени в специализирани институции

Общо 4 са хората в пенсионна възраст, настанени в институции от община Гулянци. Има регистрирано 1 лице в чакащи за настаняване в община Долна Митрополия, където има дом за стари хора. В община Плевен също има 1 лице регистрирано в чакащи за настаняване.

В проведените интервюта и фокус групи, тези които изразиха желание да постъпят в дом посочват като основна причина нуждата от почивка и поемане на всекидневните грижи. В много случаи мотив е и разтоварване на децата от поетите отговорности по отглеждане на родителите. Проведените интервюта показват, че нуждите на повечето от желаещите да получат институционализирана грижа се покриват, ако имат осигурена подкрепа в домашна среда, която се дава от програмите Домашен помощник и Социален асистент, отнемане на грижата за храна чрез Домашния социален патронаж и осигурено медицинско наблюдение.

От проведени разговори с граждани  от в общ. Гулянци се открояват следните проблеми:

 • Затруднен достъп до здравни услуги;
 • Затруднен достъп до лекарства след затварянето на аптеките в малките населени места. За закупуването на лекарства старите хора зависят от отиващите в града и от близките си. Транспортните връзки между общинския център и селата не са чак толкова редовни;
 • Необходимост от подкрепа при водене на домакинството. От предоставяните услуги най-предпочитан е Домашният помощник, който помага при водене на домакинството и при пазаруване. Същевременно почти всички интервюирани заявяват, че се притесняват да пуснат в дома си външен човек. Повечето обаче са склонни да приемат познат от селото, на когото имат доверие.;
 • Недостатъчни средства за издръжка. Почти всички интервюирани са категорични, че след купуването на най-необходимите лекарства, оставащите средства за храна са недостатъчни;
 • Нужда от медицинско наблюдение (измерване на кръвно).
 • Нужда от общуване;
 • Скъпи услуги за погребение.

Необходими мерки за подкрепа, идентифицирани от хората в пенсионна възраст:

 • ü Достъпност на домашния социален патронаж;
 • ü Осигуряване на възможност за ползване на услуги за закупуване на лекарства, плащане на сметки и др.;
 • ü Достъп до здравни услуги и до спешна медицинска помощ;
 • ü Подобряване на комуникация между старите хора в малките изолирани населени места и център за бърза помощ и подкрепа;
 • ü Осигуряване на помощ при водене на домакинството;
 • ü Осигуряване на възможност за общуване и развлечения.

4 Приоритети и цели на Общинската стратегия

4.1    Визия, ценности и принципи

Тази стратегия изразява желанието за създаване на условия за пълноценна реализация и подобрено качество на живот чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи и индивиди в риск, защото реализацията е право на всеки един и допринася за развитието на общностите.

Главната цел на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги  2011-2015 г.:

► от една страна, е функция на идентифицирания Главен проблем в социалната сфера: „Неравномерна плътност на системата за социална защита от действащи структури, специализирани институции, предоставяни услуги в общността и грижи за лица и групи със специфични потребности и възможности". 

►  от друга страна, е съгласувана със Приоритет 4 Общинския план за развитие (2007-2013г.): Създаване на такава икономическа и социална среда, предразполагаща към процес на намаляване изтичането на работна ръка от общината чрез въвеждане на преференции, подпомагащи частния бизнес и засилващи желанието на младите хора да живеят в селищата на общината."

За постигането на тези цели общинската стратегия предвижда развиването на модерна, ефективна система от социални услуги, която поставя в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество.

Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Общоприетите принципи при планиране на социалните услуги предопределят основата за солидарно участие на обществото, като цяло, в създаването на един, достатъчно приемлив от широките слоеве на населението, документ с предварително осъзната необходимост и оценена впоследствие значимост.

Принципи, които ще бъдат следвани при изпълнението на планираните дейности и мерки:

 • Социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи;
 • Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип, които се ползват само в краен случай;
 • Максимален достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на услугите;
 • Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи;
 • Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на Областната стратегия;
 • Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и партньорства;
 • Надграждане на добрите практики и опит в услугите; постоянно повишаване на квалификацията и уменията и учене от собствения опит;
 • Постоянно оптимизиране качеството на социалните услуги.

В дългосрочен план Общинската стратегия за развитие на социалните услуги цели община Гулянци да предоставя достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за подобреното качество на живота, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за индивидите и общностите в риск.

4.2    Приоритети в развитието на социалните услуги в община Гулянци

За постигне на качествена промяна в социалната среда и бъдещо развитие на социалните услуги, очертани от визията на Стратегията, е необходима интервенция в няколко приоритетни направления, които са идентифицирани с участието на всички заинтересовани страни въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в община Гулянци.

Приоритетните направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от намеса за решаване на критичните социални проблеми на населението на общината.

Политиките на социалното включване обхващат всички уязвими общности и лица, които имат нужда от подкрепа.

Общи цели

Общите цели на Стратегията  кореспондират с онази част от специфичните цели към приоритетите на ОПР, които касаят развитието на социалните услуги и представят, в разгърнат вид, съдържанието на всяко едно от приоритетните направления на стратегията.

Специфични цели

Специфичните цели на Стратегията са проекция на част от посочените в ОПР мерки, към специфичните цели на Плана. Обединени в отделни формати, специфичните цели ориентират действията към разделно потвърждаване на основните цели.

Мерки /операции/

Мерките, разписани в Стратегията за развитие на социалните услуги, са продукт на самия документ, създадени  да конкретизират намеренията на Община Гулянци за постигане на целенасочена промяна в сферата на социалното подпомагане, чрез реализация на определени групови инициативи.

