bg en
Общинска администрация >>> > Програма за интеграция на малцинствените общности в Община Гулянци

"ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА

 

МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ОБЩНОСТИ В

 

 ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ"

 

/за периода 2008-2013г./

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

         Интеграцията трябва да бъде доброволно мотивиран процес, което означава, че малцинствата няма да се чувстват принудени да се интегрират не само, че това е невъзможно, но също така заплашва самата същност на интеграцията, която се превръща в асимилация. Всеки индивид към дадено малцинство, трябва да реши за себе си какви са предимствата и недостатъците. Интеграцията е ключ към това доколкото идентичностите не се разрушават и подменят, а по-скоро се стимулират към съвместно съществуване.

През   последните  години   системата   за ефективна   защита   на   човешките права   получава  своето  естествено   развитие в   изграждащата   се   Европейска система   за   защита на   малцинствата.   Рамковата   конвенция   за   защита   на малцинствата от 1997 г. и    Рамковата   програма за    равноправно  интегриране на ромите в българското общество от 1999 г. дават принципната основа, върху която Община Гулянци  ще осъществява политиката си в тази област.

         Правата на малцинствата, поставени в контекста на присъединяването ни към Европейския съюз и НАТО, следва да се възприемат не само като функция на добрата воля на общинското ръководство, а като неизбежен резултат от стриктното прилагане на международните договорености.

         В Република България широко е разпространен опасният възглед, че решаването на проблемите на малцинствата обслужва само тях, а не е в интерес на цялото общество. Практиката опровергава разбирането, че етническите проблеми ще се решават от само себе си в рамките на общото демократично развитие. В същото време самият демократичен  процес не може да се осъществи в своята пълнота и даже може да бъде блокиран и върнат назад, ако не протича в условията на толерантни междуетнически отношения.

         Ръководството на Община Гулянци не иска да прави политика с малцинствата, а да провежда и политиката на самите малцинства. Първостепенна цел на тази политика е защитата на малцинствата и тяхната интеграция в гражданското общество и на тази основа - утвърждаване на добри междуетнически отношения, като необходимо условие за просперитета на общината и по специално за успешното ни участие в европейския и евроатлантическия интеграционен процес.

         Настоящите Програма за интеграция на малцинствата и План за изпълнение на програмата през 2008 г. са резултат на огромното ни желание с всички подходящи средства да постигнем предотвратяване на етническата нетолерантност, да постигнем интегриране в обществото на лицата в неравностойно положение и да се борим за изкореняване на бедността и социалната изолация. На общинско и местно ниво трябва да бъдат предприети мерки към осигуряване на образование, здравеопазване, програми за заетост, подобряване на жилищните условия и др.

        

        

ЕТНОДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 

         В социално-икономически аспект като цяло статусът на малцинствата е драстично по-нисък от средния за Общината; висок процент на безработица, занемарени жилищно-битови условия, лошо здраве, масова неграмотност. Тези трайни характеристики в състоянието на малцинствените общности /особено ромската и власите/ са външни прояви и преки следствия и от етническо нетолерантно третиране от много години насам, но демографското, икономическото и социалното развитие на Общината е идентично с това на останалите общини от същия ранг. Основните тенденции на спад в производството, свиване на потреблението, липсата на свежи капитали и т.н. са характерни както за цялата страна, така и за Общината. И при нас хората от малцинствата живеят предимно компактно по махали и квартали в селищата на Общината в условията на крайна бедност и нищета.

 

По данни от 2007 г. в Община Гулянци живеят 14785 жители, от тях 7525 жени и 7260 мъже.

 

 

Население по етническа група в Община Гулянци към 2007г.

 

 

Етническа група

Общо

Общо

14785

 

  Българска

13377

 

  Турска

896

 

  Ромска

512

 

 

 

1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

1.1. Създаване на благоприятни предпоставки за активно участие на представителите на етническите малцинства в обществените процеси на територията на Община Гулянци.

1.2. Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на малцинствени общности във всички сфери на обществения живот.

1.3. Подобряване качеството на живот, повишаване на жизнения стандарт на жителите на Община Гулянци.

1.4. Превръщане на Община Гулянци в привлекателно място за живот, личностно и обществено развитие.

1.5. Равнопоставеност и доброволно участие на всички български пълнолетни граждани независимо от пол, раса, религия, верска и етническа принадлежност.

1.6. Активно взаимодействие и участие на всички обществени сектори.

1.7. Добронамереност, отговорно ангажиране на представители с различни обществени, социални и икономически позиции.

1.8. Стимулиране на досегашните усилия на малцинствените общности, НПО, държавни и местни институции, за постигане на заложените в програмата цели.

1.9. Поставяне на акцент в предложенията и прилагането на осъществими политики и практики за постигане на по-бърз измерим напредък, устойчивост в процесите на приобщаване и социализация на малцинствените общности на територията на Община Гулянци.

1.10. Създаване на възможности за прилагане на практики, адаптирани с реалните нужди на хората, разгледани през призмата на историческите, етнокултурните, социалните, икономическите и обществени различия и реалности в Община Гулянци.

