bg en
Общинска администрация >>> > Общинска програма за закрила на детето

Програма за закрила на детето 2016 >>>

 


 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2008 г.

В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 

Приоритетни области и оперативни цели

 

I. Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции.

 

 

ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРЕН ОРГАН

ФИНАСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

1

2

3

4

 

1. Създаване на условия за отглеждането, обучението и възпитанието на деца в риск извън специализираните институции.

 

1. Намаляване броя на постъпващите деца в

специализирани институции чрез :

-            реинтегриране в биологичните семейства

-            осиновяване

-            настаняване в приемни семейства

 

2.  Подкрепа и консултиране на семейства за отглеждане на децата в семейна среда. Обучение на родители, приемни родители, подготовка на кандидат - осиновители.

 

3. Информиране и консултиране на семействата в неравностойно   положение за възползване от възможностите, предоставени от НП " В подкрепа на майчинството " за повишаване на  родителския капацитет.

 

4. Подкрепа и консултиране на бременни жени и самотни майки с цел предотвратяване изоставянето на деца.

 

5. Синхронизиране на

действията на различ-

ните институции в ра -

ботата им по превенция

изоставянето на ново-

родените деца.

 

 

6.Периодично преразглеждане  на резултатите от изпълнение

на индивидуалните планове за действие на всяко дете, настанено в специализираната институция.

 

7. Анализиране на пот-ребностите от социални услуги за деца и семейства на общинско ниво и разработване на местна политика за развитието им.

 

8. Оказване подкрепа на младежите, напускащи специализираните институции за пълноценно включване в обществения   живот, чрез предоставяне на жилище, допълнителна квалификация, трудова заетост.

 

Д "СП"

срок :

до края на отчетната

година

 

 

 

 

 

 

 

 

О "ЗД"

срок :

постоянен

 

 

 

 

 

 

 

Д "СП"

Дирекция "БТ"

О "ЗД"

Общопрактикуващи лекари

срок :

постоянен

 

 

 

 

 

 

Д "СП"

Общопрактикуващи лекари

Срок :

постоянен

 

             О "ЗД"

Директори на институции

Срок :

постоянен

 

 

 

 

О "ЗД"

Д "СП"

           Общинска

Администрация                    

Срок :

постоянен / при промяна на обстоятелствата

 

 

 

Д "СП"

           Общинска

Администрация                    

Срок :

постоянен

 

 

 

 

О "ЗД"

           Общинска      

        администрация

Дирекция "БТ"

Срок :

постоянен

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

 

В рамките на

бюджета на

общината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка , с оглед пълноценна социална реализация.

 

 

1

2

3

4

 

1.Разширяване на образователната интеграция на децата и учениците от  социално слаби семейства и етнически малцинства в съответствие с Нац. план за изпълнение на стратегията за образователна интеграция на децата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Социално включване и развитие на интегри -

раното обучение и осигуряване на равен достъп и качество на образованието на децата и учениците със

специални образовател-

ни потребности.

 

1.Осигуряване максимален обхват на децата от социално слаби семейства в детските градини и училищата.

 

2.Прилагане на превантивни мерки с цел предотвратяване  отпадането на ученици от задължително обучение.

 

2.1.Осигуряване на финансово и кадрови условия за разкриване на допълнителни групи за самоподготовка и СИП в средищните училища за учебната 2008/2009 г.

 

2.2. Провеждане на комуникационни кампании сред родители и ученици за включването на повече деца в групи за самоподготовка в средищните училища.

 

2.3. Подобряване на МТБ на ученическите столове в средищните училища и създаване на възможност за по-голям обхват на учениците в столовото  хранене.

 

2.4. Проучване възможността за осигуряване на безплатна закуска за ученици от V -VІІІ клас, на които и двамата родители са безработни.

 

 

3. Организиране на различни форми за изучаване на историята и културата на етническите малцинства.

 

4. Създаване на по-добри условия за интегриране на деца от различните етноси.

 

 

1. Създаване на достъпна архитектурна среда в детските градини и училищата на територията на общината.

 

 

2. Провеждане на обу-

чение и повишаване на

квалификацията на пе-

дагогическите и управленските кадри за работа с деца и ученици със специални образо

вателни потребности в обща образователна среда.

 

 

3. Провеждане на курсо-

ве за квалификация и на семинари за педагогическите кадри, които ще осъществяват интегрираното обучение.

