bg en
Общинска администрация >>> > Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Гулянци

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5960 Гулянци ул. "Васил Левски" № 32,

тел. 06561/2171, 06561/3047, 06561/2196 факс: 06561/2568

e-mail: obshtina_gulianci@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АКТУАЛИЗАЦИЯ

                                                                            НА

 

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ

 

2008 - 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

юли юли Приета с Решение № 270 / 26..11.2008г. на Общински съвет -

Община Гулянци


Данни за актуализацията на

Програма за управление на дейностите по отпадъците

Версия

Дата на изготвяне

Описание

Период на действие

Решение № / Дата на приемане

Първоначална

2004 г.

Оригинал

2004-2010 г.

№ 288 / 22.12.2004 г.

Актуализирана

2008 г.

Актуализация № 1

2008-2013 г.

 

 

 


Съдържание

Съдържание. v

Списък на таблиците. ix

Списък на фигурите. xi

Списък на съкращенията. 1

1      ВЪВЕДЕНИЕ. 3

1.1       Обхват на програмата. 4

1.2       Принципи. 5

1.3       Нормативна уредба. 5

2      ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА.. 7

2.1       Географска  характеристика. 7

2.2       Административно-териториална характеристика. 7

2.3       Социално-демографска характеристика. 8

2.4       Икономическо развитие на общината. Стопански дейности. 10

2.4.1        Развитие на икономиката - тенденции, процеси, проблеми. 10

2.4.2        Стопански сектор. 13

3      СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  15

3.1       Данни за отпадъците. 15

3.1.1        Битови отпадъци. 15

3.1.2        Строителни отпадъци. 18

3.1.3        Производствени и опасни отпадъци. 18

3.2       Съществуващи практики за събиране и третиране на битовите отпадъци. 20

3.2.1        Населени места, население. 20

3.2.2        Обхват на системата на събиране и транспортиране на битови отпадъци. 21

3.2.3        Фирми, изпълняващи дейността по събиране и транспортиране на  битовите отпадъци  21

3.2.4        Използвана техника. Честота на извозване. 21

3.2.5        Използвани съдове за събиране на битови отпадъци. 22

3.3       Разделно събиране на масово разпространени отпадъци и отпадъци, за които има забрани и ограничения за депониране. 23

3.4       Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. 25

3.4.1        Депа, които не отговарят на нормативните изисквания - общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци. 25

3.4.2        Регионално депо за отпадъци. 28

3.5       Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания. 31

3.6       Строителни отпадъци. 32

3.7       Производствени отпадъци. 35

3.8       Администриране на дейностите по управление на отпадъците. 36

3.9       Проучвания, прогнози и планиране. 37

3.10     Финансиране на дейностите по отпадъците. 37

4      ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА.. 42

5      ОСНОВНИ МЕРКИ И ЗАДАЧИ ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА.. 44

5.1       Институционална рамка за регионално управление на отпадъците. 44

5.2       Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците. 47

5.2.1        Икономически стимули за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци  48

5.2.2        Популяризиране на схемите за „еко-маркировка" и повишаване на екологичното съзнание на населението. 50

5.2.3        Контрол по спазването на изискванията, въведени с наредбите за масово разпространени отпадъци  51

5.2.4        Контрол по спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток на опасни домакински отпадъци. 52

5.3       Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците. 52

5.3.1        Нормативна база. 52

5.3.2        Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на отпадъците  53

5.4       Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци  62

5.4.1        Отпадъци, за които се прилага принципът "замърсителят плаща". 63

5.4.2        Отпадъци, за които има ограничения или забрани за депониране. 72

5.5       Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци. 81

5.5.1        Битови отпадъци и производствени отпадъци, обезвреждани съвместно с битовите отпадъци  81

5.5.2        Строителни отпадъци. 84

5.6       Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци. 88

5.7       Правно регулиране на управлението на дейностите по отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта. 89

5.8       Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците. 90

5.9       Укрепване на административния капацитет на общинската администрация. 91

5.10     Участие на обществеността. 92

6      ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. 94

7      ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА.. 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Списък на таблиците

Таблица 2.1 Дължина и плътност на пътната мрежа в общината. 7

Таблица 2.2 Население към 2005 г. по експертна оценка и ЕСГРАОН.. 8

Таблица 2.3 Население по населени места към 31.12.2005 г. 8

Таблица 2.4 Разпределение на населението по брой жители в населените места. 9

Таблица 2.5 Демографско развитие за общината. 9

Таблица 2.6 БВП за област Плевен. 10

Таблица 2.7 Преки чуждестранни инвестиции. 11

Таблица 2.8 Среден процент на безработица. 11

Таблица 2.9 Структура на заетостта в общината за 2004 г. 11

Таблица 2.10 Среден годишен общ доход на глава от населението. 12

Таблица 3.1 Количество на битовите отпадъци за периода 2003-2006 г. 15

Таблица 3.2 Битови отпадъци, определени чрез нормата на натрупване. 17

Таблица 3.3 Морфологичен състав на битовите отпадъци, използван за оценка в регион Плевен  18

Таблица 3.4 Данни за населените места на територията на общината. 20

Таблица 3.5 Налични транспортни средства и персонал. 21

Таблица 3.6 Технически характеристики на транспортните средства. 21

Таблица 3.7 Налични съдове за събиране на битови отпадъци. 22

Таблица 3.8 Технически характеристики на Булдозер С-100. 25

Таблица 3.9 Приоритетно групиране на депата от регион Плевен в зависимост от максималния максимален риск за околната среда (води и почви) 26

Таблица 3.10 Приоритетно групиране на депата от регион Плевен в зависимост от максималния среден риск за околната среда (води и почви) 27

Таблица 3.11 Необходими инвестиции за изграждане на регионално депо за отпадъци - Плевен  Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Таблица 3.12 Нерегламентирани сметища към април 2008 г. Грешка! Показалецът не е дефиниран.

Таблица 3.13 Административни структури по управление на отпадъците. 36

Таблица 3.14 Такса за битови отпадъци за периода 2005 - 2007 г. 38

Таблица 3.15 Постъпления в бюджета от такса за битови отпадъци и изразходвани средства по управление на отпадъците  за периода 2004-2006 г. 39

Таблица 5.1 Продуктови групи със специфични изисквания за присъждане на еко-маркировка  50

Таблица 5.2 Образувани битови отпадъци за периода 2008-2013 г. 56

Таблица 5.3 Събрани битови отпадъци за периода 2008-2013 г. 57

Таблица 5.4 Брой контейнери 1,1 м3 за периода 2008-2013 г. 60

Таблица 5.5 Инвестиции за контейнери. 61

Таблица 5.6 Биоразградими отпадъци, 75

Таблица 5.7 Биоразградими отпадъци за оползотворяване чрез домашно компостиране за периода 2010-2013 г. 75

Таблица 5.8 Брой компостери, необходими за домашно компостиране. 76

Таблица 5.9 Необходими инвестиции за домашно компостиране. 76

Таблица 5.10 Методи за обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата. 79

Таблица 5.11 Третиране на строителните отпадъци. 85

 

 

 


Списък на фигурите

Фигура 3.1 Местоположение на общинското депо за отпадъци. 16

Фигура 3.2 График за закриване на съществуващите депа - регион Плевен. 27

Фигура 3.3 Местоположение на регионалното депо за отпадъци. 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Списък на съкращенията

БВП

Брутен вътрешен продукт

ДВ

Държавен вестник

ЕС

Европейски съюз

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИПУО

Инвестиционен план за управление на отпадъците

(ИУ)ЕЕО

(Излязло от употреба) електрическо и електронно оборудване

(ИУ)МПС

(Излезли от употреба) моторни превозни средства

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НЦТОО

Национален център за третиране на опасни отпадъци

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОО

Организация по оползотворяване

ОП "Околна среда"

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУП

Подробен устройствен план

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води 

РЦУО

Регионален център за управление на отпадъците

ЦПО

Център за приемане на отпадъци

СРУО -  Плевен

Сдружение «Регионално управление на отпадъците - Плевен»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1         ВЪВЕДЕНИЕ

Предложението за актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Гулянци се прави във връзка с разработване на проект по управление на отпадъците в регион Плевен, в рамките на проекта "Приложение на мерки по управление на отпадъците за региони Пазарджик, Плевен и Видин"-ЕuropeAid/117409/D/SV/BG (наричан по-нататък Проекта).

Проектът се изпълнява от екип на консорциум ARCADIS Ecolas N.V. (Белгия), RENCO spa (Италия) и EPC-KOC ООД (България) в периода 2007 - 2008 г. Специфични цели на Проекта са: 

*          Да изготви предпроектно проучване за системи за управление на отпадъците в регионите Пазарджик, Плевен и Видин, което да включва финансов анализ и анализ на разходите и ползите;

*          Да разработи устойчиви и осигурени със средства 20-годишни инвестиционни планове за управление на отпадъците (ИПУО) за всички общини  в трите региона;

*          Да помогне в създаването на необходимата институционална рамка за прилагане на ИПУО; 

*          Да подготви Апликационна форма за кандидатстване за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), в това число изискваните допълнителни документи за приоритетно финансиране на краткосрочни инвестиции - част от 20-годишните дългосрочни програми;

*          Да подпомогне общините във всеки от трите региона да приведат техните Общински програми по управление на отпадъците в съответствие с ИПУО за регионите;

*          Да подготви тръжни документи за проектиране, обявяване на търг и надзор на строителните работи, което ще представлява част от Апликационната форма за кандидатстване за инвестиране от ЕФРР.

Проектът на актуализираната програма за управление на дейностите по отпадъците на община Гулянци (наричан по-нататък Програмата) е разработен в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2003-2007 г. и Ръководството за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците (2006 г.).

Въз основа на анализа на съществуващите условия по управление на отпадъците на територията на община Гулянци и идентифицираните проблеми са определени основните цели на Програмата. Основни мерки и дейности за периода на действие на Програмата са предвидени за изпълнение на поставените цели.

Предложен е План за действие за управление на отпадъците в община Гулянци на база предложения в рамките на Проекта Инвестиционен план за управление на отпадъците в регион Плевен. В Плана за действие са посочени основните мерки, отговорните институции, очакваните финансови средства и възможните източници за финансиране за осигуряване изпълнението на Програмата за периода 2008-2013 г. Планът за действие за управление на отпадъците включва всички компоненти, за които е подготвена Апликационна форма за ЕФРР.

Разработени са индикатори за оценка степента на изпълнение на заложените мерки в Програмата.

Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи на актуализация при промяна във фактическите и/или нормативни условия в процеса на нейното реализиране.

1.1      Обхват на програмата

Актуализираната Програма обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които произтичат като задължение на община Гулянци, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и неговите подзаконови нормативни актове.

С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на регионално ниво и настъпилите промени в националното законодателство, настоящата Програма е насочена основно към:

*          Създаване на институционална (организационна) рамка за регионално управление на отпадъците;

*          Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците - препоръки за заплащане на услугите по събиране и обезвреждане на отпадъците в зависимост от количеството на образуваните отпадъци, популяризиране на схемите за „еко-маркировка" и повишаване на екологичното съзнание на купувачите и др.;

*          Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците - въвеждане на регионален принцип и обхващане на всички жители в системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци;

*          Увеличаване на количеството оползотворени и рециклирани отпадъци:

-       Предприемане на мерки за ефективно въвеждане на системи за разделно събиране, финансирани и организирани от производителите и вносителите на продукти, от които се образуват масово разпространени отпадъци;

-       Въвеждане на система за оползотворяване на биоразградими отпадъци;

-       Въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата;

*          Подобряване на екологосъобразното обезвреждане на отпадъците - експлоатация на регионалното депо съвместно от всички общини в региона:

-       Изграждане на регионално депо;

-       Въвеждане на регионална схема за транспорт на отпадъците до регионалното депо;

-       Съоръжения за третиране на отпадъците.

*          Намаляване на риска от стари замърсявания - закриване и следексплоатационен мониторинг на съществуващото общинско депо, и закриване на нерегламентираните сметища;

*          Подобрена правна регулация на дейностите по управление на отпадъците и укрепване на административния капацитет на общинската администрация;

*          Мерки за повишаване на общественото съзнание и стимулиране участието на населението в системите за разделно събиране на отпадъците.

1.2      Принципи

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в Програмата, се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Р България е страна, общата европейска и националната политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците:

-       Устойчиво развитие;

-       Предотвратяване и йерархия на управлението на отпадъците;

-       Превантивност - предимство на предотвратяването на замърсяване преди последващо отстраняване на вредите, причинени от него;

-       Самостоятелност при управление на отпадъците;

-       Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи;

-       "Замърсителят плаща" и в частност "отговорност на производителя";

-       Интегрирано управление на отпадъците;

-       Участие на обществеността.

1.3      Нормативна уредба

Мерките в настоящата Програма са определени в съответствие с изискванията на действащото към 2008 г. законодателство и изпълнението им следва да се съобрази с изискванията на следните нормативни актове:

*          Закон за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 105/2006 г.);

*          Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 63/2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 63/2006 г.);

*          Закон за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1/2001 г., посл. изм. ДВ, бр. 82/2006 г.);

*          Закон за местните данъци и такси (Обн., ДВ, бр. 117/1997г., посл. изм. ДВ, бр. 105/2006 г.);

*          Наредба № 3 за класификация на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 44/25.05.2004 г.);

*          Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (Обн., ДВ, бр. 78/2004 г.);

*          Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (Обн., ДВ, бр. 81/2004 г.);

*          Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Обн., ДВ, бр. 83/24.09.2004 г.);

*          Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за воденето на публичния регистър на закритите обекти и дейности (Обн., ДВ, бр. 95/2004 г.);

*          Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (Приета с ПМС  № 53/1999 г, обн., ДВ, бр. 29 /1999 г);        

*          Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Обн., ДВ, бр. 19/2004 г.);

*          Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производство на титанов диоксид (Приета с ПМС № 87/30.04.2004 г., обн., ДВ, бр. 39/12.05.2004 г.);

*          Наредба за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка (Приета с ПМС № 298/08.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 102/19.11.2004 г);

*          Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339/14.12.2004 г, обн., ДВ, бр. 112/23.12.2004 г.);

*          Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (Приета с ПМС № 230/01.11.2005 г., обн., ДВ, бр. 90/2005 г.);

*          Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (Приета с ПМС № 311/17.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104/2004 г.);

*          Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (Приета с ПМС № 144/05.07.2005 г., обн., ДВ, бр. 58/2005 г.);

*          Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Приета с ПМС от 30.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 36/2006 г.);

*          Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (Обн., ДВ, бр. 46/1992 г.);

*          Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (Приета с ПМС от 09.05.2001 г.);

*          Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн., ДВ, бр. 57/2004 г.);

*          Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн., ДВ, бр. 25/2003 г.).

2         ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

2.1      Географска  характеристика

Община Гулянци е разположена в северната централна част на Дунавската равнина. На изток граничи с община Никопол, на запад - с община Долна Митрополия, на юг - с община Плевен и на север - с р. Дунав.

Релефът е равнинен с надморска височина 30-60 м. Типични низини са поречията на реките Дунав, Искър и Вит. В по-голямата част от територията на общината преобладават черноземно-карбонатни почви, които са основен природен ресурс за развитието на земеделието в общината. Няма разкрити полезни изкопаеми, освен няколко кариери за инертни материали по речните поречия.

Климатът е умерено континентален. Характерни за района са честите засушавания, чиято продължителност понякога надвишава 3-4 месеца.

От общата територия на общината (458 кв.км) 383 567 дка е земеделска земя, от която 333 850 дка е обработваема. Водните течения и водни площи са 26 013 дка, горските територии - 24 941 дка и 23 292 дка - урбанизираните територии. На територията на общината са разположени защитени обекти на площ 1 037 дка.

2.2      Административно-териториална характеристика

Територията на община Гулянци обхваща площ от 458 кв.км.

Административен център на общината е град Гулянци, който се намира на 35 км от областния град Плевен.

В административно-териториалните граници на община Гулянци са включени 12 населени места - град Гулянци и селата Брест, Гиген, Искър, Дъбован, Загражден, Долни Вит, Сомовит, Милковица, Ленково, Шияково.

В рамките на проект „Приложение на мерки по управление на отпадъци в региони Пазарджик, Плевен и Видин", във връзка с изграждането на бъдещото регионално депо, е проучено състоянието на пътната мрежа в регион Плевен. Установено е, че Северен централен район на планиране, в който попада област Плевен, е с най- висока стойност на показателя гъстота на пътната мрежа в страната. През областта минава първокласен път I-3 за Русе, както и пътища от втори, трети и четвърти клас. Пътищата от 3 и 4 клас осигуряват достъп до всички населени места в региона целогодишно и са в задоволително състояние. Дължината на републиканската пътна мрежа в областта е 683 км, като за община Гулянци дължината и плътността на пътната мрежа са посочените в таблица 2.1:

Таблица 1.1 Дължина и плътност на пътната мрежа в общината

Община

Дължина

км

Плътност

м/км2

Гулянци 

52

43

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

На територията на община Гулянци се намира пътническо-товарно пристанище Сомовит с добре изградена инфраструктура, позволяваща ползването на воден път към Европа.

Изградената транспортна инфраструктура в регион Плевен може да осигури безпроблемно транспортиране на отпадъците до бъдещото регионално депо от всички населени места, включени в мрежата.

2.3      Социално-демографска характеристика

По данни от преброяването от 2001 г. населението на регион Плевен, включен в Проекта, възлиза на 224 192 жители. Според експертна оценка от предварително проучване (COWI) е прогнозирано, че през 2005 г. населението ще обхваща 219 189 жители, но по данни на Националния статистически институт (НСИ), системата за регистрация на гражданите ЕСГРАОН отчита значително по-малък брой жители  за региона за същия период (210 116 жители). Данни за населението в община Гулянци, включващи експертната оценка и данните от ЕСГРАОН са представени в таблица 2.2.

Таблица 2.2 Население към 2005 г. по експертна оценка и ЕСГРАОН

Община

Площ

кв.км

Население

Преброяване 2001г.

 

жители

Население

Прогноза предварително проучване COWI 2005 г.

жители

Население

ЕСГРАОН 12.2005 г.

 

жители

Гулянци

458

16 752

16 376

15 007

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

По данни на ЕСГРАОН, населението на община Гулянци по населени места към 31.12.2005 г. обхваща 15 007 жители (таблица 2.3).

Таблица 2.3 Население по населени места към 31.12.2005 г.

Населено място

Население

жители

1

с. Брест

2508

2

с. Гиген

2501

3

с. Искър

431

4

гр. Гулянци

3603

5

с. Долни Вит

582

6

с. Дъбован

625

7

с. Загражден

567

8

с. Крета

370

9

с. Ленково

496

10

с. Милковица

2088

11

с. Сомовит

801

12

с. Шияково

435

 

Общо

15 007

Източник: Национален статистически институт

Данните показват, че основната част от населението - 10 700 жители (71.3%), е съсредоточена в гр. Гулянци и селата Брест, Гиген и Милковица. С население под 500 жители са 4 населени места в общината.

Таблица 2.4 представя разпределението на населението по брой на жителите в населените места на общината:

Таблица 2.4 Разпределение на населението по брой жители в населените места

Община

Общо жители

Селища

< 3 000 

 

жители

Селища

3 000 - 25 000

жители

Селища

25 000 - 50 000

жители

Селища над 50 000 

 

жители

% разпределение между общините в областта

Гулянци 

15 007

11 404

3 603

0

0

7.1%

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG) 

Населението на България намалява с драстични темпове през преходния период. Най-новата статистика (2001-2005 г.) показва годишен спад за Плевенски проектен регион средно 1,5%, като за селищата с население под 3 000 жители, то намалява в още по-висока степен.

Демографското развитие е един от важните фактори при прогнозиране образуването на отпадъци и в Проекта е направен преглед на демографското развитие за отделните общини в изследвания регион. Данни за община Гулянци относно прираста на населението са представени в таблица 2.5:

Таблица 2.5 Демографско развитие за общината

Община

Гулянци

Население

жители

Прираст 

1992-2001г.

Прираст

2001-2005 г.

Очакван прираст

до 2025 г.

 

1992

2001

2005

% за година

% за година

% за година

Общо

20135

16752

15007

-1.87%

-2.60%

-

до 3000 жители

15803

12925

11404

-2.02%

-2.94%

-0.9% [-1.8%]

3000 - 25000 жители

4332

3827

3603

-1.30%

-1.46%

-0.9% [-0.6%]

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

2.4      Икономическо развитие на общината. Стопански дейности

2.4.1    Развитие на икономиката - тенденции, процеси, проблеми

Икономическото развитие на община Гулянци през последните години се характеризира с общите показатели на икономическото развитие на страната като цяло.

След кризата през 90-те години, постигнатата до момента макроикономическа стабилност все още не е прераснала в икономически растеж, което създава определено напрежение в икономиката на страната, както и в отделните региони. Икономическата политика на България претърпя структурна промяна с въвеждането на валутния борд през юли 1997 г. В резултат от провежданата политика като цяло, след 1997 г. брутният вътрешен продукт (БВП) отбелязва стабилни темпове на растеж.

Все още обаче продължават процесите по преструктуриране и приватизация на съществуващите държавни предприятия. Провежданата структурна реформа се отличава и с някои негативни страни като високо равнище на безработица, недостатъчно добро използване на наличните мощности, загуба на традиционни и труден пробив на нови пазари и други. Ръстът на инвестициите също е недостатъчен за по-значително структурно преустройство на икономиката. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща добра жизнена кариера на млади хора.

Прегледът на икономическата ситуация в регион Плевен в рамките на Проекта показва, че докато цялостното възстановяване на страната в икономически план поражда доза оптимизъм, Северен централен регион регистрира по-ниски от средните за страната темпове на растеж, по-слаба икономическа активност и по-висока безработица. Тези особености ще доведат до намаляване на капиталовите и човешки ресурси на региона (таблица 2.6).

Таблица 2.6 БВП за област Плевен

 

БВП

Област

в млн.лв.

в % (област/страната)

година

2000

2001

2002

2003

2000

2001

2002

2003

Плевен

797 028

877 180

963 850

1 024 888

2.98

2.95

2.98

2.98

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

За област Плевен преките чуждестранни инвестиции са много по-малки от средните за страната. Таблица 2.7 представя преките чуждестранни инвестиции на глава от населението за страната, за Северен централен район на планиране и област Плевен.

Таблица 2.7 Преки чуждестранни инвестиции

Година

1999

2000

2001

2002

2003

България

217

239

320

447

645

Северен централен район

193

202

202

239

309

Област Плевен

163

93

107

66

160

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

По отношение нивото на заетост данните сочат, че Северен централен регион изостава през последното десетилетие спрямо общото ниво за страната и, макар че все повече се доближава до ниго, едва ли това ще стане напълно.  Очаква се нивата на безработица да са стабилни, но все пак - по-високи от средните за страната (таблица 2.8):

Таблица 2.8 Среден процент на безработица

Година

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Общо за страната

13.79

18.14

17.52

17.71

14.25

12.67

11.46

8.8

Област Плевен

16.63

21.3

20.66

21.94

18.43

16.93

15.12

 

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

Макар нивото на заетост в Северен централен район все повече да се доближава до средното ниво за страната, в община Гулянци средният процент на безработица остава по-висок от посочения за областта  - по данни на общината той е 16,1% за декември 2007 г. (http://www.gulyantsi.net/). Таблица 2.9 представя структурата на заетостта по сектори в община Гулянци, по данни за 2004 г.

Таблица 2.9 Структура на заетостта в общината за 2004 г.

Община

Общ брой заети

Промишленост

%

Селско стопанство

%

Услуги

%

Гулянци

15 785

22.13

51.50

23.63

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

Средният годишен общ доход на глава от населението за страната и за област Плевен през 2004 г. и 2005 г. е показан в таблица 2.10.

Таблица 2.10 Среден годишен общ доход на глава от населението

Година

2004

2005

Лева

България

Плевен

България

Плевен

Разполагаем доход

2298

2570

2415

2334

Заплати и трудови доходи

924

888

1053

745

Други доходи

90

117

99

73

Предприемачество

90

97

109

77

От собственост

17

7

18

9

Обезщетения за безработни

10

10

9

10

Пенсии

509

516

536

604

Семейни добавки за деца

15

20

18

35

Други социални придобивки

36

90

47

84

Домашно стопанство

372

584

324

491

Продажба на имущество

11

6

14

1

Други

224

235

188

205

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

Анализът на структурата на общия доход на глава от населението в областта показва, че той се състои главно от заплата (51,4%) и пенсии (26,5%), като разходите за храна са основните разходи за жителите на региона.

С изпълнението на основните цели, заложени в Плана за развитие на община Гулянци за периода 2007 - 2013 г., както и в Програмата за управление на мандата на Кмета на общината (приета с Решение № 59/31.01.2008 г. на Общинския съвет), стремежът на Общинската администрация е да създаде благоприятни условия за подобряване на икономиката в общината, развивайки основните й направления - селско стопанство, промишленост и туризъм.

2.4.2    Стопански сектор

Промишленост

Структурата на промишлеността в община Гулянци се определя от подотраслите лека и хранително-вкусова промишленост.

На територията на общината са развити транспортът, търговията и услугите.

