bg en
Общинска администрация >>> > Структура на Община Гулянци

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 

 РЪКОВОДСТВО  

 

 КМЕТ - 1 Щ.БР.

 

1.      ЗАМ.КМЕТ - 2 Щ.БР.

 

2.      КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 11 Щ.БР.

 

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ: 14 Щ.БР.

 

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

 

1. СЕКРЕТАР-1 Щ.БР.

 

2. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР - 1Щ.БР.

 

3. СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА - 1Щ. БР.

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК НА КМЕТА - 1 Щ. БР. - дофинансиране

 

5. ВЪТРЕШЕН ОДИТОР – 1 Щ. БР.

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ: 5 Щ.БР.,  в т.ч. 1 Щ.БР.-ДОФИНАНСИРАНЕ

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 

 ДИРЕКТОР - 1 Щ.БР.

 

 ОТДЕЛ"БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ"  

 

 

1.      НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.

 

2.      ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ - 1 Щ.БР.

 

3.      ГЛ. СПЕЦ. „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ" - 1 Щ. БР.

 

4.      СЧЕТОВОДИТЕЛ - 2 Щ.БР.

 

5.      СЧЕТОВОДИТЕЛ-КАСИЕР - 1 Щ.БР.

 

6.      СТ. СПЕЦИАЛИСТ „БЮДЖЕТ И ПРИХОДИ" - 4 Щ.БР - дофинансиране

 

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"  

 

1.      НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.

 

2.      ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ТРАНСПОРТ,ЗЕМЕДЕЛИЕ И БУТ" - 1 Щ.БР.

 

3.      ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"- 1Щ.БР.

 

4.      СПЕЦИАЛИСТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 1 Щ. БР. - дофинансиране

 

5.      СТ. СПЕЦИАЛИСТ „ГОРИ” – 1 Щ. БР. - дофинансиране

 

6.      СПЕЦИАЛИСТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО” – 1 Щ. БР. – дофинансиране

 

7.       СПЕЦИАЛИСТ „ПРАВНИ УСЛУГИ” – 1 Щ. БР.

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ: 18 Щ. БР., в т.ч. 7 Щ.БР.-ДОФИНАНСИРАНЕ

 

ДИРЕКЦИЯ"СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

 ДИРЕКТОР - 1 Щ.БР.

 

 ОТДЕЛ"РАЗРАБОТВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"  

 

 

1.      НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.

 

2.      СЕКРЕТАР МКБППМН - 1 Щ.БР.

 

3.      ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"- 1 Щ.БР.

 

4.      СТ.СПЕЦИАЛИСТ"ОИР И ЕИ" - 2 Щ. БР. - дофинансиране 

 

5.      СПЕЦИАЛИСТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ И ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" - 2 Щ.БР.-дофинансиране 

 

ОТДЕЛ"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИОННА  ПОЛИТИКА"  

 

1.      НАЧАЛНИК ОТДЕЛ И ГЛ.АРХИТЕКТ - 1 Щ.БР.

 

2.      ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР – 1 Щ. БР.

 

3.      ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"- 2 Щ.БР.

 

4.      ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"- 1 Щ.БР.

 

5.      ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „СТРОЕЖИ И РЕМОНТ” – 1 Щ. БР. – дофинансиране

 

 

 ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ и ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО"  

 

 

1.      НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - 1 Щ.БР.

 

2.      ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ОБСЛУЖВАНЕ НА  ДАНЪЧНО-ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА"-1 Щ.БР.

 

3.      "ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ"- 1 Щ.БР.

 

4.      "СЧЕТОВОДИТЕЛ-ПРИХОДИ И КАСИЕР" - 1 Щ.БР.-дофинансиране

 

5.      СПЕЦИАЛИСТ „АДМИНИСТРАТИВНО - СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ" - 5 Щ. БР. - дофинансиране

 

 

1.      ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"- 1 Щ.БР.

2.      ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ"ЕСГРАОН"- 1Щ.БР.

3.      ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК - 1 Щ.БР.-дофинансиране

4.      СТ.СПЕЦИАЛИСТ"ГРАО"-1 Щ.БР.

5.      СТ.СПЕЦИАЛИСТ-ДЕЛОВОДИТЕЛ И АРХИВ - 1 Щ.БР.-дофинансиране

6.       ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБС"    - 1 Щ. БР. - дофинансиране

 

 

1.      СТ.СПЕЦИАЛИСТ „ТЪРГОВИЯ И ЕКОИНСПЕКЦИЯ" - 1 Щ.БР.-дофинансиране

 

2.      СПЕЦИАЛИСТ „ПРИХОДИ” - 1 Щ.БР.-дофинансиране

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ : 31 Щ. БР., в т.ч. 16 Щ.БР. ДОФИНАНСИРАНЕ

 

 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ С ИКОНОМИЧЕСКИ И ОБСЛУЖВАЩ ХАРАКТЕР – 9 Щ. БР.

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - 17 Щ. БР.

 

ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА" -12 Щ. БР.

 

УЧИЛИЩНИ СТОЛОВЕ - 13 Щ. БР.

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО - 6 Щ. БР.

 

ЕЛ. ТЕХНИК- 2 Щ. БР.

 

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА - 1 Щ.БР.