bg en
Общинска администрация >>> > Общинска програма за полагане на обществено полезен труд от безработни лица, включени в списъка по чл. 12, ал. 1 от ППЗСП

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА - 2012 г.

За полагане на обществено полезен труд от безработни лица, включени в списъка по чл. 12, ал. 1 от ППЗСП

I.Цели на програмата:

1.По-голяма ефективност при организирането и контролирането на отработените дни.

2.Обвързване размера на получаваните помощи с реално вложен труд.

3. Формиране трудови навици на ангажираните по програмата лица

4.Социална интеграция на безработните лица в обществото за бъдеща трудова реализация.

5.Подобряване условията на живот и жизнената среда в населените места.

II.Правно основание: чл. 12 от ППЗСП

III.Обект на програмата:

Настоящата програма определя механизмите за полагането на обществено полезен труд от безработните лица, включени в списъците по чл. 12, ал. 1 от ППЗСП подавани ежемесечно от Дирекция" Социално подпомагане" гр. Никопол.

IV. Основни дейности и видове работа, включени в програмата:

1.Комунално битови дейности:

        1.1.Зимна поддръжка и опесъчаване на улици, пътища и тротоари - почистване на сняг и лед, и опесъчаване.

1.2.Лятна поддръжка и почистване на пътища, улици и други обществени терени - тесане на трева, изсичане на храсти и дървета, ръчно натоварване на отпадъците на транспорт, извозване на отпадъците на депото, косене на зелени площи и оборка на тревни площи.

1.3. Почистване на канализация - отпушване на улични оттоци, отпушване на канализация, ръчен изкоп на земни почви, прехвърляне на тиня до 3 м. хоризонтално и 2. места вертикално, натоварване земни почви на камион ръчно, транспорт на отпадъци до сметище.

1.4. Поддръжка на паркове и гробищни паркове - почистване на сняг, кастрене и подрязване на храсти и дървета, окопаване, грапане, почистване, косене, залесяване на зелени площи, метене и почистване алеи.

1.5.Почистване отводнителни шахти - изгребване на наноси и шлака, почистване на решетки.

2.Дейности по опазване на околната среда:

2.1.Премахване на нерегламентирани сметища - изкопаване и натоварване на отпадъци, извозването им с ръчни колички, натоварване отпадъците на транспортни средства, транспортиране на отпадъците до депото:Отстраняване на горния слой от почвата, разрохване и обогатяване на почвата: затревяване на терена: засаждане на трайни насаждения и други.

2.2.Основно почистване на канали за отводняване, минаващи през населени места - изсичане на прораснала храстова и дървесна растителност: почистване на коритото на канала от отпадъци и тиня : натоварване и извозване на отпадъците.

3. Ремонтно- възстановителни дейности:

3.1 Ремонт на улични и тротоарни настилки - разваляне на стара настилка, тънък изкоп за подравняване на терена: направа на основа за настилката и полагане на тротоарни, каменни плочи, паважна настилка.

3.2 Ремонт на водостоци и ревизионни шахти - почистване терена, подравняване, възстановяване на облицовки и решетки.

3.3 Пребоядисване на стълбове улично и парково осветление - премахване на стара боя, грундиране и ново боядисване.

3.4 Освежаване и ремонт на детски площадки, градинки и други обществени терени - сваляне на стара боя, потягане и ремонт на детските съоръжения  и паркова мебел, двукратно боядисване, ремонт на прилежащи настилки и бордюри, обработка на тревни площи (разкопаване, затревяване, поливане )

3.5 Поставяне на нови или ремонтиране на стари указателни табели и знаци -  изкоп за основа, бетониране на стойки за указателни табели и знаци, сваляне на стара боя и ново боядисване.

4. Други дейности:

4.1 По Преценка на организатора на месечните графици могат да се включат и дейности по неотложни и аварийни работи.

V.Условия и ред при организация на работата по програмата:

1. До 10 число на месеца се подава информация от Д „СП" за  лицата, включени в списъка по чл.12 ал. 1 от ППЗСП с посочени по одобрения механизъм броя на дните за отработване. Срока за полагане на общественополезен труд е 14 дни през месеца, за който се отпуска помощта.

2. Не се допуска прехвърляне на дни от един месец в друг и заработване на дните от други лица, невключени в списъците.

3. След месечно приключване на работата за  всички лица  на заработилите или незаработилите дните си, се издават бележки, които се подават в Д"СП" гр. Никопол до 1-во число на следващия месец. В бележките на заработилите лица  се описват броя на дните и дейността, която е извършена.

VI. Финансиране на програмата:

Общинска администрация гр. Гулянци и кметствата са задължени да осигурят инструменти, материали и лични предпазни средства необходими за ефективно изпълнение на дейностите по тази програма.

 

VII. Работно време:

Работното време за безработните лица, полагащи обществено полезен труд е при 4 часов работен ден, както следва: І -ва смяна от 8,00 до 12,00 часа и ІІ-ра смяна от 13,00 до 17,00 часа.  През летния период работното време може да се променя със заповед на Кмета на Общината, с цел по ефективно уплътняване на работното време.

 VIII. Здравословни и безопасни условия на труд:       

В тази програма  са включени дейности, при които рискът от злополуки и увреждания на здравето е сведен до минимум.  За периода  по чл. 12 от ППЗСП за лицата, полагащи общественополезен труд се заплаща застраховка за „Злополука" по реда на Кодекса за застраховането. Преди да започне извършването на обществено полезни дейности, на всяко безработно лице трябва да бъде проведен инструктаж, като същото се подписва в обособена за това инструктажна книга.

 

ІX. Продължителност на програмата: до 31.12.2012г.

При разработване и одобрение на други програми на Община Гулянци, безработните лица могат да се включат в тях, след съгласуване с Дирекция „Социално подпомагане" гр. Никопол.

Настоящата програма е разработена на основание договор за сътрудничество между Общинска администрация гр. Гулянци и Дирекция "Социално подпомагане" гр. Никопол.