 

2. ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА

         След  извършен обстоен анализ на ситуацията в община Гулянци и обсъждане с представители на местна власт, се очертаха следните приоритети :

 

I. ПОВИШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО РАВНИЩЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

II. ЗАПАЗВАНЕ, РАЗВИТИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

III. ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ОБЩНОСТИ

IV. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И АЛТЕРНАТИВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

V. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

VI. ПРИСЪСТВИЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ОБЩНОСТИ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО

 

3. ДЕЙНОСТИ

 

І. ПОВИШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО РАВНИЩЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

 

1.1. По-пълно обхващане в подготвителен група на децата, които не владеят български език и нямат училищна готовност;

1.2. Привличане на родителите в училищния живот чрез създаване на обществени съвети, училищни настоятелства и включването им в съвместни мероприятия - екскурзии, концерти, спортни срещи;

1.3. Проучване на интересите, проблемите на децата и вижданията относно бъдещето им;

1.4. Включване на деца в извънучилищни дейности - курсове, СИП, спортни занимания;

1.5. Приложение на програми за професионална квалификация на младежите и трудова заетост;

1.6. Възстановяване и поддържане на спортните площадки в училищата и в районите с малцинствени общности;

1.7. Създаване на спортни отбори към училищата и организиране на междуучилищни първенства.

1.8. Включване на разпоредби в правилниците на детските градини, училищата и обслужващите звена за гарантиране на толерантно отношение към децата от етническите малцинства, създаване на подходяща училищна среда и провеждане на политика за борба срещу дискриминацията.

1.9. Партньорство за изпълнение на общински програми и планове за действие с бюджет за образователна интеграция на децата и учениците.

1.10. Провеждане на дейности в детските градини и училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на децата от етническите малцинства.

1.11. Дейности за опознаване на различните етнокултури - организиране на вечери, празници, дни на различните етноси

1. 12.   Извънкласни и извънучилищни  дейности - организиране на спортни празници с участие на деца и ученици от различен етнически произход /колоездене, футбол, подвижни игри и др./

 

ІІ. ЗАПАЗВАНЕ, РАЗВИТИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

 

2.1. Създаването на ромски културно-информационен, изследователски и издателски център /РКИИЦ/.

2.2. Разработване на програма за практическо осъществяване на дейности, целящи съхранението, развитието и приемствеността на културното наследство на малцинствените общности сред широката общественост с особен акцент към подрастващото поколение от най-ранна детска възраст.

2.3. Провеждане на широки, културно информационни кампании за културното наследство и традиции на представителите на малцинствените общности.

2.4. Провеждане на фестивали на етносите с национално и международно участие.

2.5. Създаване на музикално и други културни формации.

2.6. Организиране и провеждане на традиционните празници на етническите малцинства

2.7. Издирване на талантливи деца от етносите и включването им в школи по изкуствата към училищата, културните центрове по квартали

 

ІІІ. ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ОБЩНОСТИ

 

3.1. Изпълнение на дейностите заложени в Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в Р България приета с решение № 395 на МС  от 14.05.2004 г.

3.2. Практически стъпки за благоустрояване на кварталите с преобладаващо ромско   и смесено население и подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на ВиК мрежи;

3.3. Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи и детски площадки.

 

ІV. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, И АЛТЕРНАТИВНИ  ИКОНОМИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ.

 

4.1. Програма за провеждане на регулярни срещи с представители на средния и малък бизнес за ефективно разширяване на двустранните ползи.

4.2. Организиране и провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на представители на малцинствата съвместно с Бюро по труда

4.3. Подпомагане създаването на алтернативни форми за заетост (бази за култивирано отглеждане на билки и др.)

4.4. Обучение в селскостопански науки като: животновъдство, растениевъдство, трайни насаждения и др.

4.5. Осигуряване на временна заетост по Национална програма ОСПОЗ и Национална програма АХУ

 

V. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

5.1. Повишаване на здравната и екологична култура чрез  лекции, беседи, листовки и брошури в кварталите с преобладаващо малцинствено население (съвременно здравно образование на децата и на родителите; предпазване от нежелана бременност; повишаване знанията за репродуктивно здраве на младите хора и особено на девойките и жените)

5.2. Здравно образование на майките за правилно отглеждане на децата

5.3. Повишаване обхвата с имунизации при децата;

5.4. Ранно обхващане на бременните, наблюдение по време на бременността, своевременна хоспитализация на родилките

5.5. Прилагане на програми за семейно планиране и здравно образование за юноши и младежи (СПИН и болести предавани по полов път; прилагане на програми за превенция на употребата на наркотици)

 

VІ. ПРИСЪСТВИЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ОБЩНОСТИ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО

 

6.1. Обучения в мулти-културен диалог за представители на местна администрация;

6.2. Обучение на общностни застъпници пред институциите;

6.3. Създаване на Обществен съвет за подкрепа на програмата, формиране на политика за прилагането й.

6.4. Повишаване информираността, чрез регионалните медии за бит, традиции, културно наследство и етноспецифика на малцинствените общности, населяващи територията на Община Гулянци.

 

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ от реализацията на "Програмата за интеграция на малцинствените общности в Община Гулянци"

 

Изграждането на ефективно сътрудничество и партньорство между местните институции, малцинствените общности, нестопанските организации и лидери са гаранция за решаването на конкретни проблеми на населението и активни действия за реализиране на съвместни програми, допринасящи за процеса на интеграция на малцинствата.

 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящата програма е приета с Решение № 60/31.01.2008 г. на Общински съвет Гулянци.