Действащи промишлени обекти понастоящем са:

*          Вятърно-енергиен парк, собственост на фирма "Велга" ООД - гр. Ловеч, 3 бр. вятърни енергийни централи, производство на фирма "Ан-бонус" с производствена мощност 2 МВ/час с възможности за разширение на парка;

*          ООД "Лъки" - със седалище с. Сомовит и с предмет на дейност търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки с магазини в с. Сомовит и хлебопроизводство с капацитет 1300 - 1400 хляба в денонощие. Осигурява 20 работни места на този етап;

*          Мелница в гр. Гулянци, която е към холдинг "Мел инвест". Дейността на мелницата се изразява в извършване на услугата - преработка на пшеница на всички видове брашна и търговска дейност - продажба на брашна и продукти, производни на преработката на пшеница;

*          Зърно база - гр. Гулянци, която е към мелница гр. Левски към холдинг "Мел инвест". Работи с постоянно натоварване, осигурява 12 работни места;

*          ЕТ "Линекс - Л Стоименов "за производство на колчета гр. Гулянци;

*          "Рекорд" - производствен цех за обувки с. Брест;

*          "М.З.В.България " ООД - цех за производство на метални куфражи и заготовки с. Долни Вит;

*          "Интерпроект" ООД - с. Сомовит - металобаза и изработка на метални заготовки;

*          "Ден" ООД - с.  Милковица - маслобойна;

*          Пристанище Сомовит към Пристанищен комплекс - Русе ЕАД;

*          "Фарма Вита " ООД - производство на инсектицидни препарати;

*          "Красимир Иванов" - фирма с основна дейност автобусни превози.

Селско стопанство

Благоприятните климатични особености в общината са предпоставка за развитие на селското стопанство. Черноземно-карбонатните почви позволяват отглеждането на зърнено-фуражни култури и трайни насаждения, и също спомагат за развитието на земеделието в общината. Растениевъдството като подотрасъл на селското стопанство е с особенно голямо значение. Добрата фуражна база е предпоставка за развитието на животновъдството - говедовъдство, овцевъдство и зайцевъдство.

Развитието на селскостопанския отрасъл в общината обаче е изправено пред редица проблеми, предизвикани от разпокъсаността на земята, липсата на реални пазари, неефективността на селскостопанския труд, несъобразяване с агротехническите условия, недостатъчните инвестиции. Развитието на селското стопанство в общината следва да се съобрази и с високите изисквания на ЕС. Въпросът е от изключително значение поради неподготвеността на отрасъла за покриване на новите критерии и опасността от още по-голямо "свиване" на земеделското производство, особено що се отнася до животновъдството и трайните насаждения.

Туризъм

В общината туризмът не е добре развит като стопански отрасъл, въпреки че има благоприятни условия за това - исторически и културни обекти от национално и регионално значение, както и възможности за бърз достъп до тях.

Територията на античния град Улпия Ескус е обявена за археологически резерват (територия на резервата - 507 016 кв.м. и охранителна зона с площ 2 420 189 кв. м.)

Общо на територията на община Гулянци се намират 24 обекта, обявени за архитектурни паметници на културата. Те са разпределени в гр. Гулянци и 8 села от общината.

Развитието на туризма е третото по важност направление, което може и трябва да окаже положително влияние върху развитието на общината. Един от вариантите е свързан с проекти, които следва да се осъществят от няколко съседни общини, така че да се обединят ресурсите в туризма.


3         СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

3.1      Данни за отпадъците

Основните цели на Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за действие и инвестиции са определени на база анализ на данните за отпадъците на територията на община Гулянци и идентифицираните проблеми и несъответствия.  

Осигуряването на достатъчни и достоверни данни за отпадъците е от съществено значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на  ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците.

Основен източник на данните за отпадъците е Общинска администрация - Гулянци, предвид задължението на общинските власти да организират управлението на отпадъците, образувани на тяхна територия съгласно изискванията на националното законодателство. Използвани са също следните по-важни източници на информация:

*          Министерство на околната среда и водите и неговите административни структури:

-       Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС);  

-       Регионална инспекция по околна среда и води  (РИОСВ) Плевен;

*          Национален статистически институт (НСИ);

*          Проект "Приложение на мерки по управление на отпадъците за региони Пазарджик, Плевен и Видин" (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG).

3.1.1    Битови отпадъци

Източник на данни за докладваните количества битови отпадъци за периода 2003 - 2006 г. е Общинска администрация - Гулянци.

Обект на наблюдение е съществуващото депо за битови отпадъци на община Гулянци в местността Беглика, в землището на гр. Гулянци (фигура 3.1).

Съгласно наличната информация, общото количество на битовите отпадъци на територията на общината за периода 2003 - 2006 г., е 11 954 м3/год. (таблица 3.1).

Таблица 1.1 Количество на битовите отпадъци за периода 2003-2006 г.

Година

2003

2004

2005

2006

Битови отпадъци м3/год.

3 455

3 440

2 632

2 427

Източник: Общинска администрация - Гулянци

Количеството на събираните отпадъци се оценява косвено, по разчетен път, на база на транспортните документи. Липсата на везна на съществуващото депо не позволява точното определяне на количеството на отпадъците, постъпващи за депониране.

Източник: Проект ЕuropeAid/117409/D/SV/BG

Фигура 3.1 Местоположение на общинското депо за отпадъци

Данните за количествата битови отпадъци в населените места без организирано сметосъбиране и сметоизвозване са ориентировъчни, което също допринася за недостатъчната достоверност на информацията относно количествата на битовите отпадъци в общината.

Не е извършвано проучване за определяне на морфологичния състав на отпадъците.

В проекта на актуализираната Програма, при определянето на количествата и състава на отпадъците са използвани допусканията в Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци (подход, препоръчван от МОСВ), както и направени експертни разчети при разработване на проект "Приложение на мерки по управление на отпадъците за региони Пазарджик, Плевен и Видин", основани на съществуващите най-нови проучвания. 

Оценка за количеството на образуваните отпадъци по населени места за 2005 г. на база брой жители, по данни от НСИ към 31 декември 2005 г. и на нормата на натрупване, съгласно данните в Програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци е представена в таблица 3.2.

Таблица 3.2 Битови отпадъци, определени чрез нормата на натрупване

 

Населено място

Жители

брой

2005 г.

Норма на натрупване кг/жит.год.

Количество

тона

1

с. Брест

2508

161

404

2

с. Гиген

2501

161

403

3

с. Искър

431

161

69

4

гр. Гулянци

3603

341

1 229

5

с. Долни Вит

582

161

94

6

с. Дъбован

625

161

101

7

с. Загражден

567

161

91

8

с. Крета

370

161

60

9

с. Ленково

496

161

80

10

с. Милковица

2088

161

336

11

с. Сомовит

801

161

129

12

с. Шияково

435

161

70

 

Общо

15 007

 

3 066

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

В рамките на Проекта в Доклад по задачи 1 и 2 "Техническа базова информация" - Плевен е определен и морфологичният състав на битовите отпадъци за регион Плевен (таблица 3.3). Определена е норма на натрупване за региона 271.69 кг/ ж.год. на база:

-       допусканията за нормата на натрупване и състава на битовите отпадъци по групи населени места в Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци и

-       на данните от Проекта за разпределението на населението за отделните общини в изследвания регион - 32,2% е населението в населените места под 3.000 жители, 13,7% - в населените места с 3.000-25.000 жители и 54,1% - в тези с над 50.000 жители. Установено е също, че категорията "други отпадъци" се състои главно от 25% органична материя и 75% пепели, сгур и инертни материали.

Таблица 3.3 Морфологичен състав на битовите отпадъци, използван за оценка в регион Плевен

Състав

кг/ ж.год

%

органични

91,06

33,52

хартия и картон

26,98

9,93

пластмаси

23,22

8,55

стъкло

21,38

7,87

метали

6,95

2,56

текстил

9,89

3,64

инертни

79,62

29,30

други

12,59

4,64

Общо

271,69

100,00

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

3.1.2    Строителни отпадъци

Отпадъците от строителни и строително-ремонтни дейности не се отделят регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им. Няма практика за разделяне и сортиране на строителните отпадъци и обикновено, смесени с битовите отпадъци, те се депонират на общинското депо.

През последните 6 години в общината няма данни за извършване на дейности, свързани с образуване на строителни отпадъци, съответно на практика не се прилага процедурата, при която строителните фирми се обръщат към общината за посочване на място и условия за депонирането на строителните отпадъци. Липсата на контрол води до изхвърлянето на отпадъци от строителни и строително-ремонтни дейности край междуселищните пътища.

3.1.3    Производствени и опасни отпадъци

Данните за производствени отпадъци, докладвани от фирмите, генериращи този вид отпадъци са непълни. Основна причина за липсваща и/или неточна информация е фактът, че много предприятия не отчитат образуваните от тях производствени отпадъци в съответствие с нормативните изисквания. 

Докладваните количества за последните 3 години от Пристанище Сомовит са 0,2 тона отпадъци от излезли от употреба гуми с код 16.01.03 и 2 тона метали и стружки от производствена дейност и опаковки с код 15.01.04. 

По данни на ИАОС, за 2005 г. годишен отчет за образуваните и третирани производствени отпадъци е представила МБАЛ - гр. Гулянци. Докладваните количества са 0.32 тона отпадъци от остри инструменти (с изключение на 18 01 03) с код на отпадъка 18 01 01.

Не се депонират производствени отпадъци на съществуващото общинско депо за отпадъци в местността Беглика.

Опасни отпадъци с код 20.01.21 - отпадъци от флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, се съхраняват в складове на предприятията - Пристанище Сомовит.

При анализиране на количествата производствени и опасни отпадъци трябва да се има предвид, че за периода 2000 - 2007 г. се наблюдават промени в индустриалния сектор, както в структурата по отрасли, така и в броя на фирмите от този сектор. Трябва да се отчете и факта, че не всички фирми, генериращи производствени и опасни отпадъци представят в общинската администрация съответните годишни отчети, съгласно действащото законодателство. Липсват данни за количеството на производствените отпадъци, които ще се депонират на регионалното депо.

Всички производствени отпадъци се водят на отчет в РИОСВ Плевен, която провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на отпадъците.

Заключение

Анализът на наличната информация за отпадъците на територията на общината показва, че независимо от различните източници на информация отчетените данни за отпадъците и за периода 2003-2006 г. все още не са с необходимото качество, главно поради следните проблеми:

*          Съществуващото депо не е оборудвано с везна за измерване на постъпващите за депониране отпадъци и така продължава практиката количествата на събраните отпадъци да бъдат оценявани в обемни единици на база отчетените курсове на автомобилите; 

*          Липсват данни за отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности, които се събират заедно с битовите отпадъци;

*          Отпадъците от строителни и строително-ремонтни дейности не се образуват редовно и няма точни данни за количеството и състава им. На практика не се прилага процедурата, при която строителните фирми се обръщат към общината за посочване на място и условия за депонирането на строителните отпадъци;

*          Не е извършвано проучване за определяне на морфологичния състав на отпадъците;

*          Липсват данни за количеството на производствените отпадъци, които ще се приемат на регионалното депо;

*          Данните за определени групи производствени и опасни отпадъци са непълни главно поради факта, че много фирми не отделят необходимото внимание за коректно изготвяне на задължителните годишни отчети съгласно нормативните изисквания;

*          Контролните функции на общинските органи следва да бъдат засилени по отношение отчитането на количествата на битовите отпадъци.

3.2      Съществуващи практики за събиране и третиране на битовите отпадъци

3.2.1    Населени места, население

Територията на община Гулянци обхваща 12 населени места, които включват град Гулянци и 11 села. Данни за населението на всяко населено място по брой на жителите, домакинствата и жилищата са дадени в таблица 3.4.

Таблица 3.4 Данни за населените места на територията на общината

Населено място

Жители по постоянен адрес

брой

Домакинства

брой

Жилища

брой

1

с. Брест

2508

920

1146

2

с. Гиген

2501

911

1179

3

с. Искър

431

252

346

4

гр. Гулянци

3603

1187

1382

5

с. Долни Вит

582

223

325

6

с. Дъбован

625

238

400

7

с. Загражден

567

189

392

8

с. Крета

370

192

211

9

с. Ленково

496

340

320

10

с. Милковица

2088

749

875

11

с. Сомовит

801

281

394

12

с. Шияково

435

225

212

 

Общо

15 007

5 707

7 182

Източник: Общинска администрация - Гулянци

Съгласно данните в таблицата, средният брой на членовете в домакинство в община Гулянци е 2,63.

3.2.2    Обхват на системата на събиране и транспортиране на битови отпадъци

Към момента на актуализиране на Програмата (август 2008 г.) организирано събиране на отпадъците се извършва само на територията на град Гулянци и обхваща около 25% от населението на общината.

Ограниченият обхват на системата за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци спомага за неконтролираното изхвърляне на отпадъци и за възникването на нови замърсявания и нерегламентирани сметища.

През 2006 г. община Гулянци е разработила проект и е кандидатствала пред  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на безлихвен заем, относно подобряване на системата за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на гр. Гулянци и включване в системата на селата с население над 500 жители.През месец юли 2008г.бе получен положителен отговор от / ПУДООС /

3.2.3    Фирми, изпълняващи дейността по събиране и транспортиране на  битовите отпадъци

Дейността по събиране и транспортиране на отпадъците се извършва от община Гулянци със собствени средства.

3.2.4    Използвана техника. Честота на извозване

Към момента услугите по събиране и транспортиране на отпадъците се извършват от община Гулянци  с контейнеровоз ГАЗ 54 (1 брой) и трактор с ремарке ТК 80 (1 брой). Данни за наличните транспортни средства и обслужващия персонал за събиране и транспортиране на отпадъците до общинското депо са показани в таблици 3.5 и 3.6:

Таблица 3.5 Налични транспортни средства и персонал

Вид автомобил

Марка

Брой

Персонал

Брой

1

Контейнеровоз

ГАЗ 54

1

Шофьор

Работници

1

1

2

Трактор с ремарке

ТК 80

1

Тракторист

Работници

1

6

Източник: Проект ЕuropeAid/117409/D/SV/BG

Таблица 3.6 Технически характеристики на транспортните средства

Технически характеристики

Контейнеровоз ГАЗ 54

Трактор ТК 80 с ремарке

Година на производство

1989

-

Предполагаеми години на остатъчна експлоатация

5

3

Производител (държава)

Русия 

-

Брой дни за технически преглед на година

24

24

Капацитет

4 м3

6 м3

3 т.

4 т.

Вид на горивото

бензин и газ

дизел

Разход на гориво на

100 км

35

40

Общ брой изминати километри на година

5 600

5 000

Източник: Проект ЕuropeAid/117409/D/SV/BG

Данните в таблицата сочат, че техниката за транспортиране на отпадъците до общинското депо е недостатъчна и силно амортизирана. Поддържането й е обвързано с големи разходи, ефективността на работа е ниска. Често населението извозва отпадъците си със собствен транспорт. 

Битовите отпадъци се извозват три пъти месечно по установен график до общинското депо, където се извършва обезвреждането им чрез депониране.

Обслужването не обхваща всички населени места в общината. В допълнение, специализираните коли за превоз на отпадъците аварират често и нарушават графика на извозване на битовите отпадъци. Предвид ниските данъчни оценки на недвижимите имоти по селата, не е ясно дали ще има достатъчно средства за по-често извозване на отпадъците.

3.2.5    Използвани съдове за събиране на битови отпадъци

Събирането на битовите отпадъци се извършва в съдове, които са общинска собственост. Наличните съдове за събиране на битовите отпадъци на територията на град Гулянци към юли 2008 г. са дадени в таблица 3.7:

Таблица 3.7 Налични съдове за събиране на битови отпадъци

Вид съдове

Обем

Брой

1

Контейнери

4 м3

27

2

Кофи - метални

0.11 м3

598

Източник: Общинска администрация - Гулянци

На този етап общината не разполага с достатъчно като брой и обем съдове за отпадъци за обслужване на населението. Общината предвижда закупуване на контейнери и кофи за отпадъци.

3.3      Разделно събиране на масово разпространени отпадъци и отпадъци, за които има забрани и ограничения за депониране 

Към момента на изготвяне на Програмата на територията на община Гулянци няма системи и пунктове за събиране на масово разпространени отпадъци - отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии, отпадъци от електрическо и електронно оборудване и др. Няма фирми, лицензирани да събират излезли от употреба автомобилни гуми, акумулатори и отработени моторни масла, както и да разкомплектоват излезли от употреба МПС.

На територията на регион Плевен осъществява дейност „Национална компания за събиране и оползотворяване на отпадъчни масла" ЕООД (НКСООМ), която към април 2008 г. е и единствената организация за оползотворяване на масла, получила разрешение в съответствие със ЗУО (август 2006 г.). НКСООМ има сключени договори с фирми на територията на регион Плевен, които събират и превозват за оползотворяване отработени масла със специализирани автомобили - цистерни, отговарящи на нормативните изисквания. Между община Гулянци и НКСООМ няма сключен договор или споразумение за сътрудничество по отношение разделно събиране на отработени масла и не са установени контакти.

На територията на регион Плевен работят две организации по оползотворяване, получили разрешение по ЗУО за оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - Автоекобул АД (април 2005 г.) и Екобулкар АД (декември 2006 г.). Към момента на изготвяне на Програмата община Гулянци не е установила контакти и не са провеждани преговори за сключване на договор с двете лицензирани до момента организации.

Съгласно изискванията на европейското и националното законодателство (Директива 1999/31/ЕС и Наредба № 8/2004) за намаляване количеството на депонираните биоразградими отпадъци и въвеждане на забрани за депониране на течни отпадъци, (експлозивни, корозивни, оксидиращи, лесно-запалими или запалими и излезли от употреба гуми), общините трябва да предвидят мерки за отделянето им от смесените битови отпадъци и предаването им за оползотворяване или обезвреждане по друг начин. Тъй като не са регламентирани други механизми за финансиране, разходите за третиране и транспортиране на тези отпадъци следва да се поемат от причинителите им т.е. населението, което заплаща такса битови отпадъци в общинския бюджет.

На територията на община Гулянци липсват системи за събиране и предаване за оползотворяване/ обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата, както и на биоразградими отпадъци.

Заключение

Съгласно ЗУО кметът на общината е длъжен да осигури условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Проблемите на съществуващите системи за събиране, включително разделното събиране на отпадъците и транспортирането им на територията на община Гулянци могат да бъдат обобщени, както следва:

*          Дейността по събиране и транспортиране на отпадъците се извършва от община Гулянци;

*          Обслужването не обхваща всички населени места и не може да се счита, че проблемът със събирането на битовите отпадъци в малките населени места от общината е решен:

-       Към юли 2008 г. организирано събиране на отпадъци се извършва само за 25% от населението на общината, а съгласно НПУДО, срокът за 100% обхващане на населението в система за събиране и транспортиране на отпадъците е изтекъл (краят на 2007 г.); 

-       Специализираната техника за извозване на отпадъците, собственост на община Гулянци е недостатъчна и силно амортизирана. Поддържането й е обвързано с големи разходи, ефективността на работа е ниска;

-       Броят и обемът на съдовете за събиране на отпадъците на този етап не удовлетворява нуждите на общината.

*          Съществуват редица нерешени проблеми, свързани с разделното събиране на масово разпространени отпадъци и отпадъци, за които съществуват забрани и ограничения за депониране в община Гулянци. Тези проблеми са до голяма степен идентични с проблемите и на другите общини в страната:

-       До момента в общината не са предприемани мерки за организиране на разделното събиране на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии, електрическо и електронно оборудване, отработени масла, излезли от употреба моторни превозни средства и др.);

-       Липсват системи за разделно събиране на опасни отпадъци от бита и на биоразградими отпадъци. 

*          Съществуващите проблеми, свързани със системите за събиране и транспортирането на отпадъците спомагат за неконтролираното изхвърляне на отпадъци и за възникването на нови замърсявания и нерегламентирани сметища.

3.4      Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците

Прилаганият метод за обезвреждане на отпадъците в община Гулянци е чрез депониране на битовите отпадъци, който остава основния метод за обезвреждане на отпадъците в цялата страна. 

3.4.1    Депа, които не отговарят на нормативните изисквания - общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци

Съществуващо положение

Площадката на съществуващото депо за битови отпадъци е разположена в местността Беглика, в землището на гр. Гулянци, на около 2.6 км северозападно от града. Депото е в непосредствена близост до земеделски обработваеми и необработваеми земи (мера) и напоителен канал. Депото е маркирано, но не е оградено.

Теренът е общинска собственост, регистриран като поземлен имот № 001460 и обхваща площ от 19.895 дка (акт за общинска частна собственост № 4144/ 19.05.2003 г.). Отреден е за използване на сметище.

Депото за отпадъци се експлоатира от 1989 г. без разрешение за извършване на дейности с отпадъци по чл. 12 (1) от ЗУО и не отговаря на изискванията на нормативната база.

Оператор на депото е община Гулянци. 

Съгласно Наредба № 8/2004 г. операторът на депото е изготвил План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на съществуващите депа за отпадъци на община Гулянци (март 2005 г.), който е утвърден от РИОСВ Плевен с Решение № 08-31-00 / септември 2005 г. В Плана за привеждане на депото в съответствие е възприет подход за закриване на съществуващото депо,  с въвеждане в експлоатация на регионалното депо, предвидено с НПУДО, като същевременно се предприемат мерки за подобряване експлоатацията на съществуващото депо до закриването му.

По данни на оператора, към момента на актуализация на Програмата (юли 2008 г.) общинското депо за отпадъци обслужва населението на град Гулянци (3 861 жители). Проектният капацитет на депото е 14 000 м3. Продължителността на експлоатация е над 15 г. Фактически заетата площ е около 7 дка. По експертна оценка капацитетът на депото е достатъчен да поеме отпадъците на общината за определения период - до 2009 г. На депото се депонират битови отпадъци. Операторът води отчетна книга за депото, в която се регистрират вида и количеството на отпадъците. Депонираните отпадъци се насипват върху равен терен, като в резултат на булдозерно прибутване (4-5 пъти годишно) са формирани купове с височина около 3-5 м. Отпадъците се запръстяват с булдозер С-100, обслужван от един булдозерист. Техническите характеристики на булдозера, собственост на общината са показани в таблица 3.8.

Таблица 3.8 Технически характеристики на Булдозер С-100

Технически характеристики

С - 100

 

Година на производство

1990

 
 

Предполагаеми години на остатъчна експлоатация

3

 

Производител (държава)

Русия

 

Брой дни за технически преглед на година

20

 

Вид на горивото

Дизел

 

Разход на гориво на 100 км

9л/мтч

 

Източник: Проект ЕuropeAid/117409/D/SV/BG

Проект "Приложение на мерки по управление на отпадъците за региони Пазарджик, Плевен и Видин " (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

В рамките на Проекта, Доклад по задачи 1 и 2 "Техническа базова информация" - Плевен е направена характеристика на депото за отпадъци на община Гулянци. Характеристиката на депото е извършена на база информация, предоставена от МОСВ и общината, както и въз основа на експертна оценка в резултат от посещения на място и проведени срещи с общинската администрация. При инвентаризацията, оценката и приоритизацията на обследване на съществуващото общинско депо е  използван унифициран системен подход, описан в "Наръчник за оценяване и третиране на старите замърсявания в България" и Методика за оценка на депа и стари замърсявания. Последната е разработена на база Саксонската методика за оценяване и третиране на стари замърсявания. Цялата оценявана информация и получените резултати от оценка на риска за отделните компоненти на околната среда са въведени в база данни, поддържана от програмата GEFA.

В резултат от обработване на данните и извършените изчисления с GEFA за съществуващото депо за отпадъци на община Гулянци са установени следните обобщени резултати за приоритетното групиране на депото, от гледна точка на необходимите мерки за саниране и срочността на тяхното изпълнение:

*          от гледна точка на необходимите видове последващи действия за в бъдеще депото попада в рискова група IV, с оценка на риска над 8 - депа с много висок риск. Приоритизацията по необходими мерки е извършена по максималния максимален риск (рмакс.макс.) за защитавани обекти - води и почви (таблица 3.9).

Таблица 3.9 Приоритетно групиране на депата от регион Плевен в зависимост от максималния максимален риск за околната среда (води и почви)

Депо

Местност

Подземни води

Почви

Класификация на депото

Риск

Риск

3ащитаван обект

Макс. риск

Група

среден

макс.

среден

макс.

среден

макс.

Гулянци

Беглика

6.7

10.2

6.3

9.5

води

6.7

10.2

IV

Източник: Проект ЕuropeAid/117409/D/SV/BG

Съгласно методиката, за депата от IV приоритетна група (депа с много висок риск) трябва да започне в краткосрочен план директно допълнително детайлно проучване за саниране на съществуващото депо за отпадъци на община Гулянци.

*          от гледна точка на срочност на изпълнение на необходимите  последващи действия за в бъдеще депото попада в рискова група III - депа с висок риск. Приоритизацията по срочност на предвидените мерки е извършена по максималния среден риск (рмакс.ср.) за защитавани обекти - води и почви (таблица 3.10).

Таблица 3.10 Приоритетно групиране на депата от регион Плевен в зависимост от максималния среден риск за околната среда (води и почви)

Депо

Местност

Подземни води

Почви

Класификация на депото

Риск

Риск

3ащитаван обект

Макс. риск

Група

среден

макс.

среден

макс.

среден

макс.

Гулянци

Беглика

6,7

10,2

6,3

9,5

води

6,7

10,2

III

Източник: Проект ЕuropeAid/117409/D/SV/BG

Съгласно методиката, за депата от III приоритетна група (депа с висок риск) е необходимо в средносрочен период от време да започне изпълнението на планираните мерки за общинското депо (детайлни проучвания и саниране).