4.2.1       Приоритетно направление „Повишаване ефективността на социалните услуги, предоставяни в общността"

Приоритетно направление „Повишаване ефективността на социалните услуги, предоставяни в общността" има за цел създаване на добър модел на подкрепа за деца и пълнолетните лица в неравностойно социално положение, чрез осигуряване на достъп до качествени социални услуги в общността така, че нуждаещите се да не са принудени да напускат своя дом и общност, а да подобрят достъпа си до здравни услуги и образование, да получат шанс за интегриране на пазара на труда. Предоставяните услугите в семейна среда, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на потребителите.

Тези услуги ще бъдат развивани на общинско ниво с цел да се обхванат максимално голям брой ползватели. Услугите в това направление са насочени към подкрепа на семействата, децата, възрастните хора и лицата с увреждания и създаване на условия за оставането им в семейна среда, развитие на индивидуалните умения и ресурси, с цел приоритетно ползване на социалните услуги в общността и превенция на настаняването им в специализирани институции.

Това приоритетно направление има за цел развитие на широка мрежа от социални услуги в общността в община Гулянци за подкрепа на следните рискови групи:

 Деца с увреждания

 Деца, отглеждани в семейства в риск

 • Пълнолетни лица с установени трайни увреждания;
 • Лица с установени трайни увреждания, настанени в институции;
 • Самотно живеещи стари хора.

Обща цел 1: Подобряване на съществуващите и развитие на нови социални услуги в общността с широка гама, еквивалентни на потребностите, равномерно разпределени, акцентирани върху превенцията на риска от социална изолация и деинституционализация на грижите.

Специфична цел 1.1: Развитие на широка мрежа от социални услуги в общността в община Гулянци за подкрепа на уязвимите групи.

Специфична цел 1.2: Осигуряване на подкрепа на рисковите групи за социално включване, с цел превенция на рисково поведение и социално изключване.

4.2.2       Приоритетно направление „Оптимизиране на социалните услуги, предоставяни в специализираните институции"

Това направление ще доведе до ускоряване на процеса на деинституционализация, посредством гарантиране на достъпа до качествени социални услуги в общността. Обхвата на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции ще се редуцира.

Общинската стратегия трябва да доведе до значително намаляване дела на децата и възрастните, живеещи в специализираните институции в областта, чрез развиване на социални услуги за извеждането им, развиване на качествени социални услуги от резидентен тип със среда, близка до семейната.

Това приоритетно направление на стратегията има за цел развитие на широка мрежа от социални услуги в общността и осигурена резидентна грижа за следните рискови групи:

 • Деца в риск, по смисъла на Закона за закрила на детето;
 • Пълнолетни лица с установени трайни увреждания;
 • Самотно живеещи стари хора;
 • Тежко болни възрастни хора.

Обща цел 2: Ускоряване процеса на деинституционализация, посредством гарантиране на достъпа до качествени социални услуги в общността.

Специфична цел 2.1: Развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до семейната.

Специфична цел 2.2: Осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

4.2.3       Приоритетно направление „Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги"

Особено внимание заслужава придобиването и непрекъснатото усъвършенстване на знания и опит във връзка със специфичната компетентност по управление на проектния цикъл, отчитайки големите възможности за усвояване на финансови средства от външно финансиране.

Разписаните мерки по специфични цели, представят в разгърнат вид основните инициативи, и условно казано, се явяват множеството от фактори, повлияващи непосредствените ефекти на въздействие за качествена промяна на средата.

Обща цел 3: Оказване на максимална подкрепа и закрила за постигане на успешна вградимост в битовата, трудовата и социалната среда, осигуряващи по-високо качество на живот за групите в неравностойно положение, приоритетно за децата и хората с увреждания.

Специфична цел 3.1: Повишаване функционалните възможности на социалната инфраструктура.

Специфична цел 3.2: Развитие на човешките ресурси.

Специфична цел 3.3: Обвързване на социалните услуги с политиките за развитие на отделните общности.

Специфична цел 3.4: Осигуряване на повече финансови ресурси  за развитие на социални услуги.

4.2.4       Приоритетно направление „Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги"

Включването на всички заинтересовани страни, по подходящ начин, преодолява остарялото използавне на традиционния потребителски модел, когато уязвимите групи са представени от граждански структури, консултиращи управлението, разпределението и регулирането на социалните услуги.

Общата цел на петия приоритет се опира главно на тезата за  акомулиране на обществената енергия в обща банка за справедливо разпределение на социалните блага с активната съпричастност на всички страни.

Обща цел 4: Гарантиране на социалното единство и равните възможности за развитие на общности в риск, чрез споделяне на обществената отговорност за предоставяне на адекватни, с разширен диапазон, териториално балансирани и преобладаващо децентрализирани социални услуги.

Специфична цел 4.1.: Развиване на мрежова стратегия при предоставянето на социални услуги.

Специфична цел 4.2.: Постигане на устойчивост и дългосрочна ориентация на социалните услуги към определящите тенденции в публичната сфера.

4.3        Основни целеви групи - потребители на услугите в община Гулянци

В Анализа на потребностите са описани всички групи в неравностойно социално положение, които в различна степен са носители на риска от социално изключване. Въпреки желанието и необходимостта от задоволяване в максимална степен на всички обществени потребности, обективно не е възможно да се гарантира напълно оказване на достатъчно ефективна и повсеместна социална подкрепа.

Стратегията, първо, е срочен документ; второ, е осигурена с ограничени ресурси и, трето - бележи времевата последователност в провеждането на политики и практики за постепенно възходящо развитие на социалната сфера.

Определянето на приоритетни целеви групи в никакъв случай не изключва останалите рискови групи, но задава основния фокус на интервенцията през периода на стратегията.

Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за социално включване в община Гулянци, са:

 • Деца в риск, отглеждани извън семейството;
 • Деца, отглеждани в семейна среда
 • Пълнолетни лица с увреждания;
 • Самотно живеещи стари хора.

4.4        Интервенция - социални услуги и мерки в община Гулянци

4.4.1           Мерки и дейности по Приоритетно направление „Повишаване ефективността на социалните услуги, предоставяни в общността"

Първо приоритетно направление има водеща роля в концептуалната завършеност на стратегията.Социалните услуги в общността представляват най-мащабната възможност за успешно осъществяване на съвременните представи и идеи за модернизиране на социалната сфера и постигане високо качество на оказваната социална подкрепа за хора в неравностойно положение. По своя генезис, те са в пълен противовес на специализираните институции. Нещо повече, приоритетното развитие на услуги в общността е едно от главните решения за радикална промяна на съществуващата ситуация, създавайки предпоставки за „затваряне" входа и „отваряне" изхода на неподдаващата се на промени институционална грижа.

Обща цел 1: Подобряване на съществуващите и развитие на нови социални услуги в общността с широка гама, еквивалентни на потребностите, равномерно разпределени, акцентирани върху превенцията на риска от социална изолация и деинституционализация на грижите.

Специфична цел 1.1: Развитие на широка мрежа от социални услуги в общността за подкрепа на уязвимите групи.

Мярка 1.1.1: Осигуряване на дневна грижа за лица от различните рискови групи.

Дейност 1.1.1.1:  Откриване на услугата Дневен център

Предоставяните услуги включват:

 • Здравно, правно и социално консултиране;
 • Посредничество с други институции;
 • Осигуряване на храна;
 • Организиране на свободно време и отдих.

Специфична цел 1.2: Осигуряване на подкрепа на рисковите групи за социално включване, с цел превенция на рисково поведение и социално изключване.

Мярка 1.2.1: Развитие на ЦСРИ за осигуряване на здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация

Дейност 1.2.1.1: Разкриване на център за обществена подкрепа и постепенно повишаване на капацитета

 • През 2011 г се планира изграждането на ЦОП в гр. Гулянци, с капацитет 20 места. Предвидено е увеличаване на капацитета през 2015 г, съответно до 30 места

Предоставяне на услуги в рамките на ЦОП за развитие на родителски умения. Подкрепата за уязвими семейства, включително и за роднини, отглеждащи деца на родители в чужбина включва:

 • Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за уязвими семейства с деца;
 • Училище за родители и обучения за добро родителство;
 • Кампании за повишаване на чувствителността - промяна на нагласите и уменията на родителите за стимулиране на ранното детско развитие;
 • Практическа подкрепа в домакинството;
 • Семейна медиация;
 • Терапия, фамилно консултиране;
 • Достъп до жилища, заетост;
 • Консултации и подкрепа за близките и роднините, които отглеждат деца на родители в чужбина.

Дейност 1.2.1.2: Продължаване функционирането и повишаване капацитета на съществуващата услуга „Домашен социален патронаж".

Услугата се предоставя на територията на всички населени места в общината, като не е предвидено увеличение на капацитета на домашен социален патронаж до 2015 г.

Мярка 1.2.2: Разширяване на грижите за хора с увреждания в семейна среда.

Услугата се предоставя в съответствие с интересите и възможностите на хората с увреждания и техните близки.

Дейност 1.2.2.1: Продължаване дейността на „Личен асистент" и постепенно повишаване на лицата, потребители на услугата.

Дейност 1.2.2.2: Продължаване функционирането и увеличаване броя на потребителите на социална услуга „Социален асистент".

Дейност 1.2.2.3: Продължаване функционирането и увеличаване броя на потребителите на услугата „Домашен помощник".

Мярка 1.2.3: Полагане на грижи за уязвими групи в риск от социална изолация

Дейност 1.2.3.1 Продължаване функционирането и увеличаване броя на потребителите на услугата „Обществена трапезария"

4.4.2       Мерки и дейности по Приоритетно направление „Оптимизиране на социалните услуги, предоставяни в специализираните институции".

Обща цел 2: Ускоряване на процеса на деинституционализация, посредством гарантиране на достъпа до качествени социални услуги в общността.

Стратегията трябва да доведе до значително намаляване на дела на хората в специализирани институции в областта чрез развиване на социални услуги за извеждането им, закриване на институции, качествени социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната.

Специфична цел 2.1: Развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до семейната.

Услугите в са насочени към търсене на трайно решение за отглеждането на децата в семейна среда. Дейностите за реинтеграция на децата от СИ се извършват съвместно от ЦОП, персонала на СИ и ОЗД. Те включват възстановяване и/или поддържане на връзки със семейството, като предварително се издирва семейството на детето и се установява контакт с неговите близки; консултиране (социално, правно, психологическо, педагогическо), информиране, посредничество, материална подкрепа към семействата за отглеждане на детето, изведено от СИ.

За лицата с тежки увреждания се планира настаняване в новоразкрити ЦНСТ то предимно за тези, които не могат да бъдат изведени в семейна среда, (предвид заболяването им или поради други причини) и се нуждаят от непрекъсната специализирана резидентна грижа.

Мярка 2.1.1: Широко развитие на Приемната грижа и извеждане на деца от СИ в приемни семейства и в семейства на осиновители.

Дейност 2.1.1.1: Услуги в подкрепа на осиновяването на деца, настанени в СИ.

Услугите ще включват обучение и оценка на кандидат приемни родители, подкрепа на детето и на семейството в след осиновителния период, формиране на групи за подкрепа на осиновени деца и осиновители.

Дейност 2.1.1.2: Набиране на приемни семейства от ЦОП.

Тази дейност включва разработване на приблизителен план със средногодишни разчети на основата на броя на децата в СИ от различните общини и териториално разпределение на децата.

