bg en
Общинска администрация >>> > Харта за участие на младите хора в живота на Община Гулянци

Х А Р Т А

 

За участието на младите хора в живота на Община Гулянци

 

    Активното участие на младите хора в решенията и действията на местно и регионално ниво е крайно необходимо в стремежа да се изгради по-демократично, всеобхватно и проспериращо общество. Участието и активното гражданство се изразява в това да имаш правото, средствата, пространството и възможността, а когато се налага и подкрепата, да участваш и влияеш в процеса на вземане на решенията и да се заемеш с действия и дейности, с които да допринесеш за изграждането на едно по-добро общество.

За да бъде участието пълноценно за младите хора, е жизненоважно те да могат да влияят и оформят решения и действия, когато са млади, а не само на по-късен етап от живота си.

Всяка политика или дейност, създадена с цел насърчаване на младежкото участие трябва да осигури културна среда на зачитане на младите хора и също така трябва да вземе под внимание разнообразните нужди, условия и стремежи на младите хора.

 

ПРИНЦИПИ

 

1. Участието на младите хора в живота на общината трябва да е съставна част от една глобална политика за гражданско участие в обществения живот.

2. Местната власт е убедена, че всички секторни политики трябва да имат младежко измерение. Затова тя поема задължението да се придържа към клаузите на тази харта и да прилага различните форми на участие, които следва, като се консултира и си сътрудничи с младите хора и техните представители.

3. Принципите и различните форми на участие препоръчани в тази харта, се отнасят за всички млади хора без изключение.

 

ЧАСТ І: СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ

 

І.1. Политика за спорт, свободно време и асоциативен живот

4. Местната власт трябва да подкрепя организирани социокултурни дейности, ръководени от младежки асоциации и организации, младежки групи и обществени центрове, които заедно със семейството и училището са един от стълбовете на социалната сплотеност в общината .

5. За да развие местния и регионален сектор от младежки асоциации, местната власт трябва чрез подходящи мерки да предоставя своята подкрепа, най-вече на организации, които обучават фасилитатори и лидери на младежки клубове и организации.

6. Местната власт трябва да подтиква асоциациите да насърчават активното участие на младите хора в техните органи.

 

І.2 Политика за насърчаването на младежката заетост и борба с безработицата

7. Икономическите и социални условия, в които живеят младите хора, оказват влияние на тяхното желание и възможност да участват в своите местни общности.

8. Следователно местната власт трябва:

а) да разработва политики и програми, съгласувани с младите хора (включително тези, които са безработни или има риск да останат без работа), местните работодатели, синдикатите, властите, отговорни за образованието, обучението и заетостта, и младежките организации, които да са насочени към причините за младежката безработица и да насърчават възможностите за заетост на младите хора;

б) да създаде местни центрове по заетостта, където да се предоставя експертна помощ и подкрепа на безработни млади хора, за да намерят пълноценна и стабилна работа;

в) да подкрепя създаването на бизнеси, предприятия и кооперации от млади хора или групи от млади хора като предоставят финансова и друга подкрепа, помещения, оборудване, обучение и професионална консултация;

 

І.3 Политика за градоустройство, жилища и транспорт

9. Заедно с представители на младежките организации, местната власт трябва да създаде условия за развитието на политиката за градската среда, основана на по-интегрирана среда на живот, която благоприятства за обществено взаимодействие и развитието на висококачествени обществени територии.

10. Местната власт трябва да провежда политика за жилищата и градската среда, която директно въвлича младите хора в консултативни тела, които включват избрани представители на местно или регионално ниво, хора, отговорни за взимане на решения свързани с икономиката.

11. Мобилността на младите хора е възможна чрез лесен достъп до обществения транспорт, на който те са главни потребители. Мобилността е крайно необходима за участието в обществения живот и пълноценно гражданство.

12. В селските райони мобилността и транспортът са от първа необходимост за качеството на живот, а не само условие за улесняване на участието. Следователно местната власт трябва да подкрепя инициативи за транспорт в селските райони, които имат за цел да предоставят транспортни услуги и да увеличат мобилността в селските райони на групи млади хора, които в момента са изключени, поради липса на транспортни средства.