На база обобщените резултати за оценката на риска за общинското депо за отпадъци, както и въз основа на неговия обем, отстояния от регионалното депо и изискванията на законодателството за преустановяване на експлоатацията, закриване и/или привеждане на съществуващите депа в съответствие с нормативните изисквания, не по-късно от 16.07.2009 г., е изготвен график за закриване на тези депа за регион Плевен (фигура 3.2). Графикът за закриване на съществуващите депа е съобразен също с факта, че прекратяването на експлоатацията на съществуващите депа следва да е съобразено с пускането в експлоатация на новото регионално депо и наличието на техническа възможност в по-малките общини да транспортират отпадъците на по-големи разстояния. Предвид наличието на работен проект за първи етап на регионалното депо е възможно той да бъде реализиран до средата на 2009 г.

Фигура 3.2 График за закриване на съществуващите депа - регион Плевен

Източник: Проект ЕuropeAid/117409/D/SV/BG

3.4.2    Регионално депо за отпадъци

Методът за обезвреждане на битовите отпадъци чрез депониране, освен че е традиционен за страната, е определен като приоритетен чрез Прилагащата програма на Директива 1999/31/ЕС и НПУДО. Планирано е тази практика да продължи и в близко бъдеще, но тя да се извършва в съоръжение, което да бъде общо за всички или за някои от общините в даден регион. 

Бъдещото регионално депо за отпадъци следва да обслужва общините Плевен, Искър, Долни Дъбник, Гулянци, Долна Митрополия, Пордим и да има достатъчен капацитет, за да приема всички неопасни отпадъци, преназначени за депониране в региона за период, не по-малък от 20 години (фигура 3.3).

Проект за разширяване на депото за отпадъци на град Плевен е включен в инвестиционната част на НПУДО в група 4, под № 36, като регионално депо за отпадъци на посочените 6 общини. Следните инвестиции са предвидени за периода 2003-2007 г. (таблица 3.11): 

Таблица 3.11 Необходими инвестиции за изграждане на регионално депо за отпадъци - Плевен

Група

Регионално депо за отпадъци

Година

2003

2004

2005

2006

2007

Общо за периода

група 4

36

Плевен, Искър, Долни Дъбник, Гулянци, Долна Митрополия, Пордим

инвестиции [хил. лева]

0

0

0

205

1 417

1 622

Източник: НПУДО

Източник: Проект ЕuropeAid/117409/D/SV/BG

Фигура 3.3 Местоположение на регионалното депо за отпадъци

Към момента на актуализация на Програмата регионалното депо за отпадъци - гр. Плевен, все още не е въведено  в експлоатация. Извършени са следните дейности по отношение бъдещото регионално депо:

*          С влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП), изработен и одобрен по реда на глава 7, раздел 3 от ЗУТ за площадката има изготвени:

-       Инвестиционно предложение;

-       Доклад за ОВОС (одобрен - 2002 г.);

-       Работен проект за регионално депо с геодезична снимка.

*          План за закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци, разположено до селата Буковлък и Опанец на община Плевен;

*          Доклад „Инженерно-геоложко проучване на обект: Регионално депо за битови отпадъци гр. Плевен" , ЕТ „НП-45 - Нина Попова";

*          Заявление за Комплексно разрешително (05.01.2007 г.);

*          Разрешително за строеж (31.05.2007 г.).

В рамките на Проекта е оценено, че местонахождението на регионалното депо ще бъде на избраната площадка в община Плевен между селата Опанец и Буковлък. Няма да се изгражда претоварна станция за отпадъци. Бъдещото депо ще включва две клетки за битови отпадъци с общ капацитет 1 423 933 м3, съответно клетка 1 - 816 072 м3 и клетка 2 - 607 861 м3. Капацитетът на депото е достатъчен за обслужването на общините, включени в проекта за финансиране за експлоатационен период от 20 години. Общата площ на депото е около 80 000 м2. Предвидени са система за събиране на инфилтрата, система за събиране на биогаз, съоръжения за компостиране и за третиране на строителни отпадъци, център за временно съхраняване на опасни отпадъци.

Експлоатацията на регионалното депо ще се осъществява в съответствие с условията в комплексното разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Заключение

Съществуващото състояние относно обезвреждането на битовите отпадъци на територията на община Гулянци може да бъде обобщено, както следва:

*          В съответствие с нормативните изисквания за съществуващото депо на община Гулянци е изготвен План за привеждане в съответствие на съществуващото депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци (утвърден от РИОСВ Плевен с Решение № 08-31-00 / септември 2005 г.), съгласно който депото трябва да бъде закрито, с въвеждане в експлоатация на регионалното депо, предвидено с НПУДО;

*          Оператор на съществуващото депо за отпадъци от 19.03.2003 г. е община Гулянци;

*          В рамките на проект „Приложение на мерки по управление на отпадъци в региони Пазарджик, Плевен и Видин" са извършени инвентаризация, оценка и приоритизация на съществуващото общинско депо, като е изготвен график за закриването му:

-       Планираните мерки за закриване на депото на община Гулянци следва да се изпълнят през 2011 г., като закриването му се извърши по Модел "В" - Обезопасяване на отпадъците на място "in situ";

-       Прекратяването на експлоатацията на общинското депо за отпадъци е съобразено с пускането в експлоатация на регионалното депо и наличието на техническа възможност в по-малките общини за транспорт на големи разстояния. Предвижда се площадката на регионалното депо за отпадъци да бъде построена през 2009 г.

*          Проблемите и ограниченията, свързани с експлоатацията на съществуващото депо за отпадъци са следните:

-       Съществуващото депо е отредено, но неконтролирано. Не се извършва входящ контрол, съществуващата ограда е частично разрушена, депото не е охранявано;

-       За депото няма изготвени геодезична снимка, проучвания на геоложка основа и хидрогеоложки условия, проект за закриване и рекултивация, план за мониторинг и контрол, авариен план;    

-       До момента не са осигурени средства по изпълнението на дейностите за привеждане на съществуващото депо в съответствие с нормативните изисквания, както и необходимите разходи за изпълнението на дейностите по закриване и рекултивация на депото и грижи за площадката след закриването му;

-       Към момента на актуализиране на Програмата (август 2008 г.) регионалното депо за отпадъци - Плевен не е въведено в експлоатация (съгласно НПУДО, 2007 г. е крайния срок).

3.5      Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания

Съгласно изискващите се по § 5, т. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци планове за привеждане на съществуващите депа в съответствие с цитираната наредба, в общината са идентифицирани 19 броя действащи сметища към май 2005 г. (включено е и депото в землището на гр. Гулянци).

Съгласно Наредба № 8/2004 крайният срок за закриване на нерегламентираните сметища е 16.07.2009 г. Основни фактори при планирането на сроковете за закриване на нерегламентираните сметища са наличието на действащо депо /общинско, регионално/ за битови отпадъци и въведена система за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци.  Закриването на нерегламентираните сметища трябва да се извършва при спазване на принципа за ограничаване на риска за човешкото здраве и вредното въздействие на отпадъците върху околната среда В съответствие с Наредба № 8/2004 са предприети действия по закриване на нерегламентираните сметища в община Гулянци.

За периода 2005 - 2007 г. са закрити 6 броя нерегламентирани сметища.

Към април 2008 г. нерегламентираните сметища на територията на общината са 12 броя (не е включено депото в землището на гр. Гулянци) (таблица 3.12). Нерегламентираните сметища са общинска собственост с обща площ 1373,017 дка. Фактически заетата площ е 75 дка. Съгласно наличните данни, натрупаните на сметищата отпадъци към началото на 2005 г. са около 43 298 м3, като депонираното количество е около 1 812 м3 на година. Данните са ориентировъчни, предвид липсата на отчетност в селата.

По експертна оценка на община Гулянци, средствата за закриване на нерегламентираните сметища се оценяват на 100 000 лева. Посочените финансови средства са ориентировъчни.

На 12.01.2006 г. е сключен договор между ПУДООС и община Гулянци за отпускане на безвъзмездна помощ  за реализиране на проект "Събиране, пакетиране, транспортиране и депониране на негодни и забранени за употреба пестициди и саниране на освободените площи". Негодните и забранени за употреба пестициди на територията на общината са препакетирани, транспортирани и депонирани в склада в гр. Гулянци и освободените площи са санирани.

Заключение

Към момента на актуализиране на Програмата, съществуващите проблеми по отношение на старите замърсявания на територията на общината са следните:

*          За периода 2005 - 2007 г. поетапно са закрити 6 броя нерегламентирани сметища. Към април 2008 г.  броят на нерегламентираните сметища на територията на общината е 12 (не е включено депото в землището на гр. Гулянци);

*          Съгласно Наредба № 8/2004 съществуващите нерегламентирани сметища трябва да се закрият не по-късно от 16.07.2009 г. Общинската администрация е отговорна за разработване на планове за закриване и рекултивация на тези сметища;

*          Мерки от страна на Общинската администрация следва да се предприемат по осигуряване прилагането на законодателството за прекратяване на незаконното изхвърляне на отпадъци, както и за закриване и рекултивация на останалите сметища и за предотвратяване възникването на нови замърсявания;

*          Контролните функции на компетентните органи следва да бъдат засилени. Това важи особено по отношение на забраните за изхвърляне на отпадъци на непозволени места и при налагането на адекватни санкции. Сумата от наложените глоби трябва най-малко да покрива разходите за закриване на нововъзникналите сметища. Административно-наказателния състав на ЗУО позволява налагането на глоби с необходимия размер, които да послужат като превантивна мярка срещу нарушаването на законодателството. 

3.6      Строителни отпадъци

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се генерират в големи количества поради ограниченото строителство в последните години на територията на общината в сравнение с други региони на страната. По данни на общинската администрация, за последните 6 години, в общината няма данни за извършване на дейности, свързани с образуване на строителни отпадъци. Практика е строителните отпадъци и земни маси да се депонират на депото за битови отпадъци. Към момента няма депа за строителни отпадъци, които да се намират в процес на изграждане или, за които да има проектна готовност. Няма съществуващи инсталации за предварително третиране на строителните отпадъци в общината.

Не са предприети или планирани действия от страна на общината или частния бизнес относно въвеждане на алтернативни на депонирането специализирани технологии, инсталации и съоръжения за преработване и/или рециклиране на строителни отпадъци с цел тяхното оползотворяване посредством повторното им влагане в строителството (изключение са единични случаи на запълване на изкопи и дупки покрай пътищата).

Таблица 3.12 Нерегламентирани сметища към април 2008 г.

Населено място

№ на имота

Отстояние от населено място

км

Площ

 

дка

Заета площ

 

дка

Депониранни отпадъци

 

м3/год

Натрупани отпадъци към 24.02.2005г

м3

Продължителност на експлоатациягодина

1

с.Ленково

000131

1,0

15,756

1

40

2345

1985-2009г.

2

с. Брест

000562

1,0

48,984

3

300

7 510

1985 -2009г.

3

с. Гиген

000293

1,0

274,99

13

270

5 000

1989 -2009г.

4

с. Гиген

000873

1,0

427,489

12

330

5 310

1985 -2009г.

5

с. Милковица

291003

1,0

192,34

10

270

5 880

1986 -2009г.

6

с Дъбован

000041

1,0

91,965

2

60

3 280

1982 -2009г.

7

с. Сомовит

000096

0,5

228,31

3

185

2 275

1988 -2009г.

8

с. Долни Вит

000041

0,3

43,386

10

45

2 495

1978 - 2009г.

9

с. Загражден

000373

0,3

49,797

8

160

760

1986 -2009г.

10

с.Искър

002049

400 м                                      

3.558                

2

57

2122

1982.-2009г.

11

с.Крета

030001

1,0

16,938

6

41

2821

1989-2009г.

12

с.Шияково

014026

300м

9,969

5

55

3500

1986.-2009г.

Източник: Общинска администрация - Гулянци


3.7      Производствени отпадъци

На депото за битови отпадъци в землището на гр. Гулянци не се депонират производствени отпадъци. Общинската администрация не разполага с пълна и точна информация за количествата на образуваните производствени отпадъци на територията на общината и начините за тяхното третиране.

Експлоатираните от фирмите депа за отпадъци подлежат на закриване съгласно сроковете, предвидени в Наредба № 8/2004 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Транспортирането на производствените отпадъци за предаване за третиране става със собствен превоз на фирмите. Не е ясно каква част от производствените отпадъци ще бъдат насочени към регионалното депо за отпадъци..

Фирмите, генериращи опасни отпадъци имат изградени или пригодени складове или площадки за съхраняване  на отпадъците. Липсата на специализирано депо за опасни отпадъци, на технология и техника за тяхното обезвреждане не дава на този етап възможност за окончателно решение на проблема с опасните отпадъци. Съхраняването им, което продължава вече няколко години, води до натрупване и до изчерпване на възможностите на площадките.

Управлението на производствените отпадъци е задължение на предприятията, които ги образуват и в настоящата Програма не са предвидени мерки за тяхното оползотворяване/ обезвреждане. На регионалното депо за отпадъци ще се допуска депониране на производствени отпадъци срещу заплащане само за отпадъци, които отговарят на критериите за приемане и в случай, че количеството им не застрашава запълването на капацитета на депото по-рано от предвидения срок.

Заключение

Проблемите в управлението на строителните и производствените отпадъци на територията на общината към момента на актуализиране на Програмата са следните:

*          Общината не разполага с данни за извършване на дейности, свързани с образуване на отпадъци от строителна и строително-ремонтна дейност за годините. Липсата на контрол създава условия строителните отпадъци да се изхвърлят край междуселищните пътища и на нерегламентираните сметища;

*          Не са предприемани или планирани действия от страна на общината или частния бизнес относно въвеждане на алтернативни на депонирането технологии и съоръжения за оползотворяване на отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност;

*          Управлението на производствените отпадъци изисква оценка на количеството производствени отпадъци, образувани на територията на общината, които ще се приемат за депониране на регионалното депо, а такава досега не е направена:

-       Предвид сроковете, предвидени в Наредба № 8/2004 за закриване на фирмените депа, не е ясно каква част от производствените отпадъци се предвижда да бъде насочена към регионалното депо за отпадъци;


-       На регионалното депо за отпадъци ще се допуска депониране на производствени отпадъци срещу заплащане само за отпадъци, които отговарят на критериите за приемане и в случай, че количеството им не застрашава запълването на капацитета на депото по-рано от предвидения срок.

3.8      Администриране на дейностите по управление на отпадъците

Дейностите по управление на отпадъците на територията на община Гулянци се извършват съгласно съществуващата Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2004-2010 г., приета от Общинския съвет, както и съгласно Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Гулянци.

Управлението на отпадъците в общината е възложено на отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност" към Дирекция "Специализирана администрация". Отделът изготвя общинските програми, планове и наредби, координира действията между различните участници в процеса, контролира изпълнението на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината.

Организацията на структурите по управление на отпадъците в общината е представена в таблица 3.13.

Таблица 3.13 Административни структури по управление на отпадъците

Административно звено

Длъжност

Брой

Дирекция "Специализирана администрация"

Директор

1

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

Началник отдел

1

Главен специалист

1

Източник: Общинска администрация - Гулянци

Община Гулянци извършва дейностите по почистване, събиране и транспортиране на отпадъците. Общината е и оператор на депото за отпадъци. 

Заключение

Регионалното управление на отпадъците ще прехвърли някои от основните отговорности (напр. обезвреждането на битовите отпадъци, събирането и предаването за третиране на опасните отпадъци от домакинствата) на регионалната структура за междуобщинско сътрудничество, която ще разполага със собствен персонал. Въпреки това, за осъществяване на заложените в настоящата Програма мерки, с въвеждане на новите изисквания в националното законодателство по управление на отпадъците е налице постоянно увеличаване на потребността от назначаване на допълнителен персонал на местно ниво, както и нарастване на необходимостта от повишаване квалификацията на персонала. Към момента в общинската администрация::

*          Не е определен общински служител, който да се занимава единствено с въпросите на управлението на отпадъците;

*          Капацитетът за подготвяне и реализиране на инвестиционни и други проектни предложения е много ограничен;

*          Следва да се предприемат мерки, насочени към съвместно решаване на проблемите с отпадъците заедно с другите общини;

*          Обучението и информационната осведоменост относно всички аспекти на управлението на отпадъците са недостатъчни. Организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки също имат задължения в тази връзка, но няма механизъм за координиране на техните дейности с тези на общините както на местно, така и на регионално ниво;

*          Необходимо е също да се предвидят мерки за повишаване на общественото съзнание за промяна в поведението на населението чрез осъзнаване на екологичните рискове, тъй като населението не сътрудничи в необходимата степен в процеса на управление на отпадъците.

3.9      Проучвания, прогнози и планиране

Разработки, свързани управлението на отпадъците в община Гулянци през последните три години са: 

*          План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на съществуващите депа за отпадъци на територията на община Гулянци, област Плевен, съгласно изискванията на на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (март 2005 г.);

*          Програма за опазване на околната среда за периода 2005 - 2013 г., община Гулянци, област Плевен;

*          Проект за подобряване на системата за събиране и извозване на ТБО в гр. Гулянци и включване в система на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на селата от община Гулянци, с население над 500 жители (2006 г.);

*          Общински план за развитие на община Гулянци за периода 2007 - 2013 г.

Общината изготвя годишен доклад-отчет по изпълнението на Общинската програма по управление на дейностите с отпадъци, като екземпляр от отчета се изпраща в РИОСВ  Плевен.

3.10 Финансиране на дейностите по отпадъците 

Съгласно чл. 19 от ЗУО Общинският съвет приема заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Тъй като средствата за управление на смесените битови отпадъци се осигуряват от събираната такса за битови отпадъци, начинът за тяхното определяне, набиране и изразходване са регламентирани от ЗМДТ. ЗМДТ определя няколко възможности за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци, като най-справедлив е методът за определянето й на база количеството на образувания отпадък. Всяка община сама избира методология и я защитава пред общинския съвет.

До момента в страната общините определят таксата за дейностите по управление на отпадъците и поддържане чистотата на населените места на база данъчната оценка на ползваните имоти от гражданите и фирмите. В таблица 3.14 е представен размерът на такса за битови отпадъци за периода 2005 - 2007 г. в община Гулянци.

Таблица 3.14 Такса за битови отпадъци за периода 2005 - 2007 г.

Такса за битови отпадъци

Домакинства

Юридически лица

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

Градове, в т. ч.

3

3

3

5

5

5

 

-       сметоизвозване

1.5

1.5

1.5

2

2

2

 

-       депониране

1

1

1

2

2

2

 

-       улично почистване

0.5

0.5

0.5

1

1

1

 

Села - Брест, Гиген, Милковица, в т. ч.

2

2

2

2,5

2,5

2,5

-       сметоизвозване

-

-

-

-

-

-

-       депониране

1.5

1.5

1.5

2

2

2

-       улично почистване

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

В останалите села

1,5

2

2

1,5

2,5

2,5

-       сметоизвозване

-

-

-

-

-

-

 

-       депониране

1

1,5

1,5

1

2

2

-       улично почистване

0.5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

                   

Източник: Общинска администрация - Гулянци

Информация за постъпленията в бюджета от такса за битови отпадъци и изразходваните средства за управление на битовите отпадъци на общината е дадена в таблица 3.15. Общото заключение относно съществуващата система за финансиране управлението на отпадъците е, че практически тя налага липса на инициативност за намаляване на количеството на отпадъците на територията на общината.


 

Таблица 3.15 Постъпления в бюджета от такса за битови отпадъци и изразходвани средства по управление на отпадъците  за периода 2004-2006 г.

Година

2004

2005

2006

Лева

одобрено

отчетено

одобрено

отчетено

одобрено

отчетено

Приходна част

 

3 368 198

 

3 574 752

 

4 004 756

Такса за битови отпадъци

45 150

45 179

45 000

46 272

64 180

71 699

-       домакинства

35 800

35 691

36 000

35 629

56 372

48 697

-       юридически лица

9 350

9 488

9 000

10 643

7 808

23 002

% към общите приходи

 

1,34

 

1,29

 

1,79

Разходна част

 

3 368 198

 

3 574 752

 

4 004 756

Разходи по УО

45 712

45 675

45 000

41 806

45 000

41 046

-       сметосъбиране и сметоизвозване

14 000

 

5 000

 

12 000

 

-       депониране

7 000

 

10 000

 

8 000

 

-       почистване на улици

9 000

 

3 000

 

4 800

 

% към общите разходи

 

1.36

 

1.17

 

1.02

Относителен дял на таксата към разходите по УО,%

 

98.91

 

110.68

 

174.68

Източник: Общинска администрация - Гулянци


4         ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основните цели на актуализираната Програма са определени на база анализа на съществуващите условия по управление на отпадъците на територията на община Гулянци и идентифицираните проблеми и несъответствия с промените в националното законодателство. С оглед синхронизиране с мерките по управление на отпадъците на регионално ниво и в съответствие с НПУДО, настоящата Програма поставя следните основни цели за управление на отпадъците на територията на общината в периода 2008-2013 г.:

*          Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците;

*          Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;

*          Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците;

*          Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;

*          Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;

*          Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта;

*          Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците;

*          Укрепване на административния капацитет на общинската администрация;

*          Участие на обществеността.


5         ОСНОВНИ МЕРКИ И ЗАДАЧИ ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА

Мерките и задачите за изпълнение на основните цели на Програмата са свързани с прилагането на новите нормативни изисквания, както и с разпоредбите на законодателството по управление на отпадъците, които все още не са изпълнени. Определянето и приоритизирането на необходимите за предприемане мерки е свързано и с възможностите за създаване на регионална система за управление на отпадъците в Плевенски проектен регион, с която да се постигне интегрирано управление на отпадъците и по-високо качество на предоставените услуги на местно и регионално ниво в изследвания район.

Трябва да се отбележи, че голяма част от съществуващите изисквания не могат да бъдат изпълнени само от една отделна община. Реализирането на дейностите в сътрудничество между общините от Плевенски регион ще позволи на общините да споделят инвестиционните и експлоатационните разходи и да реализират икономии от мащаба. Без прилагане на концепцията за регионално управление на отпадъците новите изисквания на законодателството не могат да бъдат приложени на поносима за населението цена.

Основните мерки и задачи за периода на действие на Програмата са определени и в изпълнение на изискванията на заданието на проекта "Приложение на мерки по управление на отпадъците за региони Пазарджик, Плевен и Видин", а именно - общините в регион Плевен да бъдат подпомогнати да актуализират техните Общински програми по управление на дейностите на отпадъците в съответствие с разработения Инвестиционен план за управление на отпадъците в региона. ИПУО в проектен регион Плевен включва поетапен график за прилагането на всички необходими мерки за изпълнение на следните дейности:

*          Закриване и рекултивация на съществуващите депа за отпадъци;

*          Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО), който включва:

-       Регионално депо за отпадъци;

-       Център за приемане на отпадъци (ЦПО) за събиране и времено съхраняване на опасни отпадъци;

-       Съоръжения за оползотворяване на отпадъци от строителни и строително-ремонтни дейности;

-       Съоръжение за компостиране на органични отпадъци.

*          Провеждане на кампании за повишаване на общественото съзнание.

5.1      Институционална рамка за регионално управление на отпадъците

Европейският съюз определя регионалното управление на отпадъците, като решение за създаване на ефективна рамка за посрещане на нормативните изисквания на ЕС и осигуряване подкрепа за мерките, които се прилагат при регионално управление на отпадъците. Създаването на регионална организация е в тясна връзка с регионалните дейности по управление на отпадъци и в частност с използването на регионалното депо, и трябва да се разглежда като инструмент в помощ на общините от региона в изпълнение на задълженията им по управление на отпадъците.

Нарастващите нормативни изисквания не могат да бъдат изпълнени самостоятелно от една отделна община, главно поради недостатъчни човешки и финансови ресурси. При планиране на организацията на системата за регионално управление на дейностите по отпадъците е необходимо да се вземе под внимание също, че този начин на работа е изцяло нов не само за региона, но и на национално ниво, както че съществуват редица пречки, като ограничени финансови ресурси в резултат от невъзможността да се повиши радикално таксата за битови отпадъци, неизпитан в практиката начин на разпределение на отговорностите и липсата на достатъчно обучен персонал.

Регионалното управление на отпадъците налага институционално разграничени и независими лица - в случая общините - да работят заедно за постигането на цели, които за тях поотделно са непостижими. Ефективната съвместна работа трябва да включва общо разбирателство между общините на основата на сътрудничеството. Важно е също да се осъзнае, че регионалната структура е не само административно изискване за кандидатстване с проекти към Европейския фонд за регионално развитие, но и още, че тя оказва реално влияние върху ежедневното управление на отпадъците в общините и върху решенията, които следва да се вземат.

На национално ниво МОСВ е определило регионите, в т.ч. общините, в които планирането и управлението на отпадъците да става съвместно, на регионален принцип.

На общинско ниво следва да се отчетат договореностите и решенията на община Гулянци, свързани с регионалния подход при управление на отпадъците:

*          Учредителен акт (Решение № 1677/12.10.2006 г. на Плевенски окръжен съд) и Устав на Сдружение с нестопанска цел "Регионално управление на отпадъците - Плевен" между общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим и Гулянци.