Мярка 2.1.2: Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната

Дейност 2.1.2.1: Изграждане и разкриване на  ЦНСТ за хора с увреждания в Община Гулянци- услугата се предвижда да стартира през 2011г. с капацитет 15 места.

Специфична цел 2.2: Осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

Мярка 2.2.1: Подобряване на условията и качеството на предоставяните услуги в специализирани институции за стари хора

Дейност 2.2.1.1: Планиране, изграждане и разкриване на  Дом за стари хора през 2012г. с капацитет 20, като се предвижда до 2015г. капацитета да се увеличи до 40 лица..

4.4.3       Мерки и дейности по Приоритетно направление „Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги"

Обща цел 3: Оказване на максимална подкрепа и закрила за постигане на успешна вградимост в битовата, трудовата и социалната среда, осигуряващи по-високо качество на живот за групите в неравностойно положение, приоритетно за децата и хората с увреждания.

Специфична цел 3.1: Повишаване функционалните възможности на социалната инфраструктура.

Мярка 3.1.1: Изграждане на нова или модернизиране на наличната материална база.

Дейност 3.1.1.1: Извършване на ремонт за обновяване на съществуващи сгради (саниране, реновиране, преустройства на помещения, мерки за повишаване на енергийната ефективност, реконструкции на съществуващи и изграждане на нови инсталации, изграждане на достъпна среда).

Дейност 3.1.1.2 Доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване или за подмяна на амортизирани ДМА

Специфична цел 3.2: Развитие на човешките ресурси.

Мярка 3.2.1: Подобряване на организационната среда в социалните структури.

Дейност 3.2.1.1: Повишаване на професионалната компетентност - придобиване на нова или допълнителна квалификация (специализация).

Дейност 3.2.1.2: Поддържане висока степен на мотивация на служителите.

Мярка 3.2.2: Прилагане принципите на доброто управление.

Дейност 3.2.2.1: Подобряване мениджмънта на социалните услуги.

Дейност 3.2.2.2: Сертифициране на част от социалните услуги по международния стандарт ISO 9000 за управление на качеството

Специфична цел 3.3: Обвързване на социалните услуги с политиките за развитие на отделните общности

Мярка 3.3.1: Развитие на социални услуги, предвидени в действащи планови документи.

Дейност 3.3.1.1: Осъществяване на инициативи в съответствие с мерките, разписани в приети общински стратегии, програми и планове за развитие на: социалните услуги, закрилата на детето, здравеопазването, средното образование, заетостта и безработицата, малките населени места и интеграцията на етническите малцинства.

Специфична цел 3.4: Осигуряване на повече финансови ресурси за развитие на социални услуги.

Мярка 3.4.1: Повишаване на проектната активност.

Дейност 3.4.1.1: Разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране за разкриване на нови или поддържане на съществуващи социални услуги.

4.4.4       Мерки и дейности по Приоритетно направление „Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги".

Обща цел 4: Гарантиране на социалното единство и равните възможности за развитие на общности в риск, чрез споделяне на обществената отговорност за предоставяне на адекватни, с разширен диапазон, териториално балансирани и преобладаващо децентрализирани социални услуги.

Специфична цел 4.1.: Развиване на мрежова стратегия при предоставянето на социални услуги.

Мярка 4.1.1: Осъществяване на свързано между публичните субекти институционално структуриране на услугите .

Дейност 4.1.1.1: Въвеждане на координационни механизми за установяване на постоянна права и обратна информационна връзка между институции, специализирани звена, доставчици, потребители на социални услуги и други заинтересовани страни.

Специфична цел 4.2.: Постигане на устойчивост и дългосрочна ориентация на социалните услуги към определящите тенденции в публичната сфера.

Мярка 4.2.1: Осъществяване на взаимодействия по предоставянето на социални услуги между заинтересованите страни в рамките на региона.

Дейност 4.2.1.1: Развиване на партньорства на три нива: община, надобщински и областно по схемите

Дейност 4.2.1.2 Развиване на сътрудничество, при условията на споделени отговорности

Мярка 4.2.2: Увеличаване трансфера на компетенции и ресурси в социалната сфера.

Дейност 4.2.2.1: Разширяване обема на социалните услуги -делегирана от държавата дейност.

Дейност 4.2.2.2: Предоставяне управлението на социални услуги от страна на местните власти на обществени и частни организации - доставчици.

Дейност 4.2.2.3 Преразпределяне на функциите (съвместно предоставяне на социални услуги) между двама и повече доставчици

5         Финансова рамка и източници на финансиране на социалните услуги в община Гулянци

5.1        Финансови ресурси

За определянето на общия размер на необходимите средства за всяка от планираните социални услуги ще се определи финансов ресурс, чрез който предоставянето на услугата да се обезпечи. При определяне размера на средствата за текуща издръжка ще се има в предвид следното:

 • 1. За услугите, за които има определен единен разходен стандарт в РМС ¹ 715 от 01.10.2010 г. за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности през 2011 г., ще се ползва съответният стандарт;
 • 2. За услуги, за които няма определен единен разходен стандарт, ще бъде определен примерен стандарт на база пресметнати разходи за предоставянето на услугата, практика по осъществяване на дейности, близки с дейностите по предоставяне на услугата или като част от единния разходен стандарт на услуга, близка по характер до планираната социална услуга.

При определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на делегирането от държавата на средства за общината, която е призвана да предоставя социалните услуги съобразно местните потребности. Ето защо се очаква плавно покачване на местните разходи за социални дейности в абсолютна стойност при запазване на водещата роля на държавно делегираните средства в структурно отношение.

Финансовите средства за осигуряване изпълнението на Годишните планове за развитие на социалните услуги ще се явяват ежегодно обособени раздели от съответните бюджети на Общината.

