bg en
Общинска администрация >>> > Списък на категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр. Гулянци, подлежащи на класификация като служебна тайна ( съгласно чл.21, ал.1 от ППЗЗКИ )

С П И С Ъ К

на  категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр. Гулянци, подлежащи на класификация като служебна тайна

( съгласно чл.21, ал.1 от ППЗЗКИ )

 

1. Информация по Закона за достъп до обществена информация

    / чл.13(2) /

- Служебна информация която е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение ( мнение и препоръки, изготвени от или за Кмета, Общинския съвет и Общинската администрация; становища и консултации; програмни продукти ползвани в АИС на Общинската администрация, кодове за достъп до тях);

- Служебна информация която е подготвена от ОбА и съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или, предстоящи преговори, водени от Кмета, ОбС и ОбА или от тяхно име, както и сведения свързани с тях.

2. Информация по Закона за държавния служител / чл.25 (2) /

- Досие на държавен служител: длъжностна характеристика;документи по атестирането.

3. Информация  по Закона за обществените поръчки / чл.35 (2) /:

- информация относно обстоятелствата, които са узнали членовете на комисията по чл.31 (1) във връзка със своята работа.

4. Информация по Закона за кадастъра и имотния регистър / чл. 20 (1), т. 2; чл. 57 (2); чл. 58 (1)

- Класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която е станала известна на правоспособното лице във връзка с осъществяване на възложената му дейност;

- Кадастрални данни, отделни материали и данни от имотния регистър, нерегламентирания достъп до които би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес;

- Кадастрални данни които не са предвидени за предоставяне и копиране съгласно наредбата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство.

 

5. Информация по Закона за статистиката / чл. 22 /;

- Статистическа информация получена от длъжностното лице във връзка с изпълнение на служебните му задължения нерегламентирания достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или  би увредил друг правозащитен интерес.

6. Информация по Закона за държавния вътрешен финансов контрол / чл.3, т.4 /

- Информацията станала известна на контролните органи за държавния вътрешен финансов контрол, при или по повод изпълнение на служебните им задължения, не подлежи на разгласяване и предоставяне освен когато това е предвидено в закон.

7. Информация по Кодекса на труда / чл. 403 ( 1) /

- Сведения, които са станали известни във връзка с упражняването на контрола по трудовото законодателство;

- Сведение за източника, от който са получени сигнали за нарушение на трудовото законодателство;

- Досието на служителите, трудови договори, длъжностни характеристики.

         8. Закон за защита на личните данни

         9. Закон за защита на класифицираната информация.