*          Общински съвет - Гулянци е взел положително решение (Решение № 632/13.08.2003 г.) за участие на общината с останалите пет общини в изграждане на регионалното депо за отпадъци - гр. Плевен;

В рамките на Проекта, Доклад по задача 4 "Доклад за организационната рамка - Плевен" са предложени и обсъдени на работна среща с представители на общинските администрации следните правни форми за създаване на регионална структура за управление на отпадъците в Плевенски проектен регион:

*          Междуобщинско сътрудничество на базата на междуобщинско споразумение; 

*          Една община е собственик на проект, базиран на междуобщинско споразумение с другите общини, които не са собственици на проекта; 

*          Междуобщинска фирма, която притежава депото.

Съгласно Устава на Сдружението "Регионално управление на отпадъците - Плевен" (РУО-Плевен) община Плевен е определена като водеща община при организиране на дейностите по управление на отпадъците. Дяловото участие на участващите общини в Сдружението (годишен членски внос) се определя от Общото събрание в процентно онтношение спрямо общия брой на населението във всяка от общините-членки, съгласно актуалните данни за регистрирани постоянни и настоящи адреси.

Органи на Сдружението РУО-Плевен са:

-       Общо събрание;

-       Управителен съвет;

-       Изпълнителен директор.

Предмет на дейност на Сдружението е управление и възлагане на дейности, свързани с третирането на отпадъци в съоръжението "Регионално депо" на територията на община Плевен. Чрез прилагане на регионалния подход РУО-Плевен ще подпомага участващите общини да изпълняват нормативните изисквания в областта на управление на отпадъците по най-ефективен начин. С изграждането на стабилно и устойчиво междуобщинско партньорство за управление на отпадъците в региона, всяка община ще има възможност да участва заедно с другите общини-членки в определянето на политиката на Сдружението.

Цели на СРУО-Плевен са:

-       Опазване на околната среда чрез контрол и управление на факторите, които я увреждат и източниците на замърсяване;

-       Предотвратяване и ограничаване на замърсяването чрез устойчиво управление на отпадъците и обединяване на усилията на общините-членки за осигуряване на инвестиции и реализиране на стратегии, програми и проекти за изпълнение на нормативните функции и управленските отговорности;

-       Предотвратяване и намаляване на рисковете за човешкото здраве;

-       Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие;

-       Възстановяване и подобряване качеството на околната среда в замърсените и увредени райони;

-       Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях;

-       Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения;

-       Създаване на динамична управленска информационна система, включваща регистър на нормативните актове, интерактивна база данни, софтуер за вземане на решения;

-       Кандидатстване за финансиране изграждането на център за управление на неопасни, инертни и опасни отпадъци, който да осигурява екологично и икономически устойчиви услуги за населението на общините-членки и за други проекти, свързани с управление на отпадъците;

-       Създаване на Звено проекти за разработване и реализация на проекти и управление на средствата при получено финансиране, при условията и изискванията на финансиращите институции;

-        Осигуряване на прозрачност при възлагането на услугите по отпадъците чрез подходящи управленски структури, с предмет на дейност: разработка на законосъобразни договори, управление на разходите, контрол за изпълнение на стандартите и задълженията;

-       Ефективно взаимодействие с МОСВ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за изпълнение на нормативните задължения и за съвместно определяне и решаване на проблемите;

-       Представителство на общите интереси на Сдружението пред правителствени организации, финансиращи институции, агенции за безвъзмездно финансиране, международни институции и осигуряване на тяхната подкрепа.

За целите на Инвестиционния план се предвижда една водеща община - община Плевен да бъде отговорна за изграждане на Регионалния център за управление на отпадъци. Останалите общини - Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим, са определени като общини партньори.

Водещата община ще бъде собственик на Регионалния център за управление на отпадъци и ще отговаря за неговото изграждане. Водещата община ще бъде отговорна също за всички търгове, както и за закриването на съществуващите депа за отпадъци в общините от проектния регион.

Общините партньори са потвърдили, че ще извозват техните отпадъци в РЦУО, след като той бъде изграден. Организацията по събиране на отпадъците (самостоятелно от всяка община или заедно с другите общини в една междуобщинска структура) ще бъде определена на по-късен етап, но - преди въвеждане в експлоатация на РЦУО. Общините ще работят заедно за определяне на таксите за депониране, така че да бъде гарантирано общата цена по управление отпадъците да не се различава много за отделните общини (предвид разликата в разстоянията до Регионалния център за управление на отпадъци). Операторът на РЦУО ще бъде определен с търг от водещата община с участието на партньорите в Съвет за изпълнение на проекта, който следва да бъде основан.

За създаване на ефективна междуобщинска структура, до пускането в действие на РЦУО, трябва да бъдат проведени много активни преговори и работни срещи с представители на общинските администрации от региона. Предвижда се структурата да се обслужва от персонал от трима души, нает през първата година, непосредствено преди строежа на депото.

5.2      Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

Европейското и националното законодателство по управление на отпадъците (Директива 75/442/ЕЕС и ЗУО) поставят като първи приоритет предприемането на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, които да водят до намаляване на количеството на образуваните отпадъци и намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъците се осъществява през целия жизнен цикъл на продуктите от тяхното проектиране до превръщането им в отпадъци и включва следните основни елементи:

*          Влагане на по-малко количество материали за производството на даден продукт;

*          Удължаване полезния живот на продуктите - произвеждане на по-трайни продукти и осигуряване възможности за ремонтиране и поправка на продуктите;

*          Намаляване на опасните свойства на отпадъците, образувани след употреба на продуктите;

*          Произвеждане на продукти, които могат да се използват повторно и влагане на материали, които могат да се рециклират;

*          Ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. продукти за еднократна употреба, замяна на стари с нови модели продукти и т.н.) и по-ефективното използване на продуктите.

Правилно прилаганата политика за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци може да доведе до съществени съкращения, както на разходите за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците, така и на разходите за контрол по прилагането на нормативните изисквания. За осигуряване прилагането на принципа за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците са въведени редица законодателни разпоредби. ЗУО изисква програмите за управление на отпадъците, разработвани от общините и лицата, които образуват или извършват дейности с отпадъци, да включват мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци. Действащата НПДУО изисква да бъде постигнато средногодишно ниво на образуване на отпадъци на жител, ненадвишаващо 400 кг/жител/год. и намаляване на количествата генерирани опасни отпадъци, в сравнение с количествата от 2001г.           

Мерките за постигане на националната цел за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, които могат да бъдат предприети от община Гулянци са представени по-долу:

*          Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци;

*          Популяризиране на схемите за „еко-маркировка" и повишаване на екологичното съзнание на купувачите;

*          Контрол върху спазването на изискванията, с наредбите за масово разпространени отпадъци по отношение на заплащането на продуктови такси и относно повторното използване на съответния вид масово разпространен отпадък;

*          Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток на опасни отпадъци от бита.

5.2.1    Икономически стимули за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци

Определянето на размера на такса битови отпадъци въз основа на реално изхвърляното количество отпадъци е икономически инструмент, чрез който предприятията и домакинствата се насърчават да образуват по-малко количество отпадъци. Намаляването на количеството на образуваните отпадъци води и до съкращаване на разходите за общинския бюджет за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците. 

Към момента размерът на такса битови отпадъци в общината се определя пропорционално на данъчната оценка на имота, което не е обвързано с количеството на отпадъците. В резултат, за някои причинители на отпадъци (търговски обекти, предприятия, многочленни домакинства) размерът на таксата е недостатъчен и не покрива разходите по управление на тези отпадъци, а за други - нереално висок спрямо действителните разходи.

В държавите от Европейския съюз (ЕС) се прилагат различни схеми за заплащане на услугите по събиране и обезвреждане на отпадъци в зависимост от количеството на образуваните отпадъци. При тези схеми отделните домакинства могат да намалят размера на заплащаната такса чрез изхвърляне на по-малко отпадъци в потока на смесените битови отпадъци и пренасочване на рециклируемите отпадъци към системите за разделно събиране. Резултатите от съвместното прилагане на разделно събиране и на схеми за заплащане на услугите по събиране в зависимост от количеството на отпадъците показват, че се постига намаляване на количеството на отпадъците, постъпващи за депониране от 20 % до 50 %.

Различни са механизмите за облагане на жителите с такса според количеството на образуваните отпадъци. Масово разпространен вариант е заплащането на базова такса от всички граждани за периодично извозване на един основен контейнер, с която се осигуряват режийните разходи на системата. В случаите, когато основният контейнер е недостатъчен за определено домакинство, предприятие или търговски обект, се заплаща за всеки допълнително извозен контейнер. Други възможни варианти са закупуване на чували, стикери за маркиране на индивидуалните контейнери (цената им покрива разходите за сметоизвозване и обезвреждане на количеството отпадъци в чувала или контейнера), заявка на различни по големина контейнери, измерване на теглото на отпадъците и др.

Прилагането на подобни схеми за определяне на заплащането на услугите по транспортиране и обезвреждане на отпадъците насърчава гражданите да купуват продукти, от които се образуват по-малко отпадъци (напр. за повторно използване, с по- малко опаковки и т.н.).

Предварително условие тези схеми да бъдат ефективни е, на гражданите да бъде предоставена възможност за предаване на образуваните от тях рециклируеми отпадъци в съществуващите на територията на общината системи за разделно събиране. Вследствие на това, ще се пристъпи към диференцирано облагане след сключване на договор с организация по оползотворяване за въвеждане в общината на система за разделно събиране на поне един вид масово разпространен отпадък.

Преди предоставянето за гласуване от Общинския съвет на проекто-решение за промяна в методиката за определяне на такса битови отпадъци, ще бъде възложено проучване за определяне на най-подходящия за общината механизъм за диференцирано заплащане, за изготвяне на обоснован финансов анализ на схемата и предложение за районите на общината, които ще бъдат обхванати първоначално.

5.2.2    Популяризиране на схемите за „еко-маркировка" и повишаване на екологичното съзнание на населението

Общинската администрация на Гулянци може да насърчи предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъци чрез провеждане на мероприятия за повишаване на екологичното съзнание на потребителите.

Мероприятията следва да бъдат насочени към разясняване на ролята на купувачите в намаляване на образуването на отпадъци и предизвикване на промяна в поведението им по време на покупката на продукти. Целта е вземането на решение за покупка да се влияе не само от качествата и цената на продукта, но и от възможните вредни въздействия върху околната среда, като се вземат под внимание следните фактори:

*          Трайност на продукта, възможност за повторно използване и поправка;

*          Материалите, от които е направен продукта - възобновими или невъзобновими;

*          Съдържа ли продуктът излишни опаковки.

Специфичен инструмент за насърчаване на предотвратяването на образуването на отпадъци са еко-маркировките на продуктите. Еко-маркирането е доброволен ангажимент от страна на производителите на продукти по отношение  опазването на околната среда при разработването, производството, предлагането и ползването на продукти. Поставянето на знак за еко-маркировка върху даден продукт означава, че производителят на продукта доброволно е проектирал и произвел продукта така, че да се спазят нормативните изисквания за присъждане на еко-маркировка.

Стоки и услуги  със знак за еко-маркировка са все повече предпочитани в страните от ЕС спрямо аналогични продукти и услуги по отношение опазването на околната среда. У нас практическото прилагане на тази доброволна схема за управление на околната среда стана възможно с въвеждането на Националната схема за еко-маркировка и влизането в сила на Наредба № 3 за Националната схема за еко-маркировка (ДВ, бр. 49, 2003 г.)  и Наредбата за Националната схема за управление по околна среда и одитиране (ДВ,  бр. 26, 2003 г.).  Продуктовите групи, за които са разработени специфични изисквания за присъждане на еко-маркировка са представени в таблица 5.1.

Таблица 1.1 Продуктови групи със специфични изисквания за присъждане на еко-маркировка

Продуктова група

Решение на ЕС

1.

Обувни изделия

2002/ 231/ EC

2.

Текстилни продукти

2002/ 371/ EC

3.

Матраци

2002/ 740/ EC

4.

Твърди подови покрития

2002/ 272/ EC

5.

Бои и лакове

2002/ 739/ EC

6.

Услуга нощувка на туристи

2003/ 287/ ЕС

7.

Подобрители за почви и растежни среди

2001/ 688/ EC

8.

Хартия тип "Тишу"

2001/ 405/ EC

9.

Осветителни тела

2002/ 747/ EC

10.

Прахосмукачки

2003/ 121/ ЕС

11.

Хладилници

2000/ 40/ EC

12.

Хартия за копиране

2002/ 741/ ЕС

13.

Съдомиялни машини

2001/ 689/ ЕС

14.

Телевизори

2002/ 255/ ЕС

15.

 Перални

2000/ 45/ ЕС

Източник: Проект ЕuropeAid/120600/D/SV/BG

Предвижда се мероприятията за популяризиране на схемите за еко-маркировка и повишаване на екологичното съзнание на купувачите да бъдат насочени към подрастващите - учениците и децата от детските градини, тъй като те са по- възприемчиви и у тях лесно и трайно може да се възпита загриженост за околната среда. За целта разяснителната кампания трябва да се представи на разбираем за тях език под формата на изнасяне на любопитни факти, викторини, тематични игри, сценични представления, конкурси и др. Планира се включването на подобни мероприятия по време на честванията на официални празници на града и ежегодните кампании по пролетно и есенно почистване.

5.2.3    Контрол по спазването на изискванията, въведени с наредбите за масово разпространени отпадъци 

В наредбите за масово разпространените отпадъци са заложени задължения към производителите и вносителите на продукти да осигурят рециклирането и повторното използване на определен процент от количеството на отпадъците, образувани след употреба на продуктите. В преговорите с организациите по оползотворяване за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци на територията на община Гулянци ще бъдат поставяни следните изисквания:

*          Организиране на депозитни системи за някои видове опаковки;

*          Обратно приемане в търговските обекти на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии;

*          Предлагане за продажба на ниски цени на годното оборудване, събрано в събирателните пунктове.

В общината съществуват редица магазини за хранителни стоки и заведения за обществено хранене, които предпочитат да предлагат продукти в опаковки за еднократна употреба - пластмасови чашки и чинийки, амбалажна хартия, найлонови торбички и т.н. Тези опаковки са в значителен обем и водят до натрупването на огромни количества отпадъци, въпреки че продуктите могат да се предлагат в съдове за многократна употреба. Освен това, тъй като търговските обекти в общия случай са микропредприятия и върху тях не се упражнява ефективен контрол, те не заплащат такса в ПУДООС или вноска в организация по оползотворяване, въпреки че пускат на пазара опаковани стоки. За ограничаване на замърсяването с опаковки за еднократна употреба е необходимо собствениците на търговските обекти, които не заплащат такса на ПУДООС да бъдат мотивирани да използват съдове за многократна употреба, като напр. могат да повишат цената на продуктите, предлагани в опаковки за еднократна употреба.

5.2.4    Контрол по спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток на опасни домакински отпадъци

В законодателството са въведени забрани за депониране на редица отпадъци, притежаващи опасни свойства. Осигуряването на спазването на тези забрани ще доведе до намаляване на вредното въздействие върху околната среда от смесените битови отпадъци. Мерките за налагане на санкции за нарушаване на забраните следва да бъдат обвързани с въвеждането в експлоатация на система за събиране на опасните отпадъци от бита.

С въвеждането на система за разделно събиране на опасни отпадъци се предвижда да се проучат възможностите за въвеждането на допълнителни задължения за дружеството, извършващо услугите по събиране на битовите отпадъци, за осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на опасни отпадъци в смесените битови отпадъци чрез визуална проверка на съдържанието на индивидуалните контейнери и в случай, че се установи наличие на опасни отпадъци да се откаже извозването на отпадъците.

5.3      Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците

5.3.1    Нормативна база

В законодателството на Европейската общност и в националното законодателство няма специализиран нормативен документ, регламентиращ точни изисквания по отношение системите за събиране и извозване на битовите отпадъци, необхванати в разделното им събиране. Дадена е възможност на общините сами да определят организацията и техническите средства за събиране, транспортиране и обезвреждане на смесените битови отпадъци, при условие че са спазени изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве от вредното им въздействие.

Съгласно изискванията на чл.16 (2) от ЗУО кметът на общината е длъжен да осигури условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на ЗОП. Кметът отговаря за осигуряването на съдовете за съхраняване на отпадъците, събирането и транспортирането им до депата, инсталациите или други съоръжения за обезвреждане. Възлагането на дейността чрез процедура по ЗОП е задължително и за общинските търговски дружества и предприятия.

Средствата за управление на смесените битови отпадъци се осигуряват от събираната такса за битови отпадъци, като начинът за определянето, набирането и изразходването им са регламентирани от ЗМДТ.

Ежегодно до 30 октомври със заповед на Кмета на общината по чл. 63, ал.2 от ЗМДТ се уведомява населението за обхвата на системата за събиране и транспортиране на отпадъците, честотата и техническата обезпеченост на предлаганата услуга за следващата година. Размерът на таксата се определя в годишен обем за всяко населено място с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка, включваща разходите за:

-       Осигуряване на необходимите съдове за съхраняване на битови отпадъци;

-       Събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръженията за обезвреждане;

-       Изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата или другите съоръжения за обезвреждане;

-       Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Дадена е възможност при обективни причини таксата да бъде променяна от Общинския съвет и в рамките на текущата година. Целта е всички разходи да се поемат от събраните приходи от такса битови отпадъци от фирмите и населението.

За изчисляване размера на таксата за битови отпадъци общината сама избира методология и я защитава пред Общинския съвет. Съгласно ЗМДТ съществуват няколко възможности, като най-справедлив е методът за определяне на таксата за битови отпадъци на база количеството на формирания отпадък.

До момента в страната всички общини без изключение определят таксата за дейностите по управление на отпадъците и поддържане чистотата на населените места на база данъчната оценка на ползваните имоти от гражданите и фирмите. Изхождайки от принципа "замърсителят плаща" разходите за предоставяната услуга за сметосъбиране и сметоизвозване не следва да се дотират от общинския бюджет или други приходи (санкции, глоби и дарения), а да се поемат от причинителите на битови и приравнени на тях отпадъци - населението, фирми, занаятчийски дейности, търговски обекти, офиси и други.

5.3.2    Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на отпадъците

Стъпките за оптимизиране и развитие на системите за разделяне, събиране, съхраняване и транспортиране на отпадъците са насочени в следните направления:

*          Обхващане на всички населени места от територията на общината до края на 2010 г.;

*          Осигуряване на съвременен контейнерен и автомобилен парк;

*          Оптимизиране на честотата на обслужване и на маршрутите;

*          Въвеждане, според специфичните условия на всяко населено място на подходящите системи за събиране на рециклируеми отпадъци от опаковки, отпадъци от ИУМПС, биоразградими отпадъци, опасни отпадъци, строителни отпадъци и др.  Необходимо е да се прецени точно и времето за въвеждането им;

*          Подготовка на обществеността за участие в планираните мерки;

*          Търсене на регионален подход при решаването на проблемите, свързани с управлението на отпадъците с цел подпомагане на дейностите по управление на отпадъците в общината.

При изготвяне на предложения за подобряване на системите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци са спазени следните основни принципи:

*          За общините с установени традиции в сметосъбирането - запазване на добре функциониращите елементи от съществуващите системи и оптимизиране на други, с цел подобряване на услугата и повишаване на ефективността й;

*          При сключени дългосрочни договори с изпълнители извън структурите на общините се правят препоръки за необходимите промени в техническата съоръженост или организацията на системите, но същите трябва да бъдат съобразени с условията на действащите договори;

*          При създаване на нови системи - максимално прилагане на унифициран парк от съдове тип "Бобър" с обем 1100 л и вариране в периодичността на извозване за различно урбанизираните територии;

*          При изрично изискване от общините за осигуряване на индивидуални съдове за териториите с ниско застрояване - преминаване към използване на пластмасови кофи от 240 л, вместо металните с обем 110 л. Този вариант е доказано по-добър, но и по-скъп.

Техническа съоръженост

Правилното определяне на техническата съоръженост на системите за съхраняване, събиране и транспортиране на отпадъците е основна предпоставка за ефективната им експлоатация. Техническото осигуряване на системата трябва да гарантира регулярно и качествено изпълнение на услугата.

Съдовете за отпадъци трябва задължително да предлагат удобства при ползване, да са съобразени със степента на урбанизация на обслужваната територия и сполучливо да се вписват в селищната среда. Населението не проявява особен интерес към техниката, с която се извършва събирането и транспортирането на отпадъците, но е чувствително към вида, техническото и хигиенно състояние на ползваните контейнери. Във връзка с това оптимизирането на системите трябва да гарантира не само ефективност, но и по-добро от съществуващото до момента качество на предлаганата услуга.

Унифицирането на контейнерния парк, съставен от метални контейнери на колела (1 100 л) и/или индивидуални кофи от 110 л е необходимо, поради възможността да бъде контролирано опазването му, както и поради факта, че е с по-малък обем и с по-добри експлоатационни и естетически качества. Участието на контейнерите от 4 м3 в системата за събиране и транспортиране на отадъците влияе негативно на нейната ефективност, поради което трябва да се предприемат мерки за тяхната подмяна с контейнери 1.1 м3.

В автомобилния парк за изпълнение на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване основните машини са специализираните сметосъбиращи автомобили, снабдени с универсални повдигащи устройства за работа с цялата гама съдове за отпадъци и надстройка, осигуряваща висока степен на компресия.

За определяне техническата съоръженост на общинските системи за общо сметосъбиране може да се ползва издаденото през 2004 г. от МОСВ "Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци".

Техническата съоръженост за изпълнение на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на територията на община Гулянци е определена на база съществуващите условия към момента на актуализиране на Програмата (юли2008 г.):

-       Организираното събиране и транспортиране на отпадъците се извършва само на територията на град Гулянци и обхваща около 25% от населението на общината;

-       Дейността по събиране и транспортиране на отпадъците се извършва от община Гулянци;

-       Специализираната техника за извозване на отпадъците и съдовете за отпадъци са общинска собственост;

-       На този етап броят и обемът на съдовете за събиране на отпадъците не удовлетворява нуждите на общината. Специализираната техника за  събиране и транспортиране на отпадъците до общинското депо е недостатъчна и силно амортизирана (през 2006 г. общината е кандидатствала с проект за осигуряване на средства от ПУДООС относно подобряване на системата за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци, но е отказано финансиране на проекта);

-       Битовите отпадъци се извозват два пъти месечно по установен график до общинското депо;

-       Община Гулянци не е сключвала договор с организация по оползотворяване за разделно събиране на рециклируеми отпадъци.

Прогноза за необходимия контейнерен и автомобилен парк на общината за периода 2008-2013 г.

Правилното определяне на техниката на системите за събиране и транспортиране на отпадъците зависи преди всичко от количеството отпадъци, което трябва да се насочи към регионалните съоръжения. Сумарният обем на съдовете се изчислява за максималното възможно натрупване на отпадъци между две извозвания. Излишният им обем не стимулира редовно обслужване, поради което се търси мярката между потребността и гарантирането на известна сигурност на системите при непредвидими обстоятелства.

На база съществуващото състояние е направена прогноза за количеството на битовите отпадъци на територията на общината и необходимите съдове и техника за периода 2008 -2013 г. Прогнозата се основава на Доклади по задача 1 и 2 и задача 4  в рамките на Проекта и е извършена при следните допускания:

-       Обхватът на системата за организирано събиране на отпадъците ще достигне 100% до края на 2010 г.;

-       Събраните смесени отпадъци ще достигнат максимално количество 3 524 тона през 2009 г. и тогава наличният капацитет за събирането и извозването им трябва да бъде най-голям. След 2009 г. е прието, че постепенно със стабилизиране на системата за разделно събиране и въвеждане на домашното компостиране ще се намали количеството на битовите отпадъци за депониране и контейнерите за смесени отпадъци няма да се пълнят до максималния им обем; 

-       Запазва се броят на съдовете за отпадъци с обем 110 л, които обслужват индивидуалните домакинства. Допуска се, че малките съдове от 110 л обслужват средно по 1.2 домакинства или 3.16 жители. Металните контейнери от 4 м3 поетапно ще бъдат заменени с контейнери 1.1 м3

-       Транспортните средства са разчетени за десет годишен период на експлоатация и годишни разходи по поддръжка и гориво, възлизащи на 10% от инвестиционната им стойност;

-       Сметосъбиращите автомобили ще уплътняват смесените отпадъци до плътност 0,45 т/м³;

-       Един сметосъбиращ автомобил ще извършва два курса дневно. При седмичното събиране са предвидени по-големи капацитети сметосъбираща техника от точно необходимите, тъй като изчисленията се отнасят за средните стойности за капацитета, вместо за върховите стойности;

-       Предлаганата периодичност на обслужване е, както следва:

-       за централните части на гр. Гулянци - до 2 пъти седмично;

-       за останалите села и райони - 1 път седмично;

Прогнозите за количеството на образуваните битови отпадъци на територията на общината на база демографското развитие (прираст) на общината за периода 2008 - 2013 г. са показани в таблица 5.2 Използвани са стойности, прогнозирани от Проекта, Доклад по задача 3 "Разработване на сценарии за управление на отпадъците".

Таблица 5.2 Образувани битови отпадъци за периода 2008-2013 г.

Година

Население по населени места

жители

Образувани битови отпадъци по населени места

тона

Норма на натрупване

кг/жит/год.