5.2        Материално-технически ресурси

Въпреки някои нормативни ограничения, особено по въпроса за промяна преназначението на собствеността, Община Гулянци е в състояние да обезпечи, в голяма степен, осъществяването на инициативи в социалната сфера, където принципно са необходими сериозни инвестиции в подходящ сграден фонд, специализирано обзавеждане и оборудване.

Тук съществена роля се очаква да играе засилващото се публично-частно партньорство, респективно приносът на фирми и неправителствени организации, които предоставят социални услуги. Очакваното създаване на фондове за градско развитие в близкото бъдеще ще даде обективна основа за ангажиране на значителен дял частна собственост, с което се отваря нова възможност за насърчаване на деловата активност и развитие на социално отговорно предприемачество.

Не малък дял от необходимите материално-технически ресурси могат да бъдат придобити като принадена стойност от успешната реализация на планираните проекти за външно финансиране. Добро надграждане в същата посока е постигане капитализирането на направените инвестиции и пазарно възстановяване на амортизираните дълготрайни материални активи.

5.3        Човешки ресурси

Осъществяването на дейностите по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015г.) е в ресора на съответните специализирани административни звена на Община Гулянци в партньорство с привлечените по реализацията на ОСРСУ външни институции, органи и организации от трите обществени сектора: държавен, частен и неправителствен.

Специално внимание се отделя на персонала, работещ в социалните звена и специалистите, които осигуряват външната експертиза за гарантиране качество на извършваните дейности и предоставяните услуги за населението, имащо пряко отношение към успешното изпълнение на Стратегията.

Третият сериозен фактор са самите потребители, за които осигуряването на повече участие и социално включване ги превръща в активна и ангажирана страна в процеса на реализация на плановия документ.

6         Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията

Изграждането на капацитет за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е тема в две водещи направления.

От една страна, капацитетът е със знак за равенство на възможностите, спрямо изискванията на обществото за максимално задоволяване на потребностите от оказване на адекватна грижа за нуждаещи се групи от населението и осигуряване на добър жизнен стандарт за всички, гарантиран от равния достъп до образование, здравеопазване, социални услуги, културно развитие, трудова заетост и доходи.

От друга страна, капацитетът е мерило за отчитане степента на гражданска удовлетвореност, по отношение предявените претенции на хората към своите овластени представители - органи, организации, институции в различни ресори на публичната сфера, за наличие на сериозен професионализъм, ефективност на решенията и качество на изпълнението.

В обобщение, капацитетът за изпълнение на стратегията е своеобразен синтетичен продукт по предназначение, получен от проявени административни умения, във вид на знания и опит, да се организира компетентно предоставяне на резултативни социални услуги.

6.1        Развитие на капацитета за предоставяне на социални услуги

По дефиниция, четвъртата обща цел на Стратегията концентрирано насочва усилията на заинтересованите страни към приложното поле на социалното подпомагане. Само изграждането на необходимия капацитет на предоставяните социални услуги прави възможно оказването на максимална подкрепа и закрила за постигане на успешна вградимост в битовата, трудовата и социалната среда, осигуряващи по-високо качество на живот за групите в неравностойно положение.

В четвъртия приоритет на Стратегията са събрани основните стъпки в маркираното пространство за активни действия:

- изграждане на нова или модернизиране на наличната материална база;

- създаване на условия, позволяващи модифициране на услугите, въвеждането на нови техники и прилагането на съвременни методики за работа, съобразно действащите критерии и стандарти;

- подобряване на организационната среда в социалните структури;

- прилагане принципите на доброто управление;

- развитие на социални услуги, предвидени в планови документи;

- привеждане на действащите документи за развитие на социални услуги, предназначени за отделни общности, в съответствие с идентифицираните обществени потребности;

- повишаване на проектната активност;

- привличане на допълнителни финансови ресурси.

При зависимостта на успеха от тази условност, постигането на поставените в Стратегията водещи цели за развитие на услугите в общността, модифицирането на специализираните институции и отварянето на алтернативна ниша за иновации, очевидно поставя въпроса за капацитета на услугите, като определяща величина в скалата на прогреса, подчинена на административната компетентност.

6.2        Изграждане на административен и организационен капацитет

Изграждането на административен капацитет е част от задължителния подход за утвърждаване на ефективното управление, има общ характер, от гледна точка на средствата, и служи за създаване на добра основа за реализацията на избраните тактически приоми, следвайки  начертания от Стратегията път на желаната промяна.

Схващането за изграждане на административен капацитет, заключен преобладаващо в границите на юридическата идентичност на всяка една структура, специално в социалната сфера, е на крачка от архаизма, имайки предвид специфичността на водещите характеристики на външната среда - подчертана комплексност и силна изменчивост.

В конкретиката на обстоятелствата, тук влизат целенасочени действия за:

- съгласуване на управленския инструментариум на ниво териториални администрации;

- реализиране на взаимодействия по предоставянето на социални услуги между заинтересованите страни в рамките на общината и региона;

- координиране на основните секторни политики и практики;

- увеличаване трансфера на компетенции и ресурси в социалната сфера.

7         Времева рамка и периодика

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015г.) е с петгодишен период на тематичен обхват.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015г.) се реализира в периодична последователност, условно на няколко етапа:

● първоначален период на изпълнение - 2011-2013 г.

След три години, от началото на реализацията, се извършва аналитичен преглед и междинна оценка, която може да аргументира нуждата от частична актуализация на стратегията за оставащите две години.

Принципно, поради отговорния характер на плановия документ, промени по съдържанието могат да се внасят винаги, когато възникне доказана необходимост.

● втори период на изпълнение - 2014-2015 г.