 

 

Общинска администрация

Директори на училища и детски градини

О"ЗД"

 

           Общинска           

       администрация

Директорите на училищата и детски заведения

О"ЗД"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорите на

учебни заведения

 

 

 

         Общинска   

        администрация

Директори на училища и детски градини

 

           Общинска              

        администрация

Директори на училища и детски градини

 

 

           Общинска              

        администрация

Директори на училища и детски градини

 

 

 

 

 

 

           Общинска              

        администрация

Директори на училища и детски градини

 

 

 В рамките на  

  бюджета на 

   общината

 

 

 

 В рамките на  

   бюджета на   

    общината

 

 

в рамките на делегирания бюджет в училищата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на

бюджета на

общината и по проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на  

   бюджета на   

    общината

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на  

   бюджета на   

    общината

 

 

 

 

В рамките на  

   бюджета на   

    общината

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на  

   бюджета на   

    общината

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Закрила на деца с изявени дарби.

 

1

2

3

4

 

1.Развиване на залож - бите на деца с изявени

дарби.

 

1.Организиране на творчески и спортни дейности за деца.Включване на децата в

курсове , кръжоци , школи , художествени формации към читалището , с цел развиване на творческото мислене и таланти.

 

2.Популяризиране сред граж -

даните на общината дарови -

тите деца  с цел насърчаване на творческите им заложби.

 

3.Планиране на финансови средства за награждаване на  ученици с доказани успехи и изяви в национални и международни състезания.

 

Общинска администрация

Директорите на училища

Председатели и секретари на читалищата

 

 

 

 

         Общинска                       

       администрация

Директорите на училища

 

                Д"СП"

Кмета на общината

 

В рамките на бюджета на общината

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на

бюджета на

общината

 

 

В рамките на

бюджета на

общината

 

ІV. Превенция на насилието , противообществените прояви , злоупотреба и други форми на експлоатация и намаляване броя на децата, жертви на пътно-транспортни произшествия.

 

1

2

3

4

 

1.Осъществяване превенция  на насилието, сексуалната,  трудовата експлотация и злоупотребата в Интернет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Провеждане на активна превантивна дейност по опазване живота и здравето на децата в движението по пътищата.

 

1.Разработване и приемане на Общинска програма за превенция на агресията и насилието сред учениците.

 

2.Провеждане на информа -

ционни кампании за превен -

ция на насилието,сексуалната

и трудова експлоатация , злоу-

потреба в Интернет.

 

3. Включване на обществени възпитатели и педагози в обучение по превенция на насилие,  сексуална,  трудова експлотация и злоупотреба в Интернет.

 

 

4.Засилване контрола над пи -

тейни заведения, търговски обекти и обществените места с регистрирани случаи на злоупотреби с алкохол и наркотични вещества от непълнолетни и противообществени прояви.

 

5.Даване обществена гласност

на случаите на констатирани нарушения и наложени санкции на съдържатели на питейни заведения и търговски обекти в Общината.

 

6.Проучване на възможност за осигуряване на психолог в Общината.

 

1. Ежегоден преглед на знаковото стопанство и маркировката в селищата на общината.

 

 

2. Повишаване на знанията, транспортната култура и поведение на децата чрез организиране на: състезания, виктори5ни,  конкурси, изложби и забавни игри свързани с прилагането на правилата по безопасност на движението.

 

3. Изграждане на учебни центрове - площадки в учебните заведения за изучаване на правилата по безопасност на движенията по пътищата.

 

МКБППМН

Общинска администрация

 

 

О"ЗД"

Директори на училища

Общинска администрация

МКБППМН

РПУ - ИДПС

 

           Общинска       

       администрация

МКБППМН

 

 

 

 

 

Кмета на общината и

Кметовете на кметствата в общината

РПУ

 

 

 

 

РПУ

Общинска администрация

 

 

 

 

 

Общинска администрация

 

 

Общинска администрация

 

 

 

Директори на училища

Общинска администрация

РПУ

 

 

 

 

 

 

Общинска администрация

Директори на училища

 

 

В рамките на

бюджета на

общината

 

 

 

В рамките на

бюджета на

общината

 

 

 

 

В рамките на

бюджета на

общината

 

 

 

 

В рамките на

бюджета на

общината

 

 

 

 

В рамките на

бюджета на

общината

 

 

 

В рамките на

бюджета на

общината

 

В рамките на

бюджета на

общината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансови средства от

Проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                      

 

                                     

 

                                           

 

      

                                        ДИРЕКТОР Д"СП" - НИКОПОЛ: ...........................

                                                                                              / И. Лазов /

 

                                       ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ: ....................

                                                                                            / П. Пиличев /