0-3000 жители

3-25000 жители

Общо

 

0-3000 жители

3-25000 жители

Общо

образувани

 

2 008

11 119

3 513

14 632

2 873

908

3 781

258,38

2 009

11 026

3 483

14 509

3 023

955

3 978

274,21

2 010

10 933

3 454

14 387

3 182

1 005

4 187

291,01

2 011

10 841

3 425

14 266

3 348

1 058

4 406

308,84

2 012

10 750

3 396

14 147

3 456

1 092

4 548

321,46

2 013

10 660

3 368

14 028

3 567

1 127

4 694

334,60

Източник: Проект ЕuropeAid/120600/D/SV/BG

Таблица 5.3 представя количеството на събраните битови отпадъци за периода 2008-2013 г. За разделно събраните отпадъци са използвани стойности, прогнозирани в Проекта, Доклад по задача 3 "Разработване на сценарии за управление на отпадъците".

Таблица 5.3 Събрани битови отпадъци за периода 2008-2013 г.

Година

Разделно събрани отпадъци

тона

Събрани битови отпадъци по населени места (при 100% обхват на системата за събиране)

тона

Хартия и картон

Пластмаса

Метали

Стъкло

За компостиране (хранителни + растителни)

0-3000 жители

3-25000 жители

Общо

 

2 008

203,6

20,3

54,3

100,6

0,0

2 585

817

3 402

2 009

246,4

25,9

59,1

122,6

0,0

2 678

846

3 524

2 010

293,5

31,8

64,2

146,3

155,8

2 656

839

3 495

2 011

341,8

37,6

68,9

170,1

331,7

2 626

830

3 456

2 012

379,7

42,9

72,1

191,2

512,7

2 545

804

3 349

2 013

419,3

48,1

75,3

212,7

703,5

2 458

777

3 235

Източник: Проект ЕuropeAid/120600/D/SV/BG

След 2009 г. системите за разделно събиране и за домашно компостиране ще намалят количеството на битовите отпадъци за депониране. След преминаването на върховите стойности за количествата събрани смесени отпадъци (2009 г.) може да се пристъпи към намаляване честотата на събиране или към редуциране броят на съдовете при обновяването им, което трябва да се извърши в съответствие с нормативните изисквания.

Необходимият брой контейнери 1.1 м3 (като минимум) е даден в таблица 5.4. Броят на контейнерите 1.1 м3 е изчислен на база количеството на отпадъците, които не са събрани с индивидуалните кофи при условията, посочени в таблицата (периодичност на извозване, средна пълняемост на съдовете, коефициенти и т.н). Запазва се броят на кофите от 110 л, които са предоставени на отделните домакинства. Предвижда се подмяната на контейнерите от 4 м3 в жилищните зони с контейнери от 1 100 л  да става с физическата им амортизация и в съотношение приблизително 1:2. По-малкият обем на съдовете се компенсира с по-голямата кратност на извозване.

Прогнозираните количества отпадъци ще се събират от посочения в таблицата минимален брой съдове за отпадъци по години за разглеждания период при зададените параметри. За определяне на точния брой на съдовете, при разполагането им трябва да се спазват основните изисквания, които са валидни за всяка система (разстояние между площадката за контейнерите до най-отдалечения вход от жилищните сгради, брой контейнери обслужващи жилищна сграда и др.). Освен това в рамките на всяко по- голямо населено място може да има различно обслужване според статута на отделните територии. Разпределението на съдове по населени места също може да се прецизира. Постепенно с развитие на системите за разделно събиране и биоразградимите отпадъци, контейнерният и машинен парк ще се оптимизират в съответствие с реалната необходимост от тях.

Общината не разполага с необходимата специализирана техника за събиране и транспортиране на отпадъците на територията й. За нуждите на общината е достатъчно да се закупи автомобил с капацитет 10 м3.

Режимът на работа на сметосъбиращата техника за обслужването на общината се определя при машиносмяна от 14 часа. Обслужването ще се извършва два екипа, състоящи се от шофьор и трима сметосъбирачи, което осигурява работа при условията на 5 дневна работна седмица.


Таблица 5.4 Брой контейнери 1,1 м3 за периода 2008-2013 г.

Година

Събрани битови отпадъци по населени места (при обхват 100%)

тона

Общо

събрани отпадъци

тона

Честота на събиране на отпадъците

 

Запълненост на съдовете

(средно)

Коефициент  O&M

Налични съдове за отпадъци

брой

Общ брой контейнери 1,1 м3

Минимум необходим

брой

0-3000 жители

3-25000 жители

 

110 л

 

1,1 м3

 

1,1 м3

 

110 л

2 008

2 585

817

3 402

52

104

52

80%

1.05

598

419

2 009

2 678

846

3 524

52

104

52

80%

1.05

598

433

2 010

2 656

839

3 495

52

104

52

80%

1.05

598

428

2 011

2 626

830

3 456

52

104

52

80%

1.05

598

423

2 012

2 545

804

3 349

52

104

52

80%

1.05

598

410

2 013

2 458

777

3 235

52

104

52

80%

1.05

598

396

Източник: Проект ЕuropeAid/120600/D/SV/BG


Инвестиции за необходимия автомобилен и контейнерен парк по брой и вид

Необходимите инвестиции за контейнерния и автомобилен парк на община Гулянци се осигуряват от общината. Тъй като се предвижда до края на 2010 г. обхватът на системата за организирано събиране и транспортиране на отпадъците да нарасне до 100%, през първите две години от от периода на действие на Програмата са необходими инвестиции в контейнери от 1100 л. Поетапно ще бъдат подменени и старите 4 м3 контейнери с контейнери на колела 1100 л.

Като обем инвестициите за съдове за отпадъците могат да се пресметнат едва след окончателното определяне на точния брой и вид на съдовете (и разположение съгласно нормативната база), като бъдат взети предвид и реинвестициите в съдове. Необходимите инвестиционни разходи (таблица 5.5) са изчислени при следните допускания:

o       За периода на действие на Програмата не се предвижда подмяна на съществуващите контейнери над 5% годишно;

o       Съществуващите съдове от 110 л ще бъдат подменяни поетапно с пластмасови с амортизацията им;.

o       Инвестиционните разходи са съобразени с актуалните единични цени на контейнерния парк към времето на изготвяне на калкулациите. Съществуващите в момента цени на българския пазар без ДДС са 60 лв - за пластмасов контейнер 120 л, 65 лв  - за пластмасов контейнер 240 л и 470 лв - за метален контейнер 1.1 м3.

Таблица 5.5 Инвестиции за контейнери

           за периода 2008-2013 г.

Година

110 л

1,1 м3

Общо

лева

(без ДДС)

лева

(без ДДС)

2008

1 794

56 400

58 194

2009

1 794

141 000

142 794

2010

1 794

10 067

11 861

2011

1 794

9 944

11 738

2012

1 794

9 623

11 417

2013

1 794

9 302

11 096

 

Общо

10 764

236 336

247 100

                                               Източник: Проект ЕuropeAid/120600/D/SV/BG

При определяне на необходимите инвестиционни разходи за сметосъбиращи автомобили препоръчителен експлоатационен период на сметосъбиращ автомобил е 10 години.

Цените на сметосъбиращите автомобили, посочени в Проекта, са съобразени с актуалните към момента в България цени, експертна оценка и цените в другите централно-европейски страни. Данък добавена стойност и други данъци и такси, както и импортни такси не са включени в оценката на разходите. Приетата в Проекта цена (без ДДС) на сметосъбиращ автомобил MAН с капацитет 10 м³ е 90.000 EUR eвро и на сметосъбиращ автомобил MAН с капацитет 16 м³ - 106.000 EUReвро.

5.4      Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

Успоредно със събирането на смесените отпадъци на територията на община Гулянци ще бъде организирано разделно събиране на отпадъците.

С разделното събиране на отпадъци, предназначени за рециклиране и други форми на оползотворяване се цели:

*          Значително намаляване на депонираните количества отпадъци, съответно - удължаване на полезния живот на регионалното депо и намаляване на разходите по събиране и обезвреждане  на отпадъците;

*          Намаляване количеството на използваните суровини и материали, и в много случаи намаляване и на енергопотреблението (рециклирането на изисква по-малко енергия, отколкото производството на нови материали - алуминият и стъклото са добри примери за това).

Освен това, с приемането на европейското законодателство през последните години все повече се  засилват законодателният и общественият натиск за въвеждане на системи за разделно събиране с нормативно регламентирани количества отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и оползотворени.

Стойността на материалите, които могат да се извлекат от отпадъците, а също и нормативните изисквания налагат различни подходи при организирането и финансирането на разделното събиране на отделните видове отпадъчни потоци.

Понастоящем разходите за събирането и рециклирането на скрап от черни и цветни метали са по-ниски от тези, свързани с използването на природни суровини в металургичните заводи в страната. Ето защо за извършване на тези дейности не се изисква допълнително финансиране. Разходите за разделно събиране, предварително третиране и транспортиране за последващо оползотворяване на по-голямата част от рециклируемите отпадъци не могат да бъдат покрити от цените, на които рециклиращите предприятията ги изкупуват, поради което е необходимо допълнително финансиране. За част от тези отпадъци националното законодателство изисква прилагането на принципа „замърсителят плаща", съгласно който разходите се поемат от производителите на продукта, от който се образуват отпадъците. За останалата част обаче липсват нормативно установени механизми на финансиране. Освен това за редица отпадъци съществуват забрани за депониране, което налага тяхното отделяне от общия отпадъчен поток и намиране на алтернатива за оползотворяването или обезвреждането им. 

Подходите, които община Гулянци ще предприеме за разделното събиране и предаване за последващо третиране на различните видове отпадъци са представени по-долу.

5.4.1    Отпадъци, за които се прилага принципът "замърсителят плаща" 

Всички наредби, регламентиращи управлението на масово разпространените отпадъци вменяват на производителите и вносителите на продуктите, от които се образуват тези отпадъци задължения за организиране и финансиране на системите за разделно събиране на отпадъците и постигането на количествените цели за събиране, рециклиране и оползотворяване.

Въпреки това, в случай че проявяват интерес, на общините е предоставена възможност сами да извършват дейностите по разделно събиране, сортиране и предаване за оползотворяване на масово разпространени отпадъци при осигурено финансиране от страна на организации по оползотворяване, от производители и вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално или чрез ПУДООС.

Община Гулянци счита, че е нецелесъобразно да се възползва от предоставената от законодателството възможност поради следните причини:

*          Обявяването на обществени поръчки и възлагането и контрола на дейностите на подизпълнители, които да извършват дейностите изисква значителен административен капацитет, ресурси и политическа воля от страна на Общинската администрация;

*          Изборът на подизпълнители по реда на ЗОП ще забави изпълнението на задълженията на съответните производители и вносители;

*          Разделното събиране на рециклируеми материали ще се извършва в условия на силна конкуренция със съществуващите системи от изкупвателни пунктове за хартия, бутилки, черни и цветни метали, пластмаси и др.;

*          ПУДООС финансира единствено инвестиционните разходи, а оперативните разходи трябва да се поемат от общинския бюджет;

*          Липсва заинтересованост от страна на организациите по оползотворяване за възлагане извършването на дейностите на общината.

Дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци на територията на общината ще бъдат извършвани след сключването на договор между община Гулянци и съответната организация по оползотворяване. Договорът ще регламентира рамката на взаимоотношенията и разпределението на отговорностите между общината и ОО с цел планиране, организиране и прилагане на система за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и обезвреждане на масово разпространени отпадъци. Това ще осигури високо ниво на защита на околната среда, което е в полза на жителите на общината. С договора ОО ще бъде задължена  (след анализ на наличната информация и провеждане на необходимите проучвания) в рамките на три месеца да разработи и представи на общината за одобрение програма за прилагане на система за разделно събиране на отпадъци.

С програмата за събиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и обезвреждане на масово разпространени отпадъци ще се определят:

*          Начините за извършване на разделното събиране - напр. чрез събирателни пунктове, събиране от тротоара (в контейнери, чували и др.), мобилни пунктове, последващо разделяне и т.н.; брой жители, обслужвани от един контейнер или пункт, честота на извозване, вид на контейнерите и т.н.;

*          Подходите за събиране на масово разпространените отпадъци от търговски обекти, заведения за обществено хранене, отдих и туризъм, административни и други обществени учреждения, предприятия и др.;

*          Избраното техническо решение за временно съхраняване, товарене/ разтоварване, сортиране, пресоване (балиране) и предаване за последващо третиране - избор на площадка, определяне на необходимия капацитет на съоръжението;

*          Районите, които ще бъдат обхванати от системата;

*          График за въвеждане на системата в отделните райони;

*          Отчитане на събраните количества и докладване на Общинската администрация;

*          Мерки за привличане на обществеността за участие в системата за разделно събиране;

*          Предложения за промени в общинската нормативна уредба по управление на конкретния вид масово разпространен отпадък;

*          Специфични мерки при събиране на опасни отпадъци;

*          Индикатори за отчитане изпълнението на програмата; представяне на годишни отчети до общината за постигнатите резултати и предложения за промени на програмата;

*          Лица, отговорни за изпълнението на договореностите от страна на организацията по оползотворяване и подизпълнителите.

Специфичните мерки за разделно събиране на отделните отпадъчни потоци на територията на община Гулянци са представени по-долу: 

Отпадъци от опаковки

Редът за управлението на отпадъците от опаковки е уреден законодателно най-рано в страната в сравнение с другите масово разпространени отпадъци. В резултат значителна част от по-големите градове вече са обхванати от системи за разделно събиране. В страната действат шест организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, като техни подизпълнители са всички големи дружества, които преди въвеждане на принципа „отговорност на производителя" изкупуваха рециклируеми отпадъци.

До момента на територията на община Гулянци не са предприемани мерки за въвеждане и организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Община Гулянци предвижда провеждане на преговори и сключване на договор с една от организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки. С договора и с програмата, която ще се изисква да бъде представена от избраната организация по оползотворяване ще се определят мерките за въвеждане и организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината.

В рамките на Проекта, Доклад по задача 5 "Инвестиционен план за управление на отпадъците - Плевен", са предвидени и следните специфични мерки относно системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Гулянци:

*          Системата за разделно събиране следва да обхваща всички видове опаковки (вкл. и опасните), образувани в бита, които попадат в обхвата на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;

*          Системата да обслужва населени места с население над 1000 жители;

*          Всеки 300 жители да бъдат обслужвани от набор от три контейнера;

*          Посочените по-горе цели трябва да бъдат постигнати към края на 2010 г.;  

*          Използване на контейнери тип "Иглу" за стъклени отпадъци с цел осигуряване на по-добро качество на събираните материали;

*          Допълнително инвестиране в контейнери тип "Иглу" и пластмасови контейнери с колела 1,1 м3.

За осигуряване на ефективна дейност на системата ще бъдат предприети следните административни мерки:

*          Проучване на възможностите за въвеждането на допълнителни задължения за фирмата, извършваща услугите по събиране  на битовите отпадъци за осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на рециклируеми отпадъци (в частност отпадъци от опаковки) в контейнерите за смесени битови отпадъци;

*          Въвеждане на задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти за разделяне на транспортните и груповите опаковки, както и осигуряване на рециклирането им чрез предаването им в системата за разделно събиране на организацията по оползотворяване или на друго дружество с необходимите разрешителни документи за събиране на този вид отпадъци. Въвеждане на забрани за изхвърляне на рециклируеми отпадъци в контейнерите за смесени битови отпадъци;

*          Въвеждане на задължения към домсъветите и собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за разделно събиране на определени видове рециклируеми отпадъци; въвеждане на забрани за изхвърляне на рециклируеми отпадъци в контейнерите за смесени битови отпадъци;

*          Контрол над изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдове за смесени битови отпадъци;

*          Контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране за спазване на договореностите и по-специално графика за извозване на контейнерите, сортирането на материалите, жителите обслужвани от един комплект контейнери и др.

Негодни за употреба батерии и акумулатори

Към момента в страната няма лицензирани организации по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори или производители/вносители, които изпълняват своите задължения индивидуално, но се заплащат в ПУДООС продуктови такси от производителите и вносителите.

Единствената възможност за финансиране на разделното събиране на негодни за употреба портативни батерии, при спазване на принципа на "отговорност на производителя", е разработване на проект и кандидатстване за финансиране от ПУДООС от натрупаните продуктови такси. Преди да предприеме действия за разработване на проект, Общинската администрация следва да проучи условията за финансиране от ПУДООС. Съгласно ЗУО и чл. 14 (2) от Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и  за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, ПУДООС следва да поеме цялото финансиране на дейностите, като се използват натрупаните средства от продуктови такси. Така, Общинската администрация трябва да пристъпи към разработването на проект, в случай че ПУДООС потвърди, че инвестиционните и оперативни разходи ще бъдат покрити, без да се налага финансиране от общинския бюджет.

С цел намаляване на инвестиционните разходи се предвижда представяне на проект за изграждане на съвместна система за разделно събиране с участието на всички общини от региона. Събирането на портативните батерии ще бъде част от дейността на регионалната система за разделно събиране на опасни отпадъци от бита и ще се ползват общите транспортните средства, съдовете и съоръженията за временно съхраняване на опасни отпадъци. Пред ПУДООС ще се кандидатства за финансиране на такъв дял от общите инвестиционни и експлоатационни разходи на системата за събиране на опасни отпадъци, равняващ се на дела на портативните батерии в потока на опасните отпадъци от бита.

В представения за финансиране пред ПУДООС проект ще бъде заложено постигането най-малко на следните цели:

*          Поетапно осигуряване на поне едно място за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии на 1000 жители - централен събирателен пункт и търговски обекти, които приемат обратно негодни за употреба батерии;

*          Включване в системата за разделно събиране на всички видове батерии и акумулатори, образувани в бита, които попадат в обхвата на цитираната по-горе наредба;

*          Осигуряване на контейнери за събиране, отговарящи на изискванията на съответната наредба;

*          Обслужване най-малко веднъж на три месеца на разположените в търговските обекти контейнери за обратно приемане на негодни за употреба портативни батерии;

*          Провеждане на информационни кампании за информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на батерии и акумулатори, значението на символите използувани за маркиране, изискванията при отделяне на батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в системите за събиране;

*          Предаване за оползотворяване на събраните портативни батерии на съоръжение за оползотворяване, а в случай че не бъде изградено - депониране в клетката за опасни отпадъци на регионалното депо в Севлиево.

В случай, че се установи система за разделно събиране на портативни батерии, следните административни мерки по осигуряване на нейното функциониране ще се предприемат:

*          Въвеждане на санкции и упражняване на контрол по изхвърлянето на батерии и акумулатори в контейнерите за смесени битови отпадъци или на неразрешени за това места;

*          Въвеждане на задължения за собствениците или наематели на търговски магазини да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори;

*          Стриктен контрол по прилагането на законодателството и условията на договора от страна на подизпълнителите, които оперират системата за разделно събиране.

В страната работят две големи предприятия, които изкупуват негодни за употреба автомобилни акумулатори от бита, вследствие на което съществува добре развита система за събиране и предаване на този вид отпадъци, експлоатирана от частни фирми. Цената на оловото е достатъчно висока, за да покрие разходите по събиране, транспортиране и рециклиране на автомобилните акумулатори от бита. Въпреки че разполагат с необходимите инсталации и разрешения, за преработващите предприятия е по-евтино да приемат акумулаторите без електролит, поради което е необходим строг контрол за предотвратяване изливането на електролита по време на събирането и временното съхраняване на акумулаторите.

Към момента няма лицензирана организация по оползотворяване на автомобилни акумулатори, но същевременно не е необходимо допълнително финансиране на управлението на този вид отпадъци. Намеса на Общинската администрация в организирането и финансирането на разделното събиране на автомобилни акумулатори от бита не е необходимо, но ще се предприемат определени мерки по осигуряване на спазването на нормативната база по управление на отпадъците, като:

*          Изготвяне на списък с обектите, в които се извършва смяна на автомобилни акумулатори и обектите, в които се изкупуват негодни за употреба автомобилни акумулатори от бита;

*          Въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на акумулатори в съдове за смесени битови отпадъци или на неразрешени за това места, изливане на електролит, съхраняване на негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо пет на сто от общото количество събрани акумулатори;

*          Строг контрол по прилагането на нормативната база.

В съответствие с нормативната база, управлението на индустриалните батерии и акумулатори е задължение на производителите, вносителите и притежателите им. В събирателния пункт за опасни отпадъци няма да се приемат батерии и акумулатори от промишлени и транспортни предприятия.

Излезли от употреба моторни превозни средства

Управлението на този вид отпадъци е задължение на вносителите на моторни превозни средства, които към момента са обединени в две организации по оползотворяване - "Автоекобул" АД и "Екобулкар" АД. Съществуват и редица вносители на (нови) моторни превозни средства, които изпълняват своите задължения индивидуално.

Стойността на металите и другите рециклируеми материали от излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) не може да покрие разходите по събиране, транспортиране, разкомплектоване и обезвреждане на неоползотворимите остатъци, поради което е въведена продуктова такса. В страната все още функционират площадки за разкомплектоване, където от ИУМПС се извличат само металите, а останалите материали и вещества (включително и опасни) се депонират или изхвърлят на неразрешени за това места. Тъй като това оказва вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, собствениците на тези площадки следва да прекратят дейността по разкомплектоване на ИУМПС  или да осигурят финансиране за оползотворяването на неметалните материали и опасните вещества и компоненти от ИУМПС, като сключат договори с организации по оползотворяване или вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално.

Понастоящем няма сключен договор между общината и някоя от организациите по оползотворяване, поради което съществуват редица неуредени въпроси и неразпределени отговорности, като:

*          Дружествата (респ. площадките), извършващи събиране и разкомплектоване на ИУМПС, които имат сключени договори с някоя от организациите по оползотворяване или вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално, не са известни на общинската администрация и на населението;

*          Лицата, които извършват разкомплектоване чрез извличане единствено на металите могат да си позволят по-високи изкупни цени в сравнение с площадките, които имат сключени договори с организация по оползотворяване или нейни подизпълнители;

*          Населението не е информирано кои от площадките извършват събиране и разкомплектоване на ИУМПС по начин, при който се осигурява постигане на висок процент на оползотворяване на материалите и компонентите на ИУМПС и екологосъобразно обезвреждане на неоползотворимите остатъци и опасни вещества;

*          Не е определено дружество с необходимото финансиране от организация по оползотворяване, което да събира и предава за по-нататъшно третиране изоставените върху държавна и общинска собственост автомобили.

*          За осигуряване на екологосъобразното извършване на дейностите с ИУМПС, общината би могла да предостави право на една от организациите по оползотворяване на ИУМПС да развие система за събиране и евентуално разкомплектоване на ИУМПС на нейна територия. За целта ще бъдат установени контакти и проведени преговори за сключване на договор с двете лицензирани до момента организации. С договора и с програмата, която ще се изисква да бъде представена от избраната организация за одобрение ще се определят и следните специфични мерки:

*          Местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно съхраняване на ИУМПС. Площадките следва да се разполагат на лесно достъпни места и да се отрежда достатъчно площ, като се отчита броя на ИУМПС на територията на общината за година;

*          Подходи за събиране на ИУМПС, които не могат да се движат на собствен ход и на които липсват основни компоненти;

*          Избраното техническо решение за пресоване (балиране) на материала за шредиране (с цел намаляване обема на превозвания материал и на транспортните разходи) и временно съхраняване на отстранените материали и компоненти до последващото им предаване;

*          Мерки за реализация на годните за употреба резервни части;

*          Предложения за въвеждане на ред за събирането на ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска собственост.

След сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУМПС ще бъдат предприети мерки за осигуряване спазването на законодателството по управление на отпадъците и по-конкретно:

*          Издаване на заповед от кмета на общината за идентифициране на общински площадки, на които се разрешава временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства, съгласно чл. 14 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства;

*          Въвеждане на санкции за предаване на ИУМПС на площадки, които нямат необходимото разрешение или изхвърлянето им на неразрешени за това места;

*          Налагане на санкции за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУМПС, техни компоненти и материали, без съответното разрешение, издадено съгласно чл. 37 от ЗУО, регистрационен документпо чл. 12 на ЗУО или лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО;

*          Регламентиране в общинската наредба на случаите, в които изоставените на държавна и общинска собственост автомобили се считат за ИУМПС и се отстраняват принудително с цел разкомплектоване;

*          Стриктен контрол по прилагане на нормативната база и по-специално за наличието на разрешения за разкомплектоване на ИУМПС и на договори за предаване на неметални материали и опасни вещества в лицензирани съоръжения за третиране.

Отработени масла

Към момента в България съществува само една организация по оползотворяване на отработени масла - НКСООМ. В повечето случаи стойността на отработените масла е достатъчна, за да покрие разходите по тяхното събиране, транспортиране и оползотворяване. Така, продължава да се прилага и практиката отработените масла да се изкупуват от фирми, които не получават допълнително финансиране от организации по оползотворяване, производители и вносители, които изпълняват своите задължения индивидуално или чрез ПУДООС. В тези случаи обаче отработените масла се предоставят на топлоелектрически централи или други горивни инсталации, които не притежават необходимите разрешения за изгаряне на отпадъци. Подобно на ситуацията с управлението на ИУМПС, следните проблеми съществуват и по отношение на управлението на отработени масла в община Гулянци:

*          Не са определени дружествата, които са осигурили финансиране за екологосъобразното управление на отработените масла чрез сключени договори с организацията по оползотворяване или вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално;

*          Лицата, които изкупуват отработени масла и ги предават за изгаряне в инсталации без необходимите разрешения, могат да си позволят по-високи изкупни цени, в сравнение с дружествата, които имат сключени договори с организация по оползотворяване или нейни подизпълнители;

*          Населението не е информирано кои от местата за смяна на отработени масла предават отпадъците си за последващо екологосъобразно оползотворяване.