Разпределението на дейностите по години е заложено в  годишни планове за развитие на социалните услуги, съответно през 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г., които имат следната структура:

1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на Общината;

2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани;

3. източници на финансиране на социалните услуги;

4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;

5. други дейности за развитие на социалните услуги.

Постигането на приоритетите и целите на ОСРСУ (2011-2015 г.) е функция на сборния ефект от успешната реализация на Стратегията и Плана за периода до 2013 г. По време на следващите две години, Стратегията ще придружава изпълнението на Общинския план през началната част на новия планов период 2014-2020 г.

8         Институционална рамка на изпълнението на стратегията

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.) не само допуска, но и задължава предприемането на целенасочени стъпки за мобилизация на целия обществен ресурс, като база за формиране на необходимия капацитет за успешното изпълнение на документа. Тази идея се интепретира посредством привличането на социалните партньори за пряко участие в определени действия и степента на отговорност, разпределена според поетите ангажименти. Видимата основа за сътрудничество е реализацията на конкретни проекти в сферата на социалната защита и осъществяването на публични инициативи в подкрепа и за оптимизиране на социалната политика. В този смисъл, партньорството е предпоставка за създаване на общ социален капитал и изграждане потенциала на устойчивото взаимодействие между трите обществени сектора.

8.1        Отговорности и роли в изпълнението на стратегията

Ролите и задачите на общините и институциите на общинско ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.

Общините отговарят за цялостното изпълнение на областната Стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат Общинска стратегия за развитие на социалните услуги и Годишен план за развитие на социалните услуги. Нормативно установено е, че местното самоуправление се осъществява от общинския съвет, а местната изпълнителна власт - от кмета на общината. Така или иначе в своята съвкупност те заедно осъществяват местната власт.

Местните власти разработват и изпълняват интегрирани политики за развитие на хората в риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и координират дейности в сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от интересите и нуждите на групите и хората в риск. Общините са доставчик на социални услуги. Общините развиват интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора. Осъществяват годишен мониторинг и оценка на изпълнението й и оценка на нуждите на групите в риск.

Роля и отговорности на Общинския съвет:

 • Обсъжда и приема Общинската стратегия за развитие на социални услуги на територията на общината и Годишния план за развитие на социалните услуги по предложение на кмета на общината;
 • Одобрява докладите за изпълнението на Годишния план за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината;
 • Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват на територията на общината и планирани в Областната стратегия.
 • Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване, закриване, разширяване, дофинансиране и пр.).

Роля на  кмета на общината:

 • Организира изработването на Годишните планове за развитие на социални услуги на територията на общината и след съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет;
 • Кметът и общинската администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване;
 • Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на Годишния план за развитие на социални услуги;
 • Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги и оценка на нуждите на групите в риск.
 • След съгласуване с Обществения съвет представя за одобряване от общинския съвет на доклад за изпълнението на Годишния план за развитие на социални услуги;
 • Търси възможности и осигурява финансиране от различни финансови източници за реализиране на конкретните общински дейности, планирани в областната стратегия.

Общественият съвет по социално подпомагане е консултативен орган към общината за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, централни държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на социалната политика в конкретната общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с:

 • Обсъждане на Общинската стратегия и осъществяване обществен контрол върху развитието на социалните услуги и инициативи, съобразно стратегията;
 • Стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални услуги за реализиране на планираните дейности в стратегията на територията на общината.

Групата на партньорите по изпълнението на ОСРСУ включва:

Регионалните дирекции за социално подпомагане, като териториални поделения на АСП в областните административни центрове и филиалите на Дирекциите "Социално подпомагане" - на територията на всяка община, които провеждат държавната социална       

политика по отношение на закрила на детето, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания и проучване на потребностите на населението в общината от социални помощи и социални услуги.

ДСП  носят отговорност и изпълняват конкретни задачи при реализирането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, свързани с:

 • Идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете;
 • Насочване на семействата на деца с увреждания към дневни центрове и детски градини за получаване на гъвкава грижа;
 • Насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна интервенция на увреждането;
 • Работа по изграждане на връзка между децата, настанени в СИ и биологично или разширено семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда;
 • Оказване на методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране на мобилни екипи;
 • Планиране (съвместно с Дирекции Бюро по труда) мерки за професионално ориентиране и трудова интеграция на младежи, предстоящи да напуснат СИ;
 • Консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;
 • ДСП пряко отговарят за преструктурирането и реформирането на СИ за деца и за лица с увреждания;
 • Подпомагат изграждането на алтернативни социални услуги;
 • Подпомагат общините при идентифициране на нуждаещите се от услуги в общността стари хора.

Същевременно взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за гарантиране на устойчивостта на изпълнението на областната стратегия чрез практическите възможности за осигуряване на средства за предоставяне на услуги като държавно-делегирана дейност.

Дирекция „Бюро по труда" участва в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (възрастни с увреждания, младежи, напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, в това число хора от ромски общности в обособени квартали) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда).

Основната роля на дирекцията "Бюро по труда" по изпълнението на стратегията включва:

 • Участие в разработването на местни програми за заетост и за обучение на рискови групи;
 • Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа;
 • Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, живеещи в затворени етнически общности;
 • Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от СИ;
 • Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране на работа;
 • Активно взаимодействие с институциите от други сектори (системата на здравеопазването, образованието и социалните услуги, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците, служителите и на работодателите, НПО) при прилагането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна Митрополия.

 

8.2        Механизми на партньорството

Изграждането на механизми на партньорство в Общинската стратегия е определено като Приоритетно направление „Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги".