 

І.4 Образователна и квалификационна политика, насърчаваща младежко участие

15. Училището е институция, в която младите хора не само прекарват значителна част от живота си и където следват програма за формално обучение, то също така е място, където се формират много от техните възгледи и перспективи за живота. Важно е младите хора да се обучават в ангажираност и демокрация още в училище и в курсовете по демокрация, участие и гражданство да са достъпни и добре осигурени. Но освен това училището трябва да бъде място, където младите хора изпитват демокрацията в действие и където тяхното участие във взимането на решения е подкрепяно, насърчавано и смятано за ефективно. Следователно: местната власт трябва активно да насърчава участието на младите хора в живота на училищата. Тя трябва да предоставя финансова и други видове подкрепа, като помещения за срещи, за да дадат възможност на младите хора да създадат демократични образователни асоциации.

 

І.5 Политика за мобилност и обмени

16. Местната власт трябва да подкрепи тези асоциации или групи, които подпомагат мобилността на младите хора чрез политики за обмен и да развиват мрежови политики и съзнание за европейско гражданство.

17. Местната власт трябва да насърчава младите хора, техните организации и техните училища да участват активно в международни дейности за побратимяване, всякакви видове обмени и европейски мрежи.

 

І.6 Здравна политика

18. Местната власт трябва да създаде и утвърди институционален апарат за консултация между младежките организации, избраните представители и всички обществени и професионални групи, ангажирани със социалните грижи и здравеопазването.

19. Изправени пред опустошителното действие на злоупотребата с тютюн, алкохол и наркотици сред младите хора, местната власт трябва да въведе, развие или популяризира заедно с представители на младежки организации и здравни служители, местни информационни политики и места, където младите хора, засегнати от тези проблеми, могат да получат съвети, както и политики за специално обучение за млади социални работници и за доброволци и лидери на организации, прилагащи стратегии за превенция и рехабилитация на засегната млади хора.

20. Предвид растящото разпространение на болестите, предавани по полов път, местната власт трябва да засили информационната кампания и превантивните мерки, насочени към младите хора.

 

І.7 Политика за равноправие между половете

21. Като част от политиките за създаване на оптимални условия за равно участие на жени и мъже в местните дела, местната власт трябва да предприеме действия за подпомагане на достъпа на младите мъже и жени до отговорни длъжности в професионалния живот, асоциациите, политиката и местната власт.

22. В рамките на правомощията на местната власт трябва да провежда, от периода на ранно детство, образователна политика на равноправие между жените и мъжете.

 

І. 8 Специфична политика за селските райони

23. Местната власт трябва да вземе под внимание различните нужди на младите хора в селските райони, когато разработва или утвърждава действия и дейности за насърчаване на младежкото участие.

 

І.9 Политика за достъп да културата

24. Изкуството и културата съществуват във форми, които са и многообразни и същевременно постоянно изменящи се, в зависимост от вкусовете, места периоди. Важно е да се даде достъп на младите хора до културата във всичките й форми и да се подкрепят и популяризират техните възможности за творческа дейност, включително и в нови области.

 

І.10 Политика за устойчиво развитие и околната среда

25. Изправена пред все по-ясното влошаване на околната среда, местната власт трябва да предоставя финансова подкрепа на образователни проекти в училищата и асоциациите, за да повишат разбирането на екологичните проблеми.

26. Осъзнавайки, че екологичните проблеми са от основно значение за младите хора, на които в бъдеще ще им се наложи да се справят с последствията от минали грешки, местната власт трябва да подкрепя дейности и проекти, които подпомагат устойчивото развитие и защитата на околната среда и които включват млади хора и техните организации.

 

І.11 Политика за борба с насилието и престъпността

27. Имайки предвид, че жертви на престъпността и насилието са често млади хора, и осъзнавайки нуждата от намиране на адекватни реакции срещу престъпността и насилието в съвременното общество, младите хора трябва да бъдат включени директно в борбата с тези проблеми.