Предвижда се организирането на събирането на отработените масла на територията на общината да се предостави на организация по оползотворяване. Въпреки това е възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата Програма, организацията по оползотворяване да не прояви интерес, тъй като количеството масла, за чието оползотворяване е отговорна, нараства незначително и е твърде вероятно целите, заложени в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, да бъдат покрити чрез събиране на отработени масла от източници, различни от бита, или от общини с по-голяма гъстота на населението.

Независимо от това дали община Гулянци ще сключи договор с организация по оползотворяване, ще бъдат предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството за управление на отработени масла:

*          Идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и обектите, в които се изкупуват отработени масла; определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това;

*          Въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в канализационните системи;

*          Строг контрол за прилагане на нормативната уредба и по специално за наличието на разрешения за събиране и временно съхраняване на отработени масла, договори за предаване на отработените масла на съоръжения, притежаващи необходимите разрешения за оползотворяване и обезвреждане и транспортни карти за превоз на опасни отпадъци съгласно чл. 8 на Наредба № 9/2004.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Вследствие на неотдавна приетото европейско и национално законодателство по управление на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), в страната няма добре развита система за разделно събиране на този вид отпадъци. Към момента съществува една организация по оползотворяване на ИУЕЕО - "Екобултех" АД. Разделното събиране е ограничено до приемане на големи домакински уреди с високо съдържание на метали в съществуващите пунктове за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, които се разкомплектоват единствено с цел извличане на метали. Стойността на извлечените материали от ИУЕЕО не покрива разходите за събирането им и оползотворяването им по екологосъобразен начин. Това налага действащите на територията на общината събирателни пунктове да прекратят приемането на ИУЕЕО или да осигурят допълнително финансиране от организации по оползотворяване, производители/ вносители на ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално или събираните в ПУДООС продуктови такси.

За въвеждане на разделно събиране на ИУЕЕО на територията на община Гулянци, Общинската администрация предвижда да установи контакт и проведе преговори за сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО. С договора и с програмата, която ще се изисква да бъде представена за одобрение от организацията, ще се определят и следните специфични мерки:

*          Поетапно осигуряване най-малко на едно място за разделно събиране на 10 000 жители на всяка от групите ИУЕЕО, съгласно чл. 17 (2) от Наредба  за  изискванията  за  пускане  на  пазара  на  електрическо  и електронно  оборудване  и  третиране  и  транспортиране  на  отпадъци  от електрическо и електронно оборудване;

*          Търговските обекти и магазини, в които ще се извършва обратно приемане на различните видове ИУЕЕО;

*          Избраното техническо решение за селективно отстраняване на компоненти и материали, пресоване (балиране) на материала (целящо намаляването на обема на превозвания материал и транспортните разходи) и временно съхраняване на отстранените материали и компоненти до момента на тяхното предаване за по-нататъшно третиране;

*          Мерки по реализацията на годните за употреба уреди и резервни части. 

В случай, че не бъде сключен договор с организацията по оползотворяване, разделното събиране на ИУЕЕО ще бъде ограничено само до събирането на луминесцентни лампи чрез регионалната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, финансирана от такса битови отпадъци на участващите общини.

Тъй като управлението на излезли от употреба луминесцентни лампи е задължение на производителите/вносителите, ще се търси финансиране чрез разработване на проект до ПУДООС или чрез заплащане на услугите по събиране на ИУЕЕО, извършвани от регионалната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата от страна на организация по оползотворяване или лица, изпълняващи задълженията си индивидуално. В случай, че не бъде получено финансиране съобразно принципа „отговорност на производителя" и разходите не са поносими за населението е възможно разделното събиране на излезли от употреба луминесцентни лампи да бъде прекратено.

След сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО и община Гулянци, следните мерки по осигуряване на успешното прилагане на система за разделно събиране и стриктно спазване на нормативната база в областта на управлението на отпадъците, ще бъдат предприети на територията на общината:

*          Издаване на заповед от кмета на общината за определяне на местата   за събиране на различните видове ИУЕЕО и запознаване на обществеността;

*          Въвеждане на санкции за предаване на ИУЕЕО на събирателни пунктове, които нямат необходимото разрешение или изхвърлянето на ИУЕЕО на неразрешени за това места;

*          Налагане на санкции за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, без съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или лиценз, издаден по реда на глава 5, раздел III на ЗУО;

*          Проучване на възможностите за въвеждането на допълнителни задължения за дружеството извършващо услугите по събиране  на битовите отпадъци, за прилагане на по-строг контрол върху изхвърлянето на рециклируеми отпадъци (в частност ИУЕЕО) в контейнерите за смесени битови отпадъци;

*          Стриктен контрол по прилагане на нормативната база и по-специално по отношение на наличието на разрешения за разкомплектоване на ИУЕЕО и наличност на договори за предаване на неметалните материали и опасни вещества на лицензирана компания за последващо третиране.

5.4.2    Отпадъци, за които има ограничения или забрани за депониране 

Изискванията за намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци, както и за забрана за депониране на течни, експлозивни, корозивни, оксидиращи, лесно-запалими или запалими и излезли от употреба гуми, са регламентирани в европейското и националното законодателство (Директива 1999/31/ЕС и Наредба № 8/2004). Това налага в актуализираната Програма да се предвидят мерки за отделянето на тези отпадъци от смесените битови отпадъци и предаването им за оползотворяване или обезвреждане по друг начин (различен от депониране).

Тъй като не са регламентирани други механизми за финансиране, разходите за третиране и транспортиране на посочените отпадъци следва да се поемат от причинителите им т.е. от населението, което заплаща такса битови отпадъци в общинския бюджет.

Биоразградими отпадъци

В съответствие с европейското и националното законодателство общините следва да предприемат мерки за поетапното намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци.

Като алтернатива на депонирането се прилагат основно биологични методи на третиране и изгарянето на смесените битови отпадъци, но и за двата метода в страната липсват лицензирани съоръжения и инсталации с достатъчен капацитет.

В сравнение с изгарянето биологичните методи имат редица предимства, тъй като са сравнително по-евтини методи и водят до използване на суровинните свойства на отпадъци. За разлика от изгарянето, усложнение при биологичните методи е необходимостта, биоразградимите отпадъци да бъдат отделени от общия отпадъчен поток. Това може да стане чрез разделното им събиране при източника на образуване - от домакинствата, заведения за обществено хранене, предприятия и т.н., след което отделените биоразградими отпадъци се подлагат на аеробно разграждане (компостиране) за получаване на компост или на анаеробно разграждане (ферментация) за получаване на био-газ. Компостирането може да бъде извършвано в промишлени условия, като се използват затворени реактори за контролиране на параметрите на процеса - температура, аериране и др. или чрез разстилане на материала директно върху полето на редове или купчини, които могат да бъдат покрити за ускоряване на процеса или да бъдат оставени на открито.

Друга възможност е прилагането на смесени методи на механично и биологично третиране, при които от общия отпадъчен поток се отделят основните замърсители посредством техники за раздробяване (натрошаване, смилане) и разделяне на отпадъците (пресяване, въздушна сепарация, магнитна сепарация, оптична сепарация, вихрови токове и др.). След това се прилагат аеробни или анаеробни методи на биологично разграждане. Крайните продукти след механично-биологичните процеси на третиране са високо калорична фракция, био-газ (при анаеробното разграждане), минерална фракция (керамика, стъкло и други материали) и метали. Тези методи обаче не предоставят крайно решение за смесените битови отпадъци и получените продукти трябва да се насочат за изгаряне (калоричната фракция), депониране (минералната фракция, в която няма биоразградими отпадъци) и рециклиране (металите и стъклото).

Към момента в страната липсва практика за разделяне на биоразградимите отпадъци от смесените битови отпадъци и тяхното третиране в съоръжения с индустриален мащаб. Предвид този факт, с цел отлагане на изпълнението на изискванията на Директива 1999/31/ЕС за намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци, България е договорила преходен период, така че през първите години целите могат да бъдат постигнати без прилагане на високотехнологични методи за третиране.

В рамките на Проекта за регионално управление на отпадъците в регион Плевен компостирането на органичните отпадъци е предложено, като възможност за намаляване количеството на биоразградимите отпадъци в региона, предназначени за депониране. На компостиране ще бъдат подложени растителни и хранителни отпадъци (в Програмата обозначени като "органични отпадъци"). Тук не са включени всички биоразградими отпадъци, а само тези домакински отпадъци, които лесно могат да бъдат компостирани. Възможни са различни подходи при компостирането:

-       Централизирано компостиране чрез събиране на органични отпадъци и транспортиране до съоръжение за компостиране с голям капацитет. Произвежданият компост може да бъде продаван или използван в земеделието или почвен подобрител за паркове или алеи.

-       Компостиране в домашни условия, при което хората събират произвежданите от тях органични отпадъци и произвеждат за собствени нужди компост. Домашното компостиране може да бъде насърчено чрез субсидиране на компостери.

Централизираното компостиране води до по-добри резултати, поради по-добрия контрол на качеството и по-професионален подход. При домашното компостиране пък не се налага събиране и транспортиране на органичните отпадъци.

Предлаганият с Проекта вариант за регион Плевен е едновременно прилагане и на двете възможности:

*          Организирано събиране и компостиране в специализирана инсталация за отпадъците на градовете Плевен и Долна Митрополия. Компостиращото съоръжение ще бъде разположено на площадката на регионалното депо;

*          Домашно компостиране за останалото население от региона, при което хората ще произвеждат за собствени нужди компост от образуваните от тях органични отпадъци.

При домашното компостиране трябва да се има предвид, че не всички растителни и хранителни отпадъци могат да бъдат компостирани по този метод, например:

-       Хранителни отпадъци, като месо и сготвена храна, които биха привлекли плъхове и други вредители. Тези хранителни отпадъци се събират заедно със смесените битови отпадъци или се дават на животните за храна в селските райони;

-       Дървесни парчета и храсти, които трябва да се нарежат на по-малки парчета, за да бъдат компостирани, но малък брой жители притежават необходимите съоръжения. Ето защо общината ще организира кампании за събиране на зелените отпадъци, които след това да бъдат предавани на компостиращото съоръжение.

За постигане на целите за депониране на биоразградими отпадъци в регион Плевен се предвижда рециклиране на 13 106 тона в 2013 г., което представлява 58% от общообразуваните отпадъци в региона. Около 40% от биоразградимите отпадъци ще бъдат предназначени за домашно компостиране, а останалата част - ще бъдат третирани в по-голяма компостираща инсталация в Плевен. Тези количества ще са достатъчни за постигане на целите за 2013 г. Органичните отпадъци от малките населени места ще бъдат компостирани при източника в домашни условия, а разделно събраните органични отпадъци от градовете Плевен и Долна Митрополия ще се компостират в инсталацията за компостиране. За постигане на целите през 2020 г. следва да се вземе допълнително решение, което в зависимост от търсенето на компост може да препоръча увеличаване на компостираните количества или третиране с биомеханични методи или изгаряне. При всички случаи това решение трябва да се основава на натрупания опит и специализирано за целта проучване. Проучването и решението следва да залегнат в следващата Общинска програма за управление на дейностите по отпадъци.

За изпълнение на целите в 2013 г. за регион Плевен, съответно и за община Гулянци, предвидените количества на събраните органични (растителни и хранителни) отпадъци за компостиране в общините от региона са посочени в таблица 5.6:

Таблица 5.6 Биоразградими отпадъци,

които следва да се оползотворят в регион Плевен за периода 2010-2013 г.

Община

    Година

Плевен

Гулянци

Пордим

Долна Митрополия

Долни Дъбник

Искър

Общо

тона/год

2010

2 149

156

63

263

169

104

2 903

2011

4 574

332

133

560

360

220

6 179

2012

7 070

513

206

866

557

341

9 552

2013

9 701

704

283

1 188

764

468

13 106

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

Количествата растителни и хранителни отпадъци за оползотворяване чрез домашно компостиране са дадени в таблица 5.7:

Таблица 5.7 Биоразградими отпадъци за оползотворяване чрез домашно компостиране за периода 2010-2013 г.

Община

 Година

Плевен

Гулянци

Пордим

Долна Митрополия

Долни Дъбник

Искър

Общо

тона/год

2010

415

156

63

170

169

104

1 076

2011

885

332

133

361

360

220

2 292

2012

1 368

513

206

558

557

341

3 542

2013

1 876

704

283

765

764

468

4 859

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

За периода, обхванат от настоящата Програма, на територията на община Гулянци не се предвижда изграждане на съоръжение за третиране на биоразградими отпадъци с голям капацитет. За периода 2010-2013 г. целите ще бъдат постигнати само с въвеждане на компостиране на органични отпадъци от домакинствата. Независимо от това, общината ще проучи възможностите за съвременно биологично третиране и/или за изгаряне на отпадъците с цел получаване на енергия, чрез активен диалог с другите общини в региона, за постигане на заложените в законодателството високи количествени цели за 2020 г.

Таблици 5.8 и 5.9 представят необходимия брой компостери за домашно компостиране и разходите за закупуването им за разглеждания период (за изчисленията е приет среден брой членове в домакинство 2.63).

Таблица 5.8 Брой компостери, необходими за домашно компостиране

за периода 2010-2013 г.

Община

 Година

Плевен

Гулянци

Пордим

Долна Митрополия

Долни Дъбник

Искър

Общо

брой

2010

1 024

385

155

420

419

256

2 659

2011

1 160

435

175

472

472

289

3 003

2012

1 192

448

180

486

485

297

3 088

2013

1 254

471

190

512

512

314

3 253

Общо

4 630

1 739

700

1 890

1 888

1 156

12 003

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

Таблица 5.9 Необходими инвестиции за домашно компостиране

за периода 2010-2013 г.

 

Община

 Година

Плевен

Гулянци

Пордим

Долна Митрополия

Долни Дъбник

Искър

Общо

лева

2010

81 920

30 800

12 400

33 600

33 520

20 480

212 720

2011

92 800

34 800

14 000

37 760

37 760

23 120

240 240

2012

95 360

35 840

14 400

38 880

38 800

23 760

247 040

2013

100 320

37 680

15 200

40 960

40 960

25 120

260 240

Общо

370 400

139 120

56 000

151 200

151 040

92 480

960 240

Източник: Проект (ЕuropeAid/117409/D/SV/BG)

В европейското и националното законодателство не е предвиден специфичен механизъм за финансиране на дейностите с биоразградими отпадъци, поради което разходите следва да бъдат поети от общинския бюджет. В сравнение със съществуващата практика на депониране на битовите отпадъци на депа, неотговарящи на нормативните изискванията, разделянето и компостирането на биоразградимите отпадъци е по-скъпо и натоварвa допълнително общинския бюджет, но трябва да се вземе под внимание, че с пускането в експлоатация на регионалното депо тази незаконна практика трябва да бъде прекратена и да се намери решение за намаляване на количеството отпадъци, които са предназначени за депониране на регионалното депо. Населението, което участва в домашното компостиране може да бъде насърчавано чрез намаляване на таксата за битови отпадъци

Опасни отпадъци от домакинствата

Организирането и финансирането на дейностите по разделното събиране на опасните отпадъци от домакинствата и осигуряването на тяхното оползотворяване/ обезвреждане не е по силите на отделна община. Вследствие на това се предвижда тези дейности да се извършват съвместно от общините в рамките на Сдружението "Регионално управление на отпадъците - Плевен".

Предвижда се създаване на общинска регионална система за събиране на опасни отпадъци от бита, която да обслужва и територията на община Гулянци. Опасните  домакински отпадъци могат да се групират в следните категории:

-       Бои, вкл. лепила, мастила, смоли;

-       Масла (минерални и растителни);

-       Разтворители;

-       Миещи и почистващи препарати;

-       Луминесцентни лампи и други живак съдържащи отпадъци;

-       Пестициди и изкуствени торове;

-       Батерии и акумулатори;

-       Лекарства;

-       Киселини и основи;

-       Рентгенови/ фото химикали;

-       Опаковки от опасни продукти;

-       Други (неизвестни) опасни отпадъци от домакинствата.

Освен опасни отпадъци ще бъдат приемани и пневматични гуми, които трябва да бъдат отделени от общия отпадъчен поток, тъй като за тях има забрана за депониране.

Общините принципно имат три възможности за създаване на необходимата инфраструктура:

-       Събиране при източника на образуване;

-       Изграждане на съоръжение, където населението да предава своите отпадъци;

-       Комбинация от двете опции.

За организиране на разделното събиране на опасните отпадъци в община Гулянци се предвижда изграждане на стационарен събирателен пункт (ЦПО) в общинския център, в който ще се събират опасните отпадъци от бита. Събирателният пункт ще приема отпадъци от домакинствата, малкия бизнес и търговския сектор. Едновременно с това се предлага услугата по събиране на тези отпадъци да се извършва два пъти годишно, като се използва специализиран автомобил, който ще пътува по населените места и ще доставя събраните отпадъци в стационарния пункт. Мобилният събирателен пункт трябва да отговаря на изискванията за превоз на опасни отпадъци. В началото на проекта мобилният събирателен пункт ще се обслужва от шофьор и оператор на едносменен режим. Опасните отпадъци от домакинствата и малкия бизнес посредством мобилния събирателен пункт ще се предават за временно съхраняване, смесване, опаковане и подготовка за транспортиране до преработвателите в Центъра за приемане на отпадъци, който ще се изгради на територията на регионалното депо.

Предвижда се изграждането на ЦПО на територията на общината (около 322 000 лв) да се финансира от ЕФРР (Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.").

За разполагане на ЦПО е необходима площадка с площ до 1 000 м², от които 150 м2 ще бъдат застроени (хале), а други 200 м2 - покрити с навес. Халето ще служи за временно съхраняване на опасни отпадъци (до 4-5 месеца), част от които - ппожароопасни и токсични. В халето следва да се предвидят помещения с обща площ 20-30 м2, които да осигурят условия за водене на документация, почивка и хигиенни нужди на работещите (до трима работника на смяна). Под навесите и на открито ще се съхраняват отпадъци (предимно неопасни), за които се допуска да бъдат изложени на слънчева светлина или други атмосферни влияния.

Събирането на опасните отпадъци в мобилния събирателен пункт трябва да се извършва от квалифициран персонал, тъй като дейността изисква задълбочени знания относно техниката на безопасност при боравенето с тях - правилно определяне на съдовете, в които се съхраняват, както и на технологиите на третиране (смесване, съхраняване, опаковане и др.) така, че да не се попречи на последващото им оползотворяване/обезвреждане. Правилното и безопасно извършване на дейностите по приемане, смесване, съхраняване, преопаковане на опасните отпадъци не може да се постигне без първоначално обучение на персонала, за което е необходимо да се отделят време и средства. Трябва да се осигурят и работни облекла и лични предпазни средства - газ маска с филтър, защитни очила, защитни обувки, престилки и ръкавици, бутилки за промиване на очи и др.

Жителите ще предават на мобилния събирателен пункт опасните си отпадъци, като времето за престой и пътуване на автомобила в град Гулянци трябва да е в рамките на един работен ден (персоналът не живее в същия град). Преди пристигането на мобилния събирателен пункт в съответното населено място, населението трябва да бъде своевременно информирано от местната власт за видовете отпадъци, които се събират, забраните за изхвърляне на опасните домакински отпадъци в контейнерите за смесени отпадъци, местоположението на мобилния пункт и времето, за което той ще остане в населеното място.

Едновременно с това, населението трябва да бъде уведомено не просто за съществуването на системата за събиране на опасни отпадъци от, но и да се подчертае нейното значение за опазване на околната среда, така че жителите да използват предлаганата услуга. Кампаниите за повишаване на общественото съзнание са важни и необходими и те трябва да се провеждат периодично.

За редица опасни отпадъци от бита към момента в страната не е намерено решение за тяхното оползотворяване или екологосъобразно обезвреждане. С действащата НПУДО, Правителството в лицето на МОСВ е поело ангажимента за изграждане на Национален център за третиране на опасни отпадъци (НЦТОО), който ще се състои от инсталация за изгаряне, съоръжение за физикохимично третиране, съоръжения за солидифициране и за рециклиране, депо за опасни отпадъци, депо за азбест, лаборатории, съоръжения за приемане и съхраняване на отпадъци. До момента обаче, проектът за НЦТОО е на фаза предварителни проучвания и идеен проект, без да е осигурено финансиране. Системата за разделно събиране ще бъде проектирана за съхраняване до една година на образуваните опасни отпадъци от бита в региона, за които понастоящем в страната няма съоръжения за третиране и в случай, че в рамките на този период изграждането на НЦТОО не претърпи развитие е възможно преустановяване на събирането на тези отпадъци.

Възможните начини за оползотворяване/ обезвреждане на опасните домакински отпадъци са представени в таблица 5.10.

Таблица 5.10 Методи за обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Отпадъци

Възможности за оползотворяване/ обезвреждане

 

към момента

за в бъдеще

Бои, вкл. лепила, мастила, смоли

Временно съхраняване

Изгаряне - НЦТОО; Оргахим; Нефтохим; Циментови заводи

Масла (минерални)

Лубрика;

Циментови заводи

Лубрика;

Циментови заводи

Масла (растителни)

Производство на биодизел

Производство на биодизел

Разтворители

Временно съхраняване;

Регенериране - Eкоагрострой АД - 3400, Монтана,

"Ал. Стамболийски" 30

Дестилация - НЦТОО

Почистващи препарати

Временно съхраняване

Б-Б куб

Физико-химично третиране,

изгаряне - НЦТОО

Луминесцентни лампи

Износ за рециклиране

Рециклиране - организации по оползотворяване

Други живак съдържащи отпадъци

Временно съхраняване

Б-Б куб

Рециклиране,

Физико-химично третиране, изгаряне - НЦТОО

Пестициди и изкуствени торове

Временно съхраняване

Клетка за опасни отпадъци

Б-Б куб

Физико-химично третиране, изгаряне - НЦТОО

Автомобилни батерии и акумулатори

Рециклиране -

Монбат, ОЦК

Рециклиране -

Монбат, ОЦК

Портативни батерии и акумулатори

Временно съхраняване

Клетка за опасни отпадъци

Б-Б куб

Рециклиране

Физико-химично третиране, изгаряне - НЦТОО

Лекарства

Изгаряне -

инсинератор в София

Изгаряне - инсинератор в София, НЦТОО

Киселини

Възстановяване, неутрализация - промишленост

Възстановяване, неутрализация - НЦТОО

Основи

Възстановяване, неутрализация - промишленост

Възстановяване, неутрализация - НЦТОО

Опаковки от опасни продукти

Клетка за опасни отпадъци

Организации по оползотворяване

Оползотворяване

Аерозоли (опаковки)

Рециклиране (метални опаковки)

Рециклиране

Рентгенови/ фотохимикали

Временно съхраняване Рециклиране (извличане на Ag)

Рециклиране

Пожарогасители

Временно съхраняване Рециклиране

Рециклиране

Източник: Проект ЕuropeAid/120600/D/SV/BG

5.5      Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци 

5.5.1    Битови отпадъци и производствени отпадъци, обезвреждани съвместно с битовите отпадъци

Законодателството на Европейската общност и националното законодателство по управление на отпадъците налага строги изисквания към изграждането и експлоатацията на съоръжения за обезвреждане на отпадъците.

Прилаганият метод за обезвреждане на отпадъците на общината е депонирането и се планира тази практика да продължи и в обозримо бъдеще, но депонирането ще се извършва в общо съоръжение, използвано на регионален принцип съгласно обхвата, определен в НПУДО и Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци.

За периода на действие на настоящата Програма не се предвиждат мерки за третиране на битовите и приравнените на тях производствени отпадъци по метод, различен от депонирането на регионалното депо

Система за транспортиране

Предложеното с Проекта решение е регионалното депо за отпадъци да бъде разположено между селата Опанец и Буковлък в община Плевен и да няма претоварни станции.

Предложението е направено въз основа на резултатите от математически модел за определяне на оптималното местонахождение на депо (депа) и претоварна станция (претоварни станции) от гледна точка на разходите по транспортиране и събиране в рамките на Проекта, Доклад по задача 3 "Разработване на сценарии за управление на отпадъците - Плевен":

-       Плевен е най-евтиното решение за местонахождение на депото. Оценката на разходите по събиране и транспортиране на отпадъците възлиза на 1 218 269 EUR/год.;

-       Няма съществена разлика в разходите по събиране и транспортиране при всички възможности, включващи Плевен в случай на едно депо и една претоварна станция. Най-евтиното в този случай решение е в комбинация на Плевен с Долна Митрополия, чиято оценка възлиза на 1 204 541 EUR/год.;

-       Поради малкия размер на проучвания регион и сравнително централното място на Плевен в него, няма голяма разлика между разходите с и без претоварна станция.

До пускането в действие на РЦУО, съответно на системата за транспортиране на отпадъците до регионалното депо условията на договора за създаване на междуобщинска структура трябва да бъдат съгласувани между общините. За целта се предвиждат много активни преговори и работни срещи с представители на общинските администрации от региона.

С въвеждането в експлоатация на регионалното депо за отпадъци и със стартиране на системата за транспортиране на отпадъците на община Гулянци до депото ще бъде преустановено изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани сметища на територията на общината.