При изпълнението на Стратегията са заложени конкретни дейности за развиване и апробиране на механизми за осъществяване на планираните смесени услуги и съвместни дейности между общини и сектори в решаването на проблемите на рисковите групи, както и дейности за разработване на модели и процедури на взаимодействие между ангажираните заинтересовани страни.

В община Гулянци ще бъдат използвани разнообразни инструменти за сътрудничество, като:

 • Споразумения за съвместна работа за иницииране/изпълнение на общи дейности, междуобщински и смесени;
 • Партньорства - съвместни действия в определени насоки за съвместна работа;
 • Съвместно разработване на Общински планове за развитие, бюджета на общината, други стратегии, концепции и други;
 • Обществени форуми - с периодично действие и вземане на консенсус и конференции с консенсус;
 • Отворени работни групи с участие на всички заинтересовани страни и участие на експерти в съвместни работни групи, комисии и екипи;
 • Привличане на местния бизнес и организациите на предприемачите при изпълнението на стратегията (за интегриране на пазара на труда на младежи, напускащи специализираните институции, за изграждане на социална инфраструктура, поддържане на различните сгради за социални услуги, социално предприемачество).
 • Развитие на публично-частните партньорства при финансиране и съфинансиране на пилотни алтернативни социални услуги, които са от особено значение за решаване на проблемите на рисковите групи, но са извън кръга на държавното финансиране.

9         Мониторинг и оценка

9.1        Цели и задачи на мониторинга и оценката

Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено - за дългосрочни и комплексни интервенции като Общинската стратегия за социалните услуги. Резултатите от мониторинга и оценката са основа за актуализацията на стратегията по отношение на приоритетните направления и целите, както и за препланирането на оперативните задачи в хода на изпълнението.

Мониторингът се изразява в методично и регулярно набиране, анализиране и използване на информация с цел извършване на оперативен контрол, гарантиране качеството на дейностите и вземане на решения по реализацията на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.).

В основата на системата за мониторинг и оценка стоят критичните фактори за успех и ключовите индикатори за изпълнение, без които не могат да бъдат постигнати целите на организацията.

Обект на наблюдение и контрол са:

● Организацията (разпределение на ролите в екипа; компетентност; йерархия при вземането на решения; наличност на допълнителни ресурси).

● Инструментариума  (методите за планиране и отчетност; методите за наблюдение и контрол).

● Съдържанието (съответствие на действията с намеренията; външни и вътрешни ограничения; работа с ползвателите; изразходване на ресурси).

● План-графика (класификация на дейностите; реализация на дейностите: време-ресурси-резултати; обработка и анализ на информацията; обратна връзка с дейностите).

Оценката може да се дефинира като периодична проверка на: постигнатото спрямо планираното; еквивалентността на управленската и организационната жизнеспособност; очакваните потенциали и перспективи според съдържанието на ОСРСУ. Оценката има диагностичен и прогностичен характер. Тя съдържа следните елементи:

●    Определяне качеството на „продукта" от всяка дейност

●    Съпоставяне на плановете и очакванията с целите

●    Избор на индикаторите за изпълнение

●    Паралелно наблюдение на извършваните дейности

●    Отчитане на резултатите     

Системата за оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.), ще включва пет етапа на последователно развитие:

- предварителна оценка

Предварителната оценка акцентира върху принципа на съответствието, от гледна точка на формалните изисквания за успешна реализация на Стратегията, на основата на наличния капацитет и възможности на организацията.

- междинна оценка

С нея се прави преглед на напредъка след приключването на тригодишното изпълнение, в края на 2013г. и е основа за внасяне на предложения за промяна, които включват въвеждане на корективи по необходимост.

- придружаваща оценка

Тя съпътства изпълнението на ОСРСУ (2011 - 2015 г.) по етапи, на база отчетите за изпълнение на годишните планове за развитие на социалните услуги, във връзка с осъществяването на планираните дейности и следи за непрекъснатостта на процеса. Тази оценка е част и от годишните доклади по изпълнение на програмите за реализация на Общинския план за развитие (2007-2013 г.) и (2014-2020 г.) през периода 2011-2015 г.

- финална  оценка

При приключване изпълнението на Стратегията през 2015г. всички събития подлежат на цялостна и обобщена оценка по веригата: от вложените ресурси, през осъществените действия до поставените цели и постигнатото въздействие. Крайната оценка по реализацията на стратегическия документ играе важна роля и като основа за подобряване на бъдещата работа в сферата на социалната политика и практика.

- последваща оценка

След изпълнението на Стратегията, извън времевата рамка на документа, се извършва последваща оценка, която измерва устойчивостта и дългосрочния ефект на постиженията, най-малко до края на 2017 г., когато тече втория плановия период за реализация на Общинския план за развитие (2014-2020 г.) и са изминали две години от действието на новата ОСРСУ.

9.2        Участие на общината в мониторинга и оценката:

1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в община Гулянци.

2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на общинско ниво.

3. Да изработи комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи.

4. Да гарантира системното актуализиране на Общинската стратегия, подобряването на политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и мерки.

В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за изпълнение на Стратегията. Препоръките за промени, постоянният поток от информация и обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка са задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията.

10    Публичност и прозрачност

Осигуряването на условия за публичност и прозрачност в работата на администрацията е признак на управленска отговорност, споделена от местната власт с гражданите в интерес на устойчивото развитие на селищната система и повишаване качеството на живот на хората в собствената им община.

Това е водещата причина, поради която местната общност бе запозната предварително с идеята и основанията за намеренията на Община Гулянци да разработи Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.). По този повод, към състава на създадената териториална работна група, освен общински служители, бяха привлечени и външни eксперти от различни специализирани институции и граждански организации - доставчици на услуги.

Включването на социалните партньори, от една страна гарантира широката обществена подкрепа за предприетата инициатива, а от друга - потвърди, че именно екипният принцип е в основата на ефективното публично - частно партньорство.