28. Местната власт трябва за целта:

а) да включва младите хора в съветите за превенция на престъпността

б) да работи по-специално с млади хора, за които има риск да бъдат въвлечени в престъпления или които вече са били въвлечени в престъпления

в) да се бори с расисткото насилие с всички налични средства

г) да се бори с всички форми на насилие в училищата. Това трябва да става в сътрудничество с всички обвързани участници, като образователните и полицейските власти, учители, родители и самите млади хора

 

І.12 Антидискриминационна политика

29. Местната власт трябва активно да популяризира човешките права и мерки за противопоставяне на дискриминацията към малцинствата или към млади хора с увреждания и други групи от населението, които могат да бъдат засегнати от дискриминация, и трябва да подкрепят развитието на мултикултурни общности чрез интеграция на малцинствата, взимайки под внимание разнообразните им нужди и обичаи, култура и начин на живот

30. В тази връзка местната власт трябва:

а) да приеме и затвърди антидискриминационни наредби, с които да осигури равноправен достъп на всички граждани до обществените места, професионално обучение, образование, жилища, културни дейности и други сфери на живота.

б) да насърчава междурелигиозния диалог, мултикултурното, антирасисткото образование и образованието срещу дискриминацията като част от учебния план

І. 13 Политика за сексуалността

31. По време на прехода си от детската зависимост от семейството, училище, религиозна общност или други "авторитети" към автономен живот като възрастни, младите хора могат да срещнат най-различни въпроси, свързани с техните лични връзки. Появата и проявата на тяхната сексуалност не винаги е лесна, дори и те да не са готови да признаят това. Освен това има упорито невежество, обкръжаващо темата за сексуалното здраве и недоверие към официалните становища за рисковете от някои видове сексуално поведение.

32. За да помогнат на младите хора да намерят своя път в тази насока към здравословен и пълноценен емоционален живот, местната власт, заедно с родители, училища и организации, специализирани в тази област, трябва да насърчават и подкрепят:

а) недиректното сексуално образование в училищата

б)организации и услуги предоставящи информация за взаимоотношения, сексуални методи и семейно планиране

в) работа в областта по метода връстници обучават връстници

 

І.14 Политика за достъп до правата и закона

33. За да живеят заедно, обществата са основани на правила, които трябва да бъдат спазвани от всички. В демократичните общества тези правила се дискутират и приемат от представители, избрани от гражданите, и на правилата се дава конкретен израз, а именно в законодателните текстове, които поставят правилата и задълженията върху всички лица

34. Местната власт трябва да улесни достъпа на младите хора до техните права:

а) като разширява техните знания чрез разпространение на информация, по специално в училищата, групи от връстници и информационни услуги

б) чрез прилагането на правата им, подкрепяйки служби, създадени, за да работят с млади хора, които имат желание да го правят

в) като позволява на младите хора да участват в съставянето на нови правила

 

ЧАСТ ІІ: ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ

35. За да се постигне реално младежко участие, определен брой инструменти трябва да бъдат на разположение, в услуга на младите хора. Това налага да се разработват обучения за участие на младите хора, да се поддържа информираността им, да им се осигуряват средства за общуване, да се подкрепят проектите им и да се признава и отдава по-голямо внимание на посвещаването на младите хора на обществени каузи и доброволческа работа.

 

ІІ.1 Обучение в младежко участие

36. Местната власт, съзнавайки доминиращата роля, която училището играе в живота на младите хора, трябва да осигурява в училищната среда подкрепа и обучение по младежко участие, образование по човешките права и неформално обучение в училищата.

 

ІІ.2 Информиране на младите хора

37. Информацията често е ключ към участието и правото на младите хора да имат достъп до информация за възможностите и въпросите, които ги засягат, все повече се признава в официални европейски и международни документи и то не само в контекста на живота на община Гулянци.

38. За да участват в дейности и в живота на община Гулянци или да се възползват от услуги и възможности, предназначени за тях, младите хора трябва да знаят за тях. Участието в дейности и проекти, които ги интересуват или които те сами организират, често е стъпка към процес на насърчаване на по-дълбокото им въвличане в общността, включително и в политическия живот.

 

ІІ.3 Насърчаване на младежкото участие чрез информационните и комуникационни технологии

39.Местната власт трябва да използва тези технологии в политиката си за информираност и участие, при условие че достъпа до тях е гарантиран за всички млади хора, от гледна точка на места за достъп и обучение в тези нови средства.

 

ІІ.4 Насърчаване на участие на младите хора в медиите

40. Местната власт трябва да подкрепя основаването и работата на медиите (телевизия, печатна и електронна преса), създадени от и за младите хора, както и съответните обучителни програми.