Изграждане на регионално депо

Основните мерки в актуализираната Програма са насочени към прекратяване експлоатацията на съществуващите депа, които не отговарят на нормативните изисквания и постигане на споразумение с другите общини в района за изграждане и експлоатация на регионалното депо за отпадъци - Плевен, както и за натрупване на финансови средства за изграждане на заместващо съоръжение след закриване на регионалното депо.

По отношение на изграждането на съоръжение за обезвреждане на битовите отпадъци, отговарящо на нормативните изисквания следва да се има предвид, че общините в България, в т.ч. и община Гулянци, не разполагат с финансов ресурс за реализиране на инвестицията. Регионалното депо за отпадъци ще бъде изградено и въведено в експлоатация с финансиране (85%) от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." (ЕФРР). Депото ще отговаря на нормативните изисквания по опазване на околната среда и конкретно на изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците. Депото за отпадъци ще се използва на регионален принцип и ще обслужва включените в обхвата, съгласно НПУДО, общини Плевен, Искър, Долни Дъбник, Гулянци, Долна Митрополия и Пордим в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 3 от ЗУО. 

Регионалното депо за неопасни отпадъци ще бъде построено на избраната площадка в община Плевен, между селата Опанец и Буковлък. То ще включва две клетки за битови отпадъци с общ капацитет 1 423 933 м3, съответно клетка 1 - 816 072 м3 и клетка 2 - 607 861 м3. Капацитетът на депото е достатъчен за обслужването на общините, включени в проекта за финансиране за експлоатационен период от 20 години. Общата площ на депото е около 80 000 м2. Предвидени са система за събиране на инфилтрата, система за улавяне на биогаз, съоръжения за компостиране и за третиране на строителни отпадъци, център за временно съхраняване на опасни отпадъци.

Строежът на регионалното депо и помощната инфраструктура (стопански двор, път, ограда, защитни канали, електронна везна, събиране на газ, събиране на инфилтрат и т.н) ще започне през 2009 г. и ще завърши през 2010 г., предвид опасността от възникване на проблеми с висок риск за околната среда. Част от средствата за тази стъпка са на раположение и ще бъдат осигурени от община Плевен. Дадено е вече разрешение за строеж на част от РЦУО (ново депо и помощна инфраструктура), както и за закриването и рекултивацията на депото в Плевен.

Изграждането на инсталация за компостиране, съоръжения за третиране на строителни отпадъци и ЦПО за събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци ще се осъществи в периода 2010-2013 г. Все още не е получено разрешение за строеж на тази част от РЦУО. Инсталацията за компостиране ще бъде с максимален работен капацитет от около 25 000 тона годишно, а съоръженията за третиране на строителни отпадъци - с работен капацитет от  150 000 тона годишно.

Цената за обезвреждане на отпадъците следва да бъде еднаква за всички общини, включени в обхвата на съоръжението и да отчита нормативните изисквания. Съгласно чл.15 на Наредба № 8 от 24.08.2004 г:

*          ал.2 - цената за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото, за период не по-кратък от 30 години;

*          ал.3 - цената за депониране на отпадъците се определя с план-сметки за всяка от дейностите по изграждане, експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за депото, при отчитане на очаквания годишен обем на постъпващите отпадъци за целия период на експлоатация на депото;

*          ал.5 - операторът на депото е длъжен да осигурява обществен достъп до план-сметката за определяне на цената за депониране на отпадъците.

Установяването на тарифна система, едновременно устойчива и поносима, е едно от ключовите предизвикателства при планиране и функциониране системата за управление на отпадъците. Допуска се, че общините ще заменят настоящата система за плащане на такса за битови отпадъци на база притежавано имущество със система, в която таксите за домакинствата и юридическите лица са пропорционални на образуваните от тях отпадъци. Таксите за жители ще се определят на база генерирано количество отпадъци на ден от един човек,  размерът на доходите на домакинство и средният в региона общ доход. Предложено е таксата за битови отпадъци да бъде формирана на база 1% от общия доход на домакинство.

Друго ключово предизвикателство при създаването на нова финансова система на управление на отпадъците е необходимостта от политически компромис за премахване на съществуващото субсидиране на населението от стопанските субекти. Наличните данни за общината показват (таблица 3.14), че размерът на таксата за битови отпадъци за домакинства е 3‰, а за юридически лица - 5‰. Безспорно стопанските субекти не образуват тези количества отпадъци и използват публичното пространство по същия начин, както населението. Освен това образуваните от тях отпадъци са с по-малко съдържание на органика. Ето защо разходите за събиране и третиране на отпадъците на обслужваните икономически единицистопански субекти вна региона може да бъдат по-малки от необходимите разходи за обработка на единица от домакинските отпадъци. Тъй като няма достоверни данни или оценки за дела на фирмите, обслужвани от системата за събиране на отпадъци, техните такси не биха могли да се установят преди такива оценки да се направят в съответствие с бъдещата система. 

Очаква се разликата в таксите да продължи, макар и в по-малки граници, между различните видове генератори на отпадъци (стопанските субекти може да плащат пропорционално по-малко, а жителите повече от настоящите пропорции - обикновено 45%-55%). Въпрос на политическо решение е как ще се развива системата по управление на отпадъците, и по-конкретно - разпределението на таксите за отпадъци между жителите и малкия и среден бизнес, обслужвани от системата.

За периода на действие на настоящата Програма не се предвиждат мерки за третиране на битовите и приравнените на тях отпадъци по метод, различен от депонирането на регионалното депо.

За да се осигури, че депонирането на отпадъците ще бъде извършвано по екологосъобразен начин, в законодателството са въведени редица изисквания. Едно от най-важните изисквания е това за предварително третиране на отпадъците преди депониране. Съгласно дефиницията по § 1 т. 21 от Наредба № 8/2004, една операция с отпадъци е "предварително третиране", ако тя е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително сортиране и която променя характеристиките на отпадъците, с цел:

-       да се намалят техните обеми или опасни свойства,

-       за да

-       се улесни последващото им третиране или да се повиши способността им за оползотворяване. 

Съгласно дефиницията за "предварително третиране" (в Наредба № 8/2004 и в Директива 99/31/ЕС) изпълнението на поне една от целите е достатъчно условие, за да се счита че операцията е предварително третиране. Въпреки това община Гулянци предвижда прилагането на повече от един критерий или прилагането на комплексни методи за предварително третиране на битовите отпадъци преди депониране. Първият критерий ще бъде постигнат чрез пресоване на отпадъците в техниката за събирането им, компактиране и разделно събиране за намаляване на обема на отпадъците по начин, че да бъдат постигани количествените цели за рециклиране/оползотворяване на масово разпространените отпадъци и целите за намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. Намаляването на опасните свойства ще се осъществи чрез отделянето на опасните битови отпадъци в рамките на системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Прилагането на последния критерий включва операции, насочени към:

*          Намаляване на отрицателните последици от депонирането (образуване на инфилтрат и газове, миризми, разпрашаване и др.), което ще бъде постигнато чрез отстраняване на биоразградимите отпадъци (от населението) и предварително намокряне на отпадъците преди депониране;

*          Подготовка на отпадъците, предназначени за оползотворяване, така че да отговарят на изискванията на съоръженията за рециклиране и оползотворяване (намаляване на съдържанието на влага, отстраняване на примеси, които затрудняват оползотворяването и др.), което ще бъде постигнато чрез системите за разделно събиране на масово разпространените отпадъци и последващото сортиране на разделно събраните фракции.

За приемането на производствените отпадъци на регионалното депо за битови отпадъци ще се изисква да бъдат предварително третирани от притежателят им при спазване на нормативните изисквания за предварително третиране.

5.5.2    Строителни отпадъци

Съгласно изискванията на ЗУО, кметът на общината е отговорен за избор на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за строителни отпадъци или на други съоръжения или инсталации за обезвреждане на строителни отпадъци. Въпреки това за обезпечаване на финансирането на съоръжението не се събира местен данък или такса и разходите за изграждане и експлоатация трябва да се покрият на пазарен принцип от приходите от услугите по обезвреждане, които общината предоставя на притежателя на строителните отпадъци или на изпълнителя на строителството или разрушаването. Цената на услугите се определя от Общинският съвет.

Настоящата практика в община Гулянци е строителните отпадъци да се депонират в депата, в които се депонират битовите отпадъци. Общината не разполага с точни данни за количеството и състава на отпадъците от строителството и строително-ремонтни дейности. В рамките на Проекта, Доклад по задачи 1 и 2 "Техническа базова информация" - Плевен, за община Гулянци е определено количество от 10 400 т/г. образувани строителни отпадъци, въз основа на направена прогнозна оценка за образуваните строителни отпадъци в Плевенски регион. Поради инертните им свойства и сравнително големите прогнозирани обеми на строителните отпадъци, следва да се търси алтернативно решение, тъй като съвместното им третиране с битовите отпадъци води до бързо запълване на капацитета на съоръженията за битовите отпадъци.

Отпадъците от строителството и строително-ремонтни дейности могат да бъдат повторно употребени, например:

*          Голяма част от строителните отпадъци е подходяща за повторно влагане в строителството. Преобладаващата фракция в строителните отпадъци, като бетон, тухли, керемиди и др. е подходяща, след натрошаване да замени добиваните първични природни материали (чакъл, баластра, пясък и др.), използвани като пълнители в строителството или при полагането на пътни настилки.

*          Продуктът от рециклираните строителни материали може да се използва за рекултивация на стари сметища, запръстяване и временни пътища при експлоатацията на новото депо.

Качеството на рециклирания материал, както за целите на строителството, така и за околната среда (инфилтрати от опасни вещества) трябва да бъде наблюдавано и сертифицирано чрез сертифицираща система.

Необходимо условие за получаване на качествен продукт от рециклирането на отпадъците от строителството и строително-ремонтни дейности е предварителното им третиране. Предварителното третиране е необходимо за отделяне на фракции, като пластмаса или метал, както и други неопасни и/или опасни компоненти. Предварителното третиране включва дейностите раздробяване, натрошаване, пресяване и понякога измиване.

За Плевенски регион с Проекта е прогнозирано, че количеството на образуваните отпадъци от строителство и строително-ремонтни дейности ще възлиза на около 150 000 т/г. Цялото количество образувани строителни отпадъци ще бъде сортирано, след което се предвижда 50% от сортираните отпадъци да се депонират на специализирано депо, а останалите 75 000 тона - да се раздробят и да се оползотворят. За запръстяване на регионалното депо са необходими около 15 000 тона годишно отпадъци. Следователно, около 60 000 тона следва да се използват съобразно нуждите на региона, съответно - на общините (таблица 5. 11).

Таблица 5.11 Третиране на строителните отпадъци

Община

      Количество        

Плевен

Гулянци

Пордим

Долна Митрополия

Долни Дъбник

Искър

Общо

тона/год.

образувани отпадъци

101 000

10 400

5 400

16 800

10 700

5 700

150 000

за рециклиране след сортиране

50 500

5 200

2 700

8 400

5 350

2 850

75 000

за депониране

50 500

5 200

2 700

8 400

5 350

2 850

75 000

Източник: Проект ЕuropeAid/117409/D/SV/BG

Съоръжението за третиране на строителните отпадъци се предвижда да бъде разположено в равната част между стопанския двор и Клетка 1 на РЦУО. Общата площ на площадката за разполагане на  съоръжението възлиза на около 6 600 м2 (площта за съхраняване на постъпващите инертни отпадъци и изходящите рециклирани материали е 2 250 м2). Предлаганото решение включва полумобилно съоръжение, което да включва поне два вида оборудване - раздробяващ и пресяващ елемент.

Община Гулянци предвижда избор и узаконяване на площадка за събиране, временно съхраняване и сортиране на отпадъците от строителство и строително-ремонтни дейности на територията на общината. Строителните отпадъци (около 10 400 т/г.) ще се сортират и 50% от тях ще бъдат третирани на инсталацията в Плевен, а останалата част - следва да се депонира. Раздробяването може да се извършва в РЦУО в Плевен или периодично полумобилната инсталация може да посещава пребивава на определената от община Гулянци площадка. Оценката на необходимите разходи за временно съхраняване, сортиране, депониране, транспортиране и раздробяване следва да се направи от общината и на тази база да се определи такса, която да се заплаща от притежателите на строителните отпадъци.

При приемането на строителниге отпадъци от притежателите на отпадъците или изпълнителите на строителството ще се изисква да са отделили предварително опасните и неопасните компоненти, които трябва да бъдат насочвани към създаваните в общината системи, съответно за събиране на опасни отпадъци от домакинствата и за събиране на смесени битови отпадъци или да бъдат предавани на лица, които притежават съответните разрешения за третирането и транспортирането им.

За да се приложи успешно практиката за повторно използване и рециклиране на строителните отпадъци на територията на общината, трябва да се създадат подходящи пазарни условия за изграждане и експлоатация на рециклиращо съоръжение. Не само сложни високотехнологични съоръжения за рециклиране, но дори опростени в технически аспект методи не могат да се конкурират с депонирането, ако не са спазени следните условия:

*          За притежателя на отпадъците трябва да е по-скъпо да депонира отпадъците си в сравнение с рециклирането им и цената на рециклираните продукти трябва да е поне съизмерима с цената на природните суровини. Опитът в държавите от ЕС показва, че цената за депониране следва да е по-висока от 12 EUR/тон, за да може разходите за рециклиране минус приходите от реализация на продуктите да са съизмерими с разходите за депониране. Това налага повишаване на цената за депониране повече от два пъти, което може да бъде направено само чрез въвеждане на допълнителна такса (със закон), която изкуствено да повиши цената за депониране с цел стимулиране на рециклирането.

*          Ползвателите на продукта от рециклирането трябва да са убедени, че той притежава не по-лоши качества от природните суровини. За целта е необходимо въвеждането на национални стандарти за качеството на продуктите от рециклираните строителни отпадъци. Тези норми трябва бъдат включени в договорите между преработвателя и строителната фирма и да гарантират, че готовият продукт притежава необходимите качества за съответното строителство.

*          В страната, и в частност в региона, трябва да съществува търсене на продукти от рециклиране на строителни отпадъци. За съжаление основният отрасъл, който би могъл да употребява най-много рециклирани инертни материали - строителството на пътища, е в застой и е сведен до изкърпване на съществуващата асфалтова настилка без да се ремонтира основата на пътя.

*          Съществуващите депа за инертни отпадъци трябва да се експлоатират при спазване на законодателството по управление на отпадъците и по-конкретно - приемането единствено на инертни отпадъци, спазване на изискванията към долния изолиращ екран, мониторинг и пробовземане и др. Необходим е строг контрол и санкциониране на нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци на неразрешени за това места.

Към момента нито едно от гореспоменатите условия не е изпълнено в община Гулянци и в региона. Общината може да влияе донякъде единствено върху последното условие, но без подкрепата на законодателни мерки и структурни реформи на национално ниво, тя не може да осигури подходящите условия за създаване на инфраструктура за рециклиране на строителните отпадъци.

С въвеждането в експлоатация на съоръжения за сортиране и оползотворяване на строителни отпадъци ще бъдат предприети следните мерки за осигуряване спазването на законодателството по управление на отпадъците:

*          Издаване на заповед на кмета на община Гулянци за определяне на маршрута за транспортиране на строителните отпадъци и съоръжението за тяхното третиране.

*          Прекратяване приемането на строителни инертни отпадъци в съоръжения за третиране на неопасни отпадъци;

*          Прилагане на критериите и процедурите за приемане на инертни отпадъци в съответствие с Наредба № 8/2004. Издаване на отказ за приемане на смесени строителни отпадъци и уведомяване на РИОСВ за всеки отказ;

*          Въвеждане на санкции за предаване на строителни отпадъци на лица, които нямат необходимото разрешение или изхвърлянето им на неразрешени за това места.

5.6      Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

Към 31.12.2007 г. на територията на община Гулянци са идентифицирани 12 броя съществуващи депа за отпадъци в 11 населени места, които не отговарят на нормативните изисквания (не е включено съществуващото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци, местност Беглика).

В рамките на Проекта, в съответствие с нормативните изисквания операторът наза съществуващото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци е изготвен проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Гулянци". респективно собственикът, а именно община Долни Дъбник, е изготвил План за закриване на депото, съгласно Финансиране за закриване на съществуващото депо се очаква да се осигури от ЕФФР в рамките на проекта „Приложение на мерки по управление на отпадъци в региони Пазарджик, Плевен и Видин".

Съгласно графика за закриване на съществуващите депа (фигура 3.2), планираните мерки за закриване на общинското депо за отпадъци на Гулянци следва да се изпълнят през 2011 г. по предложен модел "В" - "среден риск".

Модел "В" - Обезопасяване на отпадъците на място "in-situ"

Предлага се за закриване на депа със среден риск (3 - 6) и значителен обем на депонираните отпадъци в средносрочен план и депа с висок риск - в краткосрочен план. При тези ограничителни условия отпадъците остават на мястото на депонирането им, като тяхната рехабилитация ще се изпълнява в краткосрочен план или средносрочен план и включва следните видове дейности:

-       Профилиране на депонираните отпадъци, включващо разстилане и подравняване с булдозер;

-       Уплътняване на отпадъците (трикратно) с валяк;

-       Междинно запръстяване при мощност на пласта в уплътнено състояние 0.20 м;

-       Изграждане на екраниращ слой от уплътнени глини (0,5 м) или хидрогеомембрана (Бентомат, Бентофикс и др.), дренажен слой за отвеждане на инфилтрирани води (0.5 м);

-       Изграждане на газотвеждаща  система (сондажи и площен дренаж);

-       Изграждане на рекултивационен слой с мощност от 1 м;

-       Мониторинг на депото, съгласно изискванията на Наредба № 8/2004 г.;

-       Биологична рекултивация на депото;

Мониторинг на депото

Мониторингът на депото за отпадъци предвижда контрол и наблюдение върху:

*          Отток: дебит и състав на инфилтрираните отточни води;

*          Газ: състав и количество на биогаз;

*          Води: състав на подземните води извън мястото на депониране и състав на повърхностните води (за всички депа с продължителността до санирането им и 30 години след това);

*          Топография на отпадъчното тяло след закриване и рекултивация.

За определяне на инфилтрата чрез водния баланс на депото са необходими  метеорологични данни за района, в който е разположено последното. Системата за мониторинг включва данни от натурни собствени наблюдения или такива от хидрометеорологичните служби за  количество на валежите, температура на въздуха, посока и сила на вятъра, изпарения и атмосферна влага. Наблюдаваните показатели и периодичността на отчитането са съобразени с изискванията на Наредба № 8/2004 г.

Инвестиции

За изпълнението на дейностите по закриване, рекултивация (техническа и биологична)  и мониторинг на депото на община Гулянци съгласно Проекта, необходимите разходи възлизат на 964 793  лв. Предвижда се средствата за закриване на общинското депо да бъдат осигурени от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." (ЕФФР).

Независимо от включването на общината в регионалната система за управление на отпадъците, нови нерегламентирани сметища могат да възникнат или старите такива да бъдат замърсени отново. Транспортните разстояния до съоръжението за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците ще нараснат и за редица търговски и производствени предприятия, които понастоящем сами организират депонирането на отпадъците, ще се увеличат транспортните разходи, което създава опасност от възникване на нерегламентирани сметища. Освен това, съоръженията за строителните отпадъци ще се експлоатират при спазване на всички нормативни изисквания и ще доведат до повишение на цената за депониране, което също крие риск от изхвърляне на строителни отпадъци на неразрешени за това места.

Ето  защо следва да бъдат предприети необходимите мерки за осигуряване спазване на законодателството. Предвижда се засилване на активността на контролните органи и по-специално за осигуряване на контрол при прилагане на забраните за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и налагане на адекватни санкции. Сумата от наложените глоби трябва най-малко да покрива разходите за закриване на нововъзникналите сметища. Административно-наказателните клаузи на ЗУО позволяват налагането на глоби с необходимия размер, които да послужат като превантивна мярка срещу нарушаването на законодателството.

5.7      Правно регулиране на управлението на дейностите по отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта

Нормативната уредба в областта на управление на дейностите по отпадъците на местно ниво трябва да създаде необходимите условия за прилагане на националното законодателство. За тази цел следва да се предвидят задължения на всички лица, които имат отговорности в процеса на управление на отпадъците, като собственици или наематели на търговски обекти, магазини и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наемателите) на еднофамилни жилища. Специално внимание следва да се отдели на въвеждането на новоприетите нормативни актове относно управлението на масово разпространени отпадъци в Общинската наредба по управление на дейностите по отпадъците. Предложенията за въвеждане на конкретни нормативни задължения, забрани и ограничения по отношение на дейностите по управление на отпадъците в община Гулянци са отразени в съответните раздели на настоящата Програма, а също така са и обобщени в Плана за действие.

За да се осигури прилагането на новоприетото законодателство, трябва да се идентифицират лицата, които имат задължения и отговорности в тази област. Специално внимание трябва да се отдели на големите генератори на отпадъци, като търговски обекти, административни сгради, предприятия, които използват системата за събиране и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците от бита, строителни дружества и на местата, които се използват или са били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Броят на проверките на идентифицираните обекти и места не трябва да бъде по-малък, например от честотата на контролиране на търговските обекти за наличието на лиценз  за търговия с алкохолни продукти и тютюневи изделия. От особено значение е контролът за спазване на договорите от дружествата, на които община Гулянци е възложила или ще възложи изпълнението на обществени услуги - събиране на отпадъците, закриване на нерегламентирани сметища и др. За тези фирми са предвидени две планови проверки годишно, както и неограничен брой проверки без предупреждение за осигуряване на контрол по спазването на технологията на експлоатация и адекватно изразходване на публичните средства. За осъществяване на ефективен контрол от страна на общината, ще се изготви План за контролните дейности. Планът ще включва обектите и местата, на които ще се извършват проверки, също дейностите, разрешенията, отчети или друг вид документи, които ще се проверяват, необходимите финансови и технически средства, честотата на контрол, отговорния отдел/звено и др.

Ефективното прилагане на законодателството на местно ниво е невъзможно без осигуряване на достатъчен, квалифициран и мотивиран персонал в общинската администрация, подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.) и въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на данни.

5.8      Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за видовете отпадъци с необходимия обхват относно тяхното образуване, състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане е от съществено значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на  ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците. Община Гулянци ще предприеме мерки за:

*          Разработване и прилагане на централизирана информационна система за отпадъците; 

*          Определяне на лице от общинската администрация, което е отговорно за събирането и обработката на информацията относно количеството на депонираните отпадъци от домакинствата, количеството (и вида) на отпадъците, които се събират и предават за третиране, количеството на компостираните биоразградими отпадъци, количеството на депонираните строителни отпадъци, количеството на разделно събраните масово разпространени отпадъци (по видове), честотата на събиране на различните видове отпадъци, замърсените територии с отпадъци и др.;

*          Осигуряване на техническо оборудване за събиране на данни (компютърна техника, връзка с мрежа и офис оборудване и консумативи), както и подходящи софтуерни продукти;

*          Въвеждане/изменяне на образците за отчет на фирмите, извършващи третиране и транспортиране на отпадъци, така че да отразяват нововъведените нормативни изисквания, напр. измерени количества на постъпващите на депото отпадъци, отчитане на количествата от индивидуалните съдове, отчитане на неприетите количества отпадъци на депата (поради съдържание на забранени за депониране отпадъци), отчитане на километрите, изминати до регионалното депо и по маршрута за събиране на контейнерите, отчитане на количествата на предварително дефинирани видове отпадъци (масово разпространени, рециклируеми, биоразградими, опасни домакински отпадъци) и т.н.;

*          Извършване на проучване за морфологичния състав на битовите отпадъци.

5.9      Укрепване на административния капацитет на общинската администрация

С въвеждането на новите нормативни изисквания непрекъснато се увеличава необходимостта от назначаване на допълнителен персонал и повишаване на квалификацията му. Регионалното управление на отпадъците ще прехвърли основните отговорности относно обезвреждането на отпадъците от бита и събирането и предаването за третиране на опасните отпадъци от домакинствата от общината към регионалната структура за междуобщинско сътрудничество, която ще разполага със собствен персонал.

Независимо от това, за да се реализират мерките, заложени в настоящата Програма, е необходимо да се определи и при необходимост да се назначи още един общински служител, който да се занимава единствено с въпросите на управлението на отпадъците. Този служител трябва да разполага с компютърна техника и софтуер за поддържане на база с данни за отпадъците и интернет връзка, за да получава автоматично отчетите за количествата на отпадъците от измервателната техника на регионалното депо, центъра за опасни отпадъци, инсталацията за компостиране, съоръженията за строителните отпадъци, както и тяхното крайно местоназначение, данните от събирането на отпадъците от бита, отчетите на организациите по оползотворяване и др.

За служителите от отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност" и по-специално за лицето, отговорно за дейностите по управление на отпадъците, ще бъдат осигурени посещения на семинари и курсове за обучение относно:

*          Компетентност при разработване на нормативни актове, ръководства, планове и програми за прилагане на управлението на отпадъците на местно ниво;

*          Прилагане на ефективен контрол и проверки по изпълнението на изискванията в областта на управлението на отпадъците;

*          Въвеждане на разделно събиране на отпадъците;

*          Регионално управление на обезвреждането на отпадъците и сътрудничество с други общини; 

*          Събиране, обработване, анализиране и докладване на данни; 

*          Подготовка, разработване, оценяване, прилагане и надзор на проекти за изграждане на инфраструктура за обезвреждане/оползотворяване на отпадъци;

*          Процедурите и условията за кандидатстване пред национални и международни финансови институции;

*          Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по управление на отпадъците;

*          Прилагане на схеми за публично-частни партньорства.