През целия период на работата по проекта на документа, всички ангажирани участници имаха свободен достъп до базата данни и поетапно - до вече готовите раздели на Стратегията (първоначално за Доклад-анализа на потребностите в Община Гулянци, приет с Решение на Общински съвет и впоследствие за целия обем на документа).

За запознаване на местната общественост с постигнатите резултати и осигуряване на прозрачност в процеса на създаване на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.), крайният й вариант ще бъде публикуван на електронната страница на Общината.

Осигуряването на публичност и прозрачност на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.), както в процеса на разработване, така и по време на реализация, целят да гарантират „отворения" характер на документа и възможността за внасяне на полезни изменения и допълнения от страна на граждани, организации и институции.

Реализирането на стратегията ще се съпровожда от различни информационни мероприятия, които ще осигурят нейната публичност, както в процеса на разработване, така и по време на реализация.

11    Актуализация на Стратегията

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.) е документ, който отразява особеностите, значимите проблеми и приоритетните направления в социалната сфера.

Важно изискване, за да бъде Стратегията непрекъснато действащ документ е да отговаря адекватно на обществените потребности, да съобразява динамиката на настъпващите промени, да поддържа системна устойчивост.

Обществените потребности са изначалното водещо основание за съществуването и прилагането на Стратегията, като управленски инструмент, насочен към задоволяване на действителните нужди на населението от социална подкрепа.

Същевременно, тя трябва да е документ с разписани паралелни действия на съответствие, спрямо спецификата на задачната среда.

В процеса на управление, осъществяването на постоянен контрол цели, ако се регистрират съществени отклонения по индикаторите за сравнения, да бъдат предприети незабавни мерки за възстановяване на определения баланс между предварително избраните базисни стойности техните променливи величини.

Това означава, че измененията в качествените характеристики на средата предполагат задължително наличие на възможности за внасяне на корективи в съдържанието на Стратегията.

Основен принцип при вземане на решение за пристъпване към актуализация на Стратегията за развитие на социалните услуги е необходимостта, потвърдена от доказана аргументация в полза на общността и местното развитие, за постигане по-добро качество на живот на гражданите.

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Гулянци

 Планов период  2012г.
Вид дейност / услуга / мярка Описание на дейността (какво е планирано за периода) Местополо-жение (нас.място) Времеви график за 2012 г. Финансиране (източник, сума) Изпълняваща организация, отговорник
Месец 1-3 Месец 4-6 Месец 7-9 Месец 10-12
  Социални услуги
1. Център за обществена подкрепа Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Община Гулянци х х х х Проект и след
това ДДД
 
Община Гулянци
2. Домашен социален патронаж Доставка на храна на лица в надтрудоспособна възраст и инвалиди.  Община Гулянци-гр.Гулянци
с.Брест
с.Гиген
с.Загражден
с.Дъбован
с.Долни Вит
с.Милковица
с.Шияково
с. Ленково
с. Крета
с. Сомовит
с. Искър
 
х х х х Местна дейност  Община Гулянци
3. „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот” Проекта оказва съществено влияние върху намаляването на броя на настанените в специализирани институции хора с увреждания чрез извеждането им в семейна среда и подпомага разкриването на работни места в социални услуги. Дейността”личен асистент” цели осигуряване на заетост на безра.ботни лица за задоволяване на ежедневни потребности, организиране на свободното време на хора с трайни увреждания или тежко болни сомотни хора, осигуряване на дейности за тяхното социални включване Община Гулянци-Гулянци, Брест, Гиген, Милковица, Ленково, Сомовит, Долни Вит, Шияково, Крета, Искър, Дъбован, Загражден х х х х Проект     Община Гулянци съвместно с ДСП Никопол, филиал Гулянци
4. „Социален АСИСТЕНТ” – фаза 3 по ОП „РЧР”       Проекта акцентира върху задоволяване на специфичните потребности на лицата, чрез индивидуално ориентирани услуги в семейна среда, създаване на възможност за независим живот, за преодоляване на социалната изолация и за подкрепа на членовете на семействата, полагащи грижи за зависимите си близки. Община Гулянци-Гулянци, Брест, Гиген, Милковица, Ленково, Сомовит, Долни Вит х - - - Проект   Община Гулянци
5. „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”- фаза 3 по ОП „РЧР” Дейността „Домашен помощник” цели осигуряване на заетост на безработни лица за задоволяване на ежедневни потребности, организиране на свободното време на хора с  трайни увреждания или самотноживеещи хора. Община Гулянци-Гулянци, Брест, Гиген, Милковица, Ленково, Сомовит, Долни Вит х - - - Проект   Община Гулянци
6. „Обществена трапезария” Осигуряване на храна – обяд за соц. слаби хора.С цел подобрявнане качеството на живот и да се осигури помощ и подкрепа за лица без доходи и близки, самотно живеещи лица и семейства, получаващи ниски пенсии. С. Ленково,С. Шияково,С. Крета х х - - Проект Община Гулянци
7. Приемна грижа Отглеждане и възпитание за определен период от време на дете в семейна среда. Настаняването на дете в приемно семейство има за цел да гарантира правата и да защити интересите му да расте и да се развива в семейна среда; подкрепа на биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща реинтеграция. Община Гулянци х х х х Проект и след
това ДДД
 
Община Гулянци съвместно с ДСП Никопол, филиал Гулянци
8. Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната.-Предоставяне на подслон и ежедневни грижи.-Изграждане на умения за самостоятелен живот.-Осигуряване на здравни и образователни услуги (извън мястото за живеене). Община Гулянци Х Х Х Х Проект и след
това ДДД
 
Община Гулянци