 

ІІ. 5 Насърчаване на младите хора да се занимават с доброволческа работа и да се посвещават на обществени каузи

41. Младите хора трябва да бъдат подкрепяни и окуражавани да се ангажират с доброволческа дейност. Местната власт трябва да подкрепи основаването на младежки центрове и да разработи инициативи, целящи подкрепата и окуражаването на въвличането на младите хора в доброволческа дейност като информационни и популяризиращи кампании

 

ІІ.6 Подкрепа на проекти и инициативи на младите хора

42. Местната власт трябва да съдейства за реализирането на тези проекти, без значене от техния мащаб, като им даде възможност в изпълнението им да бъдат съпроводени от професионалисти и да имат достъп до финансова, материална и техническа помощ.

 

ІІ.7 Насърчаване на организациите на младите хора

43. Местната власт трябва да има точно определен бюджет, предназначен само за подпомагане на младежки организации, които управляват дейности или предоставят услуги, или играят ролята на гласа на младите хора в общността и се застъпват за тях.

 

ІІ.8 Младежко участие в неправителствени организации (НПО) и политически партии

44. Местната власт трябва да предостави финансови и други ресурси на НПО, които активно насърчават участието на младите хора в дейностите им и демократичните структури и процедури за взимане на решения.

45. Местната власт, в партньорство с политическите партии, по безпристрастен начин трябва да окуражава участието на младите хора в партийната политическа система като цяло и да подпомага конкретни дейности като обучение

 

ЧАСТ ІІІ: Институционално участие на младите хора в местни и регионални дела

46. За да провежда секторните си политики описани в част ІІ местната власт трябва да поема задължението да изгради подходящите структури или спогодби, позволяващи участието на младите хора в решенията и дебатите, които ги засягат.

47. Тези структури имат различни форми в зависимост от нивото, на което са създадени, независимо дали са в село, град или градски квартал

 

ІІІ.1 Младежки съвети, младежки парламенти, младежки форуми

48. Такава структура може да бъде съставена чрез избори или чрез назначаване от организации на младите хора и/или на доброволни начала. Групата от членовете й трябва да отразява социологическия състав на общността.

49. Тези структури осигуряват физическата рамка за свободното изразяване на младите хора за проблемите, които ги засягат, и по специално що се отнася до поставянето на тези проблеми пред властите и възможността да им се дават предложения. Въпросите, които могат да бъдат повдигнати, са свързани с тези, описани в част І на настоящата Харта.

50. Ролята на една такава структура може да включва:

а) осигуряване на форум за свободно изразяване на хора и техните проблеми, свързани с други неща, с предложения и политиките на властта

б) предоставяне на възможност за младите хора да дават предложения на местната власт

в) даване възможност на местната власт да се консултира с младите хора по дадени въпроси

г) осигуряване форум, където проекти, включващи млади хора, се разработват, контролират и оценяват

д) подпомагане на участието на младите хора в други консултативни органи на местните и регионални власти

51. Младите хора трябва да бъдат окуражавани да участват в такива структури и дейностите, предприети в техните рамки, за да се насърчат способностите им за учене и упражняване на принципите на демократично гражданство.

 

ІІІ.2 Подкрепа на структури за младежко участие

52. За да функционират ефективно, институционалните структури за младежко участие се нуждаят от ресурси и подкрепа. За тази цел местната власт трябва да осигурява на тези структури мястото, финансовите средства и материалната подкрепа, нужни за подсигуряване на тяхната безпроблемна и ефективна работа. Осигуряването тези средства не изключва тези структури да търсят допълнителна финансова и материална подкрепа от други източници, като частни фондации и компании

53. Местната власт трябва да гарантира осигуряването на подкрепа за структурите на младежко участие. За тази цел тя трябва да назначи гарант-лице или група от хора-който да следва прилагането на мерките за подкрепа и към който структурите могат да се обърнат в случай на нужда.

54. Функциите на това лице/лица могат да включват:

а) да играе/ят ролята на посредник между младите хора и избраните местни и регионални представители по всеки въпрос, повдигнат от някой от тях

б) да играе/ят ролята на защитник на младите хора пред местната власт в случай на напрежение между тях

в) да играе/ят ролята на връзка, чрез която местната власт може да общува с младите хора

г) да представя/т редовни отчети на вниманието на младите хора и местната власт, за да се дава оценка на нивото на участие на младите хора в живота на община Гулянци, например чрез реализирането на проекти или участието в структури за младежко участие, и въздействие върху тяхното участие