5.10 Участие на обществеността

Взимането на правилни решения и изпълнението на мерките, заложени в настоящата Програма, трябва да бъдат постигани при оптимален баланс на интересите на различните заинтересовани лица в процеса на управление на отпадъците. За целта община Гулянци трябва да поддържа постоянен диалог с обществеността, засегнатата индустрия, организациите по оползотворяване, РИОСВ, ИАОС и др.

Необходимо е общината да изготви План за организирането на кампании за повишаване на общественото съзнание, като специално внимание следва да се отдели на подрастващите. Въвеждането на надеждна система за управление на отпадъците и най-вече за разделното им събиране ще предизвика липса на желание за участие в обществеността при условие, че целите и същността, както и научните аргументи за важността на системата за опазване на околната среда и човешкото здраве не бъдат добре изяснени на населението. Кампания за повишаване на общественото съзнание е част от Инвестиционния план на Проекта и е оценена на около 0.5 милион.а EUR за регион Плевен, като инвестициите са фокусирани основно при въвеждането и разширяването на системата за разделно събиране.

*          Кампанията трябва да насърчава домакинствата и бизнеса да ограничават използваните ресурси, повторно да употребяват и рециклират. Насърчаване на използването на рециклирани продукти и материали е важна част от кампанията, тъй като успешното рециклиране зависи от създаване на условия за засилено търсене на рециклирани материали;

*          С провеждането на кампанията трябва да се постигне промяна в поведението на населението чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците;

*          В кампанията трябва да бъдат включени училищата, като се предвидят дейности, свързани с повишаване съзнанието, както на персонала, така и на учениците и родителите относно устойчивото управление на отпадъците. Препоръчително е това да се прави в основните или средни училища в общината.

Следните дейности може да включва кампанията за повишаване на общественото съзнание:

*          Организиране на обширна рекламна кампания по местните телевизии, радиа, ежедневници и седмични издания. Редовно провеждане на анкети сред населението с цел получаване на обратна връзка относно успеха на прилаганите мерки по управление на отпадъците;

*          Изготвяне на рекламни материали за управление на отпадъците - информационни табла/ билбордове, които да бъдат поставени на стратегически места в общината;

*          Организиране на кампании за запознаване на населението за основните аспекти по управление на отпадъците и специфичните мерки, които се предприемат в общината в тази насока;

*          Провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани специално по опазване на околната среда, в частност по управление на отпадъците или включени като част от програмите за честване на празници на общината или на конкретно населено място;

*          В кампанията за подрастващите дейностите може да включват още запознаване с дейностите по управление на отпадъците, спортни прояви, конкурси по рисуване, избор на училище-първенец в опазване на околната среда и други.

Допълнително се предвижда предприемането на следните мерки в общината:

*          Изискване от ИАОС и РИОСВ Плевен на информация за текущото състояние на околната среда и предоставяне на информация на населението чрез съобщения в интернет страницата на общината, средствата на общината за разпространение на информация (радиоточка, обяви пред сградата на общината), изявления в медиите и др.;

*          Координиране на дейностите на Организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки, които имат задължения в обучението и информационната осведоменост относно всички аспекти на управлението на отпадъците, с тези на общините на местно и на регионално ниво;

*          Привличане на населението, неправителствените организации и заинтересованата промишленост в процесите на вземане на решения относно въпроси, свързани с управлението на отпадъците;

*          Представителите на заинтересованите неправителствени организации ще бъдат ангажирани в актуализирането на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Гулянци, начините за определяне на размера на такса битови отпадъци и отчитането на изразходваните средства. Програмата за управление на дейностите по отпадъците, разчетът на разходите по управление на отпадъците, отчетите за изразходването на такса битови отпадъци, наложените санкции за неспазване на законодателството и данните за количеството на събраните видове отпадъци ще бъдат предоставяни свободно на широката общественост.


6         ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Предложеният План за действие обхваща периода 2008 - 2013 г. и включва основните мерки и дейности, предвидени за изпълнение на поставените в Програмата цели. Планът за действие и инвестиции за управление на отпадъците в община Гулянци е изготвен в съответствие с предложения в рамките на Проекта Инвестиционен план за управление на отпадъците в регион Плевен. Планът за действие включва всички компоненти, за които е подготвена Апликационна форма за ЕФРР.

С приемането и прилагането на Плана се цели да бъде постигнат оптимален баланс между различните законодателни, институционални, икономически и технически мерки и прилагане на интегриран подход за управление на отпадъците. Планът за действие определя и отговорностите на различните институции и организации в областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници за тяхното финансиране.

 

Мярка/дейност

Начален срок

Краен срок

Отговорна институция

Очаквани разходи

лева

Предлагани източници за финансиране

ЦЕЛ 1.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

1.1.

Въвеждане на диференцирано облагане с такса за битови отпадъци в зависимост от количеството на образуваните отпадъци

 

 

 

-

-

1.1.11.1.1

Възлагане на проучване за определяне на най-подходящия за общината механизъм за диференцирано заплащане на такса за битови отпадъци, за изготвяне на обоснован финансов анализ на схемата, количествено-стойностна сметка и предложение за районите на общината, които ще бъдат обхванати първоначално

Един месец след установяване на ефективна система за разделно събиране

Продължителност на проучването - три месеца

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

5 2000

Общински бюджет - такса за битови отпадъци

1.1.2

Гласуване от Общинския съвет на Решение за промяна в методиката за определяне на такса за битови отпадъци

Три месеца след приключване на т. 1.1.1

 

Общински съвет

-

-

1.1.3

Промяна или сключване на нов договор с дружеството, извършващо услугите по събиране и транспортиране на отпадъците и практическо прилагане на избраната схема за диференцирано заплащане на такса за битови отпадъци

 

 

Първия месец на новата бюджетна година

 

-

-

1.2

Организиране на мероприятия за популяризиране на схемите за „еко-маркировка" и повишаване на екологичното съзнание на купувачите

Постоянен - празници на града, пролетно и есенно почистване

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

съвместно с Отдел „Образование"

 

1 000

Общински бюджет

1.31.4

Проучване на възможностите за въвеждането на допълнителни задължения за дружеството, извършващо услугите по събиране на битовите отпадъци  за осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на опасни отпадъци в смесените битови отпадъци

 

31.12.2009 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

Фирма, изпълнител на дейността

 

-

-

ЦЕЛ 2

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

2.1

Провеждане на процедура по ЗОП за доставка на съдове за отпадъци и сметосъбиращ автомобил

 

 

 

Кмет на

общината

 

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

 

Общински бюджет

2.2

Провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци

РЕКС -

До

31.12.2008 г.

 

Кмет на общината

 

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

 

 

2.3

Изграждане на система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци на всички населени места от територията на общината

 

до края на 2010 г.

 

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

лв.

 

2.4

Провеждане на мониторинг за оптимизиране периодичността на извозване на битовите отпадъци и обема и състава на контейнерния парк

ежегодно - м. септември

ежегодно - м. октомври

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

Фирма, изпълнител на дейността

 

 

 

ЦЕЛ 3

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ

3.1

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

3.1.1

Установяване на контакти и провеждане на преговори за сключване на договор с лицензирани до момента организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки

 

01.12.2008 г.

01.02.2009 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

3.1.2

Сключване на договор с една от шестте лицензирани организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки

 

 

01.03.2009 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

 

 

3.1.3.

Промяна на Ообщинската Наредба по управление на отпадъци за въвеждане на задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти, домсъветите и собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за разделно събиране и забрана за изхвърляне на отпадъци от опаковки

 

031.1203.2009 г. 8

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

Общински съвет

-

-

3.1.3.1.43

Планиране с Общинския бюджет за 2009-2013 на разходи за събиране на отпадъци от хартия и картон "от тротоара":

-Закупуване на автомобил с капацитет 20 тона;

-Изготвяне на списък на административните единици и по-големи стопански субекти в общината;

Кампания за повишаване на общественото съзнание при въвеждането и разширяването на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е заложена в ЦЕЛ 9 "УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

ПДекември 2008

2013остоянен

Организация по оползотворяване

 

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

 

2 лв/жител

(2008-2013 г.)

 

1 лв/жител/ година от ОО

ОП "Околна среда" (ЕФРР)

Общински съвет Организация по оползотворяване Съобразно дела на Общината в общия бюджет на Регионално сдружение за управление на отпадъците

Общински бюджет

3.2

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

3.2.1

Договаряне на условията за финансиране от ПУДООС на управлението на портативните батерии

 

01.06.2009 г.

Сдружение "Регионално управление на отпадъцитеРУО-Плевен" 

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

3.2.2

Разработване на проект и кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на средства за разделно събиране и последващо третиране на негодни за употреба портативни батерии от бита

 

Четири месеца след получаване на положително становище от ПУДООС

Сдружение "РУОРегионално управление на отпадъците-Плевен" 

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

Съобразно дела на Общината в общия бюджет на Сдружение "РУОРегионално управление на отпадъците-Плевен" 

(обща сума около 2000) 

Общински бюджет;

Бюджет на Сдружение "Регионално управление на отпадъците-Плевен" 

3.2.3

Изпълнение на проекта за разделно събиране и последващо третиране на негодни за употреба портативни батерии от бита, като част от проекта за регионално управление на опасните отпадъци от бита

 

16.07.2010 г.

Сдружение "РУОРегионално управление на отпадъците-Плевен" 

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

Съобразно дела на Общината в общия бюджет на Сдружение "РУОРегионално управление на отпадъците-Плевен" 

ПУДООС

3.2.4

Прилагане на административни мерки за осигуряване на функционирането на системата за разделно събиране на негодни за употреба портативни батерии

Получаване на положително становище от ПУДООС за финансиране

16.07.2010 г. 16.07.2010

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

Общински съвет

-

-

3.2.5

Промяна на Общинската наредба по управление на отпадъците за въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на акумулатори в съдове за смесени битови отпадъци или на неразрешени за това места, изливане на електролита от акумулаторите, съхраняване на негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо 5% от общото количество събрани акумулатори

 

301.1203.2009 г. 8

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

Общински съвет

-

-

3.2.6

Изготвяне на списък с обектите, в които се извършва смяна на автомобилни акумулатори и обектите, в които се изкупуват негодни за употреба автомобилни акумулатори от бита.

Контрол по спазване на законодателството.

 

01.063.2009 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

Постоянен

3.3

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

3.3.1

Установяване на контакти и провеждане на преговори за сключване на договор с двете лицензирани до момента организации по оползотворяване на ИУМПС - Автоекобул АД и Екобулкар АД

01.031.2009 г.

01.063.2009 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

3.3.2

Сключване на договор с една от двете лицензирани организации по оползотворяване на ИУМПС - Автоекобул АД и Екобулкар АД

 

01.063.2009 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

3.4

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

3.4.1

Идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и обектите, в които се изкупуват отработени масла; издаване на заповед за определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това;

Една седмица след приемане на настоящата Програма

Един месец след приемане на настоящата Програма

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

3.4.2

Промяна на Общинската наредба по управление на отпадъците за въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни води, във води от крайбрежните зони и в канализационни системи

 

3101.1203.2009 г. 8

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

Общински съвет

-

-

3.5

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

3.5.1

Провеждане на преговори и сключване на договор с единствената организация по оползотворяване на ИУЕЕО - Екобултех АД

01.01.2009 г.

01.04.2009 г. 2009

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

3.5.2

Осигуряване на алтернативно финансиране за излезли от употреба луминесцентни лампи чрез разработване на проект до ПУДООС или чрез заплащане за услугите по събиране на ИУЕЕО, извършвани от регионалната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата от страна на организация по оползотворяване или лица, изпълняващи задълженията си индивидуално.

01.063.2009 г. 2009

01.0711.2009 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

3.5.3

Обявяване на обществена поръчка и избор на изпълнител и реализация на проекта за разделно събиране и последващо третиране на излезли от употреба луминесцентни лампи, като част от проекта за регионално управление на опасните отпадъци от бита

 

16.07.2010 г.

Сдружение "РУОРегионално управление на отпадъците-Плевен" 

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

Съобразно дела на Общината в общия бюджет на Сдружение "РУОРегионално управление на отпадъците-Плевен"  

Общински бюджет/

ПУДООС/

Изкупване от преработватели

3.5.4

Издаване на заповед на Кмета на Общината за определяне на местата за събиране на различните видове ИУЕЕО и информиране на обществеността

 

01.01.2009 г.

Кмет на Общината

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

3.68

БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

3.68.1

Планиране с Общинския бюджет за 2009 2010 на разходи за събиране и компостиране на биоразградими отпадъци за периода на действие на Програмата

Декември 2008 г.Декември 2009

31.12.2012 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

Общински съвет

-

-

3.68.2

Доставка на компостери за компостиране на органични отпадъци (хранителни и растителни) от личните стопанства на населението на общината

2010

2011

2012

2013

01.11.2009 г.

01.02.2013 г.

Кмет на

общината

 

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

139 120

(2010-2013 г.)

 

Общински бюджет

3.68.53

Изменение на договора с фирмата, извършваща събиране и включване на клаузи за събиране и извозване други биоразградими отпадъци (извън предназначените за домашно компостиране) до съоръжението за компостиране на биоразградимите отпадъци.

201001.12.2009 г.

Изградена инсталация за компостиране

201301.01.2010 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

3.7

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

3.7.1

Изграждане на Център за приемане на отпадъци

01.01.2010 г.

2013 г.

Сдружение "РУО-Плевен" 

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

321 825

 

 

ОП "Околна среда" (ЕФРР)

Държавен бюджет

 

 

3.7.2

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата при източника на образуването им

 

2009-2013 г.

На шест месеца

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

 

Общински бюджет

ЦЕЛ 4

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

4.1

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ОБЕЗВРЕЖДАТ СЪВМЕСТНО С БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

4.1.1

Изграждане на регионално депо за отпадъци - Плевен

30.03.2009 г.

30.03.2010 г.

Общински съвет

 

Кмет на общината

 

11 450 364

 

 

ОП "Околна среда" (ЕФРР)

Държавен бюджет

4.2

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

4.2.14

Избор и узаконяване на площадка за събиране на инертни (строителни) отпадъци

 

 

01.01.2009 г.

30.09.2010 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

Общински съвет

 

Общински бюджет???

4.2.2

Контрол по спазване на законодателството по управление на строителните отпадъци (състав, количество и др.)

Постоянен

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

ЦЕЛ 5

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С ОТПАДЪЦИ

5.1

Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци, гр. Гулянци, местност Беглика

Пускане в експлоатация на регионалното депо за отпадъци - Плевен

2011г.

 

Общински съвет

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

964 793

 

 

 

ОП "Околна среда" (ЕФРР)ЕФРР

Държавен бюджет

 

 

5.2

Мониторинг и следексплоатационни грижи на депо за битови отпадъци, гр. Гулянци, местност Беглика

Закриване на депото

 

30 години след закриване на депото

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

5.3

Поетапно закриване на останалите съществуващите депа в на територията на общината (12 броя), които не неотговарящит на нормативните изисквания

 

16.07.2009г.

края на 2009

Кмет на общината

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

Съгласно Плановете за закриване на съществуващите депа за отпадъци350 000 - 2006 за

7 броя

Сега -

6 броя

Общински бюджет

 

ЦЕЛ 6

ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И УСКОРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

6.1

Изработване и одобряване на План за контролните дейности по управление на отпадъците

 

3101.12.03.2009 г.7

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

-

-

ЦЕЛ 7

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНИ И НАДЕЖДНИ ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

7.1

Разработване и прилагане на централизирана информационна система за отпадъците

01.061.2009 г.

310.0612.2009 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

53 000

Общински бюджет

7.2

Въвеждане/ изменение на формите на отчет на дружествата, с които общината има сключени договори за третиране и транспортиране на отпадъци

 

31.12.2008 г. - за съществуващите договори

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

-

-

7.3

Провеждане на изследване за морфологичния състав на битовите отпадъци

01.01.20082009 г.

31.12.20082009 г.

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

 

Общински бюджет

ЦЕЛ 8

УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

8.1

Назначаване на общински служител, който да се занимава единствено с въпросите на управлението на отпадъците

 

31.01.2009 г.

Кмет на общината,

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

4 2008 000 лв./год.

Общински бюджет

ЦЕЛ 9

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

9.1

Организиране на кампании по управление на отпадъците и по-конкретно за разделно събиране на отпадъците

Постоянен

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

Организации по оползотворяване

2 лв/жител

(2008-2013 г.)

 

5 000 лв1 лв/жител от ОО

ОП "Околна среда" (ЕФРР)ЕФРР

Организации по оползотворяване

9.2

Привличане на населението, неправителствените организации и заинтересованата промишленост в процесите на вземане на решения, свързани с управление на отпадъците

Постоянен

Общински съвет

Кмет на общината

Отдел „ТСУ и Инвестиционна дейност"

 

5 000 лв-

ЕФРР-

Общински бюджет

                       

7         ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА

ЦЕЛ

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА

 

1

Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

 

 

Оптимално използване на икономически инструменти за стимулиране на  предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъците

§         Сравнение на данните за количеството образувани битови отпадъци спрямо данните за предходни години

 

 

Намаляване количеството на опасните отпадъци в потока на битовите отпадъци

§         Процент на обхванато население от системи за събиране на опасни отпадъци от бита

 

2

Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на отпадъците

 

 

 

Разработване и прилагане на модерна многофункционална система за събиране и транспортиране на битови отпадъци

§         Процент на обхванотото население от системи за събиране и транспортиране на отпадъци

 

3

Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

 

 

 

Въвеждане на системи за разделно събиране с цел предаване за оползотворяване и рециклиране на отпадъците

§         Процент на населението, обхванато от отделните системи за разделно събиране;

§         Брой пунктове за обслужване на населението;

§         Брой жители, обслужвани от един пункт (средно)

 

 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

§         Количество рециклирани /оползотворени отпадъци и съотношението им спрямо общото количество образувани отпадъци

 

4

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци

 

 

 

Въвеждане на система за обезвреждане на отпадъци на регионален принцип

§         Количество на отпадъците, което се депонира на регионалното депо спрямо общото количество на образуваните отпадъци

 

5

Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

 

 

 

Ликвидиране на стари замърсявания от депа и нерегламентирани сметища

§         Брой на закритите нерегламентирани сметища и стари замърсявания с битови отпадъци, тяхната площ и съотношението й спрямо площта на идентифицираните нерегламентирани сметища и стари замърсявания с битови отпадъци

 

6

Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката по управление на отпадъците

 

 

 

Ефективно прилагане на законодателството по управление на отпадъци

§         Брой на извършените проверки на лица, извършващи дейности с отпадъци или, при чиято дейност се образуват отпадъци;

§         Брой на наложените санкции и сума на глобите

 

7

Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

 

 

 

Разработване и прилагане на централизирана информационна система за отпадъците

§         Брой на проверките за установяване на достоверността на докладваните данни;

§         Брой на наложените санкции за недостоверност на докладваните данни

 

8

Укрепване на административния капацитет на Общинската администрация

 

 

 

Подобряване на капацитета на Общинската администрация за установяване на интегрирани и ефективни системи за управление на отпадъците

§         Брой на извършените проверки и други дейности по управление на отпадъците спрямо броят на експертите, ангажирани с тези дейности в общината

 

9

Участие на обществеността

 

 

 

Повишаване на общественото съзнание

§         Проведени информационни кампании;

§         Издадени информационни материали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ФИНАНСОВ ПЛАН

 

С финансовия план се цели осигуряването на най-резултатен и ефективен начин на финансиране на инвестициите, както и дългосрочна устойчивост на системата на управление на отпадъците. Финансовият план ясно показва фундаменталната същност на Общинската програма за управление на отпадъците, характерна за икономиките на страните в преход. Разходите за управление на отпадъците се доближават до тези в страните от Западна Европа чрез използване на технологиите за събиране, третиране и депониране на отпадъците, докато самофинансирането от такси и тарифи остава ограничено. Прилагането на тарифна система, ясно обвързвана с образуваните количества отпадъци и ръста на разполагаемия доход на домакинствата, са логично решение във времето на това финансово предизвикателство.

Приходите, основани върху тарифа и оптимизация на оперативните и инвестиционни разходи водят до създаване на поносима и устойчива система за управление на отпадъците. Действащото законодателство за, таксуване на отпадъците, базирано на собствеността, осигурява достатъчно средства за съществуващата проста и евтина система на управление на отпадъците и няма да бъде променяна през първите години от прилагането на Програмата. С течение на времето настоящата такса за битови отпадъци ще бъде заменена със система, базирана на принципа „замърсителят плаща", в която таксите за домакинствата и юридическите лица ще са пропорционални на образуваните от тях отпадъци. Покриването на разходите за експлоатация и амортизации първоначално се фокусира върху установяването на новата тарифна система в преходния период, след което всички оперативни и инвестиционни разходи ще бъдат плащани от генераторите на отпадъци, населението и обслужваните икономически единицистопански субекти вна региона. Създаването на нова финансова система на управление на отпадъците е свързано и с необходимостта от политически компромис за премахване на съществуващото субсидиране на населението от икономическите субекти - това не просто изисква политическа воля, но и се основава на дълбоко разбиране за генерирането на отпадъци.

Предлаганите алтернативни начини на таксуване гарантират дълготрайна устойчивост и поносимост на системата. В правомощията на общините е, работейки заедно в Регионалното сдружение за управление на отпадъците, да решат как да въведат новите тарифи. В средно и дългосрочен план законодателни промени на национално ниво биха позволили пълно покритие на инвестиционните и оперативни разходи чрез тарифна система, обвързана с образуваните отпадъци.

Осъществяването на цялостната система на управление на отпадъците ще бъде предизвикателна задача, дори с национална и общинска подкрепа, растящи домакински доходи на домакинствата и растящо обществено съзнание. Поради стриктните правила и органичения от времето за финансиране се предвиежда грубо една трета от общото финансиране да бъде от Европейските фондове за регионално развитие (ЕФРР), а останалата част - от Правителството и Региона (включените общини). Устойчивостта на системата обаче е гарантирана, тъй като приходите няма да покриват само оперативните разходи, а също и амортизационните амортизацията, осигурявайки устойчиво управление на отпадъците.

Остават открити обаче някои въпроси, които са предизвикателство за общините и чието решаване зависи от умението и гъвкавостта на общинските администрации при изграждането на системата за управление на отпадъците:

o        Как да финансират оставащия дефицит след максимизиране участието на ЕФРР и държавната подкрепа, предвид ограничения достъп до заеми, както и бюджетните ограничения, също представляващи трудност;

o        Техниките за преструктуриране на таксите за отпадъци и постепенното им повишаване. Въпреки че предлаганият модел за финансиране с Проекта „Приложение на мерки за управление на отпадъците в областите Пазарджик, Плевен и Видин" - Доклад по Задача 8, дава един определен подход за достигане на нива на поносимост в рамките на 4 години, други подходи и графици също могат да бъдат обсъдени;

o        Балансиране на таксите за отпадъци между различните генератори. Инвестиционният план дава ясни цели, въпреки че приходите в подкрепа на инвестициите във времето могат да бъдат осъществени по различни начини.

Очаква се, че докато приходите и разходите, описани и оптимизирани в модела едва ли ще се променят, то начинът на събиране на приходите ще бъде предизвикателство за Сдружението "Регионално управление на отпадъците-Плевен" и ще дава свобода при решаване на проблемите с дейностите по отпадъците в региона.

В таблицата по-долу са представени инвестиционните разходи по години на община Гулянци за изпълнение на регионалния Инвестиционен план за управление на отпадъците за периода 2008-2013 г. на база по-горе изложеното и следните допускания:

o        Запазване на тенденцията за намаляване на населението, регистрирана в периода 1992-2005 г. в размер на  около 1% годишно;  

o        Необходимите инвестиции за контейнерния и автомобилен парк на общината се осигуряват от общината (дружеството, извършващо дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците);

o        Разделното събиране на опасни отпадъци ще стартира след изграждане на ЦПО в РЦУО в периода 2009-2010 г. Предполага се в този период да започне функционирането на Националния център за третиране на опасни отпадъци;

o        Предвижда се инвестиционните разходи за изграждане на Център за приемане на отпадъци и закриване на на съществуващото общинско депо да бъдат осигурени от Оперативна програма ОП "Околна среда "2007-2013 г." (ЕФФР);

o        Разходите за информационни кампании се осигуряват от Организациите по оползотворяване и ЕФФР;

o        Други разходи, като тези за закриване на нерегламентираните сметища, почистване на обществените места и информационна база данни за отпадъците и др. следва да се отнесат към таксата за битови отпадъци.

 

Инвестиции за Община Гулянци, лева

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Депо

0

0

0

0

0

0

Съоръжения на депото

0

0

0

0

0

0

Компостираща инсталация

0

0

0

0

0

0

Компостери

0

0

30 800

34 800

35 840

37 680

Съоръжение за оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване

0

0

0

0

0

0

Контейнери за смесени битови отпадъци

58 194

142 794

11 861

11 738

11 417

11 096

Сметосъбиращи автомобили за смесени битови отпадъци

175 977

0

0

0

0

0

Сметосъбиращи автомобили за органични отпадъци в Плевен

0

0

0

0

0

0

Център за приемане на отпадъци

0

321 825

0

0

0

0

Закриване на съществуващо общинско депо

0

0

0

964 793

0

0

Кампания за повишаване на общественото съзнание

10 859

25 350

10 881

10 859

12